EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0551

Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af bilag V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer) (EØS-relevant tekst)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/551/oj

26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 551/2009

af 25. juni 2009

om ændring af bilag V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 648/2004 sikrer fri bevægelighed for vaske- og rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler i det indre marked og giver samtidig bl.a. et højt miljøbeskyttelsesniveau, idet der i forordningen er fastsat bestemmelser for fuldstændig bionedbrydelighed af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler.

(2)

Desuden fastsætter forordningens artikel 5, 6 og 9 bestemmelser om en ordning, der indebærer, at overfladeaktive stoffer, som ikke opfylder ovennævnte krav om fuldstændig bionedbrydelighed, ikke desto mindre kan gives dispensation til specifik erhvervsmæssig og/eller institutionel anvendelse, såfremt der er tale om snæver anvendelse, og at de dermed forbundne miljørisici er begrænsede i forhold til de socioøkonomiske fordele.

(3)

Forordningen bestemmer, at miljørisikoen skal vurderes ved hjælp af den i bilag IV omhandlede supplerende risikovurdering, som skal foretages af producenten af det overfladeaktive stof og evalueres af en medlemsstats kompetente myndigheder.

(4)

Overfladeaktive stoffer, der har fået dispensation, skal opføres i bilag V til forordningen. De stoffer, for hvilke dispensation afslås, skal opføres i bilag VI til forordningen.

(5)

Dispensationer bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2).

(6)

Der blev anmodet om dispensation for det overfladeaktive stof med IUPAC-navnet (3)»alcohols, Guerbet, C16-20, ethoxylated, n-butyl ether (7-8EO)«, som også kendes under handelsnavnet »Dehypon G 2084« med CAS-nummer (4) 147993-59-7, og som har tre erhvervsmæssige anvendelsesformål: flaskerengøring, CIP-rengøring (Cleaning-In-Place) og metalrensning.

(7)

Anmodningen om dispensation blev evalueret af de kompetente myndigheder i Tyskland i overensstemmelse med proceduren i forordningens artikel 5. Det blev konstateret, at anmodningen opfyldte de tre betingelser i artikel 6. For det første er der i forbindelse med de tre nævnte anvendelsesformål tale om snæver anvendelse. For det andet er der tale om specifik erhvervsmæssig anvendelse. For det tredje er der ingen miljørisiko, da det overfladeaktive stof som sådan ikke udgør en risiko, og metabolitterne ikke er persistente.

(8)

De tre nævnte anvendelsesformål blev anset for at være snævre, erhvervsmæssige anvendelsesformål på baggrund af det samlede årlige forbrug af det overfladeaktive stof, og fordi det overfladeaktive stof udelukkende anvendes i særlige typer industrianlæg.

(9)

Konklusionen vedrørende fraværet af miljørisici er baseret på det overfladeaktive stofs hurtige opnåelse af en høj grad af primær bionedbrydelighed og den fuldstændige nedbrydelighed af metabolitterne i det overfladeaktive stof. Metabolitterne opfylder således samme betingelser som de overfladeaktive stoffer, som forordningen sikrer fri bevægelighed i det indre marked.

(10)

Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Vaske- og Rengøringsmidler besluttede ikke desto mindre at begrænse dispensationen til en periode på ti år for at tilskynde til udvikling af overfladeaktive stoffer af tilsvarende kvalitet, som opfylder betingelserne vedrørende fuldstændig nedbrydelighed, og som derfor ikke har behov for en dispensation.

(11)

Tidligere blev stoffer i Fællesskabet tildelt enten et EINECS- eller et ELINCS-nummer. Desuden er ca. 700 stoffer, som tidligere blev anset for at være polymerer, blevet anerkendt som ikke-polymerer og er blevet tildelt NLP-numre (NLP = No-Longer Polymer). EINECS-, ELINCS- og NLP-numre betegnes nu samlet som EF-numre, og de relevante overskrifter i bilag V og VI bør ændres således, at de afspejler den nye nomenklatur.

(12)

Bilag V og VI til forordning (EF) nr. 648/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Vaske- og Rengøringsmidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 648/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag V erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi).

(4)  Chemical Abstracts Service.


BILAG I

»BILAG V

LISTE OVER OVERFLADEAKTIVE STOFFER, DER HAR FÅET DISPENSATION

Følgende overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, der har bestået test som anført i bilag II, men ikke bestået test som anført i bilag III, kan markedsføres og anvendes ved dispensation, jf. artikel 4-6, og i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, med nedennævnte begrænsninger.

Navn i IUPAC-nomenklaturen

EF-nummer

CAS-nummer

Begrænsninger

Alcohols, Guerbet, C16-20, ethoxylated, n-butyl ether (7-8EO)

Ingen (polymer)

147993-59-7

Kan anvendes til følgende erhvervsmæssige anvendelsesformål indtil den 27. juni 2019:

flaskerengøring

CIP-rengøring (Cleaning-In-Place)

metalrensning

»EF-nummer« betyder EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret og er stoffets officielle nummer i Den Europæiske Union.

»EINECS« er forkortelsen for European Inventory of Existing Commercial Substances (på dansk: den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer). Fortegnelsen indeholder en endelig liste over samtlige stoffer, der var på fællesskabsmarkedet den 18. september 1981. EINECS-nummeret kan findes i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (1).

»ELINCS« er forkortelsen for European List of Notified Chemical Substances (på dansk: den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer). ELINCS-nummeret kan findes i European List of Notified Substances (2), som ændret.

»NLP« betyder No-Longer Polymer (på dansk: ikke længere polymer). »Polymer« er defineret i artikel 3, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1907/2006 (3). NLP-nummeret kan findes i listen over »No-Longer Polymers« (4), som ændret.


(1)  EFT C 146 A af 15.6.1990, s. 1.

(2)  Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

(4)  Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.«


BILAG II

»BILAG VI

LISTE OVER DE OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, DER ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER

Det er konstateret, at følgende overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning:

Navn i IUPAC-nomenklaturen

EF-nummer

CAS-nummer

Begrænsninger

 

 

 

 

»EF-nummer« betyder EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret og er stoffets officielle nummer i EU.«


Top