EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0763

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger (EØS-relevant tekst)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

13.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 763/2008

af 9. juli 2008

om folke- og boligtællinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen (Eurostat) skal have tilstrækkeligt pålidelige, detaljerede og sammenlignelige oplysninger om befolknings- og boligforhold, for at Fællesskabet kan udføre de opgaver, der er tillagt den, navnlig ved traktatens artikel 2 og 3. Der skal sikres tilstrækkelig sammenlignelighed på fællesskabsplan for så vidt angår metodologier, definitioner og programmet for de statistiske data og metadata.

(2)

Periodiske statistiske data om befolkningen og de vigtigste familiemæssige, sociale, økonomiske og boligmæssige karakteristika for personer er nødvendige for at kunne analysere og udforme de regional-, social- og miljøpolitikker, der påvirker bestemte sektorer i Fællesskabet. Der er navnlig behov for at indsamle detaljerede oplysninger om boligforhold til støtte for Fællesskabets forskellige aktiviteter, som f.eks. fremme af social integration og overvågning af social samhørighed på regionalt plan, beskyttelse af miljøet og fremme af energieffektiviteten.

(3)

Af hensyn til den metodologiske og teknologiske udvikling bør bedste praksis klarlægges, og en styrkelse af de datakilder og metodologier, der anvendes ved tællinger i medlemsstaterne, bør fremmes.

(4)

For at sikre sammenlignelighed mellem dataene fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på fællesskabsplan bør dataene vedrøre det samme referenceår.

(5)

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (2), der er referencerammen for bestemmelserne i denne forordning, skal indsamlingen af statistikker overholde principperne om upartiskhed, hvorved navnlig forstås objektivitet og videnskabelig uafhængighed, samt gennemsigtighed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet og fortrolighed.

(6)

Fremsendelse af fortrolige statistiske data er reguleret ved forordning (EF) nr. 322/97 og Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (3). Foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med disse forordninger, sikrer den fysiske og logiske beskyttelse af fortrolige data og sikrer, at der ikke sker uretmæssig videregivelse eller anvendelse i ikke-statistisk øjemed, når EF-statistikker udarbejdes og formidles.

(7)

I forbindelse med udarbejdelse og formidling af EF-statistikker i henhold til denne forordning bør medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheder tage hensyn til principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, der blev vedtaget den 24. februar 2005 af Udvalget for det Statistiske Program nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (4) og knyttet som bilag til Kommissionens henstilling om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

(8)

Målene for denne forordning, nemlig indsamling og udarbejdelse af sammenlignelige og fuldstændige EF-statistikker om befolknings- og boligforhold, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af manglende fælles statistiske kendetegn og kvalitetskrav samt manglende metodologisk gennemsigtighed og kan derfor på grundlag af en fælles statistisk ramme bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(9)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(10)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at fastlægge betingelserne for fastsættelse af de efterfølgende referenceår og for vedtagelse af programmet for de statistiske data og metadata. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(11)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse 89/382/EØF, Euratom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter fælles regler for levering af fuldstændige oplysninger om befolknings- og boligforhold hvert tiende år.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»befolkning/folke-«: den nationale, regionale og lokale befolkning på dennes sædvanlige bopæl på referencedatoen

b)

»bolig/boligforhold«: boliger og bygninger samt bofællesskaber og forholdet mellem befolkning og bolig på nationalt, regionalt og lokalt plan på referencedatoen

c)

»bygninger«: permanente bygninger, der indeholder boliger, der er beregnet til menneskelig beboelse, eller konventionelle boliger, der er forbeholdt sæsonbetinget eller sekundær anvendelse eller er ubeboede

d)

»sædvanlig bopæl«: det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser.

Kun følgende personer anses for at have sædvanlig bopæl det pågældende sted:

i)

personer, der i en sammenhængende periode på mindst tolv måneder før referencedatoen har boet på deres sædvanlige bopæl, eller

ii)

personer, der i løbet af de sidste tolv måneder før referencedatoen er ankommet til deres sædvanlige bopæl med den hensigt at opholde sig dér mindst et år.

Hvis forholdene i nr. i) eller ii) ikke kan påvises, betyder »sædvanlig bopæl« det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl

e)

»referencedato«: den dato, som den pågældende medlemsstats data vedrører, jf. artikel 5, stk. 1

f)

»national«: på en medlemsstats område

g)

»regional«: på NUTS 1-niveau, NUTS 2-niveau og NUTS 3-niveau som defineret i nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS), der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (6), i den på referencedatoen gældende version

h)

»lokal«: lokale administrative enheder på niveau 2 (LAU 2-niveau)

i)

»væsentlige kendetegn ved folke- og boligtællinger«: individuel optælling, samtidighed, universalitet inden for et givent område, tilgængelighed af data for mindre områder og en bestemt hyppighed.

Artikel 3

Indsendelse af data

Medlemsstaterne indsender data til Kommissionen (Eurostat) om befolkningsforhold, som omfatter bestemte demografiske, sociale og økonomiske karakteristika for personer, familier og husstande samt bolig/boligforhold på nationalt, regionalt og lokalt plan som anført i bilaget.

Artikel 4

Datakilder

1.   Medlemsstaterne kan basere statistikkerne på forskellige datakilder, navnlig:

a)

konventionelle tællinger

b)

registerbaserede tællinger

c)

en kombination af konventionelle tællinger og stikprøveundersøgelser

d)

en kombination af registerbaserede tællinger og stikprøveundersøgelser

e)

en kombination af registerbaserede tællinger og konventionelle tællinger

f)

en kombination af registerbaserede tællinger, stikprøveundersøgelser og konventionelle tællinger, og

g)

passende undersøgelser med rotationsstikprøver (løbende tælling).

2.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene om databeskyttelse. Medlemsstaternes egne bestemmelser om databeskyttelse berøres ikke af denne forordning.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om eventuelle revisioner af eller korrektioner i de statistikker, der er leveret i henhold til denne forordning, og om ændringer i de udvalgte datakilder og metodologier senest en måned inden frigivelse af de reviderede data.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de datakilder og metodologier, der anvendes for at sikre, at kravene i denne forordning i størst muligt omfang opfyldes med hensyn til de væsentlige kendetegn ved folke- og boligtællinger som defineret i artikel 2, litra i). De bestræber sig til stadighed på at øge overensstemmelsen med disse væsentlige kendetegn.

Artikel 5

Indberetning af data

1.   Hver medlemsstat fastsætter en referencedato. Denne referencedato skal ligge inden for et på grundlag af denne forordning fastsat år (referenceår). Det første referenceår er 2011. Kommissionen (Eurostat) fastsætter de efterfølgende referenceår efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3. Referenceårene skal ligge i begyndelsen af hvert årti.

2.   Medlemsstaterne leverer endelige, validerede og aggregerede data og metadata til Kommissionen (Eurostat) som foreskrevet i denne forordning senest 27 måneder efter udgangen af referenceåret.

3.   Kommissionen (Eurostat) vedtager efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3, et program for de statistiske data og metadata, der skal indberettes for at opfylde kravene i denne forordning.

4.   Kommissionen (Eurostat) vedtager efter forskriftsproceduren i artikel 8, stk. 2, variablernes tekniske specifikationer i overensstemmelse med denne forordning samt deres opdelinger.

5.   Medlemsstaterne fremsender de validerede data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i elektronisk form. Kommissionen (Eurostat) vedtager efter forskriftsproceduren i artikel 8, stk. 2, et egnet teknisk format til fremsendelse af de krævede data.

6.   Ved revisioner eller korrektioner i henhold til artikel 4, stk. 3, fremsender medlemsstaterne senest på datoen for offentliggørelsen af de reviderede data de ændrede data til Kommissionen (Eurostat).

Artikel 6

Kvalitetsvurdering

1.   I denne forordning gælder følgende kvalitetsvurderingskriterier for de indberettede data:

»relevans« henviser til, i hvor høj grad statistikkerne opfylder brugernes nuværende og potentielle behov

»nøjagtighed« henviser til, hvor tæt skønnene ligger på de ikke kendte korrekte værdier

»aktualitet« og »punktlighed« henviser til, hvor lang tid der går fra referenceperioden, og til oplysningerne foreligger

»tilgængelighed« og »klarhed« henviser til, på hvilke betingelser og hvordan brugerne kan indhente, anvende og fortolke data

»sammenlignelighed« henviser til, hvor meget forskelle i anvendte statistiske koncepter og målingsværktøjer og -procedurer betyder ved sammenligning af statistikker mellem geografiske områder, sektorområder eller over tid, og

»kohærens« henviser til, i hvor høj grad dataene troværdigt kan kombineres på forskellige måder og til forskellige anvendelser.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) en rapport om kvaliteten af de indberettede data. Medlemsstaterne gør i den forbindelse rede for, i hvilket omfang de valgte datakilder og den valgte metodologi er i overensstemmelse med de væsentlige kendetegn ved folke- og boligtællinger, jf. artikel 2, litra i).

3.   Ved anvendelsen af de kvalitetsvurderingskriterier, der er fastsat i stk. 1, for de data, der er omfattet af denne forordning, defineres kvalitetsrapporternes metoder og struktur efter forskriftsproceduren i artikel 8, stk. 2. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data.

4.   I samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder tilvejebringer Kommissionen (Eurostat) metodologiske anbefalinger med henblik på at sikre kvaliteten af de udarbejdede data og metadata, idet der navnlig tages hensyn til anbefalingerne fra De Europæiske Statistikeres Konference vedrørende folke- og boligtællinger i 2010.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 8, stk. 2:

a)

variablernes tekniske specifikationer i overensstemmelse med denne forordning samt deres opdelinger, jf. artikel 5, stk. 4

b)

et egnet teknisk format, jf. artikel 5, stk. 5, og

c)

kvalitetsrapporternes metoder og struktur, jf. artikel 6, stk. 3.

2.   Følgende foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af denne forordning, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3:

a)

fastsættelse af referenceårene, jf. artikel 5, stk. 1, og

b)

programmet for de statistiske data og metadata, jf. artikel 5, stk. 3.

3.   Der tages hensyn til principperne om, at fordelene ved de foranstaltninger, der træffes, skal opveje omkostningerne, og at yderligere omkostninger og arbejdsbyrder skal holdes inden for rimelige grænser.

Artikel 8

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. juli 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 20.2.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.6.2008.

(2)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 176/2008 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 1).


BILAG

Variabler, der skal dækkes af folke- og boligtællingen

1.

Befolkningsvariabler

1.1.

Obligatoriske variabler for de geografiske niveauer NUTS 3 og LAU 2

1.1.1.

Ikke-afledte variabler

sædvanlig bopæl

køn

alder

civilstand

fødeland/fødested

statsborgerskabsland

tidligere sædvanlig bopæl og dato for ankomst til nuværende bopæl eller sædvanlig bopæl ét år før tællingen

slægtskabsforhold mellem husstandsmedlemmer

1.1.2.

Afledte variabler

befolkning i alt

lokalitet

husstandsstatus

familiestatus

type kernefamilie

størrelse af kernefamilie

type privat husstand

størrelse af privat husstand

1.2.

Obligatoriske variabler for følgende geografiske niveauer: nationalt niveau, NUTS 1 og NUTS 2

1.2.1.

Ikke-afledte variabler

sædvanlig bopæl

arbejdspladsens beliggenhed

køn

alder

civilstand

nuværende erhvervssituation

beskæftigelse

erhvervsgren

jobniveau

uddannelsesniveau

fødeland/fødested

statsborgerskabsland

hvorvidt personen har boet i udlandet, og år for ankomst til landet (1980 eller senere)

tidligere sædvanlig bopæl og dato for ankomst til nuværende bopæl eller sædvanlig bopæl ét år før tællingen

slægtskabsforhold mellem husstandsmedlemmer

husstandens ejerstatus

1.2.2.

Afledte variabler

befolkning i alt

lokalitet

husstandsstatus

familiestatus

type kernefamilie

størrelse af kernefamilie

type privat husstand

størrelse af privat husstand

2.

Boligvariabler

2.1.

Obligatoriske variabler for de geografiske niveauer NUTS 3 og LAU 2

2.1.1.

Ikke-afledte variabler

boligtype

boligens beliggenhed

beboede/ikke-beboede konventionelle boliger

antal beboere

udnyttet areal og/eller antal rum i boligenheder

boliger efter bygningstype

boliger efter opførelsesperiode

2.1.2.

Afledte variabler

beboelsestæthed

2.2.

Obligatoriske variabler for følgende geografiske niveauer: nationalt niveau, NUTS 1 og NUTS 2

2.2.1.

Ikke-afledte variabler

boligforhold

boligtype

boligens beliggenhed

beboede/ikke-beboede konventionelle boliger

ejerform

antal beboere

udnyttet areal og/eller antal rum i boligenheder

vandforsyning

toiletforhold

badeforhold

varmeforsyning

boliger efter bygningstype

boliger efter opførelsesperiode

2.2.2.

Afledte variabler

beboelsestæthed


Top