EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0427

1990 m. birželio 26 d. Tarybos Direktyva dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais

OJ L 224, 18.8.1990, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 172 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 172 - 177
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 80 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 80 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; panaikino 32016R1012 . Latest consolidated version: 01/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/oj

31990L0427Oficialusis leidinys L 224 , 18/08/1990 p. 0055 - 0059
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 33 p. 0172
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 33 p. 0172


Tarybos Direktyva

1990 m. birželio 26 d.

dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais

(90/427/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi arklinių šeimos gyvūnai, kaip gyvi gyvūnai, yra įtraukti į Sutarties II priede pateiktą produktų sąrašą;

kadangi, siekiant užtikrinti racionalų arklinių šeimos gyvūnų produkcijos augimą ir didinti šio sektoriaus produktyvumą, turi būti Bendrijos lygiu nustatytos taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais;

kadangi arklinių šeimos gyvūnų, ypač arklių, veisimas ir auginimas paprastai priskiriamas ūkininkavimo sektoriui; kadangi tai yra dalies žemės ūkiu besiverčiančių gyventojų pajamų šaltinis ir dėl to turėtų būti skatinamas;

kadangi patenkinami rezultatai šioje srityje daugiausia priklauso nuo oficialiai patvirtintų organizacijų ir asociacijų kilmės knygose įregistruotų arklinių šeimos gyvūnų naudojimo;

kadangi juos įtraukiant į minėtas kilmės knygas pasitaiko neatitikimų; kadangi šie skirtumai sudaro kliūtis Bendrijos vidaus prekybai; kadangi siekiant visiškai liberalizuoti prekybą, reikalingas tolesnis derinimas, ypač jų įtraukimo į kilmės knygas;

kadangi Bendrijos vidaus prekyba registruotais arklinių šeimos gyvūnais turėtų būti laipsniškai liberalizuojama; kadangi visiškam prekybos liberalizavimui būtinas tolesnis papildomas derinimas, ypač susijęs su leidimu kergti už ūkio ribų ir naudoti spermą bei kiaušialąstes remiantis kiekvienos kilmės knygos įrašais;

kadangi Bendrijoje nustatyta tvarka būtina parengti suderintą pavyzdinį zootechninį kilmės ir identifikavimo pažymėjimą;

kadangi pagrindinis kriterijus nustatant arklinių šeimos gyvūno tapatybę yra gyvūno vardas; kadangi dažnai yra neįmanoma atsekti gyvūno kilmę ir stebėti jo vystymąsi, jeigu jo vardas naujojo savininko reikalavimu pakeistas; kadangi turėtų būtų suderintos vardo arklinių šeimos gyvūnams suteikimo taisyklės, pirmiausia tam, kad būtų išvengta nesąžiningos veiklos;

kadangi turėtų būti priimtos nuostatos, neleidžiančios iš trečiųjų šalių importuoti arklinių šeimos gyvūnų mažiau griežtomis sąlygomis nei taikomos Bendrijoje;

kadangi patartina priimti su tam tikrais techniniais aspektais susijusias įgyvendinimo priemones; kadangi imantis numatytų priemonių reikėtų numatyti glaudų ir veiksmingą valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą Zootechnikos nuolatiniame komitete,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Ši direktyva nustato zootechninius ir genealoginius reikalavimus, reglamentuojančius Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais, jų sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "arklinių šeimos gyvūnai" — tai arklių arba asilų rūšies naminiai gyvūnai arba jų mišrūnai;

b) "registruoti arklinių šeimos gyvūnai" — tai arklinių šeimos gyvūnai, įtraukti į kilmės knygą arba joje įregistruoti, arba turintys teisę būti į ją įtraukti remiantis pagal 4 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas nustatytomis taisyklėmis ir identifikuojami pagal 8 straipsnio 1 dalyje numatytą identifikavimo dokumentą;

c) "kilmės knyga" — tai knyga, registras, kartoteka arba duomenų laikmenos:

- kurią tvarko valstybės narės oficialiai patvirtinta arba pripažinta organizacija arba asociacija ar tos valstybės narės oficiali tarnyba ir

- kurioje įrašomi arba įregistruojami arkliniai, taip pat nurodomi žinomi jų protėviai.

3 straipsnis

Bendrijos vidaus prekyba arklinių šeimos gyvūnais, jų sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais negali būti uždrausta arba apribota remiantis zootechniniais arba genealoginiais veiksniais, kurie nėra nulemti šios direktyvos taikymo.

Tačiau Bendrijoje prekiaujant registruotais arklinių šeimos gyvūnais, jų sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais iki tol, kol įsigalios 4 ir 8 straipsniuose nurodyti atitinkami Bendrijos sprendimai, ir toliau taikomos Sutarties bendrąsias taisykles atitinkančios nacionalinės nuostatos.

II SKYRIUS

Genealoginės taisyklės, taikomos registruotiems arklinių šeimos gyvūnams

4 straipsnis

1. Priimant 2 dalyje nurodytus sprendimus atsižvelgiama į šiuos principus:

a) kilmės knygas tvarkančios ar užvedančios organizacijos ir asociacijos yra pripažįstamos ir tvirtinamos laikantis veislės kilmės knygą tvarkančios organizacijos arba asociacijos nustatytų taisyklių;

b) įrašymo arba įregistravimo į kilmės knygą kriterijai nustatomi remiantis veislės charakteristikomis, visų pirma tai taikoma kai kuriems grynaveisliams dėl būtinybės reguliuoti dirbtinio veisimo būdu gimusių arklinių šeimos gyvūnų įrašymą ir įregistravimą.

2. Komisija, laikydamasi 10 straipsnyje numatytos tvarkos ir vadovaudamasi 1 dalyje nustatytais principais nustato:

a) kilmės knygas tvarkančių arba jas užvedančių organizacijų ir asociacijų patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus;

b) įrašymo arba įregistravimo kilmės knygoje kriterijus;

c) prireikus įregistruotų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo kriterijus bei metodus;

d) 8 straipsnyje nurodyto kilmės pažymėjimo ir identifikavimo dokumentų parengimo kriterijus;

e) prireikus taisykles, užtikrinančias 5 straipsnyje nurodytų organizacijų arba asociacijų koordinavimą.

5 straipsnis

Kilmės knygas tvarkančių ar jas užvedančių organizacijų ir asociacijų, pripažintų remiantis kriterijais, kuriuos būtina nustatyti pagal 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatą, sąrašas ir vėlesni jo pataisymai perduodami Komisijai ir kitoms valstybėms narėms Zootechnikos nuolatiniame komitete.

6 straipsnis

1. Bendrijos vidaus prekyboje, išskyrus tą atvejį, kai atitinkamų organizacijų arba asociacijų bendru sutikimu buvo nuspręsta nukrypti, siunčiančiojoje valstybėje narėje įregistruoti arklinių šeimos gyvūnai turi būti tuo pačiu vardu įregistruoti arba įrašyti į paskirties valstybės narės atitinkamą kilmės knygą ir nurodant, remiantis tarptautiniais susitarimais, palikuonių atvedimo šalies inicialą(-us).

2. Kai tai leidžia organizacijos arba asociacijos nuostatai:

- laikinai arba nuolatos prieš gyvūno pirmąjį vardą arba po jo gali būti nurodytas kitas vardas, tačiau visą gyvūno gyvenimą skliausteliuose rašomas jo pirmasis vardas ir tarptautiniais susitarimais pripažintas gimimo šalies inicialas(-ai),

- laikantis procedūrų, kurias Komisija turi nustatyti 10 straipsnyje numatyta tvarka, gali būti imamasi alternatyvių priemonių, užtikrinančių nuolatinį gyvūno identiškumą.

III SKYRIUS

Zootechninės taisyklės, taikomos registruotiems arklinių šeimos gyvūnams

7 straipsnis

Atsiradus būtinybei užtikrinti vienodą šios direktyvos nuostatų taikymą, Komisija, laikydamasi 4 straipsnio 1 dalyje numatytų principų, 10 straipsnyje nurodyta tvarka gali, tiek, kiek būtina, nustatyti:

a) veislinių gyvūnų produktyvumo monitoringo ir genetinės vertės vertinimo metodus;

b) remiantis a punkte minimais metodais, vyriškos, o prireikus ir moteriškos, lyties veislinių gyvūnų patvirtinimo bendruosius kriterijus, kad būtų galima veisti ir panaudoti jų spermą, kiaušialąstes ar embrionus.

8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

1. Registruoti arklinių šeimos gyvūnai vežami su identifikavimo dokumentais, kuriuos 10 straipsnyje nustatyta tvarka parengė Komisija ir išdavė šios direktyvos 5 straipsnyje bei 1990 m. birželio 26 d. Direktyvos 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą [4], 2 straipsnio c punkte nurodytos organizacijos bei asociacijos.

Registruotų arklių identifikavimo dokumente, kurį būtina surašyti Bendrijos kalbomis, nurodoma bent jau priede pateikta informacija; 10 straipsnyje nustatyta tvarka ji gali būti papildyta arba iš dalies pakeista.

2. Parduodant registruotų arklinių šeimos gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas zootechninis kilmės ir identifikavimo pažymėjimas, išrašytas bent jau paskirties šalies kalba ir atitinkantis pavyzdį, kurį Komisija turi parengti 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

9 straipsnis

Iki tol, kol bus įgyvendintos atitinkamos Bendrijos taisyklės, arklinių šeimos gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embriono importui iš trečiųjų šalių taikytini reikalavimai neturi būti palankesni už Bendrijos vidaus prekybą reglamentuojančius reikalavimus.

10 straipsnis

Kai turi būti taikoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka, Sprendimu 77/505/EEB [5] įkurtas Zootechnikos nuolatinis komitetas priima sprendimus laikydamasis Direktyvos 88/661/EEB [6] 11 straipsnyje nustatytų taisyklių.

11 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1991 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1990 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. O'Kennedy

[1] OL C 327, 1989 12 30, p. 61.

[2] OL C 149, 1990 6 18.

[3] OL C 62, 1990 3 12, p. 46.

[4] OL L 224, 1990 8 18, p. 42.

[5] OL L 206, 1977 8 12, p. 11.

[6] OL L 382, 1988 12 31, p. 16.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top