EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2077

Kommissionens forordning (EF) nr. 2077/2004 af 3. december 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår proceshjælpestoffer

OJ L 359, 4.12.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 343–344 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 67 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 67 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2077/oj

4.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 359/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2077/2004

af 3. december 2004

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår proceshjælpestoffer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 2, femtende led, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af nye oplysninger og ny teknik, som Technology and Economic Assessment Panel har gjort rede for i sin statusrapport af april 2002 (2) om kontrollerede stoffer, der anvendes som kemiske proceshjælpestoffer, bør bilag VI til forordning (EF) nr. 2037/2000 ændres i overensstemmelse med afgørelse X/14 (3) og afgørelse XV/6 (4), der blev vedtaget på henholdsvis tiende (1998) og femtende (2003) møde mellem parterne i Montreal-protokollen.

(2)

Mere præcist bliver ved afgørelse XV/6 tetrachlormethan tilføjet som proceshjælpestof ved fremstilling af cyclodim (et opløsningsmiddel), samtidig med at CFC-113 udgår som proceshjælpestof ved fremstilling af vinorelbin (et lægemiddel) og tetrachlormethan udgår som proceshjælpestof ved fremstilling af tralomethrin (et insekticid).

(3)

Forordning (EF) nr. 2037/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 2037/2000 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2004.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/232/EF (EUT L 71 af 10.3.2004, s. 28).

(2)  Rapport fra Technology and Economic Assessment Panel, April 2002, Volume 1, Progress report on Processing Agents.

(3)  Tiende møde mellem parterne i Montreal-protokollen i 1998, afgørelse X/14: proceshjælpestoffer.

(4)  Femtende møde mellem parterne i Montreal-protokollen i 2003, afgørelse XV/6: liste over anvendelser af kontrollerede stoffer som proceshjælpestoffer.


BILAG

»BILAG VI

Processer, hvori kontrollerede stoffer anvendes som proceshjælpestof, jf. artikel 2, femtende led

a)

anvendelse af tetrachlormethan til fjernelse af nitrogentrichlorid ved fremstilling af chlor og natriumhydroxid

b)

anvendelse af tetrachlormethan til genvinding af chlor fra restgas fra chlorfremstilling

c)

anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af chloreret gummi

d)

anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af isobutylacetophenon (ibruprofen, smertestillende middel)

e)

anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af polyphenylenterephthalamid

f)

anvendelse af CFC-11 ved fremstilling af tynd folie af polyolefinfibre

g)

anvendelse af CFC-12 ved fotokemisk syntese af perfluorpolyetherpolyperoxid-udgangsstoffer til Z-perfluorpolyethere og difunktionelle derivater

h)

anvendelse af CFC-113 ved reduktion af perfluorpolyetherpolyperoxid-mellemprodukt til produktion af perfluorpolyetherdiestere

i)

anvendelse af CFC-113 ved fremstilling af perfluorpolyetherdioler med høj funktionalitet

j)

anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af cyclodim

k)

anvendelse af HCFC i processerne under litra a) til j), når det sker for at erstatte CFC eller tetrachlormethan.«


Top