EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_055_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 55

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.055.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 055

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 254

62

 

 

31996D0582

 

 

 

(96/582/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sustavima konstrukcijskih brtvi ostakljenja i metalnim sidrima za beton (1)

3

1996

L 267

23

 

 

31996D0603

 

 

 

(96/603/EZ)
Odluka Komisije od 4. listopada 1996. o utvrđivanju popisa proizvoda koji pripadaju razredu A Ne pridonose širenju požara, predviđenog Odlukom 94/611/EZ o provedbi članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (1)

7

1998

L 217

18

 

 

31998L0048

 

 

 

Direktiva 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. o izmjeni Direktive 98/34/EZ o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa

11

1999

L 029

49

 

 

31999D0092

 

 

 

(1999/92/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s laganim kompozitnim gredama i stupovima na bazi drveta (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 116) (1)

20

2000

L 086

15

 

 

32000D0273

 

 

 

(2000/273/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu sedam proizvoda za europska tehnička odobrenja bez smjernica (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 668) (1)

22

2000

L 258

38

 

 

32000D0606

 

 

 

(2000/606/EZ)
Odluka Komisije od 26. rujna 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu šest proizvoda za Europsko tehničko odobrenje bez smjernice (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2641) (1)

27

2001

L 235

20

 

 

32001D0671

 

 

 

(2001/671/EZ)
Odluka Komisije od 21. kolovoza 2001. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu razredbe otpornosti na požar krovova i krovnih pokrova kod vanjskog požara (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2474) (1)

31

2002

L 128

45

 

 

32002L0040

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/40/EZ od 8. svibnja 2002. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih električnih pećnica (1)

34

2003

L 076

10

 

 

32003L0017

 

 

 

Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva (1)

46

2003

L 214

18

 

 

32003L0044

 

 

 

Direktiva 2003/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o izmjeni Direktive 94/25/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na rekreacijska plovila (1)

56

2003

L 244

32

 

 

32003R1668

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1668/2003 od 1. rujna 2003. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 u vezi s tehničkim formatom za prijenos strukturno-poslovnih statistika i izmjeni Uredbe Komisije br. 2702/98 o tehničkom formatu za prijenos strukturno-poslovnih statističkih podataka

74

2003

L 321

41

 

 

32003D0840

 

 

 

(2003/840/EZ)
Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003. o sklapanju u ime Europske zajednice Konvencije br. 180 Vijeća Europe o informacijama i pravnoj suradnji u području usluga informacijskog društva

99

2003

L 321

43

 

 

 

 

 

Council of Europe — European Treaty Series — No 180 Convention on information and legal cooperation concerning information society services

101

2004

L 359

25

 

 

32004R2076

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) Br. 2076/2004 od 3. prosinca 2004. o prvoj prilagodbi Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima (EDDHSA i trostruki superfosfat) (1)

113

2005

L 210

41

 

 

32005L0050

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/50/EZ od 11. kolovoza 2005. o ponovnoj kategorizaciji zglobnih proteza kuka, koljena i ramena u okviru Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima (1)

116

2006

L 036

43

 

 

32006D0077

 

 

 

(2006/77/EZ)
Odluka Komisije od 23. prosinca 2005. Odluka Komisije o osnivanju Skupine visoke razine za konkurentnost, energetiku i okoliš

119

2006

L 080

76

 

 

32006D0216

 

 

 

(2006/216/EZ)
Odluka Komisije od 16. ožujka 2006. o objavljivanju upućivanja na normu EN 143:2000 Zaštitne naprave za disanje – Filtri za čestice – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje u skladu s Direktivom Vijeća 89/686/EEZ (osobna zaštitna oprema) (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 777) (1)

121

2006

L 291

35

 

 

32006D0704

 

 

 

(2006/704/EZ)
Odluka Komisije od 20. listopada 2006. o ograničenom objavljivanju upućivanja na normu EN 848-3:1999 Sigurnost strojeva za obradu drva - Jednostrane glodalice s rotirajućim alatom - 3. dio: Numerički kontrolirane (NC) bušilice i glodalice u skladu s Direktivom 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4901) (1)

124

2006

L 327

12

 

 

32006D1718

 

 

 

Odluka br. 1718/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o provedbi programa potpore za europski audiovizualni sektor (MEDIA 2007)

127

2007

L 304

1

 

 

32007R1354

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1354/2007 od 15. studenoga 2007. o prilagođavanju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (1)

145

2008

L 030

38

 

 

32008R0073

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove (1)

147

2008

L 039

1

 

 

32008R0106

 

 

 

Uredba (EZ) br. 106/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o programu Zajednice za označivanje energetske učinkovitosti za uredsku opremu (preinaka)

161

2008

L 081

48

 

 

32008L0028

 

 

 

Direktiva 2008/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2005/32/EZ o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju i o izmjeni Direktive Vijeća 92/42/EEZ te direktiva 96/57/EZ i 2000/55/EZ u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

168

2008

L 097

62

 

 

32008R0297

 

 

 

Uredba (EZ) br. 297/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1606/2002 o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

171

2008

L 138

21

 

 

32008D0393

 

 

 

(2008/393/EZ)
Odluka Komisije od 8. svibnja 2008. u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Jerseyju (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1746) (1)

173

2008

L 140

5

 

 

32008R0472

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu prve bazne godine koja se koristi za vremenske nizove prema NACE Rev. 2 i za vremenske nizove prije 2009. koji se dostavljaju u skladu s NACE Rev. 2, razine detalja, oblika, prvog izvještajnog razdoblja i izvještajnog razdoblja (1)

176

2008

L 299

13

 

 

32008R1107

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1107/2008 od 7. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu prilagodbe njezinih priloga I. i IV. tehničkom napretku (1)

180

2009

L 103

3

 

 

32009R0329

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti izrade statistika i razina raščlanjenosti i agregacije koje se primjenjuju na varijable (1)

184

2009

L 140

88

 

 

32009L0030

 

 

 

Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (1)

187

2009

L 170

1

 

 

32009L0048

 

 

 

Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (1)

213

2009

L 201

18

 

 

32009L0076

 

 

 

Direktiva 2009/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o razini buke kojoj je izložen vozač traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

250

2009

L 306

39

 

 

32009D0846

 

 

 

(2009/846/EZ)
Odluka Komisije od 20. listopada 2009. o sklapanju administrativnog Sporazuma između Europske komisije i Europskog nadzornog tijela za GNSS o sigurnosti i razmjeni klasificiranih podataka

261

2009

L 306

41

 

 

22009A1120(01)

 

 

 

Sporazum između Europske komisije i Europskog nadzornog tijela za GNSS o sigurnosti i razmjeni klasificiranih podataka

263

2009

L 312

56

 

 

32009D0851

 

 

 

(2009/851/EZ)
Odluka Komisije od 25. studenoga 2009. o uvođenju upitnika za izvješća država članica o provedbi Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9105) (1)

267

2010

L 151

14

 

 

32010R0520

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 520/2010 od 16. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe br. (EZ) 831/2002 o pristupu povjerljivim podacima u znanstvene svrhe u pogledu raspoloživih istraživanja i izvora statističkih podataka (1)

270

2010

L 276

11

 

 

32010R0912

 

 

 

Uredba (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

272

2010

L 327

51

 

 

32010D0767

 

 

 

(2010/767/EU)
Odluka Komisije od 9. prosinca 2010. o izmjeni Odluke C(2007) 2286 o donošenju Pravila Europskog istraživačkog vijeća za podnošenje prijedloga i pripadajuću procjenu, odabir i natječaj o javnim nabavama za neizravne aktivnosti u okviru posebnog programa Ideje Sedmog okvirnog programa (od 2007. do 2013.) (1)

283

2012

L 050

18

 

 

32012L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/4/EU od 22. veljače 2012. o izmjeni Direktive 2008/43/EZ o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za gospodarsku uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (1)

303

2012

L 144

16

 

 

32012R0470

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 470/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe polidekstroze (E 1200) u pivu (1)

306

2012

L 194

1

 

 

32012R0665

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 665/2012 od 20. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za putnički promet transeuropskog željezničkog sustava (1)

309

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top