EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0057

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug

OJ L 236, 18.9.1996, p. 36–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 305 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 227 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 227 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; ophævet ved 32009R0643 . Latest consolidated version: 21/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/57/oj

31996L0057

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug

EF-Tidende nr. L 236 af 18/09/1996 s. 0036 - 0043


EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er vigtigt at fremme foranstaltninger, der kan sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

(2) i Rådets resolution af 15. januar 1985 om forbedring af medlemsstaternes energibesparelsesprogrammer (4) opfordres medlemsstaterne til at fortsætte og i givet fald øge deres bestræbelser på at fremme en mere rationel energiudnyttelse gennem udformning af en integreret energibesparelsespolitik;

(3) køleapparater til husholdningsbrug tegner sig for en betydelig del af elforbruget i Fællesskabets husholdninger og således af det samlede elforbrug; elforbruget for de forskellige køleapparatmodeller i handelen i Fællesskabet med samme kapacitet og egenskaber, dvs. deres energieffektivitet, varierer ganske betydeligt;

(4) nogle medlemsstater er i færd med at vedtage bestemmelser vedrørende energieffektiviteten for køleskabe eller dybfrysere til husholdningsbrug, der kan medføre hindringer for samhandelen med disse varer inden for Fællesskabet;

(5) det er hensigtsmæssigt som udgangspunkt at tage et højt beskyttelsesniveau, når det drejer sig om forslag til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love eller administrative bestemmelser om sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse; dette direktiv sikrer et højt beskyttelsesniveau for miljøet og for forbrugerne, samtidig med at det sigter på at forbedre energieffektiviteten for disse apparater betydeligt;

(6) vedtagelsen af sådanne foranstaltninger falder ind under Fællesskabets kompetence; dette direktivs krav går ikke videre end nødvendigt for at opfylde dets målsætninger og er således i overensstemmelse med traktatens artikel 3B;

(7) traktatens artikel 130 R nævner desuden beskyttelse og forbedring af miljøet samt en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne blandt de mål, der skal forfølges ved Fællesskabets politik på miljøområdet; elproduktion og -forbrug tegner sig for ca. 30 % af den menneskeskabte emission af carbondioxid (CO2) og ca. 35 % af forbruget af primærenergi i Fællesskabet; disse procentdele er stigende;

(8) Rådets beslutning 89/364/EØF af 5. juni 1989 om Fællesskabets handlingsprogram til forbedring af elektricitetsudnyttelsen (5) har en dobbelt målsætning: Forbrugerne skal tilskyndes til at foretrække apparater og udstyr med stor eleffektivitet, og apparaternes og udstyrets effektivitet skal forbedres;

(9) i sine konklusioner af 29. oktober 1990 vedtog Rådet en målsætning, der går ud på at stabilisere CO2-emissionerne i Fællesskabet på 1990-niveauet senest år 2000; for at nå dette mål er der behov for mere effektive foranstaltninger for at stabilisere CO2-emissionerne i Fællesskabet;

(10) ved beslutning 91/565/EØF (6) blev der fastlagt et program, som skal støtte forbedringen af energieffektiviteten i Fællesskabet (SAVE-programmet);

(11) de foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, der er indbygget i de seneste køleapparatmodeller på markedet, øger ikke produktionsomkostningerne i væsentlig grad, og sådanne foranstaltninger tjener sig selv ind i form af elbesparelser i løbet af nogle få år eller endnu hurtigere; i denne beregning indgår ikke den yderligere fordel, som afskaffelse af de eksterne omkostninger i forbindelse med elproduktion udgør, f.eks. med hensyn til emissioner af CO2 og andre forurenende stoffer;

(12) den energigevinst, der uden videre følger af markedets krav og forbedringen af fremstillingsprocesserne, og som anslås at andrage ca. 2 % årligt, vil bidrage til bestræbelserne på at få indført mere restriktive krav til energiforbruget;

(13) direktiv 92/75/EØF (7) (rammedirektivet) og Kommissionens direktiv 94/2/EF (8) (gennemførelsesdirektivet til direktiv 92/75/EØF) om obligatorisk mærkning af apparater og anden form for angivelse af energiforbrug vil yderligere øge forbrugerens bevidsthed om husholdningskøleapparaters energieffektivitet; disse foranstaltninger vil således også tilskynde de forskellige konkurrenter til at tilbyde apparater med en større energieffektivitet end nærværende direktivs standarder; for at gøre forbrugeroplysningerne så effektive som muligt og opnå en reel forbedring af de solgte apparaters gennemsnitlige samlede effektivitet bør de dog også omfatte oplysninger om standarder;

(14) dette direktiv, som tager sigte på at fjerne tekniske hindringer i forbindelse med forbedring af husholdningskøleapparaters energieffektivitet, skal følge den »nye metode«, der blev indført ved Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder (9), hvori det udtrykkeligt fastsættes, at harmonisering af retsakter er begrænset til ved hjælp af direktiver at vedtage de væsentlige krav, som den vare, der bringes i handelen, skal opfylde;

(15) der fastlægges effektive gennemførelsesbestemmelser for at sikre en korrekt iværksættelse af direktivet, sikre producenterne lige konkurrencevilkår og beskytte forbrugernes rettigheder;

(16) Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af »CE-overensstemmelsesmærkningen« med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (10) tages i betragtning;

(17) internationale standarder bør anvendes overalt, hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til den internationale samhandel; et køleapparats elforbrug defineres i henhold til Den Europæiske Standardiseringsorganisations standard EN 153 af juli 1995, som bygger på en international standard;

(18) køleapparater til husholdningsbrug, som er i overensstemmelse med energieffektivitetskravene i dette direktiv, skal være forsynet med CE-mærkning og ledsages af de dertil knyttede oplysninger for at kunne bringes i fri omsætning;

(19) dette direktiv omfatter ikke køleapparater fremstillet efter særlige specifikationer, men kun apparater til husholdningsbrug, der er tilsluttet elnettet, og som er beregnet til fødevarer; køleudstyr til erhvervsbrug er langt mere varieret og egner sig ikke til at indgå i dette direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på nye køleapparater til husholdningsbrug med elnettilslutning omfattende køleskabe, frostbokse, dybfrysere og kombinationer af disse som defineret i bilag I; de benævnes i det følgende »køleapparater«. Apparater, der også kan benytte andre energikilder, f.eks. akkumulatorer, samt køleapparater til husholdningsbrug, der bygger på absorptionsprincippet, og apparater fremstillet efter særlige specifikationer er undtaget.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at køleapparater, der er omfattet af dette direktiv, kun kan bringes i handelen i Fællesskabet, hvis det pågældende apparats elforbrug er mindre end eller lig med det maksimalt tilladte elforbrug for dets kategori, beregnet efter procedurerne i bilag I.

2. Fabrikanten af et køleapparat som omhandlet i dette direktiv, dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede eller den person, der er ansvarlig for markedsføringen af det pågældende apparat i Fællesskabet, skal påse, at hver enkelt markedsført apparat opfylder kravet i stk. 1.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring på deres område af køleapparater, som er forsynet med CE-mærkning, der attesterer, at de er i overensstemmelse med alle bestemmelserne i dette direktiv.

2. Medmindre det modsatte bevises, går medlemsstaterne ud fra, at køleapparater, der er forsynet med CE-mærkning efter artikel 5, opfylder alle bestemmelser i dette direktiv.

3. a) Når køleapparaterne omfattes af andre direktiver, som vedrører andre aspekter, og som foreskriver CE-mærkning, angiver denne mærkning, at køleapparaterne også formodes at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver, medmindre det modsatte bevises.

b) Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver i en overgangsperiode kan vælge, hvilken ordning han vil anvende, viser CE-mærkningen imidlertid kun, at køleapparaterne opfylder de direktiver, som fabrikanten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende de anvendte direktiver, som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, der ledsager køleapparaterne.

Artikel 4

Procedurerne for overensstemmelsesvurdering og forpligtelserne i forbindelse med CE-mærkning af køleapparater er angivet i bilag II.

Artikel 5

1. Apparaterne skal ved markedsføringen være forsynet med CE-mærkning. Denne består af bogstaverne »CE«. I bilag III er anført den model, der skal anvendes. CE-mærkningen skal anbringes, synligt, letlæseligt og uudsletteligt, på køleapparatet samt eventuelt på emballagen.

2. Det er forbudt at anbringe mærkning på køleapparater, som kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-mærkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på apparaterne, deres emballage, brugsanvisningen eller andre dokumenter, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

Artikel 6

1. Hvis en medlemsstat konstaterer, at CE-mærkningen er blevet anbragt uberettiget, er fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant forpligtet til at sørge for, at produktet igen bringes til at opfylde bestemmelserne, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat. Hvis hverken fabrikanten eller dennes repræsentant er etableret i Fællesskabet, har den person, der er ansvarlig for markedsføringen af køleapparatet i Fællesskabet, pligt til at sørge herfor.

2. Såfremt produktet fortsat ikke opfylder kravene, træffer medlemsstaten i medfør af artikel 7 alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføring af det pågældende produkt eller sikre, at det trækkes tilbage fra markedet.

Artikel 7

1. Enhver beslutning i henhold til dette direktiv om begrænsning af markedsføring af køleapparater skal angive de præcise årsager til beslutningen. Den meddeles omgående den berørte part, som samtidig informeres om de retsmidler, han har til rådighed efter den pågældende medlemsstats lovgivning, og om tidsfristerne for anvendelse af sådanne retsmidler.

2. Medlemsstaten underretter omgående Kommissionen om en sådan foranstaltning og begrunder sin afgørelse. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 8

Inden udløbet af en periode på fire år efter vedtagelsen af dette direktiv foretager Kommissionen en sammenlignende vurdering af de opnåede og forventede resultater. Med henblik på overgang til en anden fase i forbedringen af energieffektiviteten overvejer Kommissionen i samråd med de berørte parter, om der er behov for at udarbejde en ny række passende foranstaltninger til betydelig forbedring af energieffektiviteten for køleapparater til husholdningsbrug. Hvis der er behov for sådanne foranstaltninger, skal de og tidspunktet for deres ikrafttræden baseres på energieffektivitetsniveauer, som er både økonomisk og teknisk begrundede afhængigt af omstændighederne på det pågældende tidspunkt. Der skal endvidere tages hensyn til alle andre foranstaltninger, som måtte findes nødvendige for at forbedre husholdningskøleapparaternes effektivitet.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest et år efter vedtagelsen af dette direktiv de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme det. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra udløbet af en frist på tre år efter direktivets vedtagelse.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne skal i en periode på tre år efter direktivets vedtagelse tillade markedsføring af køleapparater, som overholder de betingelser, der var gyldige på deres område på datoen for vedtagelsen af dette direktiv.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 1996.

På Europa-Parlamentets vegne

K. HÄNSCH

FormandPå Rådets vegne

I. YATES

Formand

(1) EFT nr. C 390 af 31. 12. 1994, s. 30 og EFT nr. C 49 af 20. 2. 1996, s. 10.

(2) EFT nr. C 155 af 21. 6. 1995, s. 18.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 26. oktober 1995 (EFT nr. C 308 af 20. 11. 1995, s. 134), Rådets fælles holdning af 11. marts 1996 (EFT nr. C 120 af 24. 4. 1996, s. 10) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. juni 1996 (EFT nr. C 198 af 8. 7. 1996).

(4) EFT nr. C 20 af 22. 1. 1985, s. 1.

(5) EFT nr. L 157 af 9. 6. 1989, s. 32.

(6) EFT nr. L 307 af 8. 11. 1991, s. 34.

(7) EFT nr. L 297 af 13. 10. 1992, s. 16.

(8) EFT nr. L 45 af 17. 2. 1994, s. 1.

(9) EFT nr. C 136 af 4. 6. 1985, s. 1.

(10) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 23.

BILAG I

METODE TIL BEREGNING AF DET MAKSIMALT TILLADTE ELFORBRUG FOR KØLEAPPARATER OG PROCEDURE TIL VERIFICERING AF OVERENSSTEMMELSEN

Et køleapparats elforbrug (som kan udtrykkes som kWh pr. 24 timer) afhænger af, hvilken kategori apparat det tilhører (f.eks. køleskab med én stjerne, kummefryser osv.), dets rumfang, konstruktionens energieffektivitet (isoleringslagets tykkelse, kompressoreffektivitet osv.) og forskellen mellem temperaturen omkring og inden i apparatet. Når der fastsættes energieffektivitetsstandarder, må der derfor tages hensyn til de væsentlige konstruktionsbestemte faktorer, som påvirker energiforbruget (dvs. apparatets kategori og rumfang). Derfor defineres det maksimalt tilladte elforbrug for køleapparater ved hjælp af en lineær ligning, som er en funktion af apparatets rumfang med en forskellig ligning for hver enkelt kategori.

For at kunne beregne det maksimalt tilladte elforbrug for et givet apparat må man derfor først se, hvilken kategori typen falder ind under på følgende liste:

>TABELPOSITION>

Da køleapparater har forskellige rum med forskellige temperaturer (hvilket i betydelig grad påvirker elforbruget), defineres det maksimalt tilladte elforbrug som en funktion af det korrigerede rumfang, som er en vægtet sum af de forskellige rums rumfang.

I dette direktiv beregnes et køleapparats korrigerede rumfang (Vadj) som følger:

Vadj = Ó Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = >NUM>(25 - Tc) / >DEN>20

hvor Tc er den nominelle temperatur for hvert rum (i °C),

og Vc er nettorumfanget for en given type rum i apparatet, og Fc er en faktor = 1,2 for frostfri rum og = 1 for andre rum.

Cc = 1 for køleapparater tilhørende klimaklasserne normal (N) og subnormal (SN)

Cc = Xc for køleapparater tilhørende subtropisk klimaklasse (ST)

Cc = Yc for køleapparater tilhørende tropisk klimaklasse (T)

Vægtningskoefficienterne Xc og Yc for de forskellige rumtyper er følgende:

>TABELPOSITION>

Det korrigerede rumfang og nettorumfanget er angivet i liter.

Det maksimalt tilladte elforbrug (Emax, i kWh pr. 24 timer udregnet med to decimaler) for en apparattype med korrigeret rumfang Vadj for hver enkelt apparatkategori beregnes ved hjælp af følgende formler:

>TABELPOSITION>

For køleskabe med fryseskab med mere end to døre eller andre apparater, der ikke er beskrevet ovenfor, afgøres det maksimalt tilladte elforbrug (Emax) af temperaturen og antallet af stjerner for det rum, hvor temperaturen er lavest, som følger:

>TABELPOSITION>

Afprøvningsprocedurer med henblik på at konstatere om et apparat er i overensstemmelse med elforbrugskravene i dette direktiv

Hvis elforbruget for et køleapparat, der skal afprøves, er mindre end eller svarer til Emax-værdien (det maksimalt tilladte elforbrug for den pågældende kategori, jf. definitionen ovenfor) plus 15 %, godkendes apparattypen som værende i overensstemmelse med elforbrugskravene i dette direktiv. Hvis apparatets elforbrug er større end Emax-værdien plus 15 %, måles elforbruget for yderligere tre apparater. Hvis gennemsnittet af disse tre apparaters elforbrug er mindre end eller svarer til Emax-værdien plus 10 %, godkendes typen som værende i overensstemmelse med elforbrugskravene i dette direktiv. Hvis gennemsnittet overstiger Emax-værdien plus 10 %, erklæres apparatet for ikke at være i overensstemmelse med kravene.

Definitioner

Termerne i dette bilag er defineret i henhold til Den Europæiske Standardiseringsorganisations europæiske standard EN 153 af juli 1995.

BILAG II

PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING (MODUL A)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, der opfylder forpligtelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at køleapparatet opfylder direktivets krav. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt produceret køleapparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant stiller den til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på inspektion i mindst tre år fra den dato, hvor fremstillingen af køleapparatet er ophørt.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af køleapparatet i Fællesskabet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere køleapparatets overensstemmelse med direktivets krav. Dokumentationen skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, dække apparatets konstruktion, fremstilling og funktion og omfatte:

i) fabrikantens navn og adresse

ii) en generel beskrivelse af modellen, der gør det muligt klart at skelne den fra andre modeller

iii) oplysninger, herunder relevante tegninger, om de væsentlige træk ved modellens konstruktion, navnlig forhold, som har en mærkbar betydning for elforbruget, som f.eks. dimensioner, rumfang, kompressorens specifikationer, særlige træk osv.

iv) eventuel brugsanvisning

v) resultatet af elforbrugsmålinger i henhold til punkt 5

vi) enkeltheder om disse målingers overensstemmelse med kravene til energiforbrug i henhold til bilag I.

4. Teknisk dokumentation, der er udarbejdet i medfør af andre fællesskabsretsakter, kan anvendes i det omfang, den opfylder kravene i dette bilag.

5. Fabrikanterne af køleapparater har ansvaret for at fastlægge elforbruget for hvert enkelt køleapparat, der er omfattet af direktivet, i henhold til de procedurer, der er specificeret i europæisk standard EN 153, samt for at fastslå apparatets overensstemmelse med kravene i artikel 2.

6. Fabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklæringen.

7. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede køleapparater er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, og med de relevante krav i direktivet.

BILAG III

CE-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« som vist nedenfor:

>REFERENCE TIL EN FILM>

Hvis mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

CE-mærkets enkelte dele skal så vidt muligt være af samme højde, som ikke må være under 5 mm.

Top