Help Print this page 

Document DD_2013_13_055_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 55
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.055.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 055

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 254

62

 

 

31996D0582

 

 

 

(96/582/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sustavima konstrukcijskih brtvi ostakljenja i metalnim sidrima za beton (1)

3

1996

L 267

23

 

 

31996D0603

 

 

 

(96/603/EZ)
Odluka Komisije od 4. listopada 1996. o utvrđivanju popisa proizvoda koji pripadaju razredu A Ne pridonose širenju požara, predviđenog Odlukom 94/611/EZ o provedbi članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (1)

7

1998

L 217

18

 

 

31998L0048

 

 

 

Direktiva 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. o izmjeni Direktive 98/34/EZ o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa

11

1999

L 029

49

 

 

31999D0092

 

 

 

(1999/92/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s laganim kompozitnim gredama i stupovima na bazi drveta (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 116) (1)

20

2000

L 086

15

 

 

32000D0273

 

 

 

(2000/273/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu sedam proizvoda za europska tehnička odobrenja bez smjernica (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 668) (1)

22

2000

L 258

38

 

 

32000D0606

 

 

 

(2000/606/EZ)
Odluka Komisije od 26. rujna 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu šest proizvoda za Europsko tehničko odobrenje bez smjernice (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2641) (1)

27

2001

L 235

20

 

 

32001D0671

 

 

 

(2001/671/EZ)
Odluka Komisije od 21. kolovoza 2001. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu razredbe otpornosti na požar krovova i krovnih pokrova kod vanjskog požara (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2474) (1)

31

2002

L 128

45

 

 

32002L0040

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/40/EZ od 8. svibnja 2002. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih električnih pećnica (1)

34

2003

L 076

10

 

 

32003L0017

 

 

 

Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva (1)

46

2003

L 214

18

 

 

32003L0044

 

 

 

Direktiva 2003/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o izmjeni Direktive 94/25/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na rekreacijska plovila (1)

56

2003

L 244

32

 

 

32003R1668

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1668/2003 od 1. rujna 2003. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 u vezi s tehničkim formatom za prijenos strukturno-poslovnih statistika i izmjeni Uredbe Komisije br. 2702/98 o tehničkom formatu za prijenos strukturno-poslovnih statističkih podataka

74

2003

L 321

41

 

 

32003D0840

 

 

 

(2003/840/EZ)
Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003. o sklapanju u ime Europske zajednice Konvencije br. 180 Vijeća Europe o informacijama i pravnoj suradnji u području usluga informacijskog društva

99

2003

L 321

43

 

 

 

 

 

Council of Europe — European Treaty Series — No 180 Convention on information and legal cooperation concerning information society services

101

2004

L 359

25

 

 

32004R2076

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) Br. 2076/2004 od 3. prosinca 2004. o prvoj prilagodbi Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima (EDDHSA i trostruki superfosfat) (1)

113

2005

L 210

41

 

 

32005L0050

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/50/EZ od 11. kolovoza 2005. o ponovnoj kategorizaciji zglobnih proteza kuka, koljena i ramena u okviru Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima (1)

116

2006

L 036

43

 

 

32006D0077

 

 

 

(2006/77/EZ)
Odluka Komisije od 23. prosinca 2005. Odluka Komisije o osnivanju Skupine visoke razine za konkurentnost, energetiku i okoliš

119

2006

L 080

76

 

 

32006D0216

 

 

 

(2006/216/EZ)
Odluka Komisije od 16. ožujka 2006. o objavljivanju upućivanja na normu EN 143:2000 Zaštitne naprave za disanje – Filtri za čestice – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje u skladu s Direktivom Vijeća 89/686/EEZ (osobna zaštitna oprema) (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 777) (1)

121

2006

L 291

35

 

 

32006D0704

 

 

 

(2006/704/EZ)
Odluka Komisije od 20. listopada 2006. o ograničenom objavljivanju upućivanja na normu EN 848-3:1999 Sigurnost strojeva za obradu drva - Jednostrane glodalice s rotirajućim alatom - 3. dio: Numerički kontrolirane (NC) bušilice i glodalice u skladu s Direktivom 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4901) (1)

124

2006

L 327

12

 

 

32006D1718

 

 

 

Odluka br. 1718/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o provedbi programa potpore za europski audiovizualni sektor (MEDIA 2007)

127

2007

L 304

1

 

 

32007R1354

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1354/2007 od 15. studenoga 2007. o prilagođavanju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (1)

145

2008

L 030

38

 

 

32008R0073

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove (1)

147

2008

L 039

1

 

 

32008R0106

 

 

 

Uredba (EZ) br. 106/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o programu Zajednice za označivanje energetske učinkovitosti za uredsku opremu (preinaka)

161

2008

L 081

48

 

 

32008L0028

 

 

 

Direktiva 2008/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2005/32/EZ o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju i o izmjeni Direktive Vijeća 92/42/EEZ te direktiva 96/57/EZ i 2000/55/EZ u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

168

2008

L 097

62

 

 

32008R0297

 

 

 

Uredba (EZ) br. 297/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1606/2002 o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

171

2008

L 138

21

 

 

32008D0393

 

 

 

(2008/393/EZ)
Odluka Komisije od 8. svibnja 2008. u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Jerseyju (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1746) (1)

173

2008

L 140

5

 

 

32008R0472

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu prve bazne godine koja se koristi za vremenske nizove prema NACE Rev. 2 i za vremenske nizove prije 2009. koji se dostavljaju u skladu s NACE Rev. 2, razine detalja, oblika, prvog izvještajnog razdoblja i izvještajnog razdoblja (1)

176

2008

L 299

13

 

 

32008R1107

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1107/2008 od 7. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu prilagodbe njezinih priloga I. i IV. tehničkom napretku (1)

180

2009

L 103

3

 

 

32009R0329

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti izrade statistika i razina raščlanjenosti i agregacije koje se primjenjuju na varijable (1)

184

2009

L 140

88

 

 

32009L0030

 

 

 

Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (1)

187

2009

L 170

1

 

 

32009L0048

 

 

 

Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (1)

213

2009

L 201

18

 

 

32009L0076

 

 

 

Direktiva 2009/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o razini buke kojoj je izložen vozač traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

250

2009

L 306

39

 

 

32009D0846

 

 

 

(2009/846/EZ)
Odluka Komisije od 20. listopada 2009. o sklapanju administrativnog Sporazuma između Europske komisije i Europskog nadzornog tijela za GNSS o sigurnosti i razmjeni klasificiranih podataka

261

2009

L 306

41

 

 

22009A1120(01)

 

 

 

Sporazum između Europske komisije i Europskog nadzornog tijela za GNSS o sigurnosti i razmjeni klasificiranih podataka

263

2009

L 312

56

 

 

32009D0851

 

 

 

(2009/851/EZ)
Odluka Komisije od 25. studenoga 2009. o uvođenju upitnika za izvješća država članica o provedbi Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9105) (1)

267

2010

L 151

14

 

 

32010R0520

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 520/2010 od 16. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe br. (EZ) 831/2002 o pristupu povjerljivim podacima u znanstvene svrhe u pogledu raspoloživih istraživanja i izvora statističkih podataka (1)

270

2010

L 276

11

 

 

32010R0912

 

 

 

Uredba (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

272

2010

L 327

51

 

 

32010D0767

 

 

 

(2010/767/EU)
Odluka Komisije od 9. prosinca 2010. o izmjeni Odluke C(2007) 2286 o donošenju Pravila Europskog istraživačkog vijeća za podnošenje prijedloga i pripadajuću procjenu, odabir i natječaj o javnim nabavama za neizravne aktivnosti u okviru posebnog programa Ideje Sedmog okvirnog programa (od 2007. do 2013.) (1)

283

2012

L 050

18

 

 

32012L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/4/EU od 22. veljače 2012. o izmjeni Direktive 2008/43/EZ o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za gospodarsku uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (1)

303

2012

L 144

16

 

 

32012R0470

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 470/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe polidekstroze (E 1200) u pivu (1)

306

2012

L 194

1

 

 

32012R0665

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 665/2012 od 20. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za putnički promet transeuropskog željezničkog sustava (1)

309

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top