EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0182

2007/182/EF: Kommissionens beslutning af 19. marts 2007 om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr (meddelt under nummer K(2007) 860)( EØS-relevant tekst).

OJ L 84, 24.3.2007, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 373–379 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 270 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2017; ophævet ved 32017R1972 . Latest consolidated version: 12/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/182/oj

24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. marts 2007

om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr

(meddelt under nummer K(2007) 860)

(EØS-relevant tekst)

(2007/182/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Chronic wasting disease er en transmissibel spongiform encephalopati (TSE), som rammer hjortedyr; sygdommen er udbredt i Nordamerika, mens der hidtil ikke er indberettet tilfælde af den i Fællesskabet.

(2)

I en udtalelse af 3. juni 2004 anbefaler Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at der gennemføres målrettet overvågning af hjortedyr i Fællesskabet. Formålet med denne overvågning skulle være at påvise eventuel forekomst af TSE hos hjortedyr. Det bør således fastsættes, at medlemsstaterne skal gennemføre undersøgelser i tråd med føromtalte udtalelse.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af TSE hos dyr. I henhold til samme forordning, som ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 kan der gennemføres overvågningsprogrammer for TSE hos hjortedyr. På dette grundlag er det således nu muligt ved denne beslutning at fastsætte, at medlemsstaterne skal gennemføre undersøgelser for TSE hos hjortedyr.

(4)

Disse undersøgelser bør omfatte både vildtlevende og opdrættede hjortearter. Eftersom udtagningen af prøver fra vildtlevende hjorte primært bør ske i jagtsæsonen, som er af begrænset varighed, bør denne beslutning finde anvendelse efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1923/2006, så medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at nå måltallene for antallet af stikprøver.

(5)

Medlemsstaterne bør hvert år indsende en rapport om resultaterne af deres undersøgelser af hjortedyr. Det er nødvendigt, at ethvert positivt fund af TSE hos hjortedyr øjeblikkeligt indberettes til Kommissionen.

(6)

Medlemsstaterne bør sørge for, at TSE-testede hjortedyr ikke indgår i den kommercielle fødevarekæde, før et negativt resultat foreligger.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne beslutning fastsættes der bestemmelser om gennemførelse af en undersøgelse til påvisning af forekomst af chronic wasting disease (CWD) hos dyr af hjortefamilien (hjortedyr) (i det følgende benævnt »undersøgelsen«).

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning anvendes definitionerne i bilag I.

Artikel 3

Undersøgelsens genstand

1.   Medlemsstaterne gennemfører en undersøgelse med henblik på at påvise forekomst af CWD hos hjortedyr i overensstemmelse med minimumskravene i bilag II.

2.   Medlemsstaterne afslutter deres undersøgelse senest ved udgangen af jagtsæsonen 2007.

Artikel 4

Foranstaltninger fra medlemsstaternes side som opfølgning på undersøgelser for CWD

Efter undersøgelser for CWD træffer medlemsstaterne de i bilag III angivne opfølgende foranstaltninger.

Artikel 5

Rapporter, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen følgende rapporter:

a)

en rapport, som forelægges umiddelbart efter et positivt eller inkonklusivt resultat af undersøgelse af et hjortedyr for transmissible spongiforme encephalopatier

b)

en årsrapport om undersøgelsesresultaterne, jf. bilag IV.

Artikel 6

Kommissionens sammenfatning af rapporterne for medlemsstaterne

Kommissionen forelægger medlemsstaterne en sammenfatning af de i artikel 5 omhandlede rapporter.

Artikel 7

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG I

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»målarter«: vildtlevende og opdrættede kronhjorte (Cervus elaphus) og/eller vildtlevende virginiahjorte (Odocoileus virginianus)

b)

»målmedlemsstater«: medlemsstater med populationer af målarter, der er tilstrækkeligt store til, at det statistisk nødvendige antal stikprøver kan opnås; de adskiller sig fra hinanden for så vidt angår målarter og population af henholdsvis vildtlevende og opdrættede målarter, jf. tabel 1 og 2 i bilag II

c)

»klinisk mistænkte/syge hjortedyr«: hjortedyr, der udviser unormal adfærd og/eller tegn på forstyrrelser i bevægeapparatet, og/eller hvis almentilstand er dårlig

d)

»trafikdræbte/sårede hjortedyr«: hjortedyr, der er blevet påkørt af vejkøretøjer, og hvis tilstand ante mortem ikke kan fastslås

e)

»selvdøde/nedslagne hjortedyr«: hjortedyr, der er fundet døde på farmen eller i naturen, og opdrættede hjortedyr, der er slået ned af sundhedsmæssige årsager eller på grund af alder

f)

»sunde slagtede hjortedyr«: sunde opdrættede hjortedyr, der er slagtet på slagteriet eller på farmen

g)

»sunde nedskudte hjortedyr«: sunde vildtlevende hjortedyr, der er skudt i jagtsæsonen

h)

»målgrupper«: de i litra c)-g) omhandlede hjortedyr.


BILAG II

Minimumskrav til en undersøgelse til påvisning af forekomst af chronic wasting disease hos hjortedyr

1.   Prøveudtagning fra målarter i målmedlemsstaterne

a)

Målmedlemsstaterne udtager stikprøver til undersøgelse for chronic wasting disease (CWD) i overensstemmelse med tabel 1 i deres population af vildtlevende kronhjorte og virginiahjorte og i overensstemmelse med tabel 2 i deres population af opdrættede kronhjorte.

Prøverne kan udtages fra alle målgrupper i målmedlemsstaterne.

b)

Målmedlemsstaternes kompetente myndigheder tager hensyn til følgende kriterier i forbindelse med stikprøveudvælgelsen for målarterne:

i)

Alle hjortedyr skal være over 18 måneder gamle; alderen anslås ud fra tandsæt, tydelige tegn på kønsmodenhed eller andre pålidelige oplysninger.

ii)

Når der er tale om sunde nedskudte hjortedyr, udtages prøverne fortrinsvis fra hjortehanner.

iii)

Hvis der er tale om sunde slagtede hjortedyr, udtages prøverne fortrinsvis fra ældre hanner og hunner.

c)

Målmedlemsstaternes kompetente myndigheder tager hensyn til følgende potentielle risikofaktorer, i det omfang disse er til stede, i forbindelse med stikprøveudvælgelsen for målarterne:

i)

områder med en stor koncentration af hjorte

ii)

en høj scrapie-incidens

iii)

en høj BSE-incidens

iv)

hjortedyr, der har indtaget potentielt TSE-kontamineret foder

v)

hjortedyr på farme eller i områder, hvor der tidligere er registreret import af hjortedyr eller produkter heraf fra områder berørt af CWD.

d)

Målmedlemsstaternes kompetente myndigheder foretager stikprøvetagning til udvælgelse af de målarter, der skal udtages prøver fra.

2.   Prøveudtagning til undersøgelse for CWD hos alle hjortearter i samtlige medlemsstater

Alle medlemsstaterne udtager stikprøver til undersøgelse for CWD fra klinisk mistænkte/syge og selvdøde/nedslagne hjortedyr (som første prioritet) og fra trafikdræbte/sårede hjortedyr (alle hjortearter). Medlemsstaternes kompetente myndigheder bestræber sig på at skabe størst mulig opmærksomhed om disse hjortedyr og sikre, at så mange som muligt af dem testes for CWD.

Tabel 1

Vildtlevende kronhjorte (Cervus elaphus) og virginiahjorte (Odocoileus virginianus)

 

Population af målarterne

Antal stikprøver

Tjekkiet

25 000

598

Tyskland

150 000

598

Spanien

220 000 til 290 000

598

Frankrig

100 000

598

Italien

44 000

598

Letland

28 000

598

Ungarn

74 000

598

Østrig

150 000

598

Polen

600 000

598

Slovakiet

38 260

598

Finland

30 000

598

Det Forenede Kongerige

382 500

598


Tabel 2

Opdrættede kronhjorte (Cervus elaphus elaphus)

 

Population af målarten

Antal stikprøver

Tjekkiet

> 9 000

576

Tyskland

11 500

598

Frankrig

17 000

598

Irland

10 000

581

Østrig

10 000

581

Det Forenede Kongerige

28 000

598

3.   Prøveudtagning og laboratorieundersøgelser

En prøve af obex udtages og undersøges for hvert hjortedyr, der er omfattet af prøveudtagningen i henhold til punkt 1 og 2 i dette bilag. I det mindste en del af hver enkelt prøve opbevares i frisk eller nedfrosset tilstand, indtil der foreligger et negativt resultat, for det tilfælde at et bioassay er påkrævet.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder baserer sig på bilag X, kapitel C, punkt 3, til forordning (EF) nr. 999/2001 som retningslinje for anvendelse af metoder og protokoller.

De i bilag X, kapitel C, punkt 4, til forordning (EF) nr. 999/2001 beskrevne hurtige test til påvisning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) i obex hos kvæg og mindre drøvtyggere betragtes som velegnede til prøveudtagning i henhold til punkt 1 og 2 i dette bilag. Medlemsstaterne kan også anvende immunhistokemiske metoder til screening, idet de relevante metoder skal underkastes en præstationsprøvning arrangeret af EF-referencelaboratoriet. En medlemsstat, der ikke er i stand til at bekræfte et positivt resultat af en hurtig test, sender en passende vævsprøve til EF-referencelaboratoriet til bekræftelse. Ved positive fund af TSE anvendes den i bilag X, kapitel C, punkt 3.2, litra c), nr. i) og ii), til forordning (EF) nr. 999/2001 omhandlede protokol.

4.   Genotypebestemmelse

Prionproteinets genotype bestemmes for hvert enkelt positivt fund af TSE hos hjortedyr i overensstemmelse med EF-referencelaboratoriets retningslinjer vedrørende TSE.


BILAG III

Foranstaltninger til opfølgning på undersøgelser af hjortedyr

1.

Når et hjortedyr, der skal markedsføres med henblik på konsum, er blevet udvalgt til undersøgelse for CWD, sørger medlemsstaterne for, at slagtekroppen kan spores, og at den ikke frigives til kommercielt salg, før der foreligger et negativt resultat af den hurtige test.

2.

Ved anvendelsen af punkt 1 underrettes jægeren, jagtbetjenten eller opdrætteren, hvis dennes identitet kendes, så vidt muligt, når prøver sendes til undersøgelse for CWD, ligesom et positivt resultat af en hurtig test formidles så hurtigt som muligt ad godkendte kanaler.

3.

Medlemsstaterne forbeholder sig ret til at tilbageholde materiale med henblik på yderligere diagnosticering eller forskning, indtil der foreligger et negativt resultat af den hurtige test til påvisning af CWD.

4.

Bortset fra materiale, der opbevares med henblik på yderligere diagnosticering eller forskning, bortskaffes alle kropsdele af et hjortedyr, der er fundet positivt ved den hurtige test, herunder huden, så vidt muligt direkte i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), b) eller e), i forordning (EF) nr. 1774/2002 (1).


(1)  EFT L 273, 10.10.2002, s. 1.


BILAG IV

Rapporterings- og registreringskrav

1.   Krav til medlemsstaterne

Oplysninger, der skal fremgå af medlemsstaternes årsrapport om resultaterne af deres undersøgelser for CWD

a)

Antal stikprøver, der er sendt til undersøgelse, efter målgruppe i overensstemmelse med følgende kriterier:

art

opdrættede eller vildtlevende hjortedyr

målgruppe

køn

alder.

b)

Resultaterne af hurtige og konfirmatoriske test (antal positive og negative resultater) og af eventuelle diskriminatoriske test samt oplysninger om vævsprøver og anvendte metoder til de hurtige og konfirmatoriske test.

c)

Oplysninger om, hvilke områder fundene af positive tilfælde af TSE er gjort i, herunder angivelse af oprindelsesland, hvis dette er et andet end rapporteringslandet.

d)

Angivelse af genotype og art for hvert enkelt hjortedyr, der er fundet positivt for TSE.

2.   Rapporteringsperioder

Resultaterne af prøveudtagningen til undersøgelse for CWD i det foregående år meddeles i en årsrapport.

Denne rapport indsendes hurtigst muligt og senest seks måneder efter udgangen af undersøgelsesåret.

Rapporten for 2007 skal indeholde resultaterne for jagtsæsonen 2007, også hvis en del af stikprøverne er udtaget i 2008.


Top