EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0040

Dyrektywa Komisji 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowegoTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 128 z 15.5.2002, p. 45–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Uchylony przez 32014R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/40/oj

32002L0040

Dyrektywa Komisji 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowegoTekst mający znaczenie dla EOG.

Dziennik Urzędowy L 128 , 15/05/2002 P. 0045 - 0056
CS.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
ET.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
HU.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
LT.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
LV.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
MT.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
PL.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
SK.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458
SL.ES Rozdział 13 Tom 29 P. 447 - 458


Dyrektywa Komisji 2002/40/WE

z dnia 8 maja 2002 r.

wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego [1], w szczególności jej art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) dyrektywa 92/75/EWG wymaga od Komisji przyjęcia dyrektyw wykonujących w odniesieniu do różnych urządzeń gospodarstwa domowego, z piekarnikami elektrycznymi włącznie;

(2) energia elektryczna wykorzystywana przez piekarniki elektryczne stanowi znaczącą część całkowitego zapotrzebowania energetycznego gospodarstw domowych Wspólnoty. Istotny jest zakres obniżonego zużycia energii przez te urządzenia;

(3) normy zharmonizowane stanowią warunki techniczne przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne, jak wymieniono w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych [2], zmienionych dyrektywą 98/48/WE [3];

(4) informacje dotyczące emisji hałasu powinny zostać podane przez Państwa Członkowskie, tam, gdzie stosowne, na mocy dyrektywy Rady 86/594/EWG z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie hałasu emitowanego przez urządzenia gospodarstwa domowego [4];

(5) dyrektywę Rady 79/531/EWG z dnia 14 maja 1979 r. o stosowaniu w odniesieniu do piekarników elektrycznych dyrektywę 79/530/EWG w sprawie wskazania poprzez etykietowanie zużycia energii przez urządzenia gospodarstwa domowego [5], zmienioną ostatnio Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, należy uchylić począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy;

(6) środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 dyrektywy 92/75/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do piekarników elektrycznych użytku domowego zasilanych siecią elektryczną, włącznie z piekarnikami stanowiącymi część większych urządzeń.

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących piekarników:

a) piekarników, które mogą wykorzystywać także inne źródła energii;

b) piekarników, które nie wchodzą w zakres norm zharmonizowanych określonych w art. 2;

c) piekarników przenośnych, będących innymi urządzeniami niż urządzenia zamocowane na stałe, ważących mniej niż 18 kg, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do zabudowy.

3. Zużycie energii podczas wykorzystywania funkcji pary wodnej, innych niż funkcja gorącej pary wodnej, nie jest objęte niniejszą dyrektywą.

Artykuł 2

1. Informacje wymagane na mocy niniejszej dyrektywy są uzyskiwane za pomocą pomiarów wykonywanych zgodnie ze zharmonizowanymi normami przyjętymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) w ramach mandatu udzielonego przez Komisję, zgodnie z dyrektywą 98/34/WE, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a dla których Państwa Członkowskie opublikowały numery referencyjne norm państwowych transponujących te zharmonizowane normy.

Przepisy zawarte w załącznikach I, II i III do niniejszej dyrektywy wymagające podania informacji odnoszącej się do hałasu stosuje się tylko w przypadku, gdy informacja ta jest wymagana przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 3 dyrektywy 86/594/EWG. Informacja ta zostaje poddana pomiarowi zgodnie z tą dyrektywą.

2. Wyrażenia użyte w niniejszej dyrektywie zostają użyte w tym samym znaczeniu, co wyrażenia użyte w dyrektywie 92/75/EWG.

Artykuł 3

1. Dokumentacja techniczna określona w art. 2 ust. 3 dyrektywy 92/75/EWG obejmuje:

a) nazwę (nazwisko) i adres dostawcy;

b) ogólny opis modelu, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c) informacje, łącznie z odpowiednimi ilustracjami, na temat głównych cech konstrukcyjnych modelu, w szczególności tych pozycji, które w sposób znaczny wpływają na zużycie energii przez ten model;

d) sprawozdania na temat stosownych badań pomiarowych przeprowadzanych w ramach procedur badawczych dotyczących zharmonizowanych norm określonych w art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy;

e) instrukcję obsługi, jeśli istnieje.

2. Etykieta określona w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG jest taka, jak określono w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Etykietę umieszcza się na drzwiczkach urządzenia w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna i niezasłonięta. W przypadku piekarników wielownękowych, każda z wnęk posiada własną etykietę, z wyjątkiem wnęki, która nie wchodzi w zakres zharmonizowanych norm określonych w art. 2.

3. Treść i format karty wymienionej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG są takie, jak określono w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

4. W przypadku, gdy urządzenia są oferowane do sprzedaży, wynajmu lub sprzedaży ratalnej za pomocą komunikatów w formie pisemnej lub innej, takiej jak oferta pisemna, katalog zamówień przesyłany pocztą, ogłoszenia w Internecie i innych mediach elektronicznych, co oznacza, że potencjalny klient nie może oczekiwać zaprezentowaniaurządzenia, komunikaty takie zawierają wszelkie informacje wymienione w załączniku III.

Wymóg ten ma również zastosowanie do ofert piekarników przeznaczonych do zabudowy w zintegrowanych systemach kuchennych.

5. Klasa efektywności energetycznej urządzenia ustalana jest zgodnie z załącznikiem IV.

6. Odpowiednie określenia do wykorzystania na etykiecie i karcie, określone w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG są wybierane z tabeli wymienionej w załączniku V niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie zezwalają, do dnia 30 czerwca 2003 r., na wprowadzanie do obrotu, marketing i/lub wystawę produktów oraz wysyłkę komunikatów, określonych w art. 3 ust. 4, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, przed dniem 31 grudnia 2002 r., przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadamią o tym Komisję.

Niniejsze przepisy stosuje się z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Dyrektywa 79/531/EWG traci moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2002 r.

W imieniu Komisji

Loyola De Palacio

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 297 z 13.10.1992, str. 16.

[2] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

[3] Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

[4] Dz.U. L 344 z 6.12.1986, str. 24.

[5] Dz.U. L 145 z 13.6.1979, str. 7.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

ETYKIETA

Wzór etykiety

1. Etykieta zawiera stosowną wersję językową wybraną z poniżej przedstawionych ilustracji:

+++++ TIFF +++++

2. Poniższe uwagi określają informacje, jakie mają być zawarte na etykiecie:

Uwaga

I. Nazwa lub znak handlowy dostawcy.

II. Identyfikator modelu dostawcy.

III. Klasa efektywności energetycznej wnęki(-ęk), ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Wierzchołek strzałki zawierającej daną literę wskaźnika umieszczony jest na tym samym poziomie, co wierzchołek odpowiedniej strzałki oznaczającej klasę.

Wysokość strzałki zawierającej literę wskaźnika jest nie mniejsza niż wysokość strzałek oznaczających klasy i nie większa niż ich podwójna wysokość.

IV. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymogów określonych przez system etykiet oznakowania ekologicznego Wspólnoty, w przypadku, gdy modelowi przyznano "etykietę oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej", zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zmienionego systemu przyznawania etykiet oznakowania ekologicznego Wspólnoty [1], może zostać dołączona kopia takiej etykiety.

V. Zużycie energii podane w kWh dla funkcji grzewczej (-ych) (konwencjonalnej i/lub wymuszonego obiegu powietrza) (urządzeń) obliczone w oparciu o standardowe obciążenie, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi zharmonizowanych norm, określonych w art. 2.

VI. Pojemność użytkowa wnęki w litrach, ustalona zgodnie ze zharmonizowanymi normami, określonymi w art. 2.

VII. Rozmiar urządzenia ustalony w następujący sposób:

mały: | 12 l ≤ pojemność < 35 l |

średni: | 35 l ≤ pojemność < 65 l |

duży: | 65 l ≤ pojemność. |

Strzałka tego wskaźnika jest umieszczona na tym samym poziomie, co odpowiadający jej rozmiar.

VIII. Tam, gdzie ma to zastosowanie, poziom hałasu mierzony podczas funkcji określającej efektywność energetyczną, ustalony zgodnie z dyrektywą 86/594/EWG [2].

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, są podane w załączniku V.

Drukowanie

3. Poniżej określone są niektóre aspekty etykiety:

Użyte kolory:

CMYK – cyan (niebiesko-zielony), magenta (purpurowy), żółty, czarny.

Np. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % żółty, 0 % czarny.

Strzałki

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G XX0

Kontur: kolor X070.

Kolor tła strzałki określającej klasę efektywności energetycznej — czarny.

Cały tekst jest czarny. Tło białe.

+++++ TIFF +++++

[1] Dz.U. L 237 z 21.09.2000, str. 1.

[2] Odpowiednie normy to EN 60704–2–10 (pomiar hałasu) i EN 60704-3 (weryfikacja).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

KARTA

Karta zawiera następujące informacje. Informacje mogą zostać podane w formie tabeli zawierającej liczbę modeli dostarczonych przez tego samego dostawcę, w którym to przypadku są one podane w określonej kolejności, lub są podane przy opisie urządzenia:

1. znak towarowy dostawcy;

2. identyfikator modelu dostawcy;

3. klasa efektywności energetycznej wnęki (wnęk), ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Wyrażona jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej wydajne) do G (mniej wydajne)". Jeśli informacja ta jest podana w tabeli, może zostać wyrażona w inny sposób, pod warunkiem, że zaznaczone jest, że skala wynosi od A (bardziej wydajne) do G (mniej wydajne). Wskazana jest ta funkcja grzewcza, dla której jest ustalona klasa efektywności energetycznej;

4. w przypadku, gdy informacje są podane w tabeli, oraz w przypadku, gdy niektórym urządzeniom wyszczególnionym w tej tabeli przyznano "etykietę oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej", zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000, można w tym miejscu podać taką informację. W tym przypadku nagłówek wiersza brzmi "etykiety oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej", a wpis składa się z kopii takiej etykiety oznakowania ekologicznego. Przepis ten jest bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymogów określonych przez system przyznawania etykiet oznakowania ekologicznego Wspólnoty;

5. zużycie energii podane w kWh dla funkcji grzewczej(-ych) (konwencjonalnej i/lub wymuszonego obiegu powietrza i/lub gorącej pary wodnej) (urządzeń) obliczona w oparciu o standardowe obciążenie, ustalona zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonych w art. 2;

6. pojemność użytkowa wnęki w litrach, ustalona zgodnie ze zharmonizowanymi normami, określonymi w art. 2;

7. rozmiar ustalony w następujący sposób:

mały: | 12l ≤ pojemność < 35 l |

średni: | 35l ≤ pojemność < 65 l |

duży: | 65l ≤ pojemność. |

Strzałka tego wskaźnika jest umieszczona na tym samym poziomie, co odpowiadający jej rozmiar;

8. czas potrzebny do "ugotowania" standardowego wsadu ustalony zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonych w art. 2;

9. tam, gdzie ma to zastosowanie, poziom hałasu zmierzony podczas funkcji określającej wydajność energetyczną, ustalony zgodnie z dyrektywą 86/594/EWG [1];

10. deklaracja na temat poboru mocy, kiedy nie działa funkcja grzewcza, a piekarnik jest ustawiony na tryb najniższego poboru mocy, jeśli tylko dostępna będzie zharmonizowana norma dotycząca strat podczas pracy jałowej;

11. powierzchnia największej płyty grzewczej podana w cm2, określona jako "obszar powierzchniowy", zgodnie ze zharmonizowaną normą określoną w art. 2.

Jeśli do karty jest dołączona kolorowa lub czarno-biała kopia etykiety, należy uwzględnić tylko informacje dodatkowe.

Uwaga:

Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, są podane w załączniku V.

[1] Odpowiednie normy to EN 60704–2–10 (pomiar hałasu) i EN 60704-3 (weryfikacja).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

ZAMÓWIENIA POCZTOWE ORAZ INNE FORMY SPRZEDAŻY POZA MIEJSCEM SIEDZIBY FIRMY

Katalogi wysyłane pocztą, komunikaty, oferty pisemne, ogłoszenia w Internecie i innych mediach elektronicznych, określonych w art. 3 ust. 4, łącznie z ofertami dotyczącymi piekarników przeznaczonych do zabudowy w zintegrowanych systemach kuchennych, zawierają następujące informacje, podane w określonej kolejności:

1. znak towarowy producenta i identyfikator modelu | (załącznik II pkt. 1 i 2) |

2. klasa efektywności energetycznej | (załącznik II pkt 3) |

3. zużycie energii | (załącznik II pkt 5) |

4. pojemność użytkowa | (załącznik II pkt 6) |

5. rozmiar | (załącznik II pkt 7) |

6. hałas | (załącznik II pkt 9). |

W przypadku, gdy podane są inne informacje załączone na karcie, podane są one w formie określonej w załączniku II i uwzględnione w powyższej tabeli w kolejności wymaganej dla karty.

Uwaga:

Odpowiedniki powyżej podanych terminów w innych językach wymienione są w załączniku V.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasa efektywności energetycznej jest ustalana w następujący sposób:

Tabela 1 – Wnęki o małej pojemności

Klasa wydajności energetycznej | Zużycie energii E [1] (kWh) w oparciu o standardowe obciążenie |

A | E < 0,60 |

В | 0,60 ≤ E < 0,80 |

С | 0,80 ≤ E < 1,00 |

D | 1,00 ≤ E < 1,20 |

E | 1,20 ≤ E < 1,40 |

F | 1,40 ≤ E < 1,60 |

G | 1,60 ≤ E |

Tabela 2 - Wnęki o średniej pojemności

Klasa wydajności energetycznej | Zużycie energii E [2] (kWh) w oparciu o standardowe obciążenie |

A | E < 0,80 |

В | 0,80 ≤ E < 1,00 |

C | 1,00 ≤ E < 1,20 |

D | 1,20 ≤ E < 1,40 |

E | 1,40 ≤ E < 1,60 |

F | 1,60 ≤ E< 1,80 |

G | 1,80 ≤ E |

Tabela 3 - Wnęki o dużej pojemności

Klasa wydajności energetycznej | Zużycie energii E [3] (kWh) w oparciu o standardowe obciążenie |

A | E < 1,00 |

В | 1,00 ≤ E < 1,20 |

C | 1,20 ≤ E < 1,40 |

D | 1,40 ≤ E < 1,60 |

E | 1,60 ≤ E< 1,80 |

F | 1,80 ≤ E < 2,00 |

G | 2,00 ≤ E |

[1] Ustalone zgodnie z załącznikiem I, uwaga V.

[2] Ustalone zgodnie z Załącznikiem I, uwaga V.

[3] Ustalone zgodnie z załącznikiem I, uwaga V.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

WYRAŻENIA DO ZASTOSOWANIA NA ETYKIECIE I KARCIE

Odpowiedniki wyrażeń do wykorzystania w językach Wspólnoty:

Uwaga Etykieta załącznik I | Karta załącznik II | Zamówienie wysyłane pocztą załącznik III | ES | DA | DE | EL | ΕΝ | FR | IT | NL | PT | SV | FI | PL |

⊗ | | | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energi | Energia | Energia |

⊗ | | | Horno eléctrico | El-ovne | Elektrobacköfen | Ηλεκτρικός φούρνος | Electric oven | Four électrique | Forno elettrico | Elektrische oven | Forno eléctrico | Elektrisk ugn | Sähköuuni | Piec elektryczny |

I | 1 | 1 | Fabricante | Mærke | Hersteller | Προμηθευτής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Leverantör | Tavarantoimittaja | Producent |

II | 2 | 1 | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo | Modell | Malli | Model |

⊗ | | | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Πιο αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Eficiente | Lĺg förbrukning | Vähän kuluttava | Bardziej wydajny |

⊗ | | | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Ineficiente | Hög förbrukning | Paljon kuluttava | Mniej wydajny |

| 3 | 2 | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… pĺ skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε μια κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sür une échelle allant de A (économe) à (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-effi-ciëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiencia energética… numa escala de A (eficiente) a G (ineficien-te) | Energieffektivitetsklass pĺ en skala frĺn A (lĺg förbrukning) till G (hög förbrukning) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Klasa wydajności energetycznej… w skali od A (bardziej wydajny) do G (mniej wydajny) |

| | | Superficie de cocción | Bageareal | Backfläche | Επιφάνεια ψησίματος | Baking area | Surface de cuisson | Superficie di cottura | Bakopper-vlak | Zona de cozedura | Bakningsyta | Paistoala | Powierzchnia grzewcza |

V | 5 | 3 | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiförbrukning | Energiankulutus | Zużycie energii |

V | 5 | 3 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |

V | 5 | 3 | Función de calentamiento | Opvarm-ningsfunk-tion | Beheizung | Λειτουργία θέρμανσης | Heating function | Fonction chauffage | Funzione di riscaldamento | Verhittingsfunctie | Funçăo de aquecimento | Värmningsfunktion | Lämmitys-toiminto | Funkcja grzewcza |

V | 5 | 3 | Calentamiento convencional | Traditionel opvarmning | Konventionelle Beheizung | Συμβατική | Conventional | Classique | Convezione naturale | Conventioneel | Convencional | Konventionell värmning | Ylä-alalämpö | Konwen-cjonalny |

V | 5 | 3 | Convección forzada | Varmluft | Umluft/ HeiŘuft | Με κυκλοφορία θερμού αέρα | Forced air convection | Convection forcée | Funzione di riscaldamento a convezione forzata | Geforceerde luchtcon-vectie | Convecçăo forçada de ar | Värmning med varmluft | Kiertoilma | Z wymuszo-nym obiegiem powietrza |

V | 5 | 3 | Con carga normal | Baseret på standardbelastning | Bei Standard-beladung | Με βάση τυποποιημένο φορτίο | Based on standard load | Calculée en charge normalisée | Riferito al carico normalizzato | Gebaseerd op normbelasting | Com base na carga-padrăo | Baserad på rovning med standardlast | Perustuu standardin mukaiseen testiin | Obliczone dla standardo-wego obciążenia |

VI | 6 | 4 | Volumen neto (litros) | Netto-volumen (liter) | Netto-volumen (Liter) | Ωφέλιμος όγκος (Λίτρα) | Usable volume (litres) | Volume utile (litres) | Volume utile (litri) | Netto volume (liter) | Volume útil Litros | Användbar volym (liter) | Käyttötilavuus (litraa) | Pojemność użytkowa (w litrach) |

VII | 7 | 5 | Tipo | Type | Тур | Τύπος | Size | Type | Tipo | Type | Tipo | Storlek | Tyyppi | Rozmiar |

VII | 7 | 5 | Pequeńo | Lille | Klein | Μικρός | Small | Faible volume | Piccolo | Klein | pequeno | Liten | Pieni | Mały |

VII | 7 | 5 | Medio | Mellemstort | Mittel | Μεσαίος | Medium | Volume moyen | Medio | Middelgroot | médio | Medelstor | Keskikokoinen | Średni |

VII | 7 | 5 | Grande | Stort | Gros | Μεγάλος | Large | Grand volume | Grande | Groot | grande | Stor | Suuri | Duży |

| 8 | | Tiempo de cocción con carga normal | Kogetid ved standardbelastning | Kochzeit bei Standardbeladung | Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου | Time to cook standard load | Temps de cuisson en charge normale | Tempo necessario per cottura carico normale | Bereidingstijd bij standaardbelasting | Tempo de cozedura da cargapadrăo | Tillagningstid för en standardlast | Valmistusaika vakiokuormi-tuksella | Czas potrzebny do ugotowania standardo-wego kilogramażu wsadu |

VIII | 9 | 6 | Ruido [dB(A) re 1 р W] | Lydeffekt-niveau dB (A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re l pW) | Øόρυβος [dB(A) ανά 1 PW] | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB (A) re 1 p W] | Rumore [dB (A) re 1 PW] | Geluidsniveau dB (A) re 1 pW | Nível de ruído dB (A) re 1 pW | BullernivådB(A) re 1 pW | Melu (dB (A) re 1 pW) | Hałas (dB(A) dot. 1 pW) |

⊗ | | | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produkterne indeholder yderligere oplysninger | Ein Daten-blatt mit weiteren Geräte-angaben ist in den Prospekten enthalten | Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareg-giata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada em folheto do produto | Produktbroschyren innehĺller ytterligare information | Tuote-esit-teissä on lisätietoja | Dalsze informacje zawarte są w ulotkach dołączonych do produktu |

| 11 | | Superficie de la placa de cocción de mayor tamańo | Arealet af den største bageplade | Größe des größten Backblechs | Η μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος εκφραζόμενη | The area of the largest baking sheet | Aire de la surface de la plus grande plaque pour pâtisserie | Superficie del piano di cottura piů grande | Oppervlakte van de grootste bakplaat | Area da superfície da maior placa de pastelaria | Ytan för den största bakplĺten | Suurimman leivinpellin ala | Powierz-chnia największej płyty grzewczej |

⊗ | | | Norma EN 50304 | Standard: EN 50304 | Norm EN 50304 | Πρότυπο ΕΝ 50304 | Norm EN 50304 | Norme EN 50304 | Norma EN 50304 | Norm EN 50304 | Norma EN 50304 | Standard EN 50304 | Standardi EN 50304 | Norma EN 50304 |

| | | Directiva 2002/40/CE sobre etiquetado energético de los hornos eléctricos | Direktiv 2002/40/EF om energimćrkning af elovne | Richtlinie Energie-etikettierung 2002/40/EG für Elektro-backöfen | Οδηγία 2002/40/ΕΚ για την επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας | Energy Label Directive 2002/40/WE of electric ovens | Directive "Étiquetage énergétique" 2002/40/CE des fours électriques | Direttiva 2002/40/CE sull'etichettatura dei forni elettrici | Richtlijn 2002/40/EG over energieetikettering van elektrische ovens | Directiva "etiquetagem energética" 2002/40/CE dos fornos eléctricos | Direktiv 2002/40/EG om energimärkning av elektriska hushĺllsugnar | Direktiivi 2002/40/EY sähköuunien energia-merkinnästä | Dyrektywa w sprawie oznakowa-nia dotyczącego energii 2002/ 40/WE odnośnie pieców elektrycznych |

--------------------------------------------------

Top