Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0551

Uredba Komisije (EZ) br. 551/2009 od 25. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o deterdžentima radi prilagodbe njezinih priloga V. i VI. (izuzeće tenzida) Tekst značajan za EGP

OJ L 164, 26.6.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/551/oj

13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

216


32009R0551


L 164/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.06.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 551/2009

od 25. lipnja 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o deterdžentima radi prilagodbe njezinih priloga V. i VI. (izuzeće tenzida)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima (1), a posebno njezin članak 13. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 648/2004 osigurava se slobodno kretanje deterdženata i tenzida za deterdžente na unutarnjem tržištu uz istodobno pružanje, između ostalog, visoke razina zaštite okoliša utvrđivanjem zahtjeva za krajnjom biološkom razgradivosti tenzida koji se koriste u deterdžentima.

(2)

Dodatno tome, u člancima 5., 6. i 9. Uredbe predviđen je mehanizam kojim se za tenzide koji ne ispunjavaju gore spomenuti zahtjev krajnje biološke razgradivosti ipak može odobriti izuzeće za primjene u posebnim industrijskim ili institucionalnim korištenjima, pod uvjetom da te primjene imaju manju rasprostranjenost korištenja i da je opasnost po okoliš s njima u vezi neznatna u usporedbi s društveno-gospodarskom koristi.

(3)

Uredbom je propisano da se opasnost za okoliš utvrđuje u obliku komplementarne procjene rizika, kako je opisano u Prilogu IV., koju proizvođač tenzida provodi i dostavlja nadležnome tijelu države članice na vrednovanje.

(4)

Tenzide za koje je odobreno izuzeće trebalo bi uvrstiti u Prilog V. Uredbi. One za koje je uskraćeno izuzeće trebalo bi uvrstiti u Prilog VI. Uredbi.

(5)

Izuzeća se donose u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (2).

(6)

Zahtjev za izuzeće podnesen je za tenzid pod IUPAC (3) nazivom „alkoholi, Guerbet, C16-20, etoksilirani, n-butil eter (7-8EO)”, koji je također poznat pod trgovačkim nazivom „Dehypon G 2084”, s CAS (4) brojem 147993-59-7, za korištenje u tri industrijske primjene, naime: pranje boca, čišćenje industrijskih i brodskih prostora (CIP čišćenje) i čišćenje metala.

(7)

Zahtjev za izuzeće procijenilo je njemačko nadležno tijelo u skladu s postupkom opisanim u članku 5. Uredbe. Ustanovljeno je da zahtjev ispunjava tri uvjeta koji se zahtijevaju u okviru članka 6. Prvo, tri navedena korištenja su primjene manje rasprostranjenosti. Drugo, primjene su posebne industrijske primjene. Treće, nema opasnosti za okoliš budući da sam tenzid ne predstavlja opasnost, a metaboliti nisu postojani.

(8)

Ocijenjeno je da su tri navedena korištenja primjene niske industrijske rasprostranjenosti s obzirom na ukupnu godišnju potrošnju tenzida i s obzirom na primjenu tenzida isključivo u specijalnim vrstama industrijskih pogona.

(9)

Zaključak da nema opasnosti za okoliš temelji se na brzom postizanju visokog stupnja primarne biološke razgradivosti tenzida i na krajnjoj biološkoj razgradivosti metabolita tenzida. Metaboliti prema tome ispunjavaju iste kriterije kao oni tenzidi za koje se Uredbom jamči slobodno kretanje na unutarnjem tržištu.

(10)

Odbor za prilagođavanje tehničkim dostignućima zakona o ukidanju tehničkih prepreka u trgovini deterdžentima ipak je odlučio ograničiti to izuzeće na razdoblje od 10 godina kako bi potaknuo razvoj tenzida jednakog učinka koji ispunjavaju kriterije krajnje biološke razgradnje i za koje prema tome nije potrebno izuzeće.

(11)

U prošlosti se tvarima u Zajednici dodjeljivao EINECS broj ili ELINCS broj. Međutim, dodatno tome, otprilike 700 tvari koje su prethodno označene kao polimeri priznate su kao nepolimeri i dodijeljeni su im NLP (nisu-više-polimeri – No-Longer-Polymer) brojevi. Sada se o EINECS, ELINECS i NLP brojevima zajednički govori kao o „EZ brojevima” te bi trebalo izmijeniti odgovarajuće naslove u tablicama u prilozima V. i VI. kako bi odražavali novu terminologiju.

(12)

Priloge V. i VI. Uredbi (EZ) br. 648/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za deterdžente,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 648/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog V. zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. lipnja 2009.

Za Komisiju

Günther VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 104, 8.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(3)  Međunarodna unija čiste i primijenjene kemije.

(4)  Služba dokumentirane analize kemikalija.


PRILOG I.

„PRILOG V.

POPIS TENZIDA ZA KOJE JE ODOBRENO IZUZEĆE

Izuzećem odobrenim u skladu s člancima od 4. do 6. i u skladu s postupkom predviđenim u članku 12. stavku 2., sljedeći tenzidi za deterdžente, koji su prošli ispitivanja navedena u Prilogu II., ali nisu prošli na ispitivanjima navedenim u Prilogu III., mogu se staviti na tržište i koristiti uvjetovano dolje navedenim ograničenjima.

Naziv u IUPAC nomenklaturi

EZ broj

CAS broj

Ograničenja

Alkoholi, Guerbet, C16-20, etoksilirani, n-butil eter (7-8EO)

Nema (polimer)

147993-59-7

Smije se koristiti za sljedeće industrijske primjene do 27. lipnja 2019.:

pranje boca,

CIP - čišćenje u industrijskim i brodskim prostorima,

čišćenje metala,

‚EZ broj’ znači EINECS, ELINCS ili NLP broj i službeni je broj tvari u okviru Europske unije.

‚EINECS’ znači Europski direktorij postojećih komercijalnih kemijskih tvari. Taj direktorij sadrži konačan popis svih tvari za koje se smatra da su bili na tržištu Zajednice 18. rujna 1981. EINECS broj može se dobiti iz Europskog direktorija postojećih komercijalnih kemijskih tvari (1).

‚ELINCS’ znači Europski popis prijavljenih kemijskih tvari. ELINCS broj može se dobiti iz Europskog popisa prijavljenih kemijskih tvari, kako je izmijenjen (2).

‚NLP’ (No-Longer-Polymer) je nije-više polimer. Izraz polimer definiran je u članku 3. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (3) Europskog parlamenta i Vijeća. NLP broj može se dobiti iz popisa ‚Nisu-više polimeri’, kako je izmijenjena (4).


(1)  SL C 146 A, 15.6.1990., str. 1.

(2)  Ured za službene objave Europskih zajednica, 2006., ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1., kako je ispravljeno u SL L 136, 29.5.2007., str. 3.

(4)  Ured za službene publikacije Europskih zajednica, 2007., ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”


PRILOG II.

„PRILOG VI.

POPIS TENZIDA ZA DETERDŽENTE KOJI SU ZABRANJENI ILI PODLIJEŽU OGRANIČENJIMA

Sljedeći tenzidi za deterdžente identificirani su kao oni koji ne ispunjavaju odredbe ove Uredbe:

Naziv u IUPAC terminologiji

EZ broj

CAS broj

Ograničenja

 

 

 

 

‚EZ broj’ je EINECS, ELINCS ili NLP broj i službeni je broj tvari u okviru Europske unije.”


Top