EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel

OJ L 113, 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

31992L0029Úřední věstník L 113 , 30/04/1992 S. 0019 - 0036
Finské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 5 S. 0106
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 5 S. 0106


Směrnice Rady 92/29/EHS

ze dne 31. března 1992

o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1] vypracovaný po konzultaci Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že sdělení Komise o jejím programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a zdraví na pracovišti [4] navrhuje přijetí opatření pro zajištění lékařské péče na moři;

vzhledem k tomu, že bezpečnost a zdraví zaměstnanců na plavidle, které je pracovištěm představujícím velký počet rizik, mimo jiné s ohledem na jeho geografickou izolovanost, vyžaduje zvláštní pozornost;

vzhledem k tomu, že by plavidla měla mít k dispozici odpovídající lékařské vybavení udržované v dobrém stavu a pravidelně kontrolované, aby mohla být zaměstnancům poskytována nezbytná lékařská péče na moři;

vzhledem k tomu, že k zajištění odpovídající lékařské péče na moři je třeba podporovat vzdělávání a informování námořníků, pokud jde o používání lékařského vybavení;

vzhledem k tomu, že používání prostředků pro lékařské konzultace na dálku představuje účinnou metodu ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "plavidlem" všechny lodě plující pod vlajkou některého členského státu nebo zapsané pod plnou soudní pravomocí některého členského státu, způsobilé pro námořní plavbu nebo provozující rybolov v ústí řeky, ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, s výjimkou

- říční plavby,

- válečných plavidel,

- rekreačních plavidel provozovaných pro neobchodní účely bez profesionální posádky a

- remorkérů plujících v přístavních zónách.

Plavidla jsou rozdělena do tří kategorií v souladu s přílohou I;

b) "zaměstnancem" každá osoba vykonávající na palubě plavidla profesní činnost, jakož i stážisté a učni, s výjimkou přístavních lodivodů a pozemního personálu vykonávajícího práce na palubě plavidla v přístavišti;

c) "provozovatelem námořního plavidla" registrovaný vlastník plavidla, ledaže je plavidlo pronajato bez posádky nebo je zcela nebo částečně spravováno fyzickou nebo právnickou osobou odlišnou od registrovaného vlastníka na základě dohody o správě; v tom případě je za provozovatele námořního plavidla považován nájemce plavidla bez posádky nebo fyzická nebo právnická osoba zajišťující správu plavidla;

d) "lékařským vybavením" léčivé přípravky, zdravotnický materiál a antidota, jejichž nevyčerpávající seznam je uveden v příloze II;

e) "antidotem" látka používaná jako prevence nebo léčba přímých nebo nepřímých zhoubných účinků způsobených jednou nebo více látkami uvedenými na seznamu nebezpečných látek v příloze III.

Článek 2

Léčivé přípravky a zdravotnický materiál – Ošetřovna – Lékař

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. a) všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí měla trvale na své palubě lékařské vybavení v kvalitě odpovídající alespoňpříloze II oddílům I a II pro kategorii plavidla, do které jsou zařazeny;

b) množství léčivých přípravků a zdravotnického materiálu, které má být naloženo, bylo určeno v závislosti na povaze cesty (zejména: zastávkách v přístavech, místě určení, trvání), typu nebo typech činností, které mají být vykonány během cesty, na povaze lodního nákladu a na počtu zaměstnanců;

c) obsah lékařského vybavení, pokud jde o léčivé přípravky a zdravotnický materiál, byl podrobně zapsán do kontrolního dokladu odpovídajícího alespoň obecnému rámci uvedenému v příloze IV oddílech A, B a oddíle C bodech II 1 a II 2;

2. a) všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí měla pro každý ze svých záchranných vorů a člunů vodotěsnou lékárničku, která obsahuje alespoň lékařské vybavení uvedené v příloze II oddílech I a II pro plavidla kategorie C;

b) obsah lékárniček byl rovněž podrobně zapsán do kontrolního dokladu uvedeného v odst. 1 písm. c);

3. všechna plavidla s více než 500 brutto registrovanými tunami, plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, jejichž posádku tvoří patnáct nebo více zaměstnanců a která vykonávají plavbu delší než tři dny, měla ošetřovnu, v níž může být za uspokojivých materiálních a hygienických podmínek poskytována lékařská péče;

4. všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, jejichž posádku tvoří sto nebo více zaměstnanců a která vykonávají mezinárodní cestu delší než tři dny, měla na palubě lékaře odpovědného za poskytování lékařské péče zaměstnancům.

Článek 3

Antidota

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, která přepravují jednu nebo několik nebezpečných látek vyjmenovaných v příloze III, měla na palubě v lékařském vybavení alespoň antidota uvedená v příloze II oddíle III;

2. všechna převozní plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, jejichž provozní podmínky vždy neumožňují v dostatečném předstihu zjistit povahu přepravovaných nebezpečných látek, měla na palubě v lékařském vybavení alespoň antidota uvedená v příloze II oddíle III.

Je-li však na pravidelné lince předpokládaná doba přepravy kratší než dvě hodiny, mohou být antidota omezena na ta, která musí být podána v případě mimořádné naléhavosti ve lhůtě nepřesahující běžnou dobu přepravy;

3. obsah lékařského vybavení, pokud jde o antidota, byl podrobně zapsán do kontrolního dokladu odpovídajícího alespoň obecnému rámci uvedenému v příloze IV oddílech A a B a oddíle C bodě II 3.

Článek 4

Odpovědnost

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. a) za dodávky a obnovování lékařského vybavení všech plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí byl výlučně odpovědný provozovatel námořního plavidla, aniž by zaměstnancům vznikly jakékoli výdaje;

b) za správu lékařského vybavení odpovídal kapitán; kapitán může, aniž je tím dotčena tato odpovědnost, zmocnit k používání a udržování lékařského vybavení jednoho nebo více zaměstnanců určených jmenovitě s ohledem na jejich pravomoci;

2. lékařské vybavení bylo udržováno v dobrém stavu a doplňováno nebo obnovováno, jakmile to je možné, a v každém případě přednostně při běžném zásobování;

3. v naléhavých případech stanovených kapitánem po obdržení, pokud možno, lékařské zprávy, byly nezbytné léčivé přípravky, zdravotnický materiál a antidota, které nejsou na lodi, co nejrychleji opatřeny.

Článek 5

Informace a vzdělávání

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. byl k lékařskému vybavení připojen jeden nebo více návodů k použití obsahující alespoň způsob použití antidot uvedených v příloze II oddíle III;

2. všechny osoby, které získají odborné vzdělání v oblasti námořnictví a rozhodnou se pro práci na plavidle, získaly základní vzdělání týkající se poskytování lékařské péče a pomoci, které se v případě nehody nebo lékařské naléhavosti musí provést okamžitě;

3. kapitán a zaměstnanec nebo zaměstnanci, kteří byli zmocněni podle čl. 4 odst. 1 písm. b) k používání lékařského vybavení, získali zvláštní vzdělání obnovované pravidelně nejméně jednou za pět let, s ohledem na zvláštní rizika a potřeby spojené s různými kategoriemi plavidel a v souladu s obecnými zásadami vymezenými v příloze V.

Článek 6

Lékařské konzultace pomocí rádia

1. Pro zajištění lepšího pohotovostního ošetření zaměstnanců přijme každý členský stát nezbytná opatření, aby:

a) bylo určeno jedno nebo několik středisek pro bezplatné poskytování lékařské poradenské služby zaměstnancům pomocí rádia,

b) lékaři z radiokonzultačního střediska, kteří mají poskytovat své služby v rámci činnosti zmíněných středisek, byli vyškoleni pro zvláštní podmínky, které jsou na palubách plavidel.

2. V radiokonzultačních střediscích mohou být případně vedeny se souhlasem dotyčných zaměstnanců osobní údaje zdravotní povahy, aby bylo možné optimalizovat poskytované poradenské služby.

Musí být zachována důvěrná povaha těchto údajů.

Článek 7

Kontrola

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby se příslušná osoba nebo příslušný orgán při roční kontrole lékařského vybavení na palubách všech plavidel plujících pod jeho vlajkou ujistily, že

- vybavení je v souladu s minimálními požadavky této směrnice,

- kontrolní doklad uvedený v čl. 2 bodu 1 písm. c) potvrzuje soulad vybavení s těmito minimálními požadavky,

- podmínky uložení lékařského vybavení jsou dobré,

- doba použitelnosti léčivých přípravků je dodržována.

2. Kontrola lékařského vybavení uloženého na záchranných vorech se provádí během jejich roční údržby.

Tato kontrola může být výjimečně odložena nejvýše o pět měsíců.

Článek 8

Výbor

1. Pro provedení přísně technického přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku nebo vývoji mezinárodních předpisů nebo specifikací a poznatků je Komisi nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti otázky. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise neprodleně Radě návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které již přijaly nebo které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Každých pět let předloží členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice a uvedou stanoviska sociálních partnerů.

Komise o tom uvědomí Evropský parlament, Hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

4. Nejméně každých pět let podává Komise Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Poradnímu výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci zprávu o provádění této směrnice s ohledem na odstavce 1, 2 a 3.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 31. března 1992.

Za Radu

předseda

Vitor Martins

[1] Úř. věst. C 183, 24.7.1990, s. 6 aÚř. věst. C 74, 20.3.1991, s. 11.

[2] Úř. věst. C 48, 25.2.1991, s. 154 aÚř. věst. C 326, 16.12.1991, s. 72.

[3] Úř. věst. C 332, 31.12.1990, s. 165.

[4] Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

KATEGORIE PLAVIDEL

[čl. 1 písm. a)]

A. Plavidla pro námořní plavbu nebo námořní rybolov bez omezení dosahu plavby.

[1].

C. Plavidla pro přístavní plavbu, lodě a čluny, které zůstávají velmi blízko pobřeží nebo které nemají jiné vybavení než kormidelnu.

[1] kapitánům plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí, na které se vztahuje nebo na které by se mohl vztahovat první pododstavec této poznámky pod čarou, co nejvhodnějším způsobem, zejména prostřednictvím radiokonzultačních středisek, středisek pro koordinaci pomoci nebo pobřežních radiostanic.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

LÉKAŘSKÉ VYBAVENÍ (NEVYČERPÁVAJÍCÍ SEZNAM)

[čl. 1 písm. d)]

I. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

| Kategorie plavidel |

A | B | C |

1.Kardiovaskulární

a) Analeptika kardio-cirkulační, sympatomimetika | X | X | |

b) Léčivé přípravky k léčbě anginy pectoris | X | X | X |

c) Diuretika | X | X | |

d) Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy | X | X | X |

e) Antihypertenziva | X | | |

2.Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a) Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy | | | |

— Antiulcerózní antagonisté H2 receptorů | X | | |

— Antiacida na ochranu sliznic v suspenzi | X | X | |

b) Antiemetika | X | X | X |

c) Kontaktní projímadlo | X | | |

d) Antidiarrhoika | X | X | X |

e) Antiseptika intestinální | X | X | |

f) Antihemoroidalia | X | X | |

3.Analgetika a spasmolytika

a) Analgetika, antipyretika a antiflogistika | X | X | X |

b) Analgetika antodyna | X | X | |

c) Spasmolytika | X | X | |

4.Léčivé přípravky na nervový systém

a) Anxiolytika | X | X | |

b) Neuroleptika | X | X | |

c) Léčivé přípravky proti mořské nemoci | X | X | X |

d) Antiepileptika | X | | |

5.Antialergika a antianafylaktika

a) Antihistaminika H1 | X | X | |

b) Glukokortikoidy v injekcích | X | X | |

6.Léčivé přípravky pro respirační systém

a) Bronchodilatancia | X | X | |

b) Antitussika | X | X | |

c) Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě | X | X | |

7.Protiinfekční léčivé přípravky

a) Antibiotika (nejméně dvě skupiny) | X | X | |

b) Sulfonamidy | X | X | |

c) Antiseptika močová | X | | |

d) Antiparazitika | X | X | |

e) Střevní antiseptika | X | X | |

f) Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny | X | X | |

8. Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy | X | X | |

9.Léčivé přípravky k zevnímu použití

a)Dermatologické

— Antiseptický roztok | X | X | X |

— Antibiotická mast | X | X | |

— Protizánětlivá a analgetická mast | X | X | |

— Antimykotický krém | X | | |

— Přípravky na popáleniny | X | X | X |

b)Oční léčivé přípravky

— Kapky antibiotické | X | X | |

— Kapky antibiotické a protizánětlivé | X | X | |

— Kapky anestetické | X | X | |

— Antiglaukomatika | X | X | |

c)Ušní léčivé přípravky

— Roztok antibiotický | X | X | |

— Roztok anestetický a protizánětlivý | X | X | |

d)Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní a krku

— Kloktadla antibiotická nebo antiseptická | X | X | |

e)Anestetika lokální

— Lokální anestetika zmrazující | X | | |

— Anestetika lokální podávaná subkutánní injekcí | X | X | |

— Směs zubních anestetik a antiseptik | X | X | |

II. ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

| |

A | B | C |

1.Vybavení pro resuscitaci

— Přístroje pro manuální resuscitaci | X | X | |

— Kyslíkový přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku, rezervoáru průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoáru kyslíku | X | X | |

— Mechanický odsávač tekutin z horních cest dýchacích | X | X | |

— Kanyla pro resuscitaci z úst do úst | X | X | X |

2.Obvazy a chirurgický šicí materiál

— Staplery nebo set chirurgického šicího materiálu | X | X | |

— Elastická adhezivní bandáž | X | X | X |

— Gázová bandáž | X | | |

— Gázová bandáž trubicovitá na obvazování prstů | X | | |

— Stlačená sterilní gáza | X | X | X |

— Obvazová vata | X | X | |

— Sterilní rouška na popáleniny | X | X | |

— Trojcípý šátek na zlomenou ruku | X | X | |

— Rukavice z polyethylenu na jedno použití | X | X | X |

— Adhezivní obvaz | X | X | X |

— Sterilní tlakový obvaz | X | X | X |

— Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo | X | X | X |

— Nevstřebatelný šicí materiál s jehlou | X | | |

— Mastný tyl | X | X | |

3.Chirurgické nástroje

— Skalpely na jedno použití | X | | |

— Buben na nástroje z nerezové oceli | X | X | |

— Nůžky | X | X | |

— Rozvěrače | X | X | |

— Hemostatické svorky (peány) | X | X | |

— Jehelce | X | | |

— Břitva na jedno použití | X | | |

4.Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled

— Ústní lopatka na jedno použití | X | X | |

— Reaktivní proužky na analýzu moče | X | | |

— Teplotní tabulka | X | | |

— Lékařský evakuační lístek | X | X | |

— Fonendoskop | X | X | |

— Aneroidní tlakoměr | X | X | |

— Standardní lékařský teploměr | X | X | |

— Teploměr používaný při podchlazení | X | X | |

5.Materiál pro injekce, výplachy, punkce a na katetrizaci

— Nástroje pro cévkování močového měchýře | X | | |

— Sada pro rektální infúze | X | | |

— Jednorázová infúzní souprava | X | | |

— Sáček na moč | X | | |

— Injekční stříkačky a jehly na jedno použití | X | X | |

— Cévka | | | |

6.Všeobecný zdravotní materiál

— Podložní mísa | X | | |

— Ohřívací láhev | X | | |

— Láhev na moč | X | | |

— Sáček s ledem | X | | |

7.Materiál na imobilizaci a fixaci

— Tvarovatelná dlaha na prsty | X | X | |

— Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku | X | X | |

— Nafukovací dlaha | X | X | |

— Dlaha na stehna | X | X | |

— Krční ortéza pro znehybnění krku | X | X | |

— Thomasova dlaha nebo tlaková matrace | X | | |

8.Dezinfekce, dezinsekce, profylaxe

— Přípravky pro dezinfekci vody | X | | |

— Tekutý insekticid | X | | |

— Práškový insekticid | X | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

[čl. 1 písm. e) a čl. 3 odst. l)]

Látky uvedené v této příloze se berou v úvahu nezávisle na stavu, v jakém byly naloděny, včetně odpadů a zbytků lodního nákladu.

- Výbušné látky a předměty,

- plyny stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem,

- hořlavé kapaliny,

- hořlavé pevné látky,

- samozápalné látky,

- látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny,

- látky podporující hoření,

- organické peroxidy,

- toxické látky,

- infekční látky,

- radioaktivní látky,

- žíravé látky,

- různé nebezpečné látky, to znamená všechny ostatní látky, u nichž zkušenost ukázala nebo by mohla ukázat, že představují nebezpečí takové povahy, že je třeba použít článek 3.

Poznámka

Pokud jde o podrobné provádění této přílohy, mohou se členské státy odkázat na mezinárodní námořní kodex o nebezpečných věcech (IMO) (konsolidované znění 1990)

Případná úprava této přílohy v souladu s článkem 8 může vzít v úvahu zejména aktualizaci nebo aktualizace mezinárodního námořního kodexu o nebezpečných věcech (IMO).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

OBECNÝ RÁMEC PRO KONTROLU LÉKAŘSKÉHO VYBAVENÍ PLAVIDEL

[čl. 2 bod 1 písm. c) a čl. 3 bod 3)]

ODDÍL A, PLAVIDLA KATEGORIE A

I. Identifikace plavidla

Jméno: …

Lodní vlajka: …

Domovský přístav: …

II. Lékařské vybavení

| Požadované množství | Skutečné množství na palubě | Poznámky (zejména případná doba použitelnosti) |

1.LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1.1Kardiovaskulární

a) Analeptika kardio-cirkulační, sympatomimetika | 0 | 0 | 0 |

b) Přípravky k léčbě anginy pectoris | 0 | 0 | 0 |

c) Diuretika | 0 | 0 | 0 |

d) Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy | 0 | 0 | 0 |

e) Antihypertenziva | 0 | 0 | 0 |

1.2Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a) Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy | | | |

— Antiulcerózní antagonisté H2 receptorů | 0 | 0 | 0 |

— Antiacida – na ochranu sliznic v suspenzi | 0 | 0 | 0 |

b) Antiemetika | 0 | 0 | 0 |

c) Kontaktní projímadlo | 0 | 0 | 0 |

d) Antidiarrhoika | 0 | 0 | 0 |

e) Antiseptika intestinální | 0 | 0 | 0 |

f) Antihemoroidalia | 0 | 0 | 0 |

1.3Analgetika a spasmolytika

a) Analgetika, antipyretika a protizánětlivé přípravky | 0 | 0 | 0 |

b) Analgetika antodyna | 0 | 0 | 0 |

c) Spasmolytika | 0 | 0 | 0 |

1.4Léčivé přípravky na nervový systém

a) Anxiolytika | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptika | 0 | 0 | 0 |

c) Léčivé přípravky proti mořské nemoci | 0 | 0 | 0 |

d) Antiepileptika | 0 | 0 | 0 |

1.5Antialergika a antianafylaktika

a) Antihistaminika H1 | 0 | 0 | 0 |

b) Glukokortikoidy v injekcích | 0 | 0 | 0 |

1.6Léčivé přípravky pro respirační systém

a) Bronchodilatancia | 0 | 0 | 0 |

b) Antitussika | 0 | 0 | 0 |

c) Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě | 0 | 0 | 0 |

1.7Protiinfekční léčivé přípravky

a) Antibiotika (nejméně dvě skupiny) | 0 | 0 | 0 |

b) Sulfonamidy | 0 | 0 | 0 |

c) Antiseptika močová | 0 | 0 | 0 |

d) Antiparazitika | 0 | 0 | 0 |

e) Střevní antiseptika | 0 | 0 | 0 |

f) Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny | 0 | 0 | 0 |

1.8 Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy | 0 | 0 | 0 |

1.9Léčivé přípravky k zevnímu použití

a)Dermatologické

— Antiseptický roztok | 0 | 0 | 0 |

— Antibiotická mast | 0 | 0 | 0 |

— Protizánětlivá a analgetická mast | 0 | 0 | 0 |

— Antimykotický krém | 0 | 0 | 0 |

— Přípravky na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

b)Oční léčivé přípravky

— Kapky antibiotické | 0 | 0 | 0 |

— Kapky antibiotické a protizánětlivé | 0 | 0 | 0 |

— Kapky anestetické | 0 | 0 | 0 |

— Antiglaukomatika | 0 | 0 | 0 |

c)Ušní léčivé přípravky

— Roztok antibiotický | 0 | 0 | 0 |

— Roztok anestetický a protizánětlivý | 0 | 0 | 0 |

d)Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní a krku

— Kloktadla antibiotická a antiseptická | 0 | 0 | 0 |

e)Anestetika lokální

— Lokální anestetika zmrazující | 0 | 0 | 0 |

— Anestetika lokální podávaná subkutánní injekcí | 0 | 0 | 0 |

— Směs zubních anestetik a antiseptik | 0 | 0 | 0 |

2.ZDRAVOTNÍ MATERIÁL

2.1Vybavení pro resuscitaci

— Přístroje pro manuální resuscitaci | 0 | 0 | 0 |

— Kyslíkový přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku, rezervoáru průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoáru kyslíku | 0 | 0 | 0 |

— Mechanická odsávačka tekutin z horních cest dýchacích | 0 | 0 | 0 |

— Kanyla pro resuscitaci z úst do úst | 0 | 0 | 0 |

2.2Obvazy a chirurgický šicí materiál

— Staplery a set chirurgického šicího materiálu | 0 | 0 | 0 |

— Elastická adhezivní bandáž | 0 | 0 | 0 |

— Gázová bandáž | 0 | 0 | 0 |

— Gázová bandáž trubicovitá na obvazování prstů | 0 | 0 | 0 |

— Stlačená sterilní gáza | 0 | 0 | 0 |

— Obvazová vata | 0 | 0 | 0 |

— Sterilní rouška na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

— Trojcípý šátek na zlomenou ruku | 0 | 0 | 0 |

— Rukavice z polyethylenu na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Adhezivní obvaz | 0 | 0 | 0 |

— Sterilní tlakový obvaz | 0 | 0 | 0 |

— Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo | 0 | 0 | 0 |

— Nevstřebatelný chirurgický šicí materiál s jehlou | 0 | 0 | 0 |

— Mastný tyl | 0 | 0 | 0 |

2.3Chirurgické nástroje

— Skalpely na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Buben na nástroje z nerezové oceli | 0 | 0 | 0 |

— Nůžky | 0 | 0 | 0 |

— Rozvěrače | 0 | 0 | 0 |

— Hemostatické svorky (peány) | 0 | 0 | 0 |

— Jehelce | 0 | 0 | 0 |

— Břitva na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

2.4Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled

— Ústní lopatka na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Reaktivní proužky na analýzu moče | 0 | 0 | 0 |

— Teplotní tabulka | 0 | 0 | 0 |

— Lékařský evakuační lístek | 0 | 0 | 0 |

— Fonendoskop | 0 | 0 | 0 |

— Aneroidní tlakoměr | 0 | 0 | 0 |

— Standardní lékařský teploměr | 0 | 0 | 0 |

— Teploměr používaný při podchlazení | 0 | 0 | 0 |

2.5Materiál na injekce, výplachy, na punkce a na katetrizace

— Nástroje pro cévkování močového měchýře | 0 | 0 | 0 |

— Sada pro rektální infúze | 0 | 0 | 0 |

— Jednorázová infúzní souprava | 0 | 0 | 0 |

— Sáček na moč | 0 | 0 | 0 |

— Injekční stříkačky a jehly na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Cévka | 0 | 0 | 0 |

2.6Všeobecný zdravotní materiál

— Podložní mísa | 0 | 0 | 0 |

— Ohřívací láhev | 0 | 0 | 0 |

— Láhev na moč | 0 | 0 | 0 |

— Sáček s ledem | 0 | 0 | 0 |

2.7Materiál na imobilizaci a fixaci

— Tvarovatelná dlaha na prsty | 0 | 0 | 0 |

— Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku | 0 | 0 | 0 |

— Nafukovací dlaha | 0 | 0 | 0 |

— Dlaha na stehna | 0 | 0 | 0 |

— Krční ortéza | 0 | 0 | 0 |

— Thomasova dlaha nebo tlaková matrace | 0 | 0 | 0 |

2.8Dezinfekce, dezinsekce, profylaxe

— Přípravky pro dezinfekci vody | 0 | 0 | 0 |

— Tekutý insekticid | 0 | 0 | 0 |

— Práškový insekticid | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOTA

3.1 Všeobecná | 0 | 0 | 0 |

3.2 Kardiovaskulární | 0 | 0 | 0 |

3.3 Systému gastro-intestinálního | 0 | 0 | 0 |

3.4 Systému nervového | 0 | 0 | 0 |

3.5 Systému dýchacího | 0 | 0 | 0 |

3.6 Antiinfekční | 0 | 0 | 0 |

3.7 Pro zevní použití | 0 | 0 | 0 |

3.8 Jiná | 0 | 0 | 0 |

3.9 Kyslíkový přístroj | 0 | 0 | 0 |

Místo a datum: …

Podpis kapitána: …

Úřední potvrzení příslušné osoby nebo orgánu: …

ODDÍL B, PLAVIDLA KATEGORIE B

I. Identifikace plavidla

Jméno: …

Lodní vlajka: …

Domovský přístav: …

II. Lékařské vybavení

| Požadované množství | Skutečné množství na palubě | Poznámky (zejména případná doba použitelnosti) |

1.LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1.1Kardiovaskulární

a) Analeptika kardio-cirkulační, sympatomimetika | 0 | 0 | 0 |

b) Přípravky k léčbě anginy pectoris | 0 | 0 | 0 |

c) Diuretika | 0 | 0 | 0 |

d) Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy | 0 | 0 | 0 |

1.2Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a) Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy | | | |

— Antiacida na ochranu sliznic v suspenzi | 0 | 0 | 0 |

b) Antiemetika | 0 | 0 | 0 |

c) Antidiarrhoika | 0 | 0 | 0 |

d) Antiseptika intestinální | 0 | 0 | 0 |

e) Antihemoroidalia | 0 | 0 | 0 |

1.3Analgetika a spasmolytika

a) Analgetika, antipyretika a protizánětlivé přípravky | 0 | 0 | 0 |

b) Analgetika antodyna | 0 | 0 | 0 |

c) Spasmolytika | 0 | 0 | 0 |

1.4Léčivé přípravky na nervový systém

a) Anxiolytika | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptika | 0 | 0 | 0 |

c) Léčivé přípravky proti mořské nemoci | 0 | 0 | 0 |

1.5Antialergika a antianafylaktika

a) Antihistaminika H1 | 0 | 0 | 0 |

b) Glukokortikoidy v injekcích | 0 | 0 | 0 |

1.6Léčivé přípravky pro respirační systém

a) Bronchodilatancia | 0 | 0 | 0 |

b) Antitussika | 0 | 0 | 0 |

c) Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě | 0 | 0 | 0 |

1.7Protiinfekční léčivé přípravky

a) Antibiotika (nejméně dvě skupiny) | 0 | 0 | 0 |

b) Sulfonamidy | 0 | 0 | 0 |

c) Antiparazitika | 0 | 0 | 0 |

d) Střevní antiseptika | 0 | 0 | 0 |

e) Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny | 0 | 0 | 0 |

1.8 Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy | 0 | 0 | 0 |

1.9Léčivé přípravky k zevnímu použití

a)Dermatologické

— Antiseptický roztok | 0 | 0 | 0 |

— Antibiotická mast | 0 | 0 | 0 |

— Protizánětlivá a analgetická mast | 0 | 0 | 0 |

— Přípravky na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

b)Oční léčivé přípravky

— Kapky antibiotické | 0 | 0 | 0 |

— Kapky antibiotické a protizánětlivé | 0 | 0 | 0 |

— Kapky anestetické | 0 | 0 | 0 |

— Antiglaukomatika | 0 | 0 | 0 |

c)Ušní léčivé přípravky

— Roztok antibiotický | 0 | 0 | 0 |

— Roztok anestetický a protizánětlivý | 0 | 0 | 0 |

d)Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní

— Kloktadla antibiotická a antiseptická | 0 | 0 | 0 |

e)Anestetika lokální

— Anestetika lokální podávaná subkutánní injekcí | 0 | 0 | 0 |

— Směs zubních anestetik a antiseptik | 0 | 0 | 0 |

2.ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

2.1Vybavení pro resuscitaci

— Přístroje pro manuální resuscitaci | 0 | 0 | 0 |

— Kyslíkový přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku, rezervoáru průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoáru kyslíku | 0 | 0 | 0 |

— Mechanická odsávačka tekutin z horních cest dýchacích | 0 | 0 | 0 |

— Kanyla pro resuscitaci z úst do úst | 0 | 0 | 0 |

2.2Obvazy a chirurgický šicí materiál

— Staplery nebo set chirurgického šicího materiálu | 0 | 0 | 0 |

— Elastická adhezivní bandáž | 0 | 0 | 0 |

— Stlačená sterilní gáza | 0 | 0 | 0 |

— Obvazová vata | 0 | 0 | 0 |

— Sterilní rouška na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

— Trojcípý šátek na zlomenou ruku | 0 | 0 | 0 |

— Rukavice z polyethylenu na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Adhezivní obvaz | 0 | 0 | 0 |

— Sterilní tlakový obvaz | 0 | 0 | 0 |

— Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo | 0 | 0 | 0 |

— Mastný tyl | 0 | 0 | 0 |

2.3Chirurgické nástroje

— Buben na nástroje z nerezové oceli | 0 | 0 | 0 |

— Nůžky | 0 | 0 | 0 |

— Rozvěrače | 0 | 0 | 0 |

— Hemostatické svorky (peány) | 0 | 0 | 0 |

2.4Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled

— Ústní lopatka na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Lékařský evakuační lístek | 0 | 0 | 0 |

— Fonendoskop | 0 | 0 | 0 |

— Aneroidní tlakoměr | 0 | 0 | 0 |

— Standardní lékařský teploměr | 0 | 0 | 0 |

— Teploměr používaný při podchlazení | 0 | 0 | 0 |

2.5Materiál pro injekce, výplachy, punkce a katetrizace

— Injekční stříkačky a jehly na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

2.6Materiál pro imobilizaci a fixaci

— Tvarovatelná dlaha na prsty | 0 | 0 | 0 |

— Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku | 0 | 0 | 0 |

— Nafukovací dlaha | 0 | 0 | 0 |

— Dlaha na stehna | 0 | 0 | 0 |

— Krční ortéza | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOTA

3.1 Všeobecná | 0 | 0 | 0 |

3.2 Kardiovaskulární | 0 | 0 | 0 |

3.3 Systému gastro-intestinálního | 0 | 0 | 0 |

3.4 Systému nervového | 0 | 0 | 0 |

3.5 Systému dýchacího | 0 | 0 | 0 |

3.6 Antiinfekční | 0 | 0 | 0 |

3.7 Pro vnější použití | 0 | 0 | 0 |

3.8 Jiná | 0 | 0 | 0 |

3.9 Kyslíkový přístroj | 0 | 0 | 0 |

Místo a datum: …

Podpis kapitána: …

Úřední potvrzení příslušné osoby nebo orgánu: …

ODDÍL C, PLAVIDLA KATEGORIE C

I. Identifikace plavidla

Jméno: …

Lodní vlajka: …

Domovský přístav: …

II. Lékařské vybavení

| Požadované množství | Skutečné množství na palubě | Poznámky (zejména případná doba použitelnosti) |

1.LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1.1Kardiovaskulární

a) Přípravky k léčbě anginy pectoris | 0 | 0 | 0 |

b) Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy | 0 | 0 | 0 |

1.2Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a) Antiemetika | 0 | 0 | 0 |

b) Antidiarrhoika | 0 | 0 | 0 |

1.3Analgetika a spasmolytika

— Analgetika, antipyretika a protizánětlivé | 0 | 0 | 0 |

1.4Léčivé přípravky na nervový systém

— Léčivé přípravky proti mořské nemoci | 0 | 0 | 0 |

1.5Léčivé přípravky k zevnímu použití

— Dermatologické | 0 | 0 | 0 |

— Antiseptický roztok | 0 | 0 | 0 |

— Přípravky na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

2.ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

2.1Vybavení pro resuscitaci

— Kanyla pro resuscitaci z úst do úst | 0 | 0 | 0 |

2.2Obvazy a chirurgický šicí materiál

— Elastická adhezivní bandáž | 0 | 0 | 0 |

— Stlačená sterilní gáza | 0 | 0 | 0 |

— Rukavice z polyethylenu na jedno použití | 0 | 0 | 0 |

— Adhezivní obvaz | 0 | 0 | 0 |

— Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOTA

3.1 Všeobecná | 0 | 0 | 0 |

3.2 Kardiovaskulární | 0 | 0 | 0 |

3.3 Systému gastro-intestinálního | 0 | 0 | 0 |

3.4 Systému nervového | 0 | 0 | 0 |

3.5 Systému dýchacího | 0 | 0 | 0 |

3.6 Antiinfekční | 0 | 0 | 0 |

3.7 Pro zevní použití | 0 | 0 | 0 |

3.8 Jiná | 0 | 0 | 0 |

3.9 Kyslíkový přístroj | 0 | 0 | 0 |

Místo a datum: …

Podpis kapitána: …

Úřední potvrzení příslušné osoby nebo orgánu: …

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

LÉKAŘSKÉ VZDĚLÁNÍ KAPITÁNA A URČENÝCH ZAMĚSTNANCŮ

(čl. 5 odst. 3)

I. 1. Získání základních znalostí z fyziologie, symptomatologie a terapeutiky.

2. Získání znalostí o zdravotní prevenci, zejména v oblasti osobní a kolektivní hygieny, a znalostí o možných profylaktických opatřeních.

3. Získání praktické schopnosti týkající se základního léčení a způsobů bezpečnostní evakuace.

Pro osoby odpovědné za péči na palubách plavidel kategorie A musí být praktické vzdělání, pokud možno, získáno v nemocničním prostředí.

4. Získání dobré znalosti o možnostech využívání lékařských konzultací na dálku.

II. Lékařské vzdělávání musí brát v úvahu programy vymezené nejnovějšími obecně uznávanými mezinárodními dokumenty.

--------------------------------------------------

Top