Help Print this page 

Document DD_2007_15_012_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 12
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 012

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 158

7

 

 

32004R0850

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE

3

2004

L 160

98

 

 

32004D0478

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor

21

2004

L 162

76

 

 

32004L0077

 

 

 

Directiva 2004/77/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 94/54/CE privind etichetarea anumitor produse alimentare care conțin acid glicirizinic și sarea sa de amoniu (1)

33

2004

L 162

114

 

 

32004D0486

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004 de acordare a unor derogări temporare pentru Cipru, Malta și Polonia de la Directiva 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

36

2004

L 172

7

 

 

32004D0491

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 1999/819/Euratom a Comisiei din 16 noiembrie 1999 privind aderarea Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) la Convenția din 1994 privind siguranța nucleară în ceea ce privește declarația anexată la aceasta

38

2004

L 212

28

 

 

32004D0470

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 privind o orientare referitoare la o metodă de referință provizorie pentru prelevarea de probe și măsurarea PM2,5 [notificată cu numărul C(2004) 1713] (1)

40

2004

L 272

11

 

 

32004R1481

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1481/2004 al Comisiei din 19 august 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

43

2004

L 306

16

 

 

32004D0669

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 aprilie 2004 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru frigidere și de modificare a Deciziei 2000/40/CE [notificată cu numărul C (2004) 1414] (1)

44

2004

L 308

1

 

 

32004R1682

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1682/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 septembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)

50

2004

L 328

66

 

 

32004R1898

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1898/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Terre Tarentine) - (DOP)

55

2004

L 328

73

 

 

32004R1902

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1902/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de modificare a unor elemente din caietul de sarcini al denumirii menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine (Les Garrigues)

57

2004

L 338

18

 

 

32004L0101

 

 

 

Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 2004 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, în temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto (1)

61

2004

L 359

28

 

 

32004R2077

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2077/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind folosirea agenților de prelucrare

67

2004

L 364

1

 

 

32004R2006

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului) (1)

69

2004

L 379

64

 

 

32004R2230

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la rețeaua de organizații care funcționează în domeniile din cadrul misiunii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (1)

80

2004

L 381

63

 

 

32004D0905

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2004 de stabilire a orientărilor pentru notificarea produselor de consum periculoase de către producători și distribuitori autorităților competente din statele membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 4772] (1)

84

2004

L 382

1

 

 

32004D0798

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 decembrie 2004 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2004) 4031]

99

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top