EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima

OJ L 113, 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

05/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

3


31992L0029


L 113/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.03.1992.


DIREKTIVA VIJEĆA 92/29/EEZ

od 31. ožujka 1992.

o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 118.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1) sastavljen nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3)

budući da se priopćenjem Komisije o njezinom programu zaštite sigurnosti, higijene i zdravlja na radu (4) predviđaju mjere koje osiguravaju liječničku pomoć na moru;

budući da je potrebno posvetiti posebnu pažnju sigurnosti i zdravlju radnika na brodu, koji predstavlja radno mjesto koje uključuje široki spektar rizika, između ostalog i zbog moguće zemljopisne izoliranosti;

budući da brodovi trebaju raspolagati odgovarajućim medicinskim zalihama, koje treba održavati u dobrom stanju i redovito provjeravati kako bi se radnicima na moru mogla pružiti odgovarajuća liječnička pomoć;

budući da treba poticati osposobljavanje i obavješćivanje pomoraca u vezi uporabe medicinske opreme, kako bi se osigurala odgovarajuća liječnička pomoć na moru;

budući da uporaba metoda medicinskog savjetovanja na daljinu predstavlja djelotvoran način doprinosa zaštiti sigurnosti i zdravlja radnika,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Direktive sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

(a)

brod: svaki brod koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice, namijenjen plovidbi po moru ili ribolovu na širokim riječnim ušćima, u javnom ili privatnom vlasništvu, osim:

brodova namijenjenih riječnoj plovidbi,

ratnih brodova,

izletničkih brodova, koji se koriste u nekomercijalne svrhe i kojima ne upravljaju profesionalne posade,

tegljača, koji plove u lučkim zonama.

Brodovi su razvrstani u tri kategorije u skladu s Prilogom I.;

(b)

radnik: bilo koja osoba koja radi na brodu, uključujući pripravnike i naučnike, ali isključujući lučke pilote i osoblje s kopna koje radi na brodu u pristaništu;

(c)

vlasnik: registrirani vlasnik broda osim ako je taj brod iznajmljen ili ako njime, na temelju ugovora o upravljanju, u cijelosti ili djelomično upravlja fizička ili pravna osoba koja nije njegov registrirani vlasnik; u tom slučaju vlasnik je osoba koja je brod uzela u najam ili fizička ili pravna osoba koja upravlja brodom;

(d)

medicinske zalihe: lijekovi, medicinska oprema i antidoti, koji su navedeni u nepotpunom popisu u Prilogu II.;

(e)

antidot: tvar koja se koristi za sprečavanje ili liječenje štetne posljedice ili posljedica, neposrednih ili posrednih, koje uzrokuje jedna ili više tvari iz popisa opasnih tvari u Prilogu III.

Članak 2.

Lijekovi i medicinska oprema - brodska bolnica – liječnik

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala:

1.

(a)

da svaki brod, koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice, uvijek ima medicinske zalihe koje, u pogledu kvalitete, barem zadovoljavaju uvjete iz Priloga II. odjeljaka I. i II., za kategoriju broda kojoj pripada;

(b)

da količine medicinskih proizvoda i medicinske opreme koje treba imati na brodu ovise o prirodi plovidbe – posebno o tranzitnim lukama u kojima brod pristaje, odredištu, trajanju plovidbe – vrsti ili vrstama radova koji se obavljaju tijekom plovidbe, prirodi tereta i broju radnika;

(c)

da je sadržaj lijekova i medicinske opreme uključene u medicinske zalihe naveden u kontrolnom popisu, koji je u skladu barem s općim okvirom propisanim u Prilogu IV. odjeljcima A, B i C, pododjeljku II. stavcima 1. i 2.

2.

(a)

da svaki brod koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice, za svaku svoju splav ili čamac za spašavanje posjeduje vodootpornu kutiju s lijekovima, koja sadrži barem medicinske zalihe navedene u Prilogu II. odjeljcima I. i II., za kategoriju C brodova;

(b)

da je sadržaj ove kutije također detaljno naveden u kontrolnom popisu iz stavka 1. točke (c);

3.

da svaki brod, koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice, čija težina prelazi 500 bruto registarskih tona i ima posadu od 15 ili više radnika te koji je namijenjen za plovidbu dužu od tri dana, ima brodsku bolnicu u kojoj se u zadovoljavajućim materijalnim i higijenskim uvjetima može pružati liječnička pomoć;

4.

da je na svakom brodu, koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice i ima posadu od 100 ili više radnika te koji je namijenjen za međunarodnu plovidbu u trajanju duljem od tri dana, prisutan liječnik odgovoran za pružanje liječničke pomoći radnicima na brodu.

Članak 3.

Antidoti (protuotrovi)

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala:

1.

da svaki brod koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice i koji prevozi neku od opasnih tvari navedenih u Prilogu III., posjeduje medicinske zalihe koje sadrže barem antidote navedene u Prilogu II. odjeljku III.;

2.

da svaki brod tipa trajekta, koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice, na kojem zbog uvjeta rada nije moguće uvijek na vrijeme predvidjeti prirodu opasnih tvari koje se prevoze, posjeduje barem zalihe medicinske opreme iz popisa antidota navedenog u Prilogu II. odjeljku III.

Međutim, na redovnoj liniji na kojoj predviđena plovidba traje manje od dva sata, antidote se može ograničiti na one koje treba primijeniti u slučajevima krajnje hitnosti, u vremenskom razdoblju koje ne prelazi uobičajeno trajanje plovidbe;

3.

da su sadržaji medicinskih zaliha, u pogledu antidota, detaljno navedeni u kontrolnom popisu koji je u skladu barem s općim okvirom propisanim u Prilogu IV. odjeljcima A, B i C, pododjeljku II. točki 3.

Članak 4.

Dodjela odgovornosti

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala:

1.

(a)

da isključivu odgovornost za pribavljanje i popunjavanje medicinskih zaliha na brodu, koji plovi pod zastavom države članice ili je upisan u registar pod punom jurisdikcijom države članice, preuzima vlasnik, pri čemu radnici ne snose nikakve troškove;

(b)

da je za upravljanje medicinskim zalihama odgovoran kapetan broda, koji može, bez obzira na ovu odgovornost, prenijeti ovlasti za uporabu i održavanje medicinskih zaliha na jednog ili na više radnika koji su posebno odabrani zbog svojih sposobnosti;

2.

da se medicinske zalihe održavaju u dobrom stanju i da se popunjavaju i/ili obnavljaju čim je to moguće, a u svakom slučaju kao prioritetni dio normalnih postupaka opskrbe zalihama;

3.

da se u hitnom slučaju, koji utvrđuje kapetan nakon što dobije mišljenje liječnika, ako je to moguće, što prije nabavi potrebna medicinska oprema i antidoti koji na brodu nisu na raspolaganju.

Članak 5.

Obavješćivanje i osposobljavanje

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala:

1.

da se uz medicinske zalihe nalaze upute za njihovu uporabu, uključujući upute za uporabu antidota, koji se zahtijevaju u odjeljku III. Priloga II.,

2.

da su sve osobe na profesionalnoj pomorskoj izobrazbi i koje namjeravaju raditi na brodu, osposobljene za pružanje mjera osnovne medicinske i hitne pomoći, koje treba primijeniti odmah u slučaju nezgode ili u vrlo hitnom medicinskom slučaju;

3.

da su kapetan i radnik, odnosno radnici, na koje kapetan prenese ovlasti za uporabu medicinskih zaliha, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b), posebno osposobljeni i da svoje znanje periodički, odnosno barem svakih pet godina obnavljaju, uzimajući u obzir posebne rizike i potrebe vezane uz različite kategorije brodova i u skladu s općim smjernicama navedenim u Prilogu V.

Članak 6.

Liječnički savjeti putem radija

1.   U svrhu osiguranja bolje medicinske skrbi za radnike, svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala:

(a)

da se uspostavi jedan ili više centara, koji radnicima pružaju besplatne liječničke savjete putem radija;

(b)

da se pojedini liječnici, koji pružaju usluge centrima za liječničke savjete putem radija, osposobe u posebnim uvjetima koji vladaju na brodu.

2.   Kako bi se postigao najbolji mogući učinak savjetima koje pružaju, centri za pružanje liječničkih savjeta putem radija mogu, uz suglasnost radnika, voditi zdravstvene kartoteke s njihovim osobnim podacima.

Povjerljivost ovih podataka mora biti zajamčena.

Članak 7.

Pregled

1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da nadležna osoba ili nadležno tijelo obavlja godišnji pregled u svrhu provjere da na svim brodovima koji plove pod zastavom svoje države:

medicinske zalihe udovoljavaju minimalnim zahtjevima ove Direktive,

kontrolni popis predviđen člankom 2. stavkom 1. točkom (c) potvrđuje da su medicinske zalihe u skladu s ovim minimalnim zahtjevima,

su medicinske zalihe pravilno pohranjene,

se poštuju rokovi trajanja njihove uporabe.

2.   Pregledi medicinskih zaliha, pohranjenih na splavima za spašavanje, obavljaju se tijekom godišnjeg održavanja tih splavi.

Ovi pregledi mogu se iznimno odgoditi za najviše pet mjeseci.

Članak 8.

Odbor

1.   Radi strogo tehničke prilagodbe priloga ovoj Direktivi, u smislu tehničkog napretka ili izmjena u međunarodnim uredbama ili specifikacijama i novih spoznaja u tom području, Komisiji pomaže odbor sastavljen od predstavnika država članica, kojem predsjedava predstavnik Komisije.

2.   Predstavnik Komisije podnosi odboru nacrt mjera koje treba usvojiti. Odbor podnosi svoje mišljenje o nacrtu, u roku koji predsjedavajući može odrediti prema hitnosti dotičnog pitanja. Mišljenje donosi većina propisana člankom 148. stavkom 2. Ugovora za odluke koje Vijeće treba donijeti na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar odbora ponderiraju se na način naveden u gore spomenutom članku. Predsjedavajući ne glasuje.

3.   Komisija usvaja predviđene mjere ako su u skladu s mišljenjem odbora.

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem odbora, ili ako odbor ne podnese mišljenje, Komisija odmah podnosi Vijeću prijedlog mjera koje treba donijeti. Vijeće donosi odluku kvalificiranom većinom.

Komisija usvaja predložene mjere ako Vijeće ne donese odluku po isteku razdoblja od tri mjeseca od datuma podnošenja prijedloga mjera Vijeću.

Članak 9.

Završne odredbe

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 31. prosinca 1994. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove odredaba nacionalnog prava koje je već doneseno ili koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Države članice Komisiji svakih pet godina podnose izvješće o provedbi ove Direktive, navodeći gledišta socijalnih partnera.

Komisija o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Gospodarski i socijalni odbor i Savjetodavni odbor za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu.

4.   Komisija o provedbi ove Direktive podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Gospodarskom i socijalnom odboru barem svakih pet godina, vodeći računa o stavcima 1., 2. i 3.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. ožujka 1992.

Za Vijeće

Predsjednik

Vitor MARTINS


(1)  SL C 183, 24.7.1990., str. 6. i

SL C 74, 20.3.1991., str. 11.

(2)  SL C 48, 25.2.1991., str. 154. i

SL C 326, 16.12.1991., str. 72.

(3)  SL C 332, 31.12.1990., str. 165.

(4)  SL C 28, 3.2.1988., str. 3.


PRILOG I.

KATEGORIJE BRODOVA

(Članak 1. točka (a))

A.

Brodovi namijenjeni pomorskoj plovidbi ili ribarenju na moru bez ograničenja duljine plovidbe.

B.

Brodovi namijenjeni pomorskoj plovidbi ili ribarenju na moru koji plove unutar 150 nautičkih milja od najbliže luke s odgovarajućom medicinskom opremom (1).

C.

Lučki brodovi, čamci i transportna plovila koja plove vrlo blizu obale ili koja nemaju kabinu za smještaj na brodu osim kormilarnice.


(1)  Kategorija B obuhvaća brodove namijenjene pomorskoj plovidbi ili ribarenju na moru koji plove unutar 175 nautičkih milja od najbliže luke, s odgovarajućom medicinskom opremom i koji su stalno nadohvat službama za spašavanje helikopterom. U tu svrhu, svaka država članica dostavlja najnovije podatke o područjima u kojima su osigurane redovne službe za spašavanje helikopterom te o okolnostima u kojima djeluju:

(a)

drugim državama članicama i Komisiji; i

(b)

kapetanima brodova koji plove pod zastavom države članice ili su upisani u registar pod njezinom punom jurisdikcijom, na koje se to odnosi ili se može odnositi primjenom prvog podstavka ove napomene; podaci se dostavljaju na najprikladniji način, na primjer, preko savjetodavnih centara putem radija, centara za koordinaciju spasilačkih službi ili obalnih radio stanica.


PRILOG II.

MEDICINSKE ZALIHE (NEPOTPUNI POPIS)

(Članak 1. točka (d))

I.   LIJEKOVI

Kategorije brodova

 

A

B

C

1.   Kardiovaskularni lijekovi

(a)

Kardio cirkulatorni analeptici – simpatomimetici

x

x

 

(b)

Antianginozni pripravci

x

x

x

(c)

Diuretici

x

x

 

(d)

Antihemoragijski pripravci uključujući uterotonike, ako su na brodu žene

x

x

x

(e)

Antihipertenzivi

x

 

 

2.   Gastro-intestinalni sustav

(a)

Lijekovi za želučane smetnje i smetnje na dvanaesniku

 

 

 

Antiulkusni antagonisti receptora H2 histamina

x

 

 

Antiacidi, neutralizatori želučane kiseline

x

x

 

(b)

Antiemetici

x

x

x

(c)

Laksativi

x

 

 

(d)

Antidijaroici, sredstva protiv proljeva

x

x

x

(e)

Intestinalni antiseptici (crijevni)

x

x

 

(f)

Pripravci za liječenje hemoroida

x

x

 

3.   Analgetici i spazmolitici (protiv grča)

(a)

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

x

x

x

(b)

Snažni analgetici

x

x

 

(c)

Spazmolitici

x

x

 

4.   Živčani sustav

(a)

Anksiolitici

x

x

 

(b)

Neuroleptici

x

x

 

(c)

Lijekovi protiv morske bolesti

x

x

x

(d)

Antiepileptici

x

 

 

5.   Antialergijski lijekovi i antianafilaktici

(a)

H1 Antihistaminici

x

x

 

(b)

Glukokortikoroidi za ubrizgavanje

x

x

 

6.   Respiratorni sustav

(a)

Pripravci za liječenje astme

x

x

 

(b)

Pripravci za suzbijanje kašlja

x

x

 

(c)

Lijekovi za liječenje prehlade i sinusitisa (upale sinusa)

x

x

 

7.   Lijekovi za liječenje infekcija

(a)

Antibiotici (najmanje dvije vrste)

x

x

 

(b)

Antibakterijski sulfonamidi

x

x

 

(c)

Urinarni antiseptici

x

 

 

(d)

Antiparazitici

x

x

 

(e)

Intestinalni antiinfektivi

x

x

 

(f)

Anti-tetanus cjepiva i imunoglobulini

x

x

 

8.

Pripravci za rehidraciju, unos kalorija i povećanje volumena plazme

x

x

 

9.   Lijekovi za vanjsku primjenu

(a)   Lijekovi za liječenje kožnih bolesti

Antiseptične otopine

x

x

x

Antibiotske masti

x

x

 

Protuupalne i analgetske masti (za ublažavanje)

x

x

 

Kreme protiv gljivičnih oboljenja kože

x

 

 

Pripravci za liječenje opeklina

x

x

x

(b)   Lijekovi za oči

Antibiotske kapi

x

x

 

Antibiotske i protuupalne kapi

x

x

 

Anestetičke kapi

x

x

 

Kapi za snižavanje tonusa očnog mišića

x

x

 

(c)   Lijekovi za uši

Antibiotske otopine

x

x

 

Anestetičke i protuupalne otopine

x

x

 

(d)   Lijekovi protiv upale usta i ždrijela

Antibiotske ili antiseptičke vodice za ispiranje usta

x

x

 

(e)   Lokalni anestetici

Lokalni anestetici s mogućnošću zamrzavanja

x

 

 

Lokalni anestetici koji se ubrizgavaju potkožno

x

x

 

Anestetičke i antiseptičke mješavine za liječenje zubi

x

x

 

II.   MEDICINSKA OPREMA

Kategorije brodova

 

A

B

C

1.   Oprema za reanimaciju

Naprava za ručnu reanimaciju

x

x

 

Naprava za davanje kisika pomoću ventila za smanjenje tlaka koji omogućuje uporabu industrijskog kisika s broda ili spremnika s kisikom

x

x (1)

 

Mehanički aspirator za pročišćavanje gornjih dišnih putova

x

x

 

Tubus za oživljavanje „usta na usta”

x

x

x

2.   Sanitetski materijal i oprema za šivanje

Automatski šivači kirurških šavova za jednokratnu uporabu ili pribor za šivanje kirurških šavova iglama

x

x

 

Prianjajući elastični zavoj

x

x

x

Zavoji od gaze za previjanje

x

 

 

Tubularna gaza za previjanje prstiju

x

 

 

Sterilne komprese od gaze

x

x

x

Higijenska vata

x

x

 

Sterilne plahte za žrtve opeklina

x

x

 

Trougla marama

x

x

 

Polietilenske rukavice za jednokratnu uporabu

x

x

x

Prianjajući zavoji

x

x

x

Sterilni kompresivni zavoji

x

x

x

Prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cink oksida

x

x

x

Ne upijajući kirurški šavovi s iglama

x

 

 

Vazelinska gaza

x

x

 

3.   Instrumenti

Skalpeli za jednokratnu uporabu

x

 

 

Kutija za instrumente od nehrđajućeg čelika

x

x

 

Škare

x

x

 

Hvataljke za seciranje

x

x

 

Hemostatičke stezaljke

x

x

 

Hvataljke za igle

x

 

 

Britvice za jednokratnu uporabu

x

 

 

4.   Oprema za pregled i kontrolu

Lopatice za pregled grla za jednokratnu uporabu

x

x

 

Test trake za analizu urina

x

 

 

Temperaturne liste

x

 

 

Medicinske plahte za slučaj evakuacije

x

x

 

Stetoskop

x

x

 

Aneroidni tlakomjer (bez žive)

x

x

 

Standardni medicinski toplomjer

x

x

 

Hipotermički toplomjer

x

x

 

5.   Oprema za ubrizgavanje, perfuziju, punktiranje i kateterizaciju

Instrumenti za pražnjenje mjehura

x

 

 

Pribor za rektalnu uporabu (za klistir)

x

 

 

Infuzijski filtar za jednokratnu uporabu

x

 

 

Vrećica za drenažu urina

x

 

 

Šprice i igle za jednokratnu uporabu

x

x

 

Kateter

x

 

 

6.   Opća medicinska oprema

Noćna posuda

x

 

 

Termofor

x

 

 

Boca za urin

x

 

 

Vrećica za led

x

 

 

7.   Oprema za imobilizaciju i pričvršćivanje

Prilagodljiva longeta za prst

x

x

 

Prilagodljiva longeta za podlakticu i ruku

x

x

 

Longeta za napuhavanje

x

x

 

Longeta za bedro

x

x

 

Ovratnik za imobilizaciju vrata

x

x

 

Thomasova longeta ili valoviti madrac

x

 

 

8.   Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa

Mješavina za dezinfekciju vode

x

 

 

Tekući insekticidi

x

 

 

Insekticidi u prahu

x

 

 

III.   ANTIDOTI (PROTUOTROVI)

1.   Lijekovi

Opći

Kardiovaskularni

Gastrointestinalni

Za živčani sustav

Za respiratorni sustav

Antiinfekcijski

Za vanjsku primjenu

2.   Medicinska oprema

Oprema za davanje kisika (uključujući sve što je potrebno za njezino održavanje)

Napomena

Radi detaljne provedbe odjeljka III., države članice mogu se pozvati na Priručnik za pružanje prve pomoći u slučajevima nesreće nastale zbog opasne robe (MFAG) Međunarodne pomorske organizacije (IMO), koji čini sastavni dio konsolidirane verzije Međunarodnog pomorskog zakonika o opasnoj robi iz 1990. Međunarodne pomorske organizacije.

Svakom prilagodbom odjeljka III. u primjeni članka 8. može se, između ostalog, voditi računa o ažuriranju Priručnika za pružanje prve pomoći u slučajevima nesreće nastale zbog opasne robe (MFAG).


(1)  Pod uvjetima uporabe propisanima nacionalnim zakonima i/ili praksom.


PRILOG III.

OPASNE TVARI

(Članak 1. točka (e) i članak 3. stavak 1.)

O tvarima navedenim u ovom Prilogu mora se voditi računa, bez obzira u kojem su obliku utovarene na brod, uključujući oblik otpada ili ostataka tereta.

Eksplozivne tvari i predmeti

Plinovi: komprimirani, tekući ili razrijeđeni pod pritiskom

Zapaljive tekućine

Zapaljive krute tvari

Samozapaljive tvari

Tvari koje u doticaju s vodom stvaraju zapaljive plinove

Zapaljive tvari

Organski peroksidi

Toksične tvari

Infektivne tvari

Radioaktivne tvari

Korozivne tvari

Različite opasne tvari, odnosno sve ostale tvari za koje iskustvo pokazuje ili može pokazati da su opasne, te stoga treba primijeniti odredbe iz članka 3.

Napomena

Radi detaljne primjene ovog Priloga države članice mogu se pozvati na konsolidiranu verziju Međunarodnog pomorskog zakonika o opasnoj robi iz 1990. Međunarodne pomorske organizacije.

Svakom prilagodbom ovog Priloga u primjeni članka 8. može se, između ostalog, voditi računa o ažuriranju Međunarodnog pomorskog zakonika o opasnoj robi Međunarodne pomorske organizacije.


PRILOG IV.

OPĆI OKVIR ZA PREGLED MEDICINSKIH ZALIHA NA BRODOVIMA

(Članak 2. stavak 1. točka (c), članak 3. stavak 3.)

ODJELJAK A.   A KATEGORIJA BRODOVA

I.   Podaci o brodu

Ime: …

Zastava: …

Pristanišna luka: …

II.   Medicinske zalihe

 

Potrebne količine

Stvarne količine na brodu

Napomene (posebno rok trajanja)

1.   LIJEKOVI

1.1.   Kardiovaskularni

(a)

Kardio-cirkulatorni analeptici – simpatomimetici

0

0

0

(b)

Antianginozni pripravci

0

0

0

(c)

Diuretici

0

0

0

(d)

Antihemoragijski pripravci uključujući uterotonike, ako su na brodu žene

0

0

0

(e)

Antihipertenzivi

0

0

0

1.2.   Gastro-intestinalni sustav

(a)

Lijekovi za želučane smetnje i smetnje na dvanaesniku

 

 

 

Antiulkusni antagonisti receptora H2 histamina

0

0

0

Antiacidi, neutralizatori želučane kiseline

0

0

0

(b)

Antiemetici

0

0

0

(c)

Laksativi

0

0

0

(d)

Antidijaroici (sredstva protiv proljeva)

0

0

0

(e)

Intestinalni antiseptici (crijevni)

0

0

0

(f)

Pripravci za liječenje hemoroida

0

0

0

1.3.   Analgetici i spazmolitici (protiv grča)

(a)

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

0

0

0

(b)

Snažni analgetici

0

0

0

(c)

Spazmolitici

0

0

0

1.4.   Živčani sustav

(a)

Anksiolitici

0

0

0

(b)

Neuroleptici

0

0

0

(c)

Lijekovi protiv morske bolesti

0

0

0

(d)

Antiepileptici

0

0

0

1.5.   Antialergijski lijekovi i antianafilaktici

(a)

Antihistaminici H1

0

0

0

(b)

Glukokortikoroidi za ubrizgavanje

0

0

0

1.6.   Respiratorni sustav

(a)

Pripravci za liječenje astme

0

0

0

(b)

Pripravci za suzbijanje kašlja

0

0

0

(c)

Lijekovi za liječenje prehlade i sinusitisa (upale sinusa)

0

0

0

1.7.   Lijekovi za liječenje infekcija

(a)

Antibiotici (najmanje dvije vrste)

0

0

0

(b)

Antibakterijski sulfonamidi

0

0

0

(c)

Urinarni antiseptici

0

0

0

(d)

Antiparazitici

0

0

0

(e)

Intestinalni antiinfektivi

0

0

0

(f)

Anti-tetanus cjepiva i imunoglobulini

0

0

0

1.8.

Pripravci za rehidraciju, unos kalorija i povećanje volumena plazme

0

0

0

1.9.   Lijekovi za vanjsku primjenu

(a)   Lijekovi za liječenje kožnih bolesti

Antiseptične otopine

0

0

0

Antibiotske masti

0

0

0

Protuupalne i analgetske masti (za ublažavanje)

0

0

0

Kreme protiv gljivičnih oboljenja kože

0

0

0

Pripravci za liječenje opeklina

0

0

0

(b)   Lijekovi za oči

Antibiotske kapi

0

0

0

Antibiotske i protuupalne kapi

0

0

0

Anestetičke kapi

0

0

0

Kapi za snižavanje tonusa očnog mišića

0

0

0

(c)   Lijekovi za uši

Antibiotske otopine

0

0

0

Anestetičke ili protuupalne otopine

0

0

0

(d)   Lijekovi protiv upale usta i ždrijela

Antibiotske ili antiseptičke vodice za ispiranje usta

0

0

0

(e)   Lokalni anestetici

Lokalni anestetici s mogućnošću zamrzavanja

0

0

0

Lokalni anestetici koji se ubrizgavaju potkožno

0

0

0

Anestetičke i antiseptičke mješavine za liječenje zubi

0

0

0

2.   MEDICINSKA OPREMA

2.1.   Oprema za reanimaciju

Naprava za ručnu reanimaciju

0

0

0

Naprava za davanje kisika pomoću ventila za smanjenje tlaka koji omogućuje uporabu industrijskog kisika s broda ili spremnika s kisikom

0

0

0

Mehanički aspirator za pročišćavanje gornjih dišnih putova

0

0

0

Tubus za oživljavanje „usta na usta”

0

0

0

2.2.   Sanitetski materijal i oprema za šivanje

Automatski šivači kirurških šavova za jednokratnu uporabu ili pribor za šivanje kirurških šavova iglama

0

0

0

Prianjajući elastični zavoj

0

0

0

Zavoji od gaze za previjanje

0

0

0

Tubularna gaza za previjanje prstiju

0

0

0

Sterilne komprese od gaze

0

0

0

Higijenska vata

0

0

0

Sterilne plahte za žrtve opeklina

0

0

0

Trougla marama

0

0

0

Polietilenske rukavice za jednokratnu uporabu

0

0

0

Prianjajući zavoji

0

0

0

Sterilni kompresivni zavoji

0

0

0

Prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cink oksida

0

0

0

Neupijajući kirurški šavovi s iglama

0

0

0

Vazelinska gaza

0

0

0

2.3.   Instrumenti

Skalpeli za jednokratnu uporabu

0

0

0

Kutija za instrumente od nehrđajućeg čelika

0

0

0

Škare

0

0

0

Hvataljke za seciranje

0

0

0

Hemostatičke stezaljke

0

0

0

Hvataljke za igle

0

0

0

Britvice za jednokratnu uporabu

0

0

0

2.4.   Oprema za pregled i kontrolu

Lopatice za pregled grla za jednokratnu uporabu

0

0

0

Test trake za analizu urina

0

0

0

Temperaturne liste

0

0

0

Medicinske plahte za slučaj evakuacije

0

0

0

Stetoskop

0

0

0

Aneroidni tlakomjer (bez žive)

0

0

0

Standardni medicinski toplomjer

0

0

0

Hipotermički toplomjer

0

0

0

2.5.   Oprema za ubrizgavanje, perfuziju, punktiranje i kateterizaciju

Instrumenti za pražnjenje mjehura

0

0

0

Pribor za rektalnu uporabu (za klistir)

0

0

0

Infuzijski filtar za jednokratnu uporabu

0

0

0

Vrećica za drenažu urina

0

0

0

Šprice i igle za jednokratnu uporabu

0

0

0

Kateter

0

0

0

2.6.   Opća medicinska oprema

Noćna posuda

0

0

0

Termofor

0

0

0

Boca za urin

0

0

0

Vrećica za led

0

0

0

2.7.   Oprema za imobilizaciju i pričvršćivanje

Prilagodljiva longeta za prst

0

0

0

Prilagodljiva longeta za podlakticu i ruku

0

0

0

Longeta za napuhavanje

0

0

0

Longeta za bedro

0

0

0

Ovratnik za imobilizaciju vrata

0

0

0

Thomasova longeta ili valoviti madrac

0

0

0

2.8.   Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa

Mješavina za dezinfekciju vode

0

0

0

Tekući insekticidi

0

0

0

Insekticidi u prahu

0

0

0

3.   ANTIDOTI (PROTUOTROVI)

3.1.

Opći

0

0

0

3.2.

Kardiovaskularni

0

0

0

3.3.

Gastrointestinalni

0

0

0

3.4.

Za živčani sustav

0

0

0

3.5.

Za respiratorni sustav

0

0

0

3.6.

Antiinfekcijski

0

0

0

3.7.

Za vanjsku primjenu

0

0

0

3.8.

Ostali

0

0

0

3.9.

Za davanje kisika

0

0

0

Mjesto i datum: …

Potpis kapetana: …

Odobrenje ovlaštene osobe ili tijela: …

ODJELJAK B.   B KATEGORIJA BRODOVA

I.   Podaci o brodu

Ime: …

Zastava: …

Pristanišna luka: …

II.   Medicinske zalihe

 

Potrebne količine

Stvarne količine na brodu

Napomene (posebno rok trajanja)

1.   LIJEKOVI

1.1.   Kardiovaskularni

(a)

Kardio-cirkulatorni analeptici – simpatomimetici

0

0

0

(b)

Antianginozni pripravci

0

0

0

(c)

Diuretici

0

0

0

(d)

Antihemoragijski pripravci uključujući uterotonike, ako su na brodu žene

0

0

0

1.2.   Gastro-intestinalni sustav

(a)

Lijekovi za želučane smetnje i smetnje na dvanaesniku

 

 

 

Antiacidi, neutralizatori želučane kiseline

0

0

0

(b)

Antiemetici

0

0

0

(c)

Antidijaroici (sredstva protiv proljeva)

0

0

0

(d)

Intestinalni antiseptici (crijevni)

0

0

0

(e)

Pripravci za liječenje hemoroida

0

0

0

1.3.   Analgetici i spazmolitici (protiv grča)

(a)

Analgetici, antipiretici i protu upalni lijekovi

0

0

0

(b)

Snažni analgetici

0

0

0

(c)

Spazmolitici

0

0

0

1.4.   Živčani sustav

(a)

Anksiolitici

0

0

0

(b)

Neuroleptici

0

0

0

(c)

Lijekovi protiv morske bolesti

0

0

0

1.5.   Antialergijski lijekovi i antianafilaktici

(a)

Antihistaminici H1

0

0

0

(b)

Glukokortikoroidi za ubrizgavanje

0

0

0

1.6.   Respiratorni sustav

(a)

Pripravci za liječenje astme

0

0

0

(b)

Pripravci za suzbijanje kašlja

0

0

0

(c)

Lijekovi za liječenje prehlade i sinusitisa (upale sinusa)

0

0

0

1.7.   Lijekovi za liječenje infekcija

(a)

Antibiotici (najmanje dvije vrste)

0

0

0

(b)

Antibakterijski sulfonamidi

0

0

0

(c)

Antiparazitici

0

0

0

(d)

Intestinalni antiinfektivi

0

0

0

(e)

Anti-tetanus cjepiva i imunoglobulini

0

0

0

1.8.

Pripravci za rehidraciju, unos kalorija i povećanje volumena plazme

0

0

0

1.9.   Lijekovi za vanjsku primjenu

(a)   Lijekovi za liječenje kožnih bolesti

Antiseptične otopine

0

0

0

Antibiotske masti

0

0

0

Protuupalne i analgetske masti (za ublažavanje)

0

0

0

Pripravci za liječenje opeklina

0

0

0

(b)   Lijekovi za oči

Antibiotske kapi

0

0

0

Antibiotske i protuupalne kapi

0

0

0

Anestetičke kapi

0

0

0

Kapi za snižavanje tonusa očnog mišića

0

0

0

(c)   Lijekovi za uši

Antibiotske otopine

0

0

0

Anestetičke ili protuupalne otopine

0

0

0

(d)   Lijekovi protiv upale usta i ždrijela

Antibiotske ili antiseptičke vodice za ispiranje usta

0

0

0

(e)   Lokalni anestetici

Lokalni anestetici koji se ubrizgavaju potkožno

0

0

0

Anestetičke i antiseptičke mješavine za liječenje zubi

0

0

0

2.   MEDICINSKA OPREMA

2.1.   Oprema za reanimaciju

Naprava za ručnu reanimaciju

0

0

0

Naprava za davanje kisika pomoću ventila za smanjenje tlaka koji omogućuje uporabu industrijskog kisika s broda ili spremnika s kisikom

0

0

0

Mehanički aspirator za pročišćavanje gornjih dišnih putova

0

0

0

Tubus za oživljavanje „usta na usta”

0

0

0

2.2.   Sanitetski materijal i oprema za šivanje

Automatski šivači kirurških šavova za jednokratnu uporabu ili pribor za šivanje kirurških šavova iglama

0

0

0

Prianjajući elastični zavoj

0

0

0

Sterilne komprese od gaze

0

0

0

Higijenska vata

0

0

0

Sterilne plahte za žrtve opeklina

0

0

0

Trougla marama

0

0

0

Polietilenske rukavice za jednokratnu uporabu

0

0

0

Prianjajući zavoji

0

0

0

Sterilni kompresivni zavoji

0

0

0

Prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cink oksida

0

0

0

Vazelinska gaza

0

0

0

2.3.   Instrumenti

Kutija za instrumente od nehrđajućeg čelika

0

0

0

Škare

0

0

0

Hvataljke za seciranje

0

0

0

Hemostatičke stezaljke

0

0

0

2.4.   Oprema za pregled i kontrolu

Lopatice za pregled grla za jednokratnu uporabu

0

0

0

Medicinske plahte za slučaj evakuacije

0

0

0

Stetoskop

0

0

0

Aneroidni tlakomjer

0

0

0

Standardni liječnički toplomjer

0

0

0

Hipotermički toplomjer

0

0

0

2.5.   Oprema za ubrizgavanje, perfuziju, punktiranje i kateterizaciju

Šprice i igle za jednokratnu uporabu

0

0

0

2.6.   Oprema za imobilizaciju i pričvršćivanje

Prilagodljiva longeta za prst

0

0

0

Prilagodljiva longeta za podlakticu i ruku

0

0

0

Longeta za napuhavanje

0

0

0

Longeta za bedro

0

0

0

Ovratnik za imobilizaciju vrata

0

0

0

3.   ANTIDOTI (PROTUOTROVI)

3.1.

Opći

0

0

0

3.2.

Kardiovaskularni

0

0

0

3.3.

Gastrointestinalni

0

0

0

3.4.

Za živčani sustav

0

0

0

3.5.

Za respiratorni sustav

0

0

0

3.6.

Antiinfekcijski

0

0

0

3.7.

Za vanjsku primjenu

0

0

0

3.8.

Ostali

0

0

0

3.9.

Za davanje kisika

0

0

0

Mjesto i datum: …

Potpis kapetana: …

Odobrenje ovlaštene osobe ili tijela:…

ODJELJAK C.   C KATEGORIJA BRODOVA

I.   Podaci o brodu

Ime: …

Zastava: …

Pristanišna luka: …

II.   Medicinske zalihe

 

Potrebne količine

Stvarne količine na brodu

Napomene (posebno rok trajanja)

1.   LIJEKOVI

1.1.   Kardiovaskularni

(a)

Antianginozni pripravci

0

0

0

(b)

Antihemoragijski pripravci uključujući uterotonike, ako su na brodu žene

0

0

0

1.2.   Gastro-intestinalni sustav

(a)

Antiemetici

0

0

0

(b)

Antidijaroici (sredstva protiv proljeva)

0

0

0

1.3.   Analgetici i spazmolitici (protiv grča)

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

0

0

0

1.4.   Živčani sustav

Lijekovi protiv morske bolesti

0

0

0

1.5.   Lijekovi za vanjsku primjenu

Lijekovi za liječenje kožnih bolesti

0

0

0

Antiseptične otopine

0

0

0

Pripravci za liječenje opeklina

0

0

0

2.   MEDICINSKA OPREMA

2.1.   Oprema za reanimaciju

Tubus za oživljavanje „usta na usta”

0

0

0

2.2.   Sanitetski materijal i oprema za šivanje

Prianjajući elastični zavoj

0

0

0

Sterilne komprese od gaze

0

0

0

Polietilenske rukavice za jednokratnu uporabu

0

0

0

Prianjajući zavoji

0

0

0

Sterilni kompresivni zavoji

0

0

0

Prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cinkovog oksida

0

0

0

3.   ANTIDOTI (PROTUOTROVI)

3.1.

Opći

0

0

0

3.2.

Kardiovaskularni

0

0

0

3.3.

Gastrointestinalni

0

0

0

3.4.

Za živčani sustav

0

0

0

3.5.

Za respiratorni sustav

0

0

0

3.6.

Antiinfekcijski

0

0

0

3.7.

Za vanjsku primjenu

0

0

0

3.8.

Ostali

0

0

0

3.9.

Za davanje kisika

0

0

0

Mjesto i datum: …

Potpis kapetana: …

Odobrenje ovlaštene osobe ili tijela: …


PRILOG V.

MEDICINSKO OSPOSOBLJAVANJE KAPETANA I ODREĐENIH RADNIKA

(Članak 5. stavak 3.)

I.

1.

Osnovno poznavanje fiziologije, simptomatologije i terapeutike.

2.

Osnove preventivne medicine, posebno pojedinačne ili kolektivne higijene te osnove mogućih profilaktičkih mjera.

3.

Sposobnost provođenja osnovnih vrsta liječenja i nadgledanja iskrcavanja na moru u hitnom slučaju.

Osobe odgovorne za liječničku njegu na brodu A kategorije trebale bi, ako je to moguće, steći praktičnu osposobljenost u bolnicama.

4.

Detaljno poznavanje uporabe različitih mogućnosti liječničkog savjetovanja na daljinu.

II.

Pri provedbi osposobljavanja treba voditi računa o programima uputa, koji su detaljno opisani u odgovarajućim najnovijim međunarodnim dokumentima.


Top