Help Print this page 

Document DD_2007_15_012_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 12
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 012

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 158

7

 

 

32004R0850

 

 

 

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО

3

2004

L 160

98

 

 

32004D0478

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно приемането на общ план за управление на кризите в областта на безопасността на храните/фуражите

21

2004

L 162

76

 

 

32004L0077

 

 

 

Директива 2004/77/ЕО на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Директива 94/54/ЕО относно етикетирането на определени храни, съдържащи глициризинова киселина и нейната амониева сол (1)

33

2004

L 162

114

 

 

32004D0486

 

 

 

Решение на Съвета от 26 април 2004 година относно предоставяне на Кипър, Малта и Полша на някои временни дерогации от Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

36

2004

L 172

7

 

 

32004D0491

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Решение 1999/819/Евратом на Комисията от 16 ноември 1999 година относно присъединяването на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) към Конвенцията за ядрена безопасност от 1994 година, по отношение на декларацията, приложена към нея

38

2004

L 212

28

 

 

32004D0470

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно ръководство за временен референтен метод завземане на проби и измерване на ФПЧ2,5 (нотифицирано под № С(2004) 1713) (1)

40

2004

L 272

11

 

 

32004R1481

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1481/2004 на Комисията от 19 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на селскостопански продукти и неговото означаване върху селскостопански продукти и храни

43

2004

L 306

16

 

 

32004D0669

 

 

 

Решение на Комисията от 6 април 2004 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на хладилни уреди и за изменение на Решение 2000/40/ЕО (нотифицирано под номер С(2004) 1414) (1)

44

2004

L 308

1

 

 

32004R1682

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1682/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 15 септември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1655/2000 относно финансов инструмент за околната среда (LIFE)

50

2004

L 328

66

 

 

32004R1898

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1898/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Terre Tarentine) (ЗНП)

55

2004

L 328

73

 

 

32004R1902

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1902/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за изменение на спецификацията на наименование, което фигурира в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрирането на защитени географски указания и наименования за произход (Les Garrigues)

57

2004

L 338

18

 

 

32004L0101

 

 

 

Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото (1)

61

2004

L 359

28

 

 

32004R2077

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2077/2004 на Комисията от 3 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на агенти за преработка

67

2004

L 364

1

 

 

32004R2006

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (1)

69

2004

L 379

64

 

 

32004R2230

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията от 23 декември 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (1)

80

2004

L 381

63

 

 

32004D0905

 

 

 

Решение на Комисията от 14 декември 2004 година за установяване на насоките за уведомяване на компетентните власти на държавите-членки за опасни потребителски стоки от производители и дистрибутори съгласно член 5, параграф 3 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под № C(2004) 4772) (1)

84

2004

L 382

1

 

 

32004D0798

 

 

 

Решение на Комисията от 7 декември 2004 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на списъка с обекти от значение за Общността за Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2004) 4031)

99

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top