Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0551

A Bizottság 551/2009/EK rendelete ( 2009. június 25.) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet V. és VI. mellékletének kiigazítását (felületaktív anyagokra vonatkozó eltérés) célzó módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/551/oj

26.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/3


A BIZOTTSÁG 551/2009/EK RENDELETE

(2009. június 25.)

a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet V. és VI. mellékletének kiigazítását (felületaktív anyagokra vonatkozó eltérés) célzó módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet biztosítja a mosó- és tisztítószerek, illetve mosó- és tisztítószerekhez használt felületaktív anyagok szabad mozgását a belső piacon, miközben – a mosó- és tisztítószerekben használt felületaktív anyagok teljes biológiai lebonthatóságára vonatkozó követelmények megállapításával – többek között biztosítja a környezet magas szintű védelmét.

(2)

Ezenkívül a rendelet 5., 6. és 9. cikke rendelkezik egy olyan mechanizmusról, amellyel a teljes lebonthatóságra vonatkozó fent említett követelményt nem teljesítő felületaktív anyagok is kaphatnak eltérést specifikus ipari vagy intézményi alkalmazásra, amennyiben ez az alkalmazás kismértékű szétterjedést okozó felhasználással jár, és az ehhez kapcsolódó környezeti kockázat csekély a társadalmi-gazdasági haszonhoz képest.

(3)

A rendelet kiköti, hogy a környezeti kockázatot a IV. mellékletben leírt kiegészítő kockázatértékeléssel kell megvizsgálni, amelyet a felületaktív anyag gyártója végez el és nyújt be értékelésre egy tagállam illetékes hatóságához.

(4)

Azokat a felületaktív anyagokat, amelyek esetében az eltérést engedélyezték, a rendelet V. mellékletében kell felsorolni. Azokat, amelyek esetében az eltérést elutasították, a VI. mellékletben kell felsorolni.

(5)

Az eltéréseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (2) szerint kell elfogadni.

(6)

Benyújtottak egy eltérés iránti kérelmet az „alkoholok, Guerbet, C16-20, etoxilált, n-butil-éter (7-8EO)” IUPAC (3) nevű, 147993-59-7 CAS (4) számú felületaktív anyagra, amely kereskedelmi nevén „Dehypon G 2084”-ként ismert, hogy három ipari alkalmazásban lehessen használni: palackmosásnál, CIP-eljárásnál (cleaning in place, csőrendszerek szétszerelés nélküli tisztítása) és fémtisztításnál.

(7)

Az illetékes német hatóság a rendelet 5. cikkében leírt eljárással összhangban értékelte az eltérés iránti kérelmet. Megállapítást nyert, hogy a kérelem teljesíti a 6. cikk szerint megkövetelt három feltételt. Először is a három megnevezett felhasználás kismértékű szétterjedést okozó alkalmazás. Másodszor az alkalmazások meghatározott ipari alkalmazások. Harmadszor nincs környezeti kockázat, hiszen a felületaktív anyag magában nem jelent kockázatot, a bomlástermékek pedig nem perzisztensek.

(8)

A felületaktív anyag teljes éves fogyasztását és kizárólag meghatározott iparilétesítmény-típusokban történő felhasználását tekintve a három megnevezett felhasználás kismértékű szétterjedést okozó ipari alkalmazásnak tekinthető.

(9)

A környezeti kockázat hiányára vonatkozó következtetés egyrészt azon alapul, hogy gyorsan magas fokra ér a felületaktív anyag elsődleges biológiai lebonthatósága, másrészt pedig azon, hogy a felületaktív anyag bomlástermékei biológiailag teljesen lebonthatóak. A bomlástermékek így megfelelnek ugyanazoknak a kritériumoknak, mint a felületaktív anyagok, amelyek esetében a rendelet szabad forgalmat szavatol a belső piacon.

(10)

A mosó- és tisztítószerek kereskedelmének útjában álló technikai akadályok eltávolítására vonatkozó jogszabályokat a műszaki haladáshoz igazító bizottság mindazonáltal úgy döntött, hogy az eltérést egy tízéves időszakra korlátozza, hogy így ösztönözzön olyan azonos teljesítményű felületaktív anyagok kifejlesztésére, amelyek teljesítik a teljes biológiai lebonthatóság kritériumát, és így nincs szükségük eltérésre.

(11)

Korábban a Közösségben az anyagok EINECS- vagy ELINCS-számot kaptak. Azonban mintegy 700, korábban polimerként azonosított anyagról kiderült, hogy nem polimer, és így NLP-számot (No-Longer Polymer) kapott. Az EINECS-, ELINCS- és NLP-számokra jelenleg közösen EC-számként hivatkoznak, így az V. és VI. mellékletben található táblázatok megfelelő címsorait módosítani kell oly módon, hogy az tükrözze az új nómenklatúrát.

(12)

A 648/2004/EK rendelet V. és VI. mellékletét ezért megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mosó- és tisztítószerekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 648/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A VI. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 25-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója).

(4)  Chemical Abstracts Service (Kémiai Nyilvántartó Szolgálat).


I. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

AZON FELÜLETAKTÍV ANYAGOK FELSOROLÁSA, AMELYEK ESETÉBEN ENGEDÉLYEZTÉK AZ ELTÉRÉST

A 4–6. cikkel és a 12. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban engedélyezett eltérés révén az alább említett korlátozásokkal forgalomba hozhatók és használhatók a mosó- és tisztítószerekben lévő alábbi felületaktív anyagok, amelyek a II. mellékletben meghatározott vizsgálatokon megfeleltek, a III. mellékletben meghatározottakon azonban nem:

Név az IUPAC-nómenklatúrában

EC-szám

CAS-szám

Korlátozás

Alkoholok, Guerbet, C16-20, etoxilált, n-butil-éter (7-8EO)

Nincs (polimer)

147993-59-7

Kizárólag a következő ipari alkalmazásokra használható 2019. június 27-ig:

palackmosás

CIP-eljárás (cleaning in place, csőrendszerek szétszerelés nélküli tisztítása)

fémtisztítás

Az »EC-szám« az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-számot jelenti, és az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma.

Az »EINECS« a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Ez a jegyzék az 1981. szeptember 18-án a közösségi piacon jelen levőnek tekintett valamennyi anyag végleges felsorolását tartalmazza. Az EINECS-szám a létező kereskedelmi vegyi anyagok jegyzékében (1) tekinthető meg.

Az »ELINCS« a törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke (European List of Notified Chemical Substances). Az ELINCS-szám a törzskönyvezett anyagok európai jegyzékében (2) tekinthető meg.

Az »NLP« jelentése: már nem polimer (No-Longer Polymer). A polimer kifejezést az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 3. cikkének (5) bekezdése határozza meg. Az NLP-szám a »már nem polimerek« módosított felsorolásában (4) tekinthető meg.


(1)  HL C 146. A, 1990.6.15., 1. o.

(2)  Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.

(4)  Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”


II. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN LEVŐ TILTOTT VAGY KORLÁTOZOTT FELÜLETAKTÍV ANYAGOK FELSOROLÁSA

A mosó- és tisztítószerekben levő következő felületaktív anyagok nem felelnek meg e rendelet rendelkezéseinek:

Név az IUPAC-nómenklatúrában

EC-szám

CAS-szám

Korlátozás

 

 

 

 

Az EC-szám az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-számot jelenti, és az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma.”


Top