EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_12_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
12.Енергетика
TOM 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

12.   Енергетика

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1958

P 017

406

 

 

31958R0003(01)

 

 

 

Регламент (Евратом) № 3 за прилагане на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

3

1958

P 027

534

 

 

31958Q1101

 

 

 

Устав на Агенцията за снабдяване на Евратом

11

1959

P 007

185

 

 

31959R0005

 

 

 

Регламент № 5 относно изменението на списък Б в приложение IV към Договора

17

1960

P 032

776

 

 

31960D0511

 

 

 

Решение за определяне на датата, на която Агенцията по снабдяване на Евратом поема задълженията си и за одобряване на Правилника на Агенцията от 5 май 1960 година относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали

18

1960

P 032

777

 

 

31960R0511

 

 

 

Правилник на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали

19

1963

P 180

2849

 

 

31963R0007

 

 

 

Регламент № 7/63/EВРАТОМ на Съвета от 3 декември 1963 година относно правилник за дейността на Арбитражния комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия

21

1968

L 308

19

 

 

31968D0416

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 1968 година относно сключването и изпълнението на отделни междуправителствени споразумения относно задължението на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти

27

1971

L 016

14

 

 

31971D0057

 

 

 

Решение на Комисията от 13 януари 1971 година относно реорганизацията на Съвместния център за ядрени изследвания (СИЦ)

28

1973

L 228

1

 

 

31973L0238

 

 

 

Директива на Съвета от 24 юли 1973 година относно мерките за намаляване на последиците от затрудненията при доставката на суров нефт и нефтопродукти

31

1974

L 316

12

 

 

31974D0578

 

 

 

Решение на Комисията от 13 ноември 1974 година за изменение на Решение от 13 януари 1971 година относно местоработата на Генералния директор на Съвместния център за ядрени изследвания и неговите отдели

33

1975

L 193

37

 

 

31975R0701

 

 

 

Регламент на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно изменение на Правилника на Агенцията за снабдяване от 5 май 1960 година относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали

34

1977

L 292

9

 

 

31977D0706

 

 

 

Решение на Съвета от 7 ноември 1977 година за определяне на общностната цел за намаляване потреблението на основни източници на енергия в случай на трудности при снабдяването със суров нефт и нефтопродукти

36

1978

L 052

32

 

 

31978L0170

 

 

 

Директива на Съвета от 13 февруари 1978 година за ефективността на топлогенераторите за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи непромишлени сгради и за топлоизолацията и разпределението на топла вода за домакински нужди в нови непромишлени сгради

38

1978

L 065

16

 

 

21978A0116(01)

 

 

 

Комисия Изменение на Споразумението за сътрудничество относно мирното използване на атомната енергия между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада от 6 октомври 1959 година под формата на размяна на писма

40

1979

L 183

1

 

 

31979D0639

 

 

 

Решение на Комисията от 15 юни 1979 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Решение 77/706/ЕИО на Съвета

57

1982

L 116

18

 

 

31982D0269

 

 

 

Решение на Съвета от 26 април 1982 година относно одобряване сключването от Комисията на протоколи с Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за изменение на споразуменията за сътрудничество в областта на контролирания термоядрен синтез и физика на плазмата

68

1982

L 378

19

 

 

31982L0885

 

 

 

Директива на Съвета от 10 декември 1982 година за изменение на Директива 78/170/EИО относно производителността на топлинни генератори за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи непромишлени сгради и за топлоизолацията и разпределението на топла вода за домакински нужди в нови непромишлени сгради

69

1990

L 185

16

 

 

31990L0377

 

 

 

Директива на Съвета от 29 юни 1990 година относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители

74

1993

L 148

1

 

 

31993R1493

 

 

 

Регламент (Eвратом) № 1493/93 на Cъвета oт 8 юни 1993 година oтносно доставките на радиоактивни вещества между държавите-членки

83

1993

L 237

28

 

 

31993L0076

 

 

 

Директива 93/76/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 година относно ограничаване на емисиите на въглероден двуокис чрез подобряване на енергийната ефективност (програма SAVE)

90

1993

L 277

32

 

 

31993L0087

 

 

 

Директива 93/87/ЕИО на Комисията от 22 октомври 1993 година за изменение на Директива 90/377/ЕИО относно местата и регионите, които се проучват във Федерална република Германия

93

1994

L 365

24

 

 

31994L0063

 

 

 

Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции

94

1994

L 380

3

 

 

21994A1231(51)

 

 

 

Заключителен акт на Конференцията за Европейската енергийна хартаДоговор за Енергийната хартаПротокол към Енергийната харта относно енергийната ефективност и съответните екологични аспекти

105

1995

L 310

5

 

 

31995R2964

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета от 20 декември 1995 година относно въвеждането на регистриране на вноса и доставките на суров нефт в Общността

221

1996

L 107

12

 

 

31996D0282

 

 

 

Решение на Комисията от 10 април 1996 година относно реорганизацията на Съвместния изследователски център

223

1996

L 236

36

 

 

31996L0057

 

 

 

Директива 96/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 септември 1996 година относно изискванията за енергийна ефективност на домашни хладилници, замразители и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия

227

1996

L 326

13

 

 

31996R2386

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2386/96 на Комисията от 16 декември 1996 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 година относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността (1)

235

1997

L 296

32

 

 

21997A1030(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество в областта на мирното използване на ядрената енергия между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Правителството на Република Аржентина

243

1998

L 069

1

 

 

31998D0181

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 23 септември 1997 година за сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти

253

1998

L 252

21

 

 

31998D0537

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юли 1998 година относно одобряване на текста на изменение на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийната харта и неговото временно прилагане, договорено от Конференцията за Енергийната харта и Международната конференция на страните, подписали Договора за Енергийната хартаЗаключителен акт на международната конференция и Решение на Конференцията за Енергийната харта относно изменение на разпоредбите, свързани с търговията от Договора за Енергийната харта

256

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top