EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_005_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik
Volym 05


SV

 

05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik - Volym 05

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1990 L 266 0001
 

31990L0476

 

Rådets direktiv 90/476/EEG av den 17 september 1990 om tillfälliga åtgärder, som skall tillämpas efter Tysklands enande tills rådet i samarbete med Europaparlamentet vidtar övergångsåtgärder (90/476/EEG)

3

 
1990 L 353 0007
 

31990R3569

 

Rådets förordning (EEG) nr 3569/90 av den 4 december 1990 om ändring med avseende på genomförande i Tyskland av förordning (EEG) nr 3044/89 om genomförande av stickprovsundersökning beträffande arbetskraften under våren 1990 och 1991

22

 
1990 L 353 0077
 

31990L0659

 

Rådets direktiv 90/659/EEG av den 4 december 1990 om övergångsåtgärder för Tyskland angående hälsa och säkerhet för arbetstagare (90/659/EEG)

23

 
1990 L 374 0001
 

31990L0679

 

Rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (90/679/EEG)

25

 
1991 L 028 0029
 

31991D0049

 

Rådets beslut av den 26 november 1990 om gemenskapsaktioner till förmån för de äldre (91/49/EEG:)

39

 
1991 L 177 0022
 

31991L0322

 

Kommissionens direktiv 91/322/EEG av den 29 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (91/322/EEG)

42

 
1991 L 206 0001
 

31991R2194

 

Rådets förordning (EEG) nr 2194/91 av den 25 juni 1991 om den övergångsperiod som gäller för arbetskraftens fria rörlighet mellan Spanien och Portugal å ena sidan och de övriga medlemsstaterna å andra sidan

45

 
1991 L 206 0002
 

31991R2195

 

Rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71

46

 
1991 L 206 0016
 

31991L0382

 

Rådets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 om ändring av direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (91/382/EEG)

60

 
1991 L 206 0019
 

31991L0383

 

Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (91/383/EEG)

63

 
1991 L 214 0069
 

31991D0387

 

Rådets beslut av den 22 juli 1991 om ändring av beslut 87/569/EEG om ett handlingsprogram för yrkesutbildning av unga och deras förberedelse för arbets- och vuxenlivet (PETRA) (91/387/EEG:)

66

 
1991 L 235 0001
 

31991D0423

 

Beslut nr 145 av den 27 juni 1990 om efterskottsbetalningar av familjeförmåner som utgår till egenföretagare enligt artiklarna 73 och 74 i förordning (EEG) nr 1408/71 (91/423/EEG:)

74

 
1991 L 235 0009
 

31991D0424

 

Beslut nr 146 av den 10 oktober 1990 om tolkningen av artikel 94.9 i förordning (EEG) nr 1408/71 (91/424/EEG:)

81

 
1991 L 235 0021
 

31991D0425

 

Rådets beslut nr 147 av den 10 oktober 1990 om tillämpningen av artikel 76 i förordning (EEG) nr 1408/71 (91/425/EEG:)

91

 
1991 L 288 0032
 

31991L0533

 

Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (91/533/EEG)

97

 
1991 L 349 0046
 

31991D0647

 

Kommissionens beslut av den 2 december 1991 om de maximibelopp som berättigar till bidrag från Europeiska socialfonden vad avser utgifter för ekonomiskt stöd vid anställning, etablering och sysselsättning (91/647/EEG:)

101

 
1991 L 351 0001
 

31991R3711

 

Rådets förordning (EEG) nr 3711/91 av den 16 december 1991 om anordnande av årliga statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

102

 
1992 L 106 0008
 

31992S1006

 

Kommissionens beslut nr 1006/92/EKSG av den 9 april 1992 om utvidgning av omskolningsstöd till att omfatta arbetstagare som förtidspensioneras och därmed frigör sina arbetstillfällen på områden som inte omfattas av Parisfördraget och som avlöses av arbetstagare från samma företag som har varit verksamma på områden som omfattas av Parisfördraget

105

 
1992 L 113 0019
 

31992L0029

 

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg

106

 
1992 L 136 0001
 

31992R1247

 

Rådets förordning (EEG) nr 1247/92 av den 30 april 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

124

 
1992 L 136 0007
 

31992R1248

 

Rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april 1992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

130

 
1992 L 136 0028
 

31992R1249

 

Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

151

 
1992 L 245 0001
 

31992R2434

 

Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

160

 
1992 L 245 0003
 

31992L0056

 

Rådets direktiv 92/56/EEG av den 24 juni 1992 om ändring av direktiv 75/129/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar

162

 
1992 L 245 0006
 

31992L0057

 

Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

165

 
1992 L 245 0023
 

31992L0058

 

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

182

Top