EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0040

Direktiva Komisije 2002/40/EZ od 8. svibnja 2002. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih električnih pećnica Tekst značajan za EGP

OJ L 128, 15.5.2002, p. 45–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 7 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 7 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 34 - 45

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; stavljeno izvan snage 32014R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/40/oj

13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

34


32002L0040


L 128/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.05.2002.


DIREKTIVA KOMISIJE 2002/40/EZ

od 8. svibnja 2002.

o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih električnih pećnica

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/75/EEZ od 22. rujna 1992. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa kućanskih uređaja uz pomoć oznaka i standardnih informacija o proizvodu (1), a posebno njezin članak 9.,

budući da:

(1)

Direktiva 92/75/EEZ zahtijeva od Komisije da donese provedbene direktive, koje se odnose na različite kućanske uređaje, uključujući i električne pećnice.

(2)

Električna energija koju troše električne pećnice čini značajan dio ukupnih potreba kućanstava Zajednice za energijom. Kod ovih su uređaja značajne mogućnosti uštede energije.

(3)

Usklađene norme su tehničke specifikacije koje su donijela europska normizacijska tijela, kako je navedeno u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih norma i propisa, kao i pravila o uslugama informacijskog društva (2), kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (3).

(4)

Podaci o emisiji buke trebaju se pružiti kada ih zahtijevaju države članice u skladu s Direktivom Vijeća 86/594/EEZ od 1. prosinca 1986. o buci koju odašilju kućanski uređaji (4).

(5)

Direktiva Vijeća 79/531/EEZ od 14. svibnja 1979. kojom se na električne pećnice primjenjuje Direktiva 79/530/EEZ o označivanju potrošnje energije kućanskih uređaja uz pomoć oznaka (5), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, stavlja se izvan snage od dana primjene ove Direktive.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem odbora navedenim u članku 10. Direktive 92/75/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na kućanske električne pećnice uključujući i pećnice koje su dio većih uređaja.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na sljedeće pećnice:

(a)

pećnice koje mogu koristiti i druge izvore energije;

(b)

pećnice koje nisu obuhvaćene usklađenim normama iz članka 2.;

(c)

prenosive pećnice, tj. uređaje koji nisu pričvršćeni, težine manje od 18 kg, pod uvjetom da nisu ugradbeni uređaji.

3.   Potrošnja energije za funkcije korištenja pare, osim funkcije vrele pare, nije obuhvaćena ovom Direktivom.

Članak 2.

1.   Podaci koje zahtijeva ova Direktiva dobiveni su mjerenjima u skladu s usklađenim normama, koje je donio Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) po ovlaštenju Komisije, u skladu s Direktivom 98/34/EZ, čiji su brojevi objavljeni u Službenom listu Europskih zajednica, te za koje su države članice objavile brojeve nacionalnih normi u koje su prenesene te usklađene norme.

Odredbe priloga I., II. i III. ovoj Direktivi, kojima se zahtijeva davanje podataka vezanih za buku, primjenjuju se samo tamo gdje takve podatke zahtijevaju države članice na temelju članka 3. Direktive 86/594/EEZ. Ti se podaci procjenjuju u skladu s tom Direktivom.

2.   Izrazi korišteni u ovoj Direktivi imaju isto značenje kao i u Direktivi 92/75/EEZ.

Članak 3.

1.   Tehnička dokumentacija iz članka 2. stavka 3. Direktive 92/75/EEZ sadržava:

(a)

ime i adresu dobavljača;

(b)

opći opis modela, dovoljan za njegovo nedvojbeno i lako prepoznavanje;

(c)

podatke, ako je potrebno uključujući i crteže, o glavnim projektnim značajkama modela, a posebno o stavkama koje znatno utječu na njegovu potrošnju energije;

(d)

izvještaje o odgovarajućim mjerenjima provedenima sukladno ispitnim postupcima usklađenih normi navedenih u članku 2. stavku 1.;

(e)

upute za rad, ako postoje.

2.   Oznaka iz članka 2. stavka 1. Direktive 92/75/EEZ izgleda kao što je utvrđeno Prilogom I. ovoj Direktivi.

Oznaka se stavlja na vrata uređaja, tako da je jasno vidljiva i da nije zaklonjena. Kod uređaja s više pećnica, svaka pećnica ima svoju oznaku, osim onih koje nisu obuhvaćene usklađenim normama iz članka 2.

3.   Sadržaj i oblik informacijskog lista iz članka 2. stavka 1. Direktive 92/75/EEZ određeni su Prilogom II. ovoj Direktivi.

4.   Kada su uređaji ponuđeni na prodaju, najam ili kupovinu na otplatu putem sredstava tiskanih ili pisanih priopćenja ili putem drugih sredstava u kojima se podrazumijeva da potencijalni kupac ne može očekivati da će uređaj vidjeti izložen, kao što su pisana ponuda, katalog za narudžbu poštom, oglasi na internetu ili na drugom elektroničkom mediju, takvo priopćenje uključuje sve podatke naznačene u Prilogu III.

Ovaj zahtjev se primjenjuje i na nuđenje ugradbenih pećnica.

5.   Razred energetske učinkovitosti svake pećnice određuje se u skladu s Prilogom IV.

6.   Odgovarajući izrazi iz članka 2. stavka 1. Direktive 92/75/EEZ, koji se koriste na oznaci i informacijskom listu, odabrani su iz tablice koja se nalazi u Prilogu V. ovoj Direktivi.

Članak 4.

Države članice do 30. lipnja 2003. dopuštaju stavljanje u prodaju, promoviranje i/ili izlaganje proizvoda i distribuciju tiskanih priopćenja iz članka 3. stavka 4., koji ne udovoljavaju ovoj Direktivi.

Članak 5.

1.   Države članice donose i objavljuju odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 31. prosinca 2002. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One provode te odredbe od 1. siječnja 2003.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Direktiva 75/531/EEZ stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2003.

Članak 7.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. svibnja 2002.

Za Komisiju

Loyola DE PALACIO

Potpredsjednica


(1)  SL L 297, 13.10.1992., str. 16.

(2)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(3)  SL L 217, 5.8.1998., str. 18.

(4)  SL L 344, 6.12.1986., str. 24.

(5)  SL L 145, 13.6.1979., str. 7.


PRILOG I.

OZNAKA

Izgled oznake

1.   Oznaka na odgovarajućem jeziku bira se iz sljedećih ilustracija:

Image

2.   Podaci koji trebaju biti sadržani, definirani su sljedećim napomenama:

Napomena:

I.

Ime ili žig dobavljača.

II.

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela.

III.

Razred energetske učinkovitosti modela pećnice (pećnica) utvrđen je u skladu s Prilogom IV. Vrh strelice sa slovom oznake nalazi se na istoj razini kao i vrh strelice odgovarajućeg razreda.

Visina strelice sa slovom te oznake nije niža – i nije više nego dvostruko viša – od visine strelica razreda.

IV.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji zahtjev unutar programa Eko-oznake Zajednice, ako je model dobio „znak zaštite okoliša Europske zajednice” sukladno Uredbi (EZ) br. 1980/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o revidiranom programu dodjele znaka zaštite okoliša Zajednice (1), ovdje se može dodati kopija znaka zaštite okoliša.

V.

Potrošnja energije u kWh za funkciju grijanja (klasično i/ili kruženjem vrućeg zraka) (uređaja) na temelju standardnog opterećenja utvrđenog sukladno ispitnim postupcima usklađenih normi iz članka 2.

VI.

Iskoristiva zapremnina pećnice u litrama, utvrđena sukladno usklađenim normama iz članka 2.

VII.

Veličina uređaja, određena kako slijedi:

mala

:

12 l ≤ zapremnina < 35 l

srednja

:

35 l ≤ zapremnina < 65 l

velika

:

65 l ≤ zapremnina.

Strelica ove oznake nalazi se u istoj razini s odgovarajućom veličinom.

VIII.

Prema potrebi, buka izmjerena tijekom funkcije, koja određuje energetsku učinkovitost, utvrđena sukladno Direktivi Vijeća 86/594/EEZ (2).

Napomena:

Izrazi na drugim jezicima, jednaki gore navedenima, navedeni su u Prilogu V.

Tiskanje

3.   Izgled oznake definiran je sljedećim:

Korištene boje:

CMYK – cijan, magenta, žuta, crna.

Na primjer: 07X0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

Strelice

A

X0X0

B

70X0

C

30X0

D

00X0

E

03X0

F

07X0

G

0XX0

Boja obruba: X070.

Boja pozadine strelice koja označava razred energetske učinkovitosti je crna.

Sav tekst je crne boje. Pozadina je bijela.

Image


(1)  SL L 237, 21.9.2000., str. 1.

(2)  Odgovarajuće su norme EN 60704-2-10 (mjerenje buke) i EN 60704-3 (provjera).


PRILOG II.

INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list sadrži sljedeće podatke. Podaci mogu biti u obliku tablice koja obuhvaća više modela istoga dobavljača, u kojem slučaju podaci dolaze prema dolje naznačenom redoslijedu, ili blizu opisa uređaja:

1.

žig dobavljača;

2.

identifikacijska oznaka modela dobavljača;

3.

razred energetske učinkovitosti modela pećnice, određen u skladu s Prilogom IV. izražen kao „Razred energetske učinkovitosti u rasponu od A (veća učinkovitost) do G (manja učinkovitost)”. Kada se ovi podaci nalaze u tablici, mogu biti izraženi i na drugi način, pod uvjetom da je jasno da raspon ide od A (veća učinkovitost) do G (manja učinkovitost). Naznaka načina grijanja za koji je određen razred energetske učinkovitosti;

4.

kada se podaci nalaze u tablici i kada su neki od uređaja navedenih u tablici dobili „Znak zaštite okoliša Europske zajednice” sukladno Uredbi (EZ) br. 1980/2000, ti se podaci mogu ovdje uključiti. U tom slučaju natpis u retku glasi „Znak zaštite okoliša Europske zajednice”, a unos se sastoji od kopije znaka zaštite okoliša. Ova odredba ne dovodi u pitanje bilo koje zahtjeve unutar programa znaka zaštite okoliša Zajednice;

5.

potrošnja energije u kWh za funkciju (funkcije) grijanja, (klasično i/ili kruženjem vrućeg zraka i/ili vruće pare) (uređaja) na temelju standardnog opterećenja utvrđenog sukladno ispitnim postupcima usklađenih normi iz članka 2.;

6.

iskoristiva zapremnina pećnice u litrama, utvrđena sukladno usklađenim normama iz članka 2.;

7.

veličina određena kako slijedi:

mala

:

12 l ≤ zapremnina < 35 l

srednja

:

35 l ≤ zapremnina < 65 l

velika

:

65 l ≤ zapremnina.

Strelica ove oznake nalazi se u istoj razini s odgovarajućom veličinom;

8.

vrijeme potrebno za „kuhanje” pri standardnom opterećenju, utvrđeno sukladno ispitnim postupcima usklađenih normi iz članka 2.;

9.

tamo gdje je primjenjivo, buka izmjerena tijekom funkcije koja određuje energetsku učinkovitost, utvrđena sukladno Direktivi 86/594/EEZ (1);

10.

deklaracija o potrošnji energije kada nije uključena funkcija grijanja i kada pećnica radi tako da troši najmanje energije, čim se izradi odgovarajuća usklađena norma za gubitke u stanju mirovanja;

11.

površina najveće posude za pečenje, izražena u cm2 i određena kao „ploha” sukladno usklađenim normama iz članka 2.

Ako se kopija oznake, bilo u boji ili crno-bijela, nalazi na informacijskom listu, tada se moraju uključiti samo dodatni podaci koji se nalaze na kartici.

Napomena:

Izrazi na drugim jezicima, jednaki gore navedenima, navedeni su u Prilogu V.


(1)  Odgovarajuće su norme EN 60704-2-10 (mjerenje buke) i EN 60704-3 (provjera).


PRILOG III.

PRODAJA PUTEM POŠTE I OSTALI NAČINI PRODAJE NA DALJINU

Katalozi za narudžbe poštom, tiskana priopćenja, pisane ponude, oglašavanje na internetu i drugim elektronskim medijima iz članka 3. stavka 4., uključujući ponude za ugradbene pećnice, sadrže sljedeće podatke, navedene naznačenim redoslijedom:

1.

žig dobavljača i identifikacijsku oznaku modela

(Prilog II. točka 1. i točka 2.);

2.

razred energetske učinkovitosti

(Prilog II. točka 3.);

3.

potrošnja energije

(Prilog II. točka 5.);

4.

iskoristiva zapremnina

(Prilog II. točka 6.);

5.

veličina

(Prilog II. točka 7.);

6.

buka

(Prilog II. točka 9.).

Kada su navedeni i ostali podaci sadržani u informacijskom listu, oni moraju biti prikazani u obliku utvrđenom Prilogom II. i uključeni u gornju tablicu prema redoslijedu propisanom za informacijski list.

Napomena:

Izrazi na drugim jezicima, jednaki gore navedenima, navedeni su u Prilogu V.


PRILOG IV.

RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti pećnice određen je sljedećim:

Tablica 1. – Pećnice male zapremnine

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije E (1) (kWh) na temelju standardnog opterećenja

A

E < 0,60

B

0,60 ≤ E < 0,80

C

0,80 ≤ E < 1,00

D

1,00 ≤ E < 1,20

E

1,20 ≤ E < 1,40

F

1,40 ≤ E < 1,60

G

1,60 ≤ E


Tablica 2. – Pećnice srednje zapremnine

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije E (2) (kWh) na temelju standardnog opterećenja

A

E < 0,80

B

0,80 ≤ E < 1,00

C

1,00 ≤ E < 1,20

D

1,20 ≤ E < 1,40

E

1,40 ≤ E < 1,60

F

1,60 ≤ E < 1,80

G

1,80 ≤ E


Tablica 3. – Pećnice velike zapremnine

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije E (3) (kWh) na temelju standardnog opterećenja

A

E < 1,00

B

1,00 ≤ E < 1,20

C

1,20 ≤ E < 1,40

D

1,40 ≤ E < 1,60

E

1,60 ≤ E < 1,80

F

1,80 ≤ E < 2,00

G

2,00 ≤ E


(1)  Određeno u skladu s Prilogom I. napomenom V.

(2)  Određeno u skladu s Prilogom I. napomenom V.

(3)  Određeno u skladu s Prilogom I. napomenom V.


PRILOG V.

IZRAZI KOJI SE KORISTE NA OZNAKAMA I INFORMACIJSKIM LISTOVIMA

Izrazi na ostalim jezicima Zajednice koji su jednaki izrazima koje treba koristiti:


Napomena Oznaka Prilog I.

Informacijski list Prilog II.

Narudžba poštom Prilog III.

ES

DA

DE

EL

ΕΝ

FR

IT

NL

PT

SV

FI

 

 

 

Energia

Energi

Energie

Ενέργεια

Energija

Energie

Energia

Energie

Energia

Energi

Energia

 

 

 

Horno electrico

El-ovne

Elektrobackofen

Ηλεκτρικός φούρνος

Električna pećnica

Four electrique

Forno elettrico

Elektrische oven

Forno electrico

Elektrisk ugn

Sahkouuni

I

1

1

Fabricante

Maerke

Hersteller

Προμηθευτής

Proizvođač

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Leverantor

Tavarantoimittaja

II

2

1

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο

Model

Modele

Modello

Model

Modelo

Modell

Malli

 

 

 

Mas eficiente

Lavt forbrug

Niedriger Verbrauch

Πιο αποδοτικό

Veća učinkovitost

Econome

Bassi consumi

Efficient

Mais eficiente

Lag forbrukning

Vahan kuluttava

 

 

 

Menos eficiente

Højt forbrug

Hoher Verbrauch

Λιγότερο αποδοτικό

Less efficient

Peu économe

Alti consumi

Inefficient

Menos eficiente

Hog forbrukning

Paljon kuluttava

 

3

2

Clase de eficiencia energetica … en una escala que abarca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente)

Relativt energiforbrug … pa skalaen A (lavt forbrug) til G (hojt forbrug)

Energieeffizienzklasse … auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)

Τάξη ενεργειακής απόδοσης … σε μια κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό)

Razred energetske učinkovitosti … u rasponu od A (veća učinkovitost) do G (manja učinkovitost)

Classement selon son efficacite energetique … sur une echelle allant de A (econome) a G (peu econome)

Classe di efficienza energetica … su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)

Energie-efficentieklasse … op een schaal van A (efficient) tot G (inefficient)

Clase de eficiencia energetica … numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente)

Energieffektivitetsklass pa en skala fran A (lag forbrukning) till G (hog forbrukning)

Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vahan kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)

V

5

3

Consumo de energia

Energiforbrug

Energieverbrauch

Κατανάλωση ενέργειας

Potrošnja energije

Consommation d’energie

Consumo di energia

Energieverbruik

Consumo de energia

Energiforbrukning

Energiankulutus

V

5

3

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

V

5

3

Funcion de calentamiento

Opvarmningsfunktion

Beheizung

Λειτουργία θέρμανσης

Funkcija grijanja

Fonction chauffage

Funzione di riscaldamento

Verhittingsfunctie

Funcao de aquecimento

Varmningsfunktion

Kuumennustapa

V

5

3

Calentamiento convencional

Traditionel opvarmning

Konventionelle Beheizung

Συμβατική

Klasično grijanje

Classique

Convezione naturale

Conventioneel

Convencional

Konventionell varmning

Yla-alalampo

V

5

3

Conveccion forzada

Varmluft

Umluft/Heisluft

Με κυκλοφορία θερμού αέρα

Kruženje vrućeg zraka

Convection forcee

Funzione di riscaldamento a convezione forzata

Geforceerde luchtconvectie

Conveccao forcada de ar

Varmning med varmluft

Kiertoilma

V

5

3

Con carga normal

Baseret pa standardbelastning

Bei Standardbeladung

Με βάση τυποποιημένο φορτίο

Pri standardnom opterećenju

Calculee en charge normalisee

Riferito al carico normalizzato

Gebaseerd op b normbelasting

Com base na carga-padrao

Baserad pa provning med standardlast

Perustuu standardin mukaiseen testiin

VI

6

4

Volumen neto (litros)

Netto-volumen (liter)

Netto-volumen (Liter)

Ωφέλιμος όγκος (Λίτρα)

Iskoristiva zapremnina (u litrama)

Volume utile (litres)

Volume utile (litri)

Netto volume (liter)

Volume util Litros

Anvandbar volym (liter)

Kayttotilavuus (litraa)

VII

7

5

Tipo

Type

Typ

Τύπος

Veličina

Type

Tipo

Type

Tipo

Storlek

Koko

VII

7

5

Pequeno

Lille

Klein

Μικρός

Mala

Faible volume

Piccolo

Klein

pequeno

Liten

Pieni

VII

7

5

Medio

Mellemstort

Mittel

Μεσαίος

Srednja

Volume moyen

Medio

Middelgroot

medio

Medelstor

Keski-kokoinen

VII

7

5

Grande

Stort

Gros

Μεγάλος

Velika

Grand volume

Grande

Groot

grande

Stor

Suuri

 

8

 

Tiempo de coccion con carga normal

Tilberedningstid ved standardbelastning

Kochzeit bei Standardbeladung

 

Vrijeme kuhanja pri standardnom opterećenju

Temps de cuisson en charge normale

Tempo necessario per cottura carico normale

Bereidingstijd bij standaardbelasting

Tempo de cozedura da carga-padrao

Tillagningstid for en standardlast

Paistoaika vakiokuormalla

VIII

9

6

Ruido (dB(A) re 1 pW)

Lydeffektniveau dB(A) (Stoj)

Gerausch (dB(A) re 1 pW)

Θόρυβος [dB(Α) ανά 1 pW]

Buka (dB(A) re 1 pW)

Bruit (dB(A) re 1 pW)

Rumore (dB(A) re 1 pW)

Geluidsniveau dB(A) re 1 pW

Nivel de ruido dB(A) re 1 pW

Bullernivå dB(A)

Ääni (dB(A) re 1 pW)

 

 

 

Ficha de informacion detallada en los folletos del producto

Brochurerne om produkterne indeholder yderligere oplysninger

Ein Datenblatt mit weiteren Gerateangaben ist in den Prospekten enthalten

Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο

Dodatne informacije nalaze se u knjižici proizvoda

Une fiche d’information detaillee figure dans la brochure

Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata

Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat

Ficha pormenorizada em folheto do produto

Produktbroschyren innehaller ytterligare information

Tuote-esit-teissa on lisatietoja

 

11

 

Superficie de la placa de coccion de mayor tamano

Arealet af den storste bageplade

Grose des grosten Backblechs

Η μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος εκφραζόμενη

Površina najveće posude za pečenje

Aire de la surface de la plus grande plaque pour patisserie

Superficie del piano di cottura piu grande

Oppervlakte van de grootste bakplaat

Area da superficie da maior placa de pastelaria

Ytan for den storsta bakplaten

Suurimman leivinpellin ala

 

 

 

Norma EN 50304

Standard: EN 50304

Norm EN 50304

Πρότυπο EN 50304

Norma EN 50304

Norme EN 50304

Norma EN 50304

Norm EN 50304

Norma N 50304

Standard EN 50304

Standardi EN 50304

 

 

 

Directiva 2002/40/CE sobre etiquetado energetico de los hornos eletricos

Direktiv 2002/40/EF om energimaerkning af el-ovne

Richtlinie Energieetikettierung 2002/40/EG fur Elektrobackofen

Οδηγία 2002/40/ΕΚ για την επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Direktiva 2002/40/EZ o energetskom označavanju električnih pećnica

Direttiva 2002/40/CE sull’etichettatura dei forni elettrici

Direttiva 2002/40/CE sull’eticehettatura dei forni elettrici

Richtlijn 2002/40/EG over energieetikettering van elektrische ovens

Directiva „etiquetagem energetica” 2002/40/dos fornos electricos

Direktiv 2002/40/EG om energimarkning av elektriska hushallsugnar

Direktiivi 2002/40/EY sahkouunien energia-merkinnasta


Top