EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0427

Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen

EGT L 224, 18.8.1990, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd genom 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/oj

31990L0427

Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 224 , 18/08/1990 s. 0055 - 0059
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0172
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0172


RÅDETS DIREKTIV av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (90/427/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Levande hästdjur är upptagna på listan över varor i bilaga 2 till fördraget.

För att säkerställa en rationell utveckling av produktionen av hästdjur och därigenom öka produktiviteten på detta område måste regler fastställas på gemenskapsnivå för handel med hästdjur inom gemenskapen.

Avel och uppfödning av hästdjur, i synnerhet hästar, räknas i allmänhet till jordbrukssektorn. Verksamheten utgör en inkomstkälla för en del av jordbrukarna och bör därför uppmuntras.

Tillfredsställande resultat på det här området beror till stor del på användningen av hästdjur som är registrerade i stamböcker som förs av officiellt godkända organisationer eller föreningar.

Det finns skillnader då det gäller stambokföringen vilka utgör ett hinder för handeln inom gemenskapen. En fullständig liberalisering av handeln kräver en ytterligare harmonisering, särskilt vad gäller stambokföringen.

Handeln med registrerade hästdjur inom gemenskapen bör gradvis liberaliseras. En fullständig liberalisering av handeln kräver en ytterligare harmonisering, särskilt då det gäller godkännande för avel av hingstar som används till andra ston än ägarens samt användning av sperma och ägg enligt reglerna i varje stambok.

Det är nödvändigt att i överensstämmelse med ett gemenskapsförfarande utforma en harmoniserad modell för sådana intyg som anger härstamning och identitet.

Djurets namn är grundläggande för identifieringen av hästdjur. Det är ofta omöjligt att spåra ett djurs härstamning och kontrollera dess framsteg om namnbyte sker på begäran av en ny ägare. Reglerna för namngivning av hästdjur bör harmoniseras, särskilt för att förhindra ohederliga förfaranden.

Bestämmelser bör införas som hindrar import av hästdjur från tredje land på villkor som är mindre stränga än de som gäller inom gemenskapen.

Det är lämpligt att besluta om åtgärder för genomförande då det gäller vissa tekniska frågor. Därför bör åtgärder vidtas för ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv fastställer de avelsmässiga och genealogiska villkoren för handeln inom gemenskapen med hästdjur och deras sperma, ägg och embryon.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) hästdjur: husdjur av häst- eller åsneras eller korsningar mellan dessa.

b) registrerade hästdjur: hästdjur som är införda eller registrerade och berättigade till införande i en stambok, enligt förfarandet i artikel 4.2 b, och som är identifierade genom den identitetshandling som anges i artikel 8.1.

c) stambok: varje bok, förteckning eller dataregister

- som förs antingen av en organisation eller en förening som är officiellt godkänd eller erkänd av en medlemsstat eller av ett offentligt organ i den berörda medlemsstaten, och

- där hästdjur är införda eller registrerade med uppgift om alla kända anfäder.

Artikel 3

Handel med hästdjur och deras sperma, ägg och embryon inom gemenskapen får inte förbjudas eller begränsas på andra avelsmässiga eller genealogiska grunder än de som blir följden av tillämpningen av detta direktiv.

Då det gäller handel med registrerade hästdjur och deras sperma, ägg och embryon inom gemenskapen skall nationella bestämmelser som följer de allmänna reglerna i fördraget tillämpas i avvaktan på att de relevanta gemenskapsbeslut som avses i artiklarna 4 och 8 träder i kraft.

KAPITEL II Genealogiska bestämmelser för registrerade hästdjur

Artikel 4

1. Då de beslut som avses i punkt 2 fattas skall följande principer beaktas:

a) Erkännande eller godkännande av organisationer och föreningar som för eller upprättar stamböcker skall vara beroende av om de principer följs som har fastställts av den organisation eller förening som för stamboken för rasens ursprung.

b) Villkoren för införande eller registrering i stamböcker skall fastställas på grundval av rasens särdrag och, i synnerhet då det gäller vissa fullblodshästar, på grundval av behovet av att reglera införande och registrering av hästdjur som tillkommit genom artificiella reproduktionsmetoder.

2. Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 10 och i överensstämmelse med principerna i punkt 1 uppställa

a) villkor för godkännande eller erkännande av de organisationer eller föreningar som för eller upprättar stamböcker,

b) villkor för införande och registrering i stamböcker,

c) vid behov, villkor och metoder för identifiering av registrerade hästdjur,

d) villkor för utformningen av det härstamningsbevis och den identitetshandling som avses i artikel 8.

e) vid behov, regler för att säkerställa samordning mellan de olika organisationer eller föreningar som avses i artikel 5.

Artikel 5

En förteckning över organisationer och föreningar som för eller upprättar stamböcker och som är erkända på grundval av de kriterier som kommer att fastställas enligt artikel 4.2 a med senare ändringar skall överlämnas till kommissionen och övriga medlemsstater inom Ständiga kommittén för husdjursavel.

Artikel 6

1. Vid handel inom gemenskapen skall hästdjur som är registrerade i den avsändande medlemsstaten, om de två berörda organisationerna eller föreningarna inte tillsammans kommit överens om något annat, registreras eller införas under samma namn i motsvarande stambok i den mottagande medlemsstaten och med angivande av födelselandets internationellt erkända nationalitetsbokstäver.

2. Om organisationernas eller föreningarnas stadgar tillåter det

- får djurets ursprungliga namn tillfälligtvis eller stadigvarande föregås eller följas av ett annat namn, förutsatt att det ursprungliga namnet behålls inom parentes under djurets hela livstid och att födelselandet anges med internationellt erkända nationalitetsbokstäver,

- får även andra åtgärder vidtas för att skydda djurets fortsatta identitet i överensstämmelse med sådana förfaranden som kommissionen kommer att fastställa enligt artikel 10.

KAPITEL III Avelsmässiga bestämmelser för registrerade hästdjur

Artikel 7

I den utsträckning som visar sig vara nödvändig för att säkerställa en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv och för att följa principerna i artikel 4.1 får kommissionen enligt förfarandet i artikel 10 fastställa

a) metoder för individprövning och avelsvärdering av avelsdjur,

b) på grundval av metoderna i a, allmänna villkor för godkännande av handjur och, om det är lämpligt, av hondjur för avelsändamål och för användning av deras sperma, ägg eller embryon.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall säkerställa följande:

1. När ett registrerat hästdjur flyttas skall det åtföljas av en identitetshandling som har utformats av kommissionen enligt förfarandet i artikel 10 och som har utfärdats av sådana organisationer eller föreningar som avses i artikel 5 i detta direktiv och i artikel 2 c i direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land(4).

Identitetshandlingen för registrerade hästar skall upprättas på gemenskapsspråken och innehålla åtminstone de uppgifter som anges i bilagan. Dessa uppgifter får utökas eller ändras enligt förfarandet i artikel 10.

2. Då sperma, ägg och embryon från registrerade hästdjur saluförs skall de åtföljas av ett härstamnings- och identitetsbevis som har utfärdats av den behöriga myndigheten på åtminstone det mottagande landets språk och enligt en förlaga som kommissionen kommer att utforma enligt förfarandet i artikel 10.

Slutbestämmelser

Artikel 9

I avvaktan på införande av relevanta gemenskapsregler får de villkor som gäller för import från tredje land av hästdjur och deras sperma, ägg och embryon inte vara mer gynnsamma än de som gäller för handeln inom gemenskapen.

Artikel 10

Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall användas skall Ständiga kommittén för husdjursavel, inrättad genom beslut 77/505/EEG(5), fatta beslut enligt reglerna i artikel 11 i direktiv 88/661/EEG(6).

Artikel 11

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1990.

På rådets vägnar

M. O'KENNEDY

Ordförande

(1) EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 61.

(2) EGT nr C 149, 18.6.1990.

(3) EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 46.

(4) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42.

(5) EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11.

(6) EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 16.

BILAGA

OBLIGATORISKA UPPGIFTER I IDENTITETSHANDLINGEN

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top