EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0040

A Bizottság 2002/40/EK irányelve (2002. május 8.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási villamos sütők energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 128., 2002.5.15, p. 45–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32014R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/40/oj

32002L0040

A Bizottság 2002/40/EK irányelve (2002. május 8.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási villamos sütők energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

Hivatalos Lap L 128 , 15/05/2002 o. 0045 - 0056
CS.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
ET.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
HU.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
LT.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
LV.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
MT.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
PL.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
SK.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458
SL.ES fejezet 13 kötet 29 o. 447 - 458


A Bizottság 2002/40/EK irányelve

(2002. május 8.)

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási villamos sütők energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A 92/75/EGK irányelv előírja, hogy a Bizottság végrehajtási irányelveket fogadjon el a különféle háztartási készülékek, beleértve a villamos sütők tekintetében.

(2) A villamos sütők által felhasznált villamos energia a teljes közösségi háztartási energiaszükséglet jelentős hányadát teszi ki. E berendezések energiafelhasználását jelentősen csökkenteni kell.

(3) A harmonizált szabványok a 98/48/EK irányelvvel [2] módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott műszaki előírások.

(4) Amennyiben a háztartási készülékek zajkibocsátásáról szóló, 1986. december 1-jei 86/594/EGK tanácsi irányelv [4] előírásai alapján a tagállamok igénylik, meg kell adni a zajkibocsátással kapcsolatos adatokat.

(5) A legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a háztartási készülékek energiafogyasztásának címkézéssel történő feltüntetéséről szóló 79/530/EGK irányelvnek a villamos sütőkre való alkalmazásáról szóló, 1979. május 14-i 79/531/EGK tanácsi irányelv [5] hatályát veszti attól az időponttól kezdődően, amikor ez az irányelv alkalmazandóvá válik.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 92/75/EGK irányelv 10. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet az elektromos hálózatról üzemelő háztartási villamos sütőkre kell alkalmazni, beleértve a nagyobb készülékek részét képező sütőket is.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó a következő sütőkre:

a) olyan sütők, amelyek más energiaforrással is működnek;

b) azok a sütők, amelyek nem tartoznak a 2. cikkben említett harmonizált szabványok hatálya alá;

c) hordozható sütők, amelyek helyhez kötött készülékektől eltérő készülékek, tömegük kevesebb mint 18 kg, feltéve, hogy nem beépített berendezésekhez tervezték őket.

(3) A forrógőz-funkció kivételével gőzölési funkciók energiafogyasztása nem tartozik ennek az irányelvnek a hatálya alá.

2. cikk

(1) Azokat az információkat, amelyeket ez az irányelv előír a 98/34/EK irányelvvel összhangban, a Bizottságtól kapott meghatalmazás alapján az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) által elfogadott olyan harmonizált szabványokkal összhangban végzett mérések segítségével kell beszerezni, amelyek hivatkozási számait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában hirdették ki, és amelyekhez a tagállamok kihirdették az ezeket a harmonizált szabványokat átültető nemzeti szabványok hivatkozási számait.

Ennek az irányelvnek az I., II. és III. mellékletében lévő, zajjal kapcsolatos adatok megadását előíró rendelkezések csak akkor alkalmazandók, amennyiben az adatszolgáltatást a 86/594/EGK irányelv 3. cikke alapján a tagállamok írják elő. Ezeket az adatokat a fenti irányelvvel összhangban mérik.

(2) Az ebben az irányelvben használt kifejezések jelentése megegyezik a 92/75/EGK irányelvben használtakéval.

3. cikk

(1) A 92/75/EGK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett műszaki dokumentáció a következőket tartalmazza:

a) a szállító neve és címe;

b) a modell általános leírása, amely elegendő a modell egyértelmű és könnyű azonosításához;

c) a modell főbb tervezési jellemzőire vonatkozó adatok, beleértve a vonatkozó rajzokat is és különösen azok a tételek, amelyek észrevehető hatást gyakorolnak a készülék energiafogyasztására;

d) a 2. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárások alapján elvégzett mérések eredményeiről szóló jelentések;

e) használati utasítás, ha van ilyen.

(2) A 92/75/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett címke megfelel az ennek az irányelvnek az I. mellékletében bemutatott és ismertetett címkének.

A címkét a készülék ajtaján kell elhelyezni úgy, hogy jól látható legyen, és ne legyen takarásban. Több sütőteres sütők esetében minden egyes sütőteret saját címkével kell ellátni, kivéve az olyan sütőteret, amely nem tartozik a 2. cikkben említett harmonizált szabványok hatálya alá.

(3) A 92/75/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett adatlap tartalma és formája megfelel az ennek az irányelvnek a II. mellékletében ismertetett előírásoknak.

(4) Amennyiben a berendezéseket nyomtatott vagy írott közlés útján, illetve bármely olyan módon kínálják eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra, amely azzal jár együtt, hogy a potenciális vásárló várhatóan nem tekintheti meg a kiállított berendezést, mint például írásos ajánlat, csomagküldő kereskedő katalógusa, az Interneten vagy más elektronikus médiában megjelenő hirdetés, akkor a közlés tartalmazza a III. mellékletben megadott valamennyi adatot és tájékoztatást.

Ez a követelmény beépített konyhákhoz tervezett, beépített sütőkre vonatkozó ajánlatok tekintetében is alkalmazandó.

(5) A sütők valamennyi sütőterének energiahatékonysági osztályozását a IV. melléklettel összhangban határozzák meg.

(6) A 92/75/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett címkén és adatlapon használandó megfelelő kifejezéseket ennek az irányelvnek az V. mellékletében található táblázatból kell kiválasztani.

4. cikk

A tagállamok 2003. június 30-ig engedélyezik a termékek olyan forgalomba hozatalát, értékesítését és/vagy a termékek olyan módon történő kiállítását és a 3. cikk (4) bekezdése szerinti olyan közlések terjesztését, amelyek nem felelnek meg ezen irányelv előírásainak.

5. cikk

(1) A tagállamok 2002. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2003. január 1-jétől kezdődően alkalmazzák.

A tagállamok ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadásakor hivatkoznak erre az irányelvre, vagy ilyen hivatkozást a hivatalos kihirdetésük alkalmával fűznek hozzájuk. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nemzeti jog azon rendelkezéseiről, amelyeket az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó területen elfogadtak.

6. cikk

A 79/531/EGK irányelv 2003. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. május 8-án.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

[2] HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

[3] HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

[4] HL L 344., 1986.12.6., 24. o.

[5] HL L 145., 1979.6.13., 7. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A CÍMKE

A címke kialakítása

1. A címkét a következő ábrák közül kell kiválasztani a megfelelő nyelvi változatban:

+++++ TIFF +++++

2. A következő megjegyzések tartalmazzák a feltüntetendő adatokat:

Megjegyzés

I. A szállító neve és védjegye.

II. A szállító modellazonosítója.

III. A modell sütőterének (sütőtereinek) IV. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya. A betűjelet tartalmazó nyílhegy a megfelelő nyíllal azonos magasságba kerül.

A betűjelet tartalmazó nyíl legalább akkora – de legfeljebb kétszer olyan magas–, mint az energiaosztályokat jelölő nyilak.

IV. A közösségi ökocímke-odaítélési rendszer követelményeinek sérelme nélkül, ha valamely modell megkapta az "Európai Unió ökocímke" jelölést a közösségi öko-címke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek [1] megfelelően, az ökocímke másolata itt feltüntethető.

V. A készülékek egy vagy több melegítési funkciójának (hagyományos és/vagy levegőkeringetéses) energiafogyasztása kWh-ban a 2. cikkben említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásaival összhangban meghatározott standard terhelés alapján.

VI. A sütőtér hasznos térfogata literben, amelyet a 2. cikkben említett harmonizált szabványokkal összhangban határoznak meg.

VII. A készüléknek a következőképpen meghatározott mérete:

Kicsi: | 12 l ≤ térfogat < 35 l |

Közepes: | 35 l ≤ térfogat < 65 l |

Nagy: | 65 l ≤ térfogat. |

A jelölőnyilat a megfelelő mérettel azonos magasságba kell helyezni.

VIII. Ahol szükséges, az energiahatékonyságot meghatározó funkció során mért zaj, amelyet a 86/594/EGK [2] irányelvvel összhangban határoznak meg.

MEGJEGYZÉS:

A fenti kifejezések egyéb nyelvű megfelelői az V. mellékletben találhatók.

Nyomtatás

3. A címke egyes jellemzőit a következő leírás határozza meg:

Felhasznált színek:

CMYK – kék, bíbor, sárga, fekete (cyan, magenta, yellow, black).

Ex. 07X0: 0 % kék, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

Nyilak

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Keretszínezés: X070

Az energiahatékonysági osztályt jelölő nyíl háttérszíne fekete.

Minden szöveg fekete színű. A háttér fehér.

+++++ TIFF +++++

[1] HL L 237., 2000.9.21., 1. o.

[2] Az erre vonatkozó szabványok az EN 60704–2–10 (zajmérés) és az EN 60704-3 (ellenőrzés).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ ADATLAP

Az adatlap a következő információkat tartalmazza. Az információkat meg lehet adni az ugyanazon szállító által szállított több modellt tartalmazó táblázat formájában, de ebben az esetben az adatok meghatározott sorrendben vagy a berendezés leírásának közelében vannak:

1. A szállító védjegye;

2. A szállító modellazonosítója;

3. A modell sütőterének (sütőtereinek) IV. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya az "A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán megadott energiahatékonysági osztály" – ként kifejezve. Ez másképpen is kifejezhető, ha ezek az adatok táblázatos formában vannak megadva, amennyiben egyértelmű, hogy a skála A-tól (hatékonyabb) a G-ig (kevésbé hatékony) terjed. Annak a melegítési funkciónak a feltüntetése, amely tekintetében az energiahatékonysági osztályt megállapították;

4. Ha az adatok táblázatban vannak megadva, és a táblázatban felsorolt készülékek közül néhány megkapta az "Európai Unió ökocímke" jelölést az 1980/2000/EK rendelet alapján, ez a tájékoztatás itt feltüntethető. Ebben az esetben a fejlécben szerepel az "Európai Unió ökocímkéje", és a bejegyzés pedig az ökocímke jelének másolata. Ez a rendelkezés nem sérti a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer követelményeit;

5. A készülékek egy vagy több melegítési funkciójának (hagyományos és/vagy levegőkeringetéses és/vagy hőlégbefúvásos) energiafogyasztása kilowattórában a 2. cikkben említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásaival összhangban meghatározott standard terhelés alapján.

6. A sütőtér hasznos térfogata literben, amelyet a 2. cikkben említett harmonizált szabványokkal összhangban határoztak meg.

7. A készüléknek a következőképpen meghatározott mérete:

Kicsi: | 12 l ≤ térfogat < 35 l |

Közepes: | 35 l ≤ térfogat < 65 l |

Nagy: | 65 l ≤ térfogat. |

A jelölőnyilat a megfelelő mérettel azonos magasságba kell helyezni.

8. Sütési idő standard terhelésnél, amelyet a 2. cikkben említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásaival összhangban határoztak meg.

9. Szükség esetén, az energiahatékonyságot meghatározó funkció során mért zaj, amelyet a 86/594/EGK [1] irányelvvel összhangban határoztak meg.

10. Nyilatkozat az energiafogyasztásról, amikor a sütő nem végez melegítő tevékenységet és a legkevesebb energiát fogyasztó üzemmódban van, ha már rendelkezésre áll egy megfelelő harmonizált szabvány az energiaveszteségekről készenléti üzemmódban.

11. A legnagyobb tepsi területe négyzetcentiméterben kifejezve és a 2. cikkben említett harmonizált szabvánnyal összhangban "felület" – ként meghatározva.

Ha az adatlap tartalmazza a címke színes vagy fekete-fehér másolatát, akkor csak a további tájékoztatást kell hozzáadni.

MEGJEGYZÉS:

A fenti kifejezések egyéb nyelvű megfelelői az V. mellékletben találhatók.

[1] Az erre vonatkozó szabványok az EN 60704–2–10 (zajmérés) és az EN 60704-3 (ellenőrzés).

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDELEM ÉS EGYÉB TÁVÉRTÉKESÍTÉS

Csomagküldő kereskedő katalógusok, közlések, írásos ajánlatok, Interneten vagy a 3. cikk (4) bekezdése szerinti egyéb elektronikus médiában megjelenő hirdetések, beleértve a beépített konyhákba szánt beépített sütőkre vonatkozó ajánlatokat, meghatározott sorrendben tartalmazzák a következő adatokat:

1. Szállító védjegye és modellazonosítója | (II. melléklet, 1. és 2. pont) |

2. Energiahatékonysági osztály | (II. melléklet, 3. pont) |

3. Energiafogyasztás | (II. melléklet, 5. pont) |

4. Hasznos térfogat | (II. melléklet, 6. pont) |

5. Méret | (II. melléklet, 7. pont) |

6. Zaj | (II. melléklet, 9. pont) |

Ha az adatlapon található más információkat is megadnak, ezt a II. mellékletben meghatározott formában kell megtenni, és az adatlap tekintetében előírt sorrendben kell ezeket feltüntetni a fenti táblázatban.

MEGJEGYZÉS:

A fenti kifejezések egyéb nyelvű megfelelői az V. mellékletben találhatók.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

Egy sütőtér energiahatékonysági osztályát a következőképpen állapítják meg:

1. táblázat – Kis térfogatú sütőterek

Energiahatékonysági osztály | Energiafogyasztás, E [1] (kWh), standard terhelés alapján |

A | E < 0,60 |

B | 0,60 ≤ E < 1,00 |

C | 0,80 ≤ E < 1,00 |

D | 1,00 ≤ E < 1,20 |

E | 1,20 ≤ E < 1,40 |

F | 1,40 ≤ E < 1,60 |

G | 1,60 ≤ E |

2. táblázat – Közepes térfogatú sütőterek

Energiahatékonysági osztály | Energiafogyasztás, E [2] (kWh), standard terhelés alapján |

A | E < 0,80 |

B | 0,80 ≤ E < 1,00 |

C | 1,00 ≤ E < 1,20 |

D | 1,20 ≤ E < 1,40 |

E | 1,40 ≤ E < 1,60 |

F | 1,60 ≤ E < 1,80 |

G | 1,80 ≤ E |

3. táblázat – Nagy térfogatú sütőterek

Energiahatékonysági osztály | Energiafogyasztás, E [3] (kWh), standard terhelés alapján |

A | E < 1,00 |

B | 1,00 ≤ E < 1,20 |

C | 1,20 ≤ E < 1,40 |

D | 1,40 ≤ E < 1,60 |

E | 1,60 ≤ E < 1,80 |

F | 1,80 ≤ E < 2,00 |

G | 2,00 ≤ E |

[1] Az I. melléklet V. megjegyzésével összhangban meghatározva.

[2] Az I. melléklet V. megjegyzésével összhangban meghatározva.

[3] Az I. melléklet V. megjegyzésével összhangban meghatározva.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A CÍMKÉN ÉS AZ ADATLAPON HASZNÁLANDÓ KIFEJEZÉSEK

A használandó kifejezések megfelelői közösségi nyelveken:

Megjegyzés címke I. melléklet | Adatlap II. melléklet | Postai megrendelés III. melléklet | ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | SV | FI |

| | | Energía | Energi | Energie | Evέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energi | Energia |

| | | Horno eléctrico | El-ovne | Elektrobacköfen | Hλεκтρικóς φoύρνος | Electric oven | Four electrique | Forno elettrico | Elektrische oven | Forno eléctrico | Elektrisk ugn | Sähköuuni |

I | 1 | 1 | Fabricante | Mærke | Hersteller | Προμηθευτής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Leverantör | Tavarantoimittaja |

II | 2 | 1 | Modelo | Model | Modell | Movτέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo | Modell | Malli |

| | | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Πιο αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Låg förbrukning | Vähän kuluttava |

| | | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Hög förbrukning | Paljon kuluttava |

| 3 | 2 | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (nierdriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απóδοσης… σε μια κλίμακα απó τo A (πιo αποδοτικó) έως το G (λιγότερο αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Clase de eficiência energética… numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente) | Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) |

| | | Superficie de cocción | Bageareal | Backfläche | Επιφάνεια ψησίματος | Baking area | Surface de cuisson | Superficie di cottura | Bakoppervlak | Zona de cozedura | Bakningsyta | Paistoala |

V | 5 | 3 | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Kαταvάλωση εvέργειας | Energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiförbrukning | Energiankulutus |

V | 5 | 3 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |

V | 5 | 3 | Función de calentamiento | Opvarmningsfunktion | Beheizung | Λειτουργία θέρπανοης | Heating function | Fonction chauffage | Funzione di riscaldamento | Verhittingsfunctie | Função de aquecimento | Värmningsfunktion | Kuumennustapa |

V | 5 | 3 | Calentamiento convencional | Traditionel opvarmning | Konventionelle Beheizung | Συμβατική | Conventional | Classique | Convezione naturale | Conventioneel | Convencional | Konventionell värmning | Ylä-alalämpö |

V | 5 | 3 | Convección forzada | Varmluft | Umluft/Heiβluft | Με κuκλοφορία θερμού αέρα | Forced air convection | Convection forcée | Funzione di riscaldamento a convezione forzata | Geforceerde luchtconvectie | Convecção forçada de ar | Värmning med varmluft | Kiertoilma |

V | 5 | 3 | Con carga normal | Baseret på standardbelastning | Bei Standardbeladung | Με βάση τuποποιημέvo φορτίο | Based on srandard load | Calculée en charge normalisée | Riferito al carico normalizzato | Gebaseerd op normbelasting | Com base na carga-padrão | Baserad på provning med standardlast | Perustuu standardin mukaiseen testiin |

VI | 6 | 4 | Volumen neto (litros) | Nettovolumen (liter) | Nettovolumen (Liter) | Ωφέλιμος όγκος (Λίτρα) | Usable volume (litres) | Volume utile (litres) | Volume utile (litri) | Netto volume (liter) | Volume útil Litros | Användbar volym (liter) | Käyttötilavuus (litraa) |

VII | 7 | 5 | Tipo | Type | Typ | Tύπος | Size | Type | Tipo | Type | Tipo | Storlek | Koko |

VII | 7 | 5 | Pequeño | Lille | Klein | Mικρός | Small | Faible volume | Piccolo | Klein | pequeno | Liten | Pieni |

VII | 7 | 5 | Medio | Mellemstort | Mittel | Мεσαίος | Medium | Volume moyen | Medio | Middelgroot | médio | Medelstor | Keskikokoinen |

VII | 7 | 5 | Grande | Stort | Groβ | Mεγάλος | Large | Grand volume | Grande | Groot | grande | Stor | Suuri |

| 8 | | Tiempo de cocción con carga normal | Tilberedningstig ved standardbelastning | Kochzeit bei Standardbeladung | Xρόνος για ψήσιμο τuποποιημένοu φορτίοu | Time to cook standard load | Temps de cuisson en charge normale | Tempo necessario per cottura carico normale | Bereidingstijd bij standaardbelastning | Tempo de cozedura da carga-padrão | Tillagningstid för en standardlast | Paistoaika vakiokuormalla |

VIII | 9 | 6 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nível de ruído dB(A) re 1 pW | Bullernivå dB(A) | Ääni (dB(A) re 1 pW) |

Ä | | | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produkterne indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Περισσότερες πληροφορίες οτο ενημερωτικό φuλλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada em folheto do produto | Produktbroshyren innehåller ytterligare information | Tuote-esitteissä on lisätietoja |

| 11 | | Superficie de la placa de cocción de mayor tamaño | Arealet af den største bageplade | Gröβe des gröβten Backblechs | Н μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος εκφραζόμενη | The area of the largest baking sheet | Aire de la surface de la plus grande plaque pour patisserie | Superficie del piano di cottura più grande | Oppervlakte van de grootste bakplaat | Área da superfície da maior placa de pastelaria | Ytan för den största bakplåten | Suurimman leivinpellin ala |

Ä | | | Norma EN 50304 | Standard: EN 50304 | Norm EN 50304 | Πρότuπο EN 50304 | Norm EN 50304 | Norme EN 50304 | Norma EN 50304 | Norm EN 50304 | Norma EN 50304 | Standard EN 50304 | Standardi EN 50304 |

| | | Directiva 2002/40/CE sobre etiquetado energético de los hornos eléctricos | Direktiv 2002/40/EF om energimærkning af el-ovne | Richtlinie Energieetikettierung 2002/40/EG für Elektrobacköfen | Oδηγία 2002/40/EK για την επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας | Energy Label Directive 2002/40/EC of electric ovens | Directive "Étiquetage énergétique" 2002/40/CE des fours électriques | Direttiva 2002/40/CE sull'etichettatura dei forni elettrici | Richtlijn 2002/40/EG over energieetikettering van elektrische ovens | Directiva "étiquetagem energética" 2002/40/CE dos fornos eléctricos | Direktiv 2002/40/EG om energimärkning av elektriska hushållsugnar | Direktiivi 2002/40/EY sähköuunien energiamerkinnästä |

--------------------------------------------------

Top