EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0427

Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr

OJ L 224, 18.8.1990, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 172 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 172 - 177
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 80 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 80 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32016R1012 . Latest consolidated version: 01/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/oj

31990L0427

Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr

EF-Tidende nr. L 224 af 18/08/1990 s. 0055 - 0059
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 33 s. 0172
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 33 s. 0172


RAADETS DIREKTIV af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med enhovede dyr (90/427/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Enhovede dyr er som levende dyr medtaget paa listen over de varer, der er anfoert i bilag II til Traktaten;

med henblik paa at sikre en rationalisering af produktionen af enhovede dyr og dermed foroege produktiviteten inden for denne sektor boer der paa EF-plan fastsaettes bestemmelser for afsaetningen af disse dyr i samhandelen inden for Faellesskabet;

opdraetning af enhovede dyr, isaer heste, indgaar generelt i landbrugsaktiviteterne; den udgoer en indkomstkilde for en del af landbrugsbefolkningen, og den boer derfor fremmes;

det er i vid udstraekning en forudsaetning for tilfredsstillende resultater inden for dette omraade, at der anvendes dyr, der er indfoert i stamboeger, som foeres af officielt godkendte sammenslutninger eller foreninger;

der bestaar forskelle med hensyn til indfoerelse i stamboegerne; disse forskelle udgoer en hindring for samhandelen inden for Faellesskabet; en fuldstaendig liberalisering af samhandelen forudsaetter en yderligere harmonisering, isaer hvad angaar indfoerelsen i stamboegerne;

samhandelen inden for Faellesskabet med registrerede enhovede dyr boer gradvis liberaliseres; den fuldstaendige liberalisering af samhandelen forudsaetter en yderligere supplerende harmonisering, isaer med hensyn til adgang til anvendelse af offentlig bedaekning og til anvendelsen af saed og aeg i overensstemmelse med de enkelte stamboegers saerlige kendetegn;

der boer fastlaegges en harmoniseret model for zootekniske oprindelses- og identifikationscertifikater efter en faellesskabsprocedure;

navnet paa et dyr er et vaesentligt identifikationselement; aendring af et navn paa den nye ejers anmodning goer det ofte umuligt at spore dyrets afstamning og hvad der videre er sket med det; navnlig for at forhindre illoyal praksis boer der ske en harmonisering af bestemmelserne vedroerende navnene paa enhovede dyr;

indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande boer ikke kunne foretages paa mindre strenge betingelser end dem, der gaelder i Faellesskabet;

der boer traeffes gennemfoerelsesforanstaltninger inden for visse omraader af teknisk art; med henblik paa gennemfoerelsen af de paataenkte foranstaltninger boer der fastsaettes en procedure, der sikrer et snaevert og effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Staaende Zootekniske Komité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I dette direktiv defineres de zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med enhovede dyr samt deres saed, aeg og embryoner.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

a) »enhovede dyr«: husdyr af heste- eller aeselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse

b)

»registreret enhovet dyr«: enhovet dyr, som er optaget, registreret, eller som kan optages i en stambog i henhold til bestemmelser vedtaget i medfoer af artikel 4, stk. 2, litra b), og som er identificerede ved det i artikel 8, nr. 1), naevnte identifikationsdokument

c)

»stambog«: enhver bog, ethvert register, kartotek eller databaerer:

- som foeres af en organisation eller forening, der er officielt godkendt af en medlemsstat eller af en officiel tjeneste i den paagaeldende medlemsstat, og

- hvori enhovede dyr med angivelse af deres kendte forfaedre er indfoert eller registreret.

Artikel 3

Samhandelen inden for Faellesskabet med enhovede dyr og deres saed, aeg og embryoner kan ikke forbydes eller begraenses af andre zootekniske eller genealogiske grunde end dem, der foelger af dette direktiv.

For saa vidt angaar samhandelen inden for Faellesskabet med registrerede enhovede dyr og deres saed, aeg og embryoner, kan de nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med Traktatens almindelige regler, dog opretholdes, indtil de relevante faellesskabsafgoerelser, der er naevnt i artikel 4 og 8, traeder i kraft.

KAPITEL II

Genealogiske regler vedroerende registrerede enhovede dyr

Artikel 4

1. Ved vedtagelsen af de i stk. 2 naevnte afgoerelser vil foelgende principper blive lagt til grund:

a) Organisationer og foreninger, der foerer eller opretter stamboeger, kan anerkendes eller godkendes, hvis de overholder de principper, som er fastsat af den organisation eller forening, der foerer den oprindelige stambog for racen.

b) Kriterierne for optagelse og registrering i stamboegerne vil blive fastsat paa grundlag af racens specificitet og, navnlig for visse rene racers vedkommende, paa grundlag af behovet for at fastsaette regler for optagelsen og registreringen af enhovede dyr, der er avlet ved kunstige reproduktionsmetoder.

2. Kommissionen fastsaetter i overensstemmelse med principperne i stk. 1 og efter fremgangsmaaden i artikel 10:

a) kriterier for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der foerer eller opretter stamboeger

b)

kriterier for optagelse og registrering i stamboeger

c)

om noedvendigt kriterier for og metoder til identifikation af de registrerede enhovede dyr

d)

kriterier for udfaerdigelse af det i artikel 8 naevnte oprindelses- og identifikationscertifikat

e)

om noedvendigt regler for at sikre en samordning mellem de i artikel 5 omhandlede organisationer og foreninger.

Artikel 5

Kommissionen og de oevrige medlemsstater faar i Den Staaende Zootekniske Komité forelagt en liste over organisationer og foreninger, der foerer eller opretter stamboeger, og som er anerkendt paa grundlag af kriterier, der vil blive fastsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), med senere ajourfoering.

Artikel 6

1. Ved samhandel inden for Faellesskabet skal enhovede dyr, der er registreret i afsendelsesmedlemsstaten, medmindre de paagaeldende to organisationer eller foreninger har aftalt andet, registreres eller indfoeres i den relevante stambog i bestemmelsesmedlemsstaten under samme navn med angivelse af foedselslandets landeforkortelse i overensstemmelse med internationale aftaler.

2. Hvis organisationernes eller foreningernes vedtaegter tillader det:

- kan et andet navn, ogsaa et foreloebigt navn, foran- eller efterstilles dyrets oprindelige navn, saafremt det oprindelige navn anfoeres i parentes i hele dyrets levetid, og dets foedselsland angives ved den i internationale aftaler anerkendte landeforkortelse

- kan alternative foranstaltninger med henblik paa at bevare den uafbrudte raekkefoelge i dyrets identitet fastsaettes af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 10.

KAPITEL III

Zootekniske regler vedroerende registrerede enhovede dyr

Artikel 7

Kommissionen kan, for saa vidt det er noedvendigt for en ensartet anvendelse af dette direktivs bestemmelser og under overholdelse af de i artikel 4, stk. 1, naevnte principper, efter fremgangsmaaden i artikel 10 fastsaette:

a) kontrolmetoder for individproever og bedoemmelse af avlsdyrs genetiske vaerdi

b) almindelige kriterier for adgang til reproduktion for handyr til avl og om noedvendigt for hundyr til avl samt

for udnyttelse af deres saed, aeg og embryoner paa grundlag af de i litra a) omhandlede metoder.

Artikel 8

Medlemsstaterne paaser,

1) at registrerede enhovede dyr, naar de flyttes, ledsages af et identifikationsdokument, som skal udarbejdes af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 10, og som udstedes af de organisationer og foreninger, der er naevnt i artikel 5 i naervaerende direktiv og i artikel 2, litra c),

i Raadets direktiv 90/426/EOEF af 26. juli 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for enhovede dyrs bevaegelser mellem medlemsstaterne og indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande (4).

For registrerede heste skal identifikationsdokumentet, som skal udfaerdiges paa faellesskabssprogene, mindst indeholde de i bilaget angivne oplysninger; disse oplysninger kan suppleres eller aendres efter fremgangsmaaden i artikel 10

2) at saed, aeg og embryoner af registrerede enhovede dyr ved markedsfoering ledsages af et zooteknisk oprindelses- og identifikationscertifikat, som er udstedt af de kompetente myndigheder paa mindst bestemmelseslandets sprog, og som er i overensstemmelse med en model, der fastlaegges af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 10.

Afsluttende bestemmelser

Artikel 9

Indtil der er fastsat faellesskabsforskrifter paa omraadet, maa de betingelser, der gaelder for indfoersel af enhovede dyr og deres saed, aeg og embryoner fra et tredjeland, ikke vaere gunstigere end dem, der gaelder for samhandelen inden for Faellesskabet.

Artikel 10

Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, tager Den Staaende Zootekniske Komité, der er nedsat ved afgoerelse 77/505/EOEF (5), sagen op til behandling i overensstemmelse med reglerne i artikel 11 i direktiv 88/661/EOEF (6).

Artikel 11

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1991. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 26. juni 1990.

Paa Raadets vegne

M. O'KENNEDY

Formand

(1) EFT nr. C 327 af 30. 12. 1989, s. 61.

(2) EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990.

(3) EFT nr. C 62 af 12. 3. 1990, s. 46.(4) Se side 42 i denne udgave af EFT.

(5) EFT nr. L 206 af 12. 8. 1977, s. 11.

(6) EFT nr. L 382 af 31. 12. 1988, s. 16.

BILAG MINIMUMSANGIVELSER I IDENTIFIKATIONSDOKUMENTET (1) No d'identification:

Identification No

Identifikationsnummer

(2) Nom:

Name

Navn

(3) Sexe:

Sex

Koen

(4) Robe:

Colour

Farve (loed)

(5) Race:

Breed

Race

(6) par:

by

af

(7) et:

and

og

(6) par:

by

af

(8) Date de Naissance:

(Date of foaling)

Foedselsdato

(11) Certificat d'origine validé le:

par:

Origin certificate validated on:

by:

Oprindelsescertifikat godkendt den:

af:

(9) Lieu d'élevage:

(Place where bred)

Opdraetssted

(11)

- Nom de l'autorité compétente:

Name of the competent authority

Den kompetente myndigheds navn

- Adresse:

Address

Adresse

- No de téléphone:

Telephone number

Tlf. nr.

- No de télécopie:

Telecopy number

Telekopinr.

(10) Naisseur(s):

Breeder(s)

Opdraetter(e)

- Signature

(nom en lettres capitales et qualité du signataire)

Signature

(Name in capital letters and capacity of signatory)

Underskrift

(underskrivers navn med store bogstaver og kvalifikation)

- Cachet

Stamp

Stempel

(19) Signalement relevé sous la mère par:

Description taken with dam by:

Beskrivelse af moderdyret foretaget af:

(20) Circonscription:

District

Distrikt

(19) Tête:

Head

Hoved

Ant. G:

Foreleg L

Venstre forparti

Ant. D:

Foreleg R

Hoejre forparti

Post G:

Hindleg L

Venstre bagparti

Post D:

Hindleg R

Hoejre bagparti

Corps:

Body

Krop

Marques:

Markings

Maerker

Le:

On

Den

(21) Signature et cachet du vétérinaire agréé

(ou de l'autorité compétente)

(en lettres capitales)

Signature and stamp of qualified veterinary surgeon

(or competent authority)

(in capital letters)

Den godkendte dyrlaeges eller den kompetente myndigheds underskrift (med store bogstaver) og stempel

Top