EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:271:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 271, 15. október 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 271

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
15. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1679/2005 zo 6. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2075/92 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1680/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1681/2005 zo 14. októbra 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 172. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1682/2005 zo 14. októbra 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 172. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1683/2005 zo 14. októbra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 91. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1684/2005 zo 14. októbra 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 344. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2005 zo 14. októbra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 28. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1686/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov, ako aj koeficientu dodatkového odvodu v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1687/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), týkajúce sa úpravy niektorých poplatkov ( 1 )

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1688/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o osobitné záruky týkajúce sa salmonely v súvislosti so zásielkami istých druhov mäsa a vajec do Fínska a Švédska ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1689/2005 zo 14. októbra 2005 stanovujúce koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať pri nákupe poľnohospodárskych produktov na rozpočtový rok 2006

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1690/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa päťdesiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1691/2005 zo 14. októbra 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. decembra 2005 do 28. februára 2006

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1692/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. októbra 2005

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1693/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

38

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. októbra 2005, ktorým sa povoľuje Spolkovej republike Nemecko a Holandskému kráľovstvu, aby uplatňovali opatrenie odchyľujúce sa od článku 3 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

39

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/7/2005 z 20. septembra 2005 o vymenovaní vedúceho veliteľskej štruktúry EÚ v Neapoli pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

41

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2005 o stanovení konečných finančných príspevkov členským štátom na rozpočtový rok 2005, na určitý počet hektárov, na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov na základe nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [oznámené pod číslom K(2005) 3737]

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2005 o stanovení orientačných finančných príspevkov členským štátom na hospodársky rok 2005/2006, na určitý počet hektárov, na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov na základe nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [oznámené pod číslom K(2005) 3738]

45

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach [oznámené pod číslom K(2005) 3754]  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2005 o súlade niektorých noriem s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku EÚ [oznámené pod číslom K(2005) 3803]  ( 1 )

51

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/719/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top