EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

EFT L 113 af 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

31992L0029

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

EF-Tidende nr. L 113 af 30/04/1992 s. 0019 - 0036
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 5 s. 0106
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 5 s. 0106


RAADETS DIREKTIV 92/29/EOEF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik paa at forbedre den laegelige bistand om bord paa skibe

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1) , udarbejdet efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet(2) ,

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg(3) , og

ud fra foelgende betragtninger:

I Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen(4) paataenkes der en indsats med henblik paa at sikre laegelig bistand til soes;

sikkerheden og sundheden for arbejdstagere om bord paa skibe, som er et arbejdssted, der indeholder et bredt spektrum af risici bl. a. som foelge af dets eventuelle geografiske isolation, kraever saerlig opmaerksomhed;

paa skibe boer der forefindes passende beholdninger af laegemidler og medicinsk udstyr, der til stadighed holdes i forsvarlig stand og kontrolleres med regelmaessige mellemrum, for at arbejdstagerne kan faa den noedvendige laegelige bistand til soes;

med henblik paa at sikre en passende laegelig bistand til soes boer der tilskyndes til uddannelse og information af soefolk med hensyn til anvendelse af laegemidlerne og det medicinske udstyr;

anvendelse af midler til laegelig fjernraadgivning er en effektiv metode til at medvirke til beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved:

a) skib, ethvert offentligt- eller privatejet skib, der foerer en medlemsstats flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som er beregnet til sejlads paa havet eller fiskeri i flodmundinger, med undtagelse af:

- skibe, som sejler ad indre vandveje

- krigsskibe

- lystfartoejer, der anvendes i ikke-erhvervmaessigt oejemed, og som ikke er bemandet med en profssionel besaetning

- bugserfartoejer, der sejler i havneomraader.

Skibe inddeles i tre kategorier som anfoert i bilag I

b) arbejdstager, enhver person, der udoever erhvervmaessig virksomhed om bord paa et skib, herunder praktikanter og laerlinge, men ikke lodser og landbaseret personel, der udfoerer arbejde om bord paa et skib, som ligger ved kaj

c) reder, den registrerede ejer af et skib, medmindre dette skib totalbefragtes eller helt eller delvis forvaltes af en anden fysisk eller juridisk person end den registrerede ejer i henhold til en forvaltningsaftale; i saa fald anses rederen for at vaere totalbefragteren eller den fysiske eller juridiske person, som varetager skibets forvaltning

d) beholdning af laegemidler og medicinisk udstyr, laegemidler, medicinsk udstyr og antidoter, hvorover en ikke-udtoemmende liste findes i bilag II

e) antidot, et stof, der anvendes til forebyggelse eller behandling af den eller de direkte eller indirekte skadelige virkninger af et eller flere af de stoffer, som er anfoert i listen over farlige stoffer i bilag III.

Artikel 2

Laegemidler og medicinsk udstyr - Lokale til medicinsk behandling - Laege

Hver enkelt medlemsstat traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre,

1. a) at der paa ethvert skib, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, til stadighed forefindes en beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr, som kvalitativt mindst svarer til bilag II, afsnit I og II, for den paagaeldende skibskategori

b) at de maengder laegemidler og medicinsk udstyr, der skal medtages, afpasses efter de saerlige forhold, som kendetegner rejsen - bl. a. anloebssteder, bestemmelsessted, varighed - den eller de type(r) aktivitet(er), der skal udfoeres under rejsen, lastens art samt antallet af arbejdstagere

c) at beholdningen af laegemidler og medicinisk udstyr registreres i et kontroldokument, som mindst svarer til de generelle rammebestemmelser i bilag IV, afdeling A, B og C, afsnit II, punkt 1 og 2

2. a) at ethvert skib, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, i sine redningsflaader og -baade medfoerer en vandtaet medicinkasse, hvis indhold mindst svarer til den beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr, der i bilag II, afsnit I og II, kraeves for skibe i kategori C

b) at indholdet af disse medicinkasser ligeledes registreres i det i nr. 1, litra c), foreskrevne kontroldokument

3. at der paa ethvert skib, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, paa over 500 BRT, som har en besaetning paa 15 arbejdstagere eller derover, og som foretager en rejse af mere end tre dages varighed, forefindes et lokale, hvor der kan ydes medicinsk behandling under tilfredstillende materielle og hygiejniske forhold

4. at ethvert skib med en besaetning paa 100 arbejdstagere eller derover, som foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som foretager en rejse i international fart af mere end tre dages varighed, har en laege om bord, som er ansvarlig for at yde besaetningen laegehjaelp.

Artikel 3

Antidoter

Hver enkelt medlemsstat traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre,

1) at der om bord paa alle skibe, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som transporterer et eller flere af de i bilag III anfoerte farlige stoffer, i beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr mindst forefindes de i bilag II, afsnit III, anfoerte antidoter

2) at der om bord paa alle skibe af ro-ro-typen, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, i beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr mindst forefindes de i bilag II, afsnit III, anfoerte antidoter, da der paa grund af driftsvilkaarene ikke altid er mulighed for, at der i tilstraekkelig god tid i forvejen kan foreligge oplysninger om arten af de farlige stoffer, der transporteres.

Varer overfarten paa en regelmaessigt besejlet rute under to timer, kan beholdningen af antidoter dog begraenses til at omfatte de former, der skal indgives i yderste noedstilfaelde inden for en frist, der ikke overstiger den normale overfartstid;

3) at beholdningen af antidoter registreres i et kontroldokument, som mindst svarer til de generelle rammebestemmelser i bilag IV, afdeling A, B og C, afsnit II, punkt 3.

Artikel 4

Ansvar

Hver enkelt medlemsstat traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre,

1) a) at levering og supplering af beholdningen af laegemidler og medicinisk udstyr paa ethvert skib, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, udelukkende sker paa rederens ansvar og ikke medfoerer oekonomiske byrder for arbejdstagerne

b) at kaptajnen har ansvaret for administrationen af denne beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr; kaptajnen kan overlade brug og vedligeholdelse af beholdningen til en eller flere navngivne arbejdstagere, der udpeges paa grundlag af deres kvalifikationer, men ansvaret for beholdningen paahviler stadig kaptajnen

2) at beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr til stadighed holdes i forsvarlig stand og suppleres og/eller udskiftes hurtigst muligt, og under alle omstaendigheder skal en saadan supplering eller udskiftning vaere hoejt prioriteret under den normale indtagelse af forsyninger

3) at de laegemidler, det medicinske udstyr og de antidoter, der kraeves, men som ikke forefindes om bord, hurtigst muligt stilles til raadighed i en noedsituation, der konstateres af kaptajnen, efter at denne saa vidt muligt har indhentet en laegeudtalelse.

Artikel 5

Underretning og uddannelse

Hver enkelt medlemsstat traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre,

1) at beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr er ledsaget af en eller flere brugervejledninger, herunder ogsaa brugervejledning i det mindste for de i bilag II, afsnit III, anfoerte antidoter

2) at alle, der gennemgaar en erhvervsuddannelse paa soefartsomraadet, og som paaregner at skulle arbejde om bord paa et skib, har modtaget en grunduddannelse i, hvilke foranstaltninger for saa vidt angaar laegelig bistand og foerstehjaelp der skal traeffes oejeblikkeligt i ulykkestilfaelde eller livstruende noedsituationer

3) at kaptajnen og den eller de arbejdstagere, som han i medfoer af artikel 4, nr. 1, litra b), maatte have overdraget brugen af skibets beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr, har gennemgaaet en saerlig uddannelse, der jaevnligt og mindst hvert femte aar ajourfoeres, og som er tilrettelagt under hensyntagen til de forekommende risici og de forskellige skibskategoriers saerlige behov og efter de i bilag V anfoerte generelle retningslinjer.

Artikel 6

Laegeraadgivning via radio

1. For at sikre en bedre foerstehjaelpsbehandling af arbejdstagerne traeffer hver enkelt medlemsstat de noedvendige foranstaltninger til at sikre,

a) at der udpeges et eller flere centre, som gratis skal yde arbejdstagere laegelig raadgivning via radio

b) at laeger i radioraadgivningscentret, som tilbyder deres tjenester som led i disse centres virksomhed, uddannes med henblik paa de saerlige forhold, der hersker paa skibene.

2. Radioraadgivningscentrene kan efter aftale med de paagaeldende arbejdstagere eventuelt ligge inde med personlige data af laegelig karakter for at sikre den bedst mulige raadgivning.

Disse datas fortrolige karakter skal sikres.

Artikel 7

Kontrol

1. Hver enkelt medlemsstat traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at en kompetent person eller myndighed ved en aarlig kontrol af beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr om bord paa ethvert skib, der foerer dens flag sikrer sig,

- at beholdningen opfylder minimumsforskrifterne i dette direktiv

- at det i artikel 2, nr. 1, litra c), omtalte kontroldokument bekraefter, at beholdningen opfylder de paagaeldende minimumsforskrifter

- at opbevaringsforholdene for beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr er tilfredsstillende

- at eventuelle foraeldelsesdatoer overholdes.

2. Kontrollen af beholdningen af laegemidler og medicinsk udstyr om bord paa redningsflaaderne foretages i forbindelse med den aarlige vedligeholdelse af disse.

Denne kontrol kan undtagelsesvis udskydes i et tidsrum paa hoejest fem maaneder.

Artikel 8

Udvalg

1. Med henblik paa rent tekniske tilpasninger af bilagene til dette direktiv, under hensyn til den tekniske udvikling eller udviklingen i internationale bestemmelser eller specifikationer og ny viden, bistaas Kommissionen af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder, regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet, ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, de allerede har udstedt eller udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen herom.

4. Kommissionen forelaegger mindst hvert femte aar Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk. 1, 2 og 3.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 31. marts 1992.

Paa Raadets vegne Vitor MARTINS Formand

(1) EFT nr. C 183 af 24. 7. 1990, s. 6, og EFT nr. C 74 af 20. 3. 1991, s. 11.

(2) EFT nr. C 48 af 25. 2. 1991, s. 154, og EFT nr. C 326 af 16. 12. 1991, s. 72.

(3) EFT nr. C 332 af 31. 12. 1990, s. 165.

(4) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 3.

BILAG I

SKIBSKATEGORIER (artikel 1, litra a))

A. Skib, der anvendes til sejlads eller fiskeri paa havet, og som kan sejle paa langfart.

B. Skib, der anvendes til sejlads eller fiskeri paa havet i en afstand af mindre end 150 soemil fra den naermeste havn, som har det fornoedne medicinske udstyr(1) .

C. Skib, der anvendes til sejlads i havne, samt baade og andre mindre fartoejer, der anvendes til sejlads i umiddelbar naerhed af kysterne, eller som ikke er indrettet med andre faciliteter end et styrehus.

(1) Kategori B udvides til at omfatte skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri paa havet i en afstand af mindre end 175 soemil fra den naermeste havn, som har det fornoedne medicinske udstyr, og som hele tiden befinder sig inden for redningshelikopteres aktionsradius. Til dette formaal meddeler hver medlemsstat ajourfoerte oplysninger om zonerne og de betingelser, hvorunder redningshelikopterservicen systematisk sikres: a) til de andre medlemsstater og Kommissionen og b) til kaptajnerne paa de skibe, der foerer dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som er eller kan taenkes at blive beroert af anvendelsen af foerste afsnit i denne fodnote, og dette paa den mest hensigtsmaessige maade, navnlig via radioraadgivningscentre, redningskoordinationscentre eller kystradiostationer.

BILAG II

BEHOLDNING AF LAEGEMIDLER OG MEDICINSK UDSTYR (IKKE UDTOEMMENDE LISTE) (Artikel 1, litra d))

I. LAEGEMIDLER

Skibskategorier

1. Midler mof hjerte-karsygdomme

a) Kredsloebsanaleptika - Sympatomimetika××

b) Midler mod angina pectoris×××

c) Vanddrivende midler (diuretika)××

d) Midler mod bloedning (haemostatika), herunder livmodersammentraekkende midler, hvis der er kvinder om bord×××

e) Blodtryksnedsaettende midler (antihypertensiva)×

2. Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

a) Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

- Midler mod mavesaar, H2-histamin-receptorantagonister×

- Mucosaprotektive midler, antacida××

b) Midler mod kvalme (antiemetika)×××

c) Bloedgoerende affoeringsmidler (laksantia)×

d) Midler mod diarré×××

e) Midler mod tarminfektioner (tarmantiseptika)××

f) Haemorroidemidler××

3. Smertestillende og spasmeloesende midler (analgetika)

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler×××

b) Staerke smertestillende midler××

c) Spasmolytika××

4. Laegemidler mod lidelser i centralnervesystemet

a) Beroligende midler (anxiolytika)××

b) Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)××

c) Midler mod soesyge×××

d) Antiepileptika×

5. Midler mod allergi og anafylaksi

a) Antihistaminer med virkning H1-receptorer××

b) Glukokortikoider til injektion××

6. Laegemidler mod lidelser i luftvejene

a) Astmamidler××

b) Hostestillende midler (uden respirationsdepression)××

c) Midler mod rinitis og sinusitis××

Skibskategorier

7. Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a) Antibiotika (mindst to familier)××

b) Sulfonamider (med antibakteriel virkning)××

c) Midler mod urinvejsinfektioner (urinvejsantiseptikum)×

d) Midler mod parasitter××

e) Midler mod infektioner i tarmkanal××

f) Tetanusvaccine og -antistoffer××

8. Midler til vaeske - og kalorietilfoersel samt plasmasubstitutter××

9. Laegemidler til udvortes brug

a) Hudmidler

- antiseptisk oploesning×××

- antibiotisk salve××

- smertestillende, antiinflammatorisk salve××

- Antimykolika til dermatologisk brug×

- Middel til behandling af brandsaar×××

b) OEjenmidler

- antibiotiske oejendraaber××

- antibiotiske og antiinflammatoriske oejendraaber××

- bedoevende oejendraaber××

- oejendraaber med tryknedsaettende, kolinerg virkning××

c) OEremidler

- antibiotisk oploesning××

- smertestillende, antiinflammatorisk oploesning××

d) Midler mod lidelser i mundhule og svaelg

- antibiotisk eller antiseptisk mundskyllevand××

e) Lokalbedoevende midler (lokalanaestetika)

- lokalbedoevende middel, der virker ved frysning×

- lokalbedoevende middel til subcutan injektion××

- lokalbedoevende, antiseptisk blanding til brug ved tandbehandling××

II. MEDICINSK UDSTYR

Skibskategorier

1. Genoplivningsudstyr

- manuelt betjent genoplivningsapparat××

- iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som goer det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder××(1)

- mekanisk betjent sug til at at skaffe frie luftveje××

- tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning×××

2. Forbindinger og suturudstyr

- engangs-agraftang eller noedvendigt suturudstyr og naale××

- selvklaebende elastikbind×××

- gazeforbindinger×

- tubegaze til fingerforbindinger×

- sterile gazekompresser×××

- vandsugende vat××

- sterilt lagen til forbraendte××

- trekantet toerklaede××

- engangshandsker af polyaetylen×××

- haefteplaster×××

- sterile kompressionsforbindinger×××

- klaebesutur eller zinkoxidforbindinger×××

- ikke-absorberbar sutur med naal×

- impraegnerede kompresser××

3. Instrumenter

- engangsskalpel×

- kasse af rustfrit staal til instrumenter××

- saks××

- kirurgisk pincet××

- arterieklemme××

- naaleholder×

- engangsbarbermaskine×

4. Udstyr til brug ved laegeundersoegelse og -tilsyn

- tungespatel til engangsbrug××

- reaktionsstrimler til urinanalyse×

- temperaturskemaer×

- diagnosesedler til brug ved evakuering××

- stetoskop××

- aneroidt blodtryksmaaler××

- almindeligt laegetermometer××

- hypotermitermometer××

(1) Paa de betingelser for anvendelse, som gaelder ifoelge national lovgivning og/eller praksis.

Skibskategorier

5. Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

- noedvendigt udstyr til blaeredraening×

- noedvendigt udstyr til rektal infusion×

- infusionsroer til engangsbrug×

- pose til opsamling af urin×

- engangssproejter og -kanyler××

- kateter×

6. Almindeligt laegeudstyr

- baekken×

- varmedunk×

- uringlas×

- ispose×

7. Immobiliserings- og fikseringsudstyr

- formbar fingerskinne××

- formbar underarms- og haandskinne××

- oppustelig frakturskinne××

- skinne til laar××

- halskrave til immobilisering af hals××

- baare med hejsespil eller vakuumformmadras til transport af tilskadekomne×

8. Desinfektionsudstyr - insektbekaempelsesudstyr - vaernemidler

- kloreringsmiddel til vand×

- insektbekaempelsesmiddel i vaeskeform×

- insektbekaempelsesmiddel i pulverform×

III. ANTIDOTER 1. Laegemidler

- almindelige

- mod hjerte-karsygdomme

- mod lidelser i mave-tarmkanalen

- mod lidelser i centralnervesystemet

- mod lidelser i luftvejene

- mod infektionssygdomme

- til udvortes brug

2. Medicinsk udstyr

- til iltbehandling (herunder det noedvendige til udstyrets vedligeholdelse)

Bemaerkning

Med henblik paa den detaljerede anvendelse af afsnit III kan medlemsstaterne henholde sig til IMO's »Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods« (MFAG), der findes i IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code« (konsolideret udgave fra 1990).

Ved en eventuel tilpasning af naervaerende afsnit III i henhold til artikel 8 kan der bl.a. tages hensyn til ajourfoeringer af MFAG.

BILAG III

FARLIGE STOFFER (Artikel 1, litra e), artikel 3, nr. 1)

Der skal tages hensyn til de stoffer, der er anfoert i dette bilag, uanset i hvilken tilstand de tages om bord, herunder ogsaa naar der er tale om affald og lastrester.

- eksplosionsfarlige stoffer og genstande

- komprimerede gasser, flydende gasser eller gasser oploest under tryk

- brandfarlige vaesker

- brandfarlige faste stoffer

- selvantaendelige stoffer

- stoffer, der ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser

- braendstoffer

- organiske peroxyder

- toksiske stoffer

- infektioese stoffer

- radioaktive stoffer

- aetsende stoffer

- diverse andre farlige stoffer, dvs. alle andre stoffer, der erfaringsmaessigt er, eller som eventuelt kan vise sig at vaere, saa farlige, at de boer omfattes af bestemmelserne i artikel 3.

Bemaerkning

Med henblik paa den detaljerede anvendelse af dette bilag kan medlemsstaterne henholde sig til IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code« (konsolideret udgave fra 1990).

Ved en eventuel tilpasning af dette bilag i henhold til artikel 8 kan der bl.a. tages hensyn til ajourfoeringer af IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code«.

BILAG IV

GENERELLE RAMMEBESTEMMELSER FOR KONTROLLEN MED SKIBES BEHOLDNINGER AF LAEGEMIDLER OG MEDICINSK UDSTYR (Artikel 2, nr. 1, litra c), artikel 3, nr. 3)

AFDELING A. SKIBE I KATEGORI A

I. Identifikation af skibet

Navn: .

Flag: .

Hjemstedshavn: .

II. Beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr

1. LAEGEMIDLER

1.1. Midler mod hjerte-karsygdomme

a) Kredsloebsanaleptika - sympatomimetika000

b) Midler mod angina pectoris000

c) Vanddrivende midler (diuretika)000

d) Midler mod bloedning (haemostatika), herunder livmodersammentraekkende midler, hvis der er kvinder om bord000

e) Blodtryksnedsaettende midler (antihypertensiva)000

1.2. Midler mof lidelser i mave-tarm-kanalen

a) Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

- midler mod mavesaar, H2-histaminreceptorantagonister000

- mucosaprotektive midler, antacida000

b) Midler mod kvalme (antiemetika)000

c) Bloedgoerende affoeringsmidler (laksantia)000

d) Midler mod diarré000

e) Midler mod tarminfektioner (tarmantiseptika)000

f) Haemorroidemidler000

1.3. Smertestillende og spasmeloesende midler (analgetika)

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler000

b) Staerke smertesstillende midler000

c) Spasmolytika000

1.4. Laegemidler mod lidelser i central-nervesystemet

a) Beroligende midler (anxiolytika)000

b) Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)000

c) Midler mod soesyge000

d) Antiepileptika000

1.5. Midler mod allergi og anafylaksi

a) Antihistaminer med virkning H1-receptorer000

b) Glukokortikoider til injektion000

1.6. Laegemidler mod lidelser i luftvejene

a) Astmamidler000

b) Hostestillende midler (uden respirationsdepression)000

c) Midler mod rinitis og sinusitis000

1.7. Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a) Antibiotika (mindst to familier)000

b) Sulfonamider (med antibakteriel virkning)000

c) Midler mod urinvejsinfektioner (urinvejsantiseptikum)000

d) Midler mod parasitter000

e) Midler mod infektioner i tarmkanal000

f) Tetanusvaccine og -antistoffer000

1.8. Midler til vaeske- og kalorietilfoersel samt plasmasubstitutter000

1.9. Laegemidler til udvortes brug

a) Hudmidler

- antiseptisk oploesning000

- antibiotisk salve000

- smertestillende, antiinflammatorisk salve000

- antimykolika til dermatologisk brug000

- middel til behandling af brandsaar000

b) OEjenmidler

- antibiotiske oejendraaber000

- antibiotiske og antiinflammatoriske oejendraaber000

- bedoevende oejendraaber000

- oejendraaber med tryknedsaettende, kolinerg virkning000

c) OEremidler

- antibiotisk oploesning000

- smertestillende, antiinflammatorisk oploesning000

d) Midler mod lidelser i mundhule og svaelg

- antibiotisk eller antiseptisk mundskyllevand000

e) Lokalbedoevende midler (lokalanaestetika)

- lokalbedoevende middel, der virker ved frysning000

- lokalbedoevende middel til subcutan injektion000

- lokalbedoevende, antiseptisk blanding til brug ved tandbehandling000

2. MEDICINSK UDSTYR

2.1. Genoplivningsudstyr

- manuelt betjent genoplivningsapparat000

- iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som goer det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder000

- mekanisk betjent sug til at skaffe frie luftveje000

- tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning000

2.2. Forbindinger og suturudstyr

- engangs-agraftang eller noedvendigt suturudstyr og naale000

- selvklaebende elastikbind000

- gazeforbindinger000

- tubegaze til fingerforbindinger000

- sterile gazekompresser000

- vandsugende vat000

- sterilt lagen til forbraendte000

- trekantet toerklaede000

- engangshandsker af polyaetylen000

- haefteplaster000

- sterile kompressionsforbindinger000

- klaebesutur elle zinkoxidforbindinger000

- ikke-absorberbar sutur med naal000

- impraegnerede kompresser000

2.3. Instrumenter

- engangsskalpel000

- kasse af rustfrit staal til instrumenter000

- saks000

- kirurgisk pincet000

- arterieklemme000

- naaleholder000

- engangsbarbermaskine000

2.4. Udstyr til brug ved laegeundersoegelse og -tilsyn

- tungespatel til engangsbrug000

- reaktionsstrimler til urinanalyse000

- temperaturskemaer000

- diagnosesedler til brug ved evakuering000

- stetoskop000

- aneroidt blodtryksmaaler000

- almindeligt laegetermometer000

- hypotermitermometer000

2.5. Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

- noedvendigt udstyr til blaeredraening000

- noedvendigt udstyr til rektal infusion000

- infusionsroer til engangsbrug000

- pose til opsamling af urin000

- engangssproejter og -kanyler000

- kateter000

2.6. Almindeligt laegeudstyr

- baekken000

- varmedunk000

- uringlas000

- ispose000

2.7. Immobiliserings- og fikseringsudstyr

- formbar fingerskinne000

- formbar underarms- og haandskinne000

- oppustelig frakturskinne000

- skinne til laar000

- halskrave til immobilisering af hals000

- baare med hejsespil eller vakuumformmadras til transport af tilskadekomne000

2.8. Desinfektionsudstyr - insektbekaempelsesudstyr - vaernemidler

- kloreringsmiddel til vand000

- insektbekaempelsesmiddel i vaeskeform000

- insektbekaempelsesmiddel i pulverform000

3. ANTIDOTER

3.1. Almindelige000

3.2. Mod hjerte-karsygdomme000

3.3. Mod lidelser i mave-tarmkanalen000

3.4. Mod lidelser i centralnervesystemet000

3.5. Mod lidelser i luftvejene000

3.6. Mod infektionssygdomme000

3.7. Til udvortes brug000

3.8. Andre000

3.9. Til iltbehandling000

Sted og dato: .

Kaptajnens underskrift: .

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: .

AFDELING B. SKIBE I KATEGORI B

I. Identifikation af skibet

Navn: .

Flag: .

Hjemstedshavn: .

II. Beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr

1. LAEGEMIDLER

1.1. Midler mod hjerte-karsygdomme

a) Kredsloebsanaleptika - sympatomimetika000

b) Midler mod angina pectoris000

c) Vanddrivende midler (diuretika)000

d) Midler mod bloedning (haemostatika) herunder livmodersammentraekkende midler, hvis der er kvinder om bord000

1.2. Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

a) Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

- muscosaprotektive midler, antacida000

b) Midler mod kvalme (antiemetika)000

c) Midler mod diarré000

d) Midler mod tarminfektioner (tarmantiseptika)000

e) Haemorroidemidler000

1.3. Smertestillende og spasmeloesende midler (analgetika)

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske

midler000

b) Staerke smertestillende midler00

c) Spasmolytika000

1.4. Laegemidler mod lidelser i centralnervesystemet

a) Beroligende midler (anxiolytika)000

b) Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)000

c) Midler mod soesyge000

1.5. Midler mod allergi og anafylaksi

a) Antihistaminer med virkning H1-receptorer000

b) Glukokortikoider til injektion000

1.6. Laegemidler mod lidelser i luftvejene

a) Astmamidler000

b) Hostestillende midler (uden respirationsdepression)000

c) Midler mod rinitis og sinusitis000

1.7. Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a) Antibiotika (mindst to familier)000

b) Sulfonamider (med antibakteriel virkning)000

c) Midler mod parasitter000

d) Midler mod infektioner i tarmkanal000

e) Tetanusvaccine og -antistoffer000

1.8. Midler til vaeske- og kalorietilfoersel samt plasmasubstitutter000

1.9. Laegemidler til udvortes brug

a) Hudmidler

- antiseptisk oploesning000

- antibiotisk salve000

- smertestillende, antiinflammatorisk salve000

- middel til behandling af brandsaar000

b) OEjenmidler

- antibiotiske oejendraaber000

- antibiotiske og antiinflammatoriske oejendraaber000

- bedoevende oejendraaber000

- oejendraaber med tryknedsaettende, kolinerg virkning000

c) OEremidler

- antibiotisk oploesning000

- smertestillende, antiinflammatorisk oploesning000

d) Midler mod lidelser i mundhule og svaelg

- antibiotisk eller antiseptisk mundskyllevand000

e) Lokalbedoevende midler (lokalanaestetika)

- lokalbedoevende middel til subcutan injektion000

- lokalbedoevende, antiseptisk blanding til brug ved tandbehandling000

2. MEDICINSK UDSTYR

2.1. Genoplivningsudstyr

- manuelt betjent genoplivningsapparat000

- iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som goer det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder000

- mekanisk betjent sug til at at skaffe frie luftveje000

- tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning000

2.2. Forbindinger og suturudstyr

- engangs-agraftang eller noedvendigt suturudstyr og naale000

- selvklaebende elastikbind000

- sterile gazekompresser000

- vandsugende vat000

- sterilt lagen til forbraendte000

- trekantet toerklaede000

- engangshandsker af polyaetylen000

- haefteplaster000

- sterile kompressionsforbindinger000

- klaebesutur eller zinkoxidforbindinger000

- impraegnerede kompresser000

2.3. Instrumenter

- kasse af rustfrit staal til instrumenter000

- saks000

- kirurgisk pincet000

- arterieklemme000

2.4. Udstyr til brug ved laegeundersoegelse og -tilsyn

- tungespatel til engangsbrug000

- diagnosesedler til brug ved evakuering000

- stetoskop000

- aneroidt blodtryksmaaler000

- almindeligt laegetermometer000

- hypotermitermometer000

2.5. Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

- engangssproejter og -kanyler000

2.6. Immobiliserings- og fikseringsudstyr

- formbar fingerskinne000

- formbar underarms- og haandskinne000

- oppustelig frakturskinne000

- skinne til laar000

- halskrave til immobilisering af hals000

3. ANTIDOTER

3.1. Almindelige000

3.2. Mod hjerte-karsygdomme000

3.3. Mod lidelser i mave-tarmkanalen000

3.4. Mod lidelser i centralnervesystemet000

3.5. Mod lidelser i luftvejene000

3.6. Mod infektionssygdomme000

3.7. Til udvortes brug000

3.8. Andre000

3.9. Til iltbehandling000

Sted og dato: .

Kaptajnens underskrift: .

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: .

AFDELING C, SKIBE I KATEGORI C

I. Identifikation af skibet

Navn: .

Flag: .

Hjemstedshavn: .

II. Beholdning af laegemidler og medicinsk udstyr

1. LAEGEMIDLER

1.1. Midler mod hjerte-karsygdomme

a) Midler mod angina pectoris000

b) Midler mod bloedning (haemostatika), herunder livmodersammentraekkende midler, hvis der er kvinder om bord000

1.2. Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

a) Midler mod kvalme (antiemetika)000

b) Midler mod diarré000

1.3. Smertestillende og spasmeloesende midler (analgetika)

- Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler000

1.4. Laegemidler mod lidelser i centralnervesystemet

- Midler mod soesyge000

1.5. Laegemidler til udvortes brug

- hudmidler

- antiseptisk oploesning000

- middel til behandling af brandsaar000

2. MEDICINSK UDSTYR

2.1. Genoplivningsudstyr

- tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning000

2.2. Forbindinger og suturudstyr

- selvklaebende elastikbind000

- sterile gazekompresser000

- engangshandsker af polyaetylen000

- haefteplaster000

- sterile kompressionsforbindinger000

- klaebesutur eller zinkoxidforbindinger000

3. ANTIDOTER

3.1. Almindelige000

3.2. Mod hjerte-karsygdomme000

3.3. Mod lidelser i mave-tarmkanalen000

3.4. Mod lidelser i centralnervesystemet000

3.5. Mod lidelser i luftvejene000

3.6. Mod infektionssygdomme000

3.7. Til udvortes brug000

3.8. Andre000

3.9. Til iltbehandling000

Sted og dato: .

Kaptajnens underskrift: .

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: .

BILAG V

MEDICINSK UDDANNELSE AF KAPTAJNEN OG DE SPECIELT UDPEGEDE ARBEJDSTAGERE (Artikel 5, nr. 3)

I. 1. Basisviden om fysiologi, sygdomstegn og sygdomsbehandling.

2. Viden om forebyggende sundhedsforanstaltninger, bl.a. inden for individuel og kollektiv hygiejne, og om eventuelle profylaktiske foranstaltninger.

3. Praktisk faerdighed i de vigtigste former for sygdomsbehandling og fremgangsmaaderne ved medicinsk begrundet evakuering.

For de personer, som har ansvaret for laegehjaelp om bord paa skibe i kategori A, skal den praktiske del af uddannelsen om muligt foregaa paa et hospital.

4. Godt kendskab til anvendelse af de forskellige faciliteter, der findes for laegeraadgivning via radio.

II. I denne uddannelse boer der tages hensyn til de programmer, som er fastat i nyere, alment anerkendte internationale bestemmelser.

Top