EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_066_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 66

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 066

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 247

37

 

 

32005D0665

 

 

 

Решение на Комисията от 19 септември 2005 година за изменение на допълнение А към приложение Х към Акта за присъелиняване от 2003 година относно някои предприятия от сектора на месото в Унгария (нотифицирано под номер С(2005) 3450) (1)

3

2005

L 256

13

 

 

32005R1608

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1608/2005 на Комисията от 30 септември 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 за определяне на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

6

2005

L 259

15

 

 

32005R1623

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1623/2005 на Комисията от 4 октомври 2005 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на определени наименования в Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Tuscia — (ЗНП) и (Basilico Genovese — (ЗНП)

8

2005

L 263

20

 

 

32005D0692

 

 

 

Решение на Комисията от 6 октомври 2005 година относно някои защитни мерки във връзка с инфлуенца по птиците, установена в няколко трети страни (нотифицирано под номер С (2005) 3704) (1)

10

2005

L 267

22

 

 

32005R1663

 

 

 

Регламент (Eo) № 1663/2005 на Kомисията от 11 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1535/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на системата на помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци

12

2005

L 269

3

 

 

32005R1667

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1667/2005 на Комисията от 13 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 60/2004 за определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

14

2005

L 271

1

 

 

32005R1679

 

 

 

Регламент (EO) № 1679/2005 на Cъвета от 6 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2075/92 относно общата организация на пазара на суров тютюн

15

2005

L 271

17

 

 

32005R1688

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1688/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните гаранции относно салмонела за пратки към Финландия и Швеция с определени видове месо и яйца (1)

17

2005

L 273

6

 

 

32005R1701

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1701/2005 на Комисията от 18 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за еднократни плащания, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяването на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани

29

2005

L 274

13

 

 

32005R1710

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1710/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2138/97 относно определяне на границите на еднородните производствени зони на маслиново масло

32

2005

L 274

93

 

 

32005D0731

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 2005 година за определяне на допълнителни изисквания по отношение на наблюдението на инфлуенца при дивите птици (нотифицирано под номер С(2005) 3877) (1)

76

2005

L 274

105

 

 

32005D0734

 

 

 

Решение на Комисията от 19 октомври 2005 година за установяване на мерки за биосигурност с цел намаляване на риска от пренасяне на високо патогенна инфлуенца по птиците, причинена от вирус на инфлуенца А, подтип H5N1, от птици, живеещи в дивата среда, към домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и за осигуряване на система за ранно откриване в области с особен риск (нотифицирано под номер С(2005) 4163) (1)

78

2005

L 276

35

 

 

32005L0070

 

 

 

Директива 2005/70/ЕО на Комисията от 20 октомври 2005 година за изменение на Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от някои пестициди във и върху зърнените култури и някои продукти от животински и растителен произход (1)

82

2005

L 277

1

 

 

32005R1698

 

 

 

Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

101

2005

L 279

47

 

 

32005R1739

 

 

 

Регламент (EО) № 1739/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 година относно определянето на ветеринарномедицинските изисквания за движението на циркови животни между държавите-членки (1)

141

2005

L 279

63

 

 

32005L0072

 

 

 

Директива 2005/72/ЕО на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкозеб, манеб и метирам като активни вещества (1)

157

2005

L 279

73

 

 

32005D0743

 

 

 

Решение на Комисията от 19 октомври 2005 година за разрешение на държавите-членки да продължат временните разрешения за новите активни вещества боскалид, индоксакарб, спиносад и вируса на клетъчната полиедроза на Spodoptera exigua (нотифицирано под номер С(2005) 4002) (1)

164

2005

L 279

79

 

 

32005D0745

 

 

 

Решение на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение на Решение 2005/734/ЕО за установяването на мерки за биосигурност за намаляване на риска от пренасяне на високо патогенна инфлуенца по птиците, причинена от вирус на инфлуенца тип А от подтип Н5N1, от птици, живеещи в дивата среда, към домашните птици и други птици, отглеждани на закрито и за осигуряване на система за ранно откриване в области с особен риск (нотифицирано под номер С(2005) 4199) (1)

166

2005

L 280

8

 

 

32005R1746

 

 

 

Регламент (ЕО) 1746/2005 на Комисията от 24 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2342/92 относно сертификатите за произход, които следва да бъдат представяни при възстановявания при износ на чистопородни животни за разплод от рода на едрия рогат добитък

168

2005

L 280

9

 

 

32005R1747

 

 

 

Регламент (ЕО) 1747/2005 на Комисията от 24 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни

169

2005

L 280

20

 

 

32005D0748

 

 

 

Решение на Комисията от 24 октомври 2005 година за изменение на Решение 2002/300/ЕО по отношение на зоните, изключени от списъка с одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens (нотифицирано под номер С(2005) 4081) (1)

172

2005

L 282

9

 

 

32005L0074

 

 

 

Директива 2005/74/ЕО на Комисията от 25 октомври 2005 година за изменение на Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етофумезат, ламбда-цихалотрин, метомил, пиметрозин и тиабендазол, които са определени в нея (1)

175

2005

L 282

18

 

 

32005D0751

 

 

 

Решение на Комисията от 21 октомври 2005 година за признаване по принцип пълнотата на документите, предадени за подробен преглед, с цел евентуално включване на аскорбинова киселина, калиев йодит и калиев тиоцианат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2005) 4025) (1)

184

2005

L 282

22

 

 

32005D0753

 

 

 

Решение на Комисията от 24 октомври 2005 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от Бразилия (нотифицирано под номер С(2005) 4168) (1)

187

2005

L 284

8

 

 

32005D0755

 

 

 

Решение на Комисията от 25 октомври 2005 година за изменение на Решения 2005/92/ЕО и 2005/93/ЕО относно износа на някои продукти за трети страни (нотифицирано под номер C(2005) 4134) (1)

194

2005

L 285

6

 

 

32005R1757

 

 

 

Регламент (EO) № 1757/2005 на Kомисията от 27 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2001 относно специални мерки за подкрепа на пазара в сектора на производство на говеждо месо

196

2005

L 285

60

 

 

32005D0760

 

 

 

Решение на Комисията от 27 октомври 2005 година относно някои защитни мерки във връзка със високо патогенната инфлуенца по птиците в някои трети страни при вноса на птици, отглеждани на закрито (нотифицирано под номер С(2005) 4288) (1)

198

2005

L 288

54

 

 

32005D0763

 

 

 

Решение на Комисията от 28 октомври 2005 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на ограничените зони във връзка с болестта син език в Испания (нотифицирано под номер C(2005) 4162) (1)

201

2005

L 288

56

 

 

32005D0764

 

 

 

Решение на Комисията от 28 октомври 2005 година за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на декларирането на провинция Grosseto в област Toscana в Италия за свободна от бруцелоза (B. melitensis) и Решение 2003/467/ЕО по отношение на декларирането на Франция за свободна от бруцелоза по говедата (нотифицирано под номер C(2005) 4187) (1)

203

2005

L 290

3

 

 

32005R1802

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1802/2005 на Комисията от 3 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2771/1999 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно интервенцията на пазара на масло и сметана

206

2005

L 290

27

 

 

32005D0768

 

 

 

Решение на Комисията от 28 октомври 2005 година за изменение на Решение 2001/618/ЕО за включване на департамента Ain във Франция в списъка на регионите, свободни от болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2005) 4178) (1)

207

2005

L 291

5

 

 

32005R1810

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1810/2005 на Комисията от 4 ноември 2005 година относно ново разрешение за добавка в храните за животни за срок от 10 години, относно безсрочно разрешение за някои добавки в храните за животни и относно временно разрешение за нови употреби на някои вече разрешени добавки в храните за животни (1)

209

2005

L 291

12

 

 

32005R1811

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1811/2005 на Комисията от 4 ноември 2005 година относно временното и безсрочно разрешаване употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на добавка, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена (1)

216

2005

L 291

18

 

 

32005R1812

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1812/2005 на Комисията от 4 ноември 2005 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 490/2004, № 1288/2004, № 521/2005 и № 833/2005 относно условията за разрешаване употребата в храните за животни на някои добавки от групите на ензимите и на микроорганизмите (1)

222

2005

L 291

38

 

 

32005D0771

 

 

 

Решение на Комисията от 3 ноември 2005 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ (нотифицирано под номер C(2005) 4186) (1)

228

2005

L 291

46

 

 

32005D0774

 

 

 

Решение на Комисията от 3 ноември 2005 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение на екипите за събиране на ембриони в Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2005) 4195) (1)

232

2005

L 292

3

 

 

32005R1814

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1814/2005 на Комисията от 7 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 580/2004 за установяването на тръжна процедура във връзка с възстановяванията при износа на някои млечни продукти

234

2005

L 292

11

 

 

32005D0775

 

 

 

Решение на Комисията от 4 ноември 2005 година за изменение на Решение 2002/499/ЕО относно разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L. с произход от Република Корея и чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат (нотифицирано под номер C(2005) 4235)

235

2005

L 293

8

 

 

32005R1820

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1820/2005 на Комисията от 8 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми

237

2005

L 293

14

 

 

32005L0076

 

 

 

Директива 2005/76/ЕО на Комисията от 8 ноември 2005 година за изменение на Директиви 90/642/ЕИО и 86/362/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от крезоксим-метил, циромазин, бифентрин, металаксил и азоксистробин, които са определени в нея (1)

239

2005

L 294

7

 

 

32005D0780

 

 

 

Решение на Комисията от 8 ноември 2005 година за закупуване и съхранение на антигени срещу вируса на шап

248

2005

L 296

17

 

 

32005L0077

 

 

 

Директива 2005/77/ЕО на Комисията от 11 ноември 2005 година за изменение на приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

250

2005

L 296

39

 

 

32005D0787

 

 

 

Решение на Комисията от 11 ноември 2005 година за изменение на Решение 97/569/ЕО по отношение на включването на едно предприятие в Южна Африка във временните списъци с предприятията от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (нотифицирано под номер C(2005) 4283) (1)

251

2005

L 296

41

 

 

32005D0788

 

 

 

Решение на Комисията от 11 ноември 2005 година относно невключването на веществото налед в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2005) 4351) (1)

253

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top