EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1688

Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg (EØS-relevant tekst)

OJ L 271, 15.10.2005, p. 17–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 22–33 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 17 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 17 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 78 - 89

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1688/oj

15.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1688/2005

af 14. oktober 2005

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Finland og Sverige fik ved deres tiltrædelse supplerende garantier vedrørende salmonella, som omfatter handel med fersk kød fra kvæg og svin, fersk fjerkrækød og konsumæg og ved Rådets direktiv 94/65/EF (2) blev udvidet til også at omfatte hakket kød. Garantierne var fastsat ved forskellige direktiver, som blev ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, nemlig — for fødevarers vedkommende — ved Rådets direktiv 64/433/EØF (3) vedrørende fersk kød, Rådets direktiv 71/118/EØF (4) vedrørende fersk fjerkrækød og Rådets direktiv 92/188/EØF (5) vedrørende æg.

(2)

Pr. 1. januar 2006 ophæves direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF og 94/65/EF ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF (6). Direktiv 92/118/EØF ændres ved direktiv 2004/41/EF.

(3)

I henhold til artikel 4 i direktiv 2004/41/EF finder gennemførelsesbestemmelser vedtaget på grundlag af direktiv 71/118/EØF og 94/65/EF og på grundlag af bilag II til direktiv 92/118/EØF, bortset fra Rådets beslutning 94/371/EF (7), fortsat tilsvarende anvendelse indtil vedtagelsen af de nødvendige bestemmelser på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (8), (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (9) samt Rådets direktiv 2002/99/EF (10).

(4)

Den 1. januar 2006 træder nye bestemmelser om særlige garantier for fødevarer vedrørende salmonella i kraft i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004.

(5)

Der er derfor behov for i overensstemmelse med de nye bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 i det nødvendige omfang at opdatere og supplere gennemførelsesbestemmelserne i Kommissionens beslutning 95/168/EF af 8. maj 1995 om tillægsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige af bestemte typer konsumæg (11), Rådets beslutning 95/409/EF af 22. juni 1995 om fastsættelse af regler for mikrobiologisk undersøgelse for salmonella af stikprøver af fersk okse- og svinekød bestemt til Finland og Sverige (12), Rådets beslutning 95/411/EF af 22. juni 1995 om fastsættelse af regler for mikrobiologisk undersøgelse for salmonella af stikprøver, der skal foretages af fersk fjerkrækød bestemt til Finland og Sverige (13), og Kommissionens beslutning 2003/470/EF af 24. juni 2003 om tilladelse til visse alternative metoder til mikrobiologisk undersøgelse af kød bestemt til Finland og Sverige (14). Derudover bør alle bestemmelserne samles i én kommissionsforordning, ligesom beslutning 95/168/EF, 95/409/EF, 95/411/EF og 2003/470/EF bør ophæves.

(6)

Der bør ligeledes vedtages gennemførelsesbestemmelser vedrørende de nye særlige garantier i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 for hakket fjerkrækød.

(7)

Reglerne for mikrobiologiske stikprøveundersøgelser bør fastsættes, sådan at prøveudtagningsmetoden, antallet af prøver, der skal udtages, samt den mikrobiologiske metode, der skal anvendes til undersøgelse af prøverne, fastlægges.

(8)

I bestemmelserne vedrørende prøveudtagningsmetoder bør der for kød fra kvæg og svin sondres mellem hele og halve kroppe på den ene side og fjerdinger, udskæringer og mindre stykker på den anden side, ligesom der for fjerkrækøds vedkommende bør sondres mellem hele kroppe på den ene side og dele af kroppe og slagtebiprodukter på den anden side.

(9)

Der bør tages hensyn til internationale metoder vedrørende prøveudtagning og mikrobiologisk undersøgelse af prøver som referencemetoder, samtidig med at det tillades at anvende visse alternative metoder, der er valideret og certificeret som metoder, der frembyder tilsvarende garantier.

(10)

Modeller til handelsdokumenter og certifikater, der ledsager sendinger som dokumentation for, at de relevante garantier er opfyldt, bør opdateres eller fastlægges.

(11)

I henhold til artikel 8, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EF) nr. 853/2004 finder de særlige garantier ikke anvendelse på sendinger, der er omfattet af et program, som er anerkendt som ligestillet med det, der er gennemført af Finland og Sverige, eller på sendinger af kød fra kvæg eller svin eller æg, der skal underkastes visse særlige behandlinger.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Udtagning af prøver af kød fra kvæg

Udtagning af prøver af kød fra kvæg, herunder hakket kød, men ikke tilberedt kød eller maskinsepareret kød, bestemt til Finland og Sverige, som skal underkastes en mikrobiologisk undersøgelse, foretages i henhold til bilag I.

Artikel 2

Udtagning af prøver af kød fra svin

Udtagning af prøver af kød fra svin, herunder hakket kød, men ikke tilberedt kød eller maskinsepareret kød, bestemt til Finland og Sverige, som skal underkastes en mikrobiologisk undersøgelse, foretages i henhold til bilag I.

Artikel 3

Udtagning af prøver af fjerkrækød

Udtagning af prøver af kød fra tamhøns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs, herunder hakket kød, men ikke tilberedt kød og maskinsepareret kød, bestemt til Finland og Sverige, som skal underkastes en mikrobiologisk undersøgelse, foretages i henhold til bilag II.

Artikel 4

Udtagning af prøver fra ægs oprindelsesflokke

Udtagning af prøver fra oprindelsesflokkene for æg, som er bestemt til Finland og Sverige og skal underkastes en mikrobiologisk undersøgelse, foretages i henhold til bilag III.

Artikel 5

Mikrobiologiske metoder til undersøgelse af prøver

1.   Mikrobiologiske undersøgelser for salmonella af de prøver, der udtages i henhold til artikel 1-4, foretages i overensstemmelse med den seneste udgave af

a)

standard EN/ISO 6579 (15) (herefter »EN/ISO 6579«) eller

b)

metode nr. 71 beskrevet af Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL) (16) (herefter »metode nr. 71«).

Opstår der uenighed medlemsstaterne imellem om resultaterne af en mikrobiologisk undersøgelse, betragtes den seneste udgave af EN/ISO 6579 som referencemetode.

2.   Når der er tale om prøver af kød fra kvæg og svin samt af fjerkrækød, kan følgende analysemetoder, som valideres under anvendelse af kødprøver i valideringsundersøgelserne, dog anvendes til mikrobiologiske undersøgelser for salmonella:

Metoder, der er valideret på grundlag af den seneste udgave af EN/ISO 6579 eller metode nr. 71 og, hvis der er tale om en ophavsretligt beskyttet metode, certificeret af en tredjepart i overensstemmelse med protokollen i EN/ISO 16140-standarden (herefter »EN/ISO 16140«) eller andre internationalt anerkendte protokoller.

Artikel 6

Dokumentation

1.   Sendinger af kød som omhandlet i artikel 1, 2 og 3 skal ledsages af et handelsdokument, som er i overensstemmelse med modellen i bilag IV.

2.   Sendinger af æg som omhandlet i artikel 4 skal ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag V.

Artikel 7

Beslutning 95/168/EF, 95/409/EF, 95/411/EF og 2003/470/EF ophæves.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 3. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4)  EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(5)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 60).

(6)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(7)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(9)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(10)  EFT L 168 af 2.7.1994, s. 34.

(11)  EFT L 109 af 16.5.1995, s. 44. Ændret ved beslutning 97/278/EF (EFT L 110 af 26.4.1997, s. 77).

(12)  EFT L 243 af 11.10.1995, s. 21. Ændret ved beslutning 98/227/EF (EFT L 87 af 21.3.1998, s. 14).

(13)  EFT L 243 af 11.10.1995, s. 29. Ændret ved beslutning 98/227/EF.

(14)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 66.

(15)  EN/ISO 6579: Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer — Horisontal metode til bestemmelse af Salmonella spp.

(16)  NMKL-metode nr. 71 til påvisning af salmonella i fødevarer.


BILAG I

Prøveudtagningsregler for kød fra kvæg og svin, herunder hakket kød, bestemt til Finland og Sverige

Del A

PRØVEUDTAGNINGSMETODE

1.   Hele og halve kroppe samt fjerdinger, der er fremstillet på oprindelsesslagteriet (svabermetoden)

Den ikke-destruktive prøveudtagningsmetode, som er beskrevet i ISO 17604-standarden, herunder reglerne for opbevaring og transport af prøver, skal anvendes.

Når der er tale om slagtekroppe af kvæg, udtages der prøver tre steder (lår, slag og hals). På slagtekroppe af svin udtages der prøver to steder (ben og bryst). Til udtagningen af prøverne benyttes en svaber med ru overflade. Prøveudtagningsområdet skal være på mindst 100 cm2 pr. udtagningssted. Der samles prøver fra de forskellige prøveudtagningssteder på den pågældende slagtekrop, inden undersøgelsen påbegyndes.

Hver prøve skal behørigt mærkes og identificeres.

2.   Fjerdinger, der er fremstillet på en anden virksomhed end oprindelsesslagteriet, udskæringer og mindre stykker (destruktionsmetoden)

Vævsstykker udtages ved at presse et sterilt prøvebor ned i kødoverfladen eller ved at afskære en vævsskive på ca. 25 cm2 med sterile instrumenter. Prøverne overføres aseptisk til en prøvebeholder eller en fortyndingspose af plast og homogeniseres (i stomacher eller blender). Prøver af frosset kød skal holdes frosset under transporten til laboratoriet. Prøver af kølet kød må ikke fryses, men holdes kølet. Enkeltprøver fra samme sending kan gøres til samleprøver, jf. EN/ISO 6579-standarden, på op til 10 enkeltprøver.

Hver prøve skal behørigt mærkes og identificeres.

3.   Hakket kød (destruktionsmetoden)

Der udtages prøver af kød på ca. 25 g med sterile instrumenter. Prøverne overføres aseptisk til en prøvebeholder eller en fortyndingspose af plast og homogeniseres (i stomacher eller blender). Prøver af frosset kød skal holdes frosset under transporten til laboratoriet. Prøver af kølet kød må ikke fryses, men holdes kølet. Enkeltprøver fra samme sending kan gøres til samleprøver, jf. EN/ISO 6579-standarden, på op til 10 enkeltprøver.

Hver prøve skal behørigt mærkes og identificeres.

Del B

ANTAL PRØVER, DER SKAL UDTAGES

1.   Hele kroppe, halve kroppe, halve kroppe udskåret i højst tre stykker samt fjerdinger, som nævnt i del A, punkt 1

Det antal hele eller halve slagtekroppe (enheder) i en sending, hvorfra der skal udtages stikprøver, er følgende:

Sending (antal pakningsenheder)

Antal pakningsenheder, der skal udtages prøver fra

1-24

Antal svarende til antallet af pakningsenheder, dog højst 20

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller derover

60

2.   Fjerdinger, udskæringer og mindre stykker som nævnt under del A, punkt 2, og hakket kød som nævnt under del A, punkt 3

Det antal pakningsenheder i en sending, hvorfra der skal udtages stikprøver, er følgende:

Sending (antal pakningsenheder)

Antal pakningsenheder, der skal udtages prøver fra

1-24

Antal svarende til antallet af pakningsenheder, dog højst 20

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller derover

60

Afhængigt af pakningsenhedernes vægt kan antallet af pakningsenheder, hvorfra der skal udtages prøver, reduceres ved at gange med følgende multiplikationsfaktorer:

Pakningsenhedernes vægt

> 20 kg

10-20 kg

< 10 kg

Multiplikationsfaktor

× 1

× 3/4

× 1/2


BILAG II

Prøveudtagningsregler for fjerkrækød, herunder hakket kød, bestemt til Finland og Sverige

Del A

PRØVEUDTAGNINGSMETODE

1.   Kroppe (med vedhængende halsskind)

Der udtages stikprøver jævnt fordelt i hele sendingen. Prøverne skal bestå af stykker på 10 g halsskind, der fjernes aseptisk med sterile pincetter og en steril skalpel. Prøverne opbevares nedkølet indtil analysen. Prøverne kan gøres til samleprøver, jf. EN/ISO 6579-standarden, på op til 10 enkeltprøver.

Prøverne skal behørigt mærkes og identificeres.

2.   Kroppe uden halsskind, udskæringer og slagtebiprodukter (destruktionsmetoden)

Vævsstykker på ca. 25 g udtages ved at presse et sterilt prøvebor ned i kødoverfladen eller ved at afskære en vævsskive med sterile instrumenter. Prøverne opbevares nedkølet indtil analysen. Prøverne kan gøres til samleprøver, jf. EN/ISO 6579-standarden, på op til 10 enkeltprøver.

Prøverne skal behørigt mærkes og identificeres.

3.   Hakket kød (destruktionsmetoden)

Der udtages prøver af kød på ca. 25 g med sterile instrumenter. Prøverne opbevares nedkølet indtil analysen. Prøverne kan gøres til samleprøver, jf. EN/ISO 6579-standarden, på op til 10 enkeltprøver.

Prøverne skal behørigt mærkes og identificeres.

Del B

ANTAL PRØVER, DER SKAL UDTAGES

Det antal pakningsenheder i en sending, hvorfra der skal udtages stikprøver, er følgende:

Sending (antal pakningsenheder)

Antal pakningsenheder, der skal udtages prøver fra

1-24

Antal svarende til antallet af pakningsenheder, dog højst 20

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller derover

60

Afhængigt af pakningsenhedernes vægt kan antallet af pakningsenheder, hvorfra der skal udtages prøver, reduceres ved at gange med følgende multiplikationsfaktorer:

Pakningsenhedernes vægt

> 20 kg

10-20 kg

< 10 kg

Multiplikationsfaktor

× 1

× 3/4

× 1/2


BILAG III

Prøveudtagningsregler for oprindelsesflokke for æg bestemt til Finland og Sverige

Del A

PRØVEUDTAGNINGSMETODE

Prøveudtagningen består i indsamling af fækalt materiale efter en af følgende metoder:

1.

Når der er tale om volierehøns eller fritgående høns:

1.1.

Gødningssamleprøver bestående af særskilte prøver af frisk gødning, som vejer mindst 1 g og er udtaget tilfældigt på et vist antal steder i den bygning, hvori dyrene holdes, eller — hvis dyrene har fri adgang til mere end én bygning på en bestemt bedrift — i hver gruppe bygninger på bedriften, hvor der holdes høns.

1.2.

Sokkeprøver (dvs. indsamlet med overtrækssko eller »sokker« af tubegaze): Sokkernes overflade skal være fugtet med et passende fortyndingsmiddel (f.eks. 0,8 % natriumchlorid og 0,1 % pepton i steriliseret, deioniseret vand) eller steriliseret vand eller et andet fortyndingsmiddel, som er godkendt af den kompetente myndighed. Vand fra bedrifter, der indeholder antimikrobielle stoffer eller er tilsat desinfektionsmidler, må ikke anvendes. Under rundgangen skal det sikres, at opsamlingen af prøver er repræsentativ for alle dele af bygningen og således også dækker arealer med strøelse eller slats (riste/rammer), hvis det er forsvarligt at gå på slatsene. Efter endt prøveudtagning tages overtrækssokkerne forsigtigt af, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af. De to par sokkeprøver kan sendes til analyse som samleprøve.

2.

Når der er tale om burhøns: Der udtages prøver fra skraberne eller fra det øverste lag gødning i gødningskælderen.

Del B

ANTAL PRØVER, DER SKAL UDTAGES

Afhængigt af, hvilken prøveudtagningsmetode der anvendes, jf. del A, udtages følgende antal prøver:

Når metoden i punkt 1.1 anvendes: Der udtages 60 gødningsprøver i bygningen eller gruppen af bygninger på bedriften.

Når metoden i punkt 1.2 anvendes: Der tages 2 par sokkeprøver.

Når metoden i punkt 2 anvendes: Der udtages 60 gødningsprøver eller mindst 60 g naturligt blandet gødning.

Del C

PRØVEUDTAGNINGSHYPPIGHED

Der skal udtages stikprøver i flokken i løbet af de to sidste uger inden æglægningens påbegyndelse og derefter mindst hver 25. uge.


BILAG IV

Bemærkninger

a)

Handelsdokumenterne udfærdiges i overensstemmelse med modellen i dette bilag. De skal indeholde de certifikater, der kræves til transport af kød fra kvæg eller svin eller fjerkrækød, herunder hakket kød, i den nummererede rækkefølge, der fremgår af modellen.

b)

De skal være udfærdiget på et af bestemmelsesmedlemsstatens officielle sprog. De kan dog også affattes på et andet EU-sprog, hvis de ledsages af en officiel oversættelse, eller hvis det på forhånd er aftalt med den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten.

c)

Handelsdokumentet udfærdiges i mindst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originaleksemplaret ledsager sendingen til det endelige bestemmelsessted. Modtageren opbevarer dette. Producenten opbevarer den ene kopi, og transportøren den anden.

d)

Originalen af hvert handelsdokument skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et sammenhængende hele.

e)

Hvis handelsdokumentet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale dokument, og hver af disse sider forsynes med den ansvarliges underskrift.

f)

Hvis dokumentet med vedhæftede sider som nævnt i punkt e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden nummereres — (sidetal) af (samlet sidetal) — og øverst forsynes med det dokumentkodenummer, som den ansvarlige person har tildelt.

g)

Det originale dokument skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige person.

h)

Farven på den ansvarliges underskrift skal afvige fra påtrykkets farve.

Image


BILAG V

Standardcertifikat til sendinger af konsumæg til Finland og Sverige

Image

Image


Top