EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0040

Kommissionens direktiv 2002/40/EF af 8. maj 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af el-ovne til husholdningsbrug (EØS-relevant tekst)

OJ L 128, 15.5.2002, p. 45–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 7 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 7 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 34 - 45

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; ophævet ved 32014R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/40/oj

32002L0040

Kommissionens direktiv 2002/40/EF af 8. maj 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af el-ovne til husholdningsbrug (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 128 af 15/05/2002 s. 0045 - 0056


Kommissionens direktiv 2002/40/EF

af 8. maj 2002

om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af el-ovne til husholdningsbrug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger(1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 92/75/EØF pålægger Kommissionen at vedtage gennemførelsesdirektiver for forskellige husholdningsapparater, herunder el-ovne.

(2) El-ovnes elforbrug tegner sig for en betydelig del af det samlede energiforbrug i Fællesskabets husholdninger. Der er gode muligheder for at nedskære disse apparaters energiforbrug.

(3) Harmoniserede standarder er tekniske specifikationer, der er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer som opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester(2), senest ændret ved direktiv 98/48/EF(3).

(4) Der skal anføres oplysninger om støjemissionen i det omfang, dette kræves af medlemsstaterne i henhold til Rådets direktiv 86/594/EØF af 1. december 1986 om luftbåren støj fra husholdningsapparater(4).

(5) Rådets direktiv 79/531/EØF af 14. maj 1979 om anvendelse på elbageovne af direktiv 79/530/EØF om oplysning ved mærkning om husholdningsapparaters energiforbrug(5), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, bør ophæves med virkning fra det tidspunkt, hvor nærværende direktiv finder anvendelse.

(6) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv gælder for el-ovne til husholdningsbrug med almindelig el-nettilslutning, herunder ovne, som indgår i større apparater.

2. Dette direktiv gælder ikke for følgende typer af ovne:

a) ovne, der også kan benytte andre energikilder

b) ovne, som ikke er omfattet af de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2

c) transportable el-ovne defineret som ikke-fastmonterede apparater, der vejer under 18 kg, forudsat at de ikke er beregnet til indbygning.

3. Energiforbruget til dampfunktioner ud over varmluftsfunktionen er ikke omfattet af dette direktiv.

Artikel 2

1. De oplysninger, som kræves ifølge dette direktiv, findes ved målinger i henhold til de harmoniserede standarder, som Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) har vedtaget efter Kommissionens bemyndigelse, jf. direktiv 98/34/EF; standardernes referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder.

Bestemmelserne i bilag I, II og III til dette direktiv, vedrørende krav om oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når medlemsstaterne kræver sådanne oplysninger ifølge artikel 3 i Rådets direktiv 86/594/EØF. Disse oplysninger måles i overensstemmelse med nævnte direktiv.

2. De udtryk, som anvendes i dette direktiv, har samme betydning som i direktiv 92/75/EØF.

Artikel 3

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omhandles i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

a) leverandørens navn og adresse

b) en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

c) oplysninger, med relevante tegninger, om modellens vigtigste konstruktionstræk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på dens energiforbrug

d) rapporter over relevante målinger, som er udført i henhold til målemetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2, stk. 1

e) eventuel brugsvejledning.

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal udformes som vist i bilag I til nærværende direktiv.

Etiketten anbringes på ovnlågen på en sådan måde, at den er klart synlig og ikke skjult. Har ovnen flere ovnrum, mærkes hvert enkelt ovnrum, med undtagelse af ovnrum, som ikke er omfattet af de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

3. Form og indhold af det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal svare til beskrivelsen i bilag II til nærværende direktiv.

4. Udbydes apparater til salg, leje eller salg på afbetaling ved en trykt eller skriftlig meddelelse eller på andre måder, som indebærer, at den potentielle køber må formodes ikke at få lejlighed til at se apparatet udstillet, som f.eks. et skriftligt tilbud, postordrekatalog, reklamer på Internettet eller andre elektroniske medier, skal meddelelsen indeholde alle oplysningerne i bilag III.

Dette krav gælder også, når indbygningsovne udbydes som en del af fuldt udstyrede køkkener.

5. Det relative energiforbrug for hvert ovnrum bestemmes i henhold til bilag IV.

6. De termer, som anvendes ved udfærdigelse af etiketten og oplysningsskemaet i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF, skal vælges fra fortegnelsen i bilag V til nærværende direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterne tillader indtil den 30. juni 2003 markedsføring, handel med og/eller udstilling af produkter og fordeling af oplysningsmateriale nævnt i artikel 3, stk. 4, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2002 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2003.

Disse love og bestemmelser skal ved medlemsstaternes vedtagelse indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Direktiv 79/531/EØF ophæves med virkning fra den 1. januar 2003.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2002.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(2) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3) EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.

(4) EFT L 344 af 6.12.1986, s. 24.

(5) EFT L 145 af 13.6.1979, s. 7.

BILAG I

ETIKET

Udformning af etiketten

1. Etiketten udfærdiges på det pågældende sprog i overensstemmelse med følgende model:

>PIC FILE= "L_2002128DA.004801.TIF">

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives:Note

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelbetegnelse.

III. Det relative energiforbrug af modellens ovnrum bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Pilens spids indeholdende bogstavindikatoren A-G skal placeres på højde med den pil, der angiver den pågældende kategori.

Pilen med bogstavindikatoren må ikke være mindre end - eller mere end dobbelt så høj som - højden af de pile, der angiver kategorierne.

IV. Hvis en model har fået tildelt EU-miljømærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke(1), kan en kopi af miljømærket anbringes her, uden bindende virkning for eventuelle krav under ordningen for tildeling af et EF-miljømærke.

V. Energiforbruget i kWh for opvarmningsfunktionen eller -funktionerne (traditionel funktion og/eller varmluft) (for apparaterne) baseret på en standardbelastning fastsat i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

VI. Ovnrummets nettorumfang i liter bestemt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

VII. Apparatets størrelse bestemmes som følger:

>TABELPOSITION>

Denne indikatorpil anbringes ud for den relevante rumfangstype.

VIII. Hvor dette er relevant, skal der oplyses om støjniveau bestemt i overensstemmelse med Rådets direktiv 86/594/EØF(2), under den anvendelsesform, som lå til grund for fastlæggelse af det relative energiforbrug.

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

Trykning

3. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten:

Farver:

CMYK - cyan, magenta, gul, sort.

Eksempel. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

Pile:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0.

Rammefarve: X070.

Sort anvendes som baggrundsfarve i den pil, der viser det relative energiforbrug.

Al tekst angives med sort. Baggrunden er hvid.

>PIC FILE= "L_2002128DA.005001.TIF">

(1) EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2) De pågældende standarder er EN 60704-2-10 (støjmåling) og EN 60704-3 (verifikation).

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMA

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger. Oplysningerne kan enten gives i form af et skema, der omfatter en række modeller fra den samme leverandør, og skal i så fald opstilles i den angivne rækkefølge, eller de kan gives i tilknytning til beskrivelsen af apparatet:

1. Leverandørens varemærke.

2. Leverandørens modelbetegnelse.

3. Det relative energiforbrug af modellens ovnrum bestemt i overensstemmelse med bilag IV (har ovnen flere ovnrum, skal oplysningerne om det relative energiforbrug kun bestemmes for de to største ovnrum). Det relative energiforbrug udtrykkes som "relativt energiforbrug på en skala fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)". Hvor disse oplysninger er givet i skemaform, kan de udtrykkes på anden vis, forudsat at det tydeligt fremgår, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug). Angivelse af, hvilken opvarmningsfunktion der er anvendt til at bestemme det relative energiforbrug.

4. Er disse oplysninger angivet i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et EU-miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde "EU-miljømærke" og angivelsen være en kopi af EU-miljømærket (blomsten). Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.

5. Energiforbruget i kWh for opvarmningsfunktionen eller -funktionerne (traditionel funktion og/eller varmluft og/eller damp) (for apparaterne) baseret på en standardbelastning fastsat i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

6. Ovnens nettorumfang i liter fastsat i henhold til de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

7.

>TABELPOSITION>

Denne indikatorpil anbringes ud for den relevante rumfangstype.

8. Normal "tilberedningstid" af standardemner bestemt ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, som er omhandlet i artikel 2.

9. I givet fald skal støj målt i forbindelse med den funktion, som energieffektiviteten er bestemt for, bestemmes i overensstemmelse med Rådets direktiv 86/594/EØF(1).

10. Der skal vedlægges en erklæring om energiforbruget, når opvarmningsfunktionen ikke er aktiveret, og ovnen er indstillet på det lavest mulige energiforbrug, så snart der foreligger en harmoniseret standard for energitab ved standby.

11. Arealet af den største bageplade udtrykt i cm2 og fastsat som "overfladeareal" i henhold til den harmoniserede standard, som er omhandlet i artikel 2.

Hvis der er vedlagt et eksemplar af etiketten enten i farve eller sort/hvid, tilføjes kun de supplerende oplysninger.

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

(1) De pågældende standarder er EN 60704-2-10 (støjmåling) og EN 60704-3 (verifikation).

BILAG III

POSTORDRESALG OG FJERNSALG

Postordrekataloger, meddelelser, skriftlige tilbud, reklamer på Internettet eller andre elektroniske medier, som der henvises til i artikel 3, stk. 4, og herunder tilbud om indbygningsovne som en del af fuldt udstyrede køkkener skal indeholde følgende oplysninger i den opstillede rækkefølge:

>TABELPOSITION>

Angives yderligere oplysninger, som er indeholdt i oplysningsskemaet, udformes de som defineret i bilag II og tilføjes ovenstående tabel i den rækkefølge, som er fastsat i oplysningsskemaet.

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG IV

RELATIVT ENERGIFORBRUG

Et ovnrums relative energiforbrug bestemmes således:

Tabel 1 - Ovnrum med lille volumen

>TABELPOSITION>

Tabel 2 - Ovnrum med mellemstort volumen

>TABELPOSITION>

Tabel 3 - Ovnrum med stort volumen

>TABELPOSITION>

BILAG V

TERMER, SOM SKAL ANVENDES PÅ ETIKETTEN OG OPLYSNINGSSKEMAET

>TABELPOSITION>

Top