EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach

OJ L 113, 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

31992L0029Dziennik Urzędowy L 113 , 30/04/1992 P. 0019 - 0036
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 5 P. 0106
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 5 P. 0106


Dyrektywa Rady 92/29/EWG

z dnia 31 marca 1992 r.

dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 118 a,

uwzględniając wniosek Komisji [1] sporządzony po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

komunikat Komisji w sprawie jej programu dotyczącego bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy [4] przewiduje środki mające na celu zapewnienie opieki medycznej na morzu;

bezpieczeństwo i zdrowie pracowników na statkach, które stanowią miejsce pracy, z którym związanych jest wiele zagrożeń, mając na uwadze między innymi ich geograficzną izolację, wymaga szczególnej uwagi;

statki powinny posiadać odpowiednie wyposażenie medyczne, które powinno być właściwie przechowywane i kontrolowane w regularnych odstępach czasu, tak aby pracownicy mogli otrzymać na morzu niezbędną opiekę medyczną;

w celu zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej na morzu marynarze powinni być zachęcani poprzez szkolenia i informowanie do stosowania wyposażenia medycznego;

korzystanie z metod konsultacji medycznych na odległość stanowi skuteczny sposób przyczyniający się do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy określa się znaczenie następujących terminów:

a) "statek": każdy statek pływający pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowany pod pełną jurysdykcją Państwa Członkowskiego, statek pełnomorski lub do połowów przybrzeżnych, stanowiący własność prywatną lub publiczną, z wyjątkiem:

- statków żeglugi śródlądowej,

- okrętów wojennych,

- statków wycieczkowych używanych do celów niehandlowych i nieobsadzonych przez zawodową załogę,

- holowników pływających w obszarach portowych.

Statki są sklasyfikowane w trzech kategoriach zgodnie z załącznikiem I;

b) "pracownik": każda osoba wykonująca zawód na statku, włączając uczniów i praktykantów, z wyjątkiem pilotów portowych i personelu brzegowego wykonującego pracę na statku przy nabrzeżu;

c) "właściciel": zarejestrowany właściciel statku, chyba że statek został wyczarterowany przez dzierżawcę lub jest zarządzany, całkowicie lub częściowo, przez osobę fizyczną lub prawną inną niż zarejestrowany właściciel na podstawie umowy o zarząd; w tym przypadku właściciel jest określany jako dzierżawca statku lub jako fizyczna lub prawna osoba zarządzająca statkiem;

d) "wyposażenie medyczne": leki, sprzęt medyczny i odtrutki, których niekompletny wykaz podany jest w załączniku II;

e) "odtrutka": substancja stosowana do zapobiegania lub leczenia szkodliwego skutku lub skutków działania, bezpośrednich lub pośrednich, jednej lub więcej substancji umieszczonych w wykazie substancji niebezpiecznych w załączniku III.

Artykuł 2

Leki i sprzęt medyczny — szpital okrętowy — lekarz

Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że:

1) a) każdy statek pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją posiada zawsze na pokładzie wyposażenie medyczne, które spełnia co najmniej specyfikacje załącznika II sekcje I i II co do wymogów jakości dla kategorii statków, do której należy;

b) ilości środków i sprzętu medycznego zależą od rodzaju rejsu — w szczególności portów zawinięcia, celu podróży, czasu trwania — typu lub typów pracy wykonywanej podczas rejsu, rodzaju ładunku i liczby pracowników;

c) skład lekarstw i sprzętu medycznego w wyposażeniu medycznym jest wyszczególniony w wykazie kontrolnym odpowiadającym co najmniej ogólnym ramom ustanowionym w załączniku IV, sekcji A, B i C II 1 i II 2;

2) a) dla każdej z tratw ratunkowych i łodzi ratunkowych, każdy statek pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją posiada wodoszczelną skrzynkę z lekami zawierającą co najmniej wyposażenie medyczne określone w załączniku II sekcji I i II dla statków kategorii C;

b) zawartość tej skrzynki jest również wyszczególniona w wykazie kontrolnym określonym w ust. 1 lit. c);

3) każdy statek pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją powyżej zarejestrowanych 500 ton brutto, z załogą liczącą 15 lub więcej pracowników i wypływającą na rejs dłuższy niż trzy dni, posiada szpital okrętowy, w którym może być prowadzona opieka medyczna w zadowalających warunkach higienicznych i materialnych;

4) każdy statek pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją, z załogą liczącą 100 lub więcej pracowników i wypływający na międzynarodowy rejs dłuższy niż trzy dni ma lekarza odpowiedzialnego za opiekę medyczną nad pracownikami na pokładzie.

Artykuł 3

Odtrutki

Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że:

1) każdy statek pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją i przewożący jakąkolwiek z substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku III posiada na pokładzie wyposażenie medyczne zawierające co najmniej odtrutki wymienione w załączniku II sekcja III;

2) każdy statek typu prom pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją, którego warunki działania nie zawsze pozwalają na odpowiednio wczesne rozpoznanie rodzaju przewożonych substancji niebezpiecznych posiada na pokładzie wyposażenie medyczne zawierające przynajmniej odtrutki umieszczone w załączniku II sekcja III.

Jednakże gdy rejs jest regularny i trwa mniej niż dwie godziny, odtrutki mogą być ograniczone do tych, które muszą być podawane z powodu wyjątkowych, nagłych wypadków, w okresie nieprzekraczającym normalnego czasu trwania rejsu;

3) skład wyposażenia medycznego w zakresie odtrutek jest wyszczególniony w wykazie kontrolnym odpowiadającym co najmniej ogólnym ramom ustanowionym w załączniku IV, sekcjach A, B i C, II 3.

Artykuł 4

Podział obowiązków

Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że:

1) a) zaopatrzenie i uzupełnianie zaopatrzenia wyposażenia medycznego każdego statku pływającego pod jego banderą lub zarejestrowanego pod jego pełną jurysdykcją jest podejmowane na wyłączną odpowiedzialność właściciela, bez obciążania kosztami pracowników;

b) zarządzanie wyposażeniem medycznym podlega kapitanowi statku, który może, bez uszczerbku dla tej odpowiedzialności, przekazać korzystanie oraz utrzymywanie wyposażenia medycznego jednemu lub więcej specjalnie wyznaczonym pracownikom, ze względu na ich kompetencje;

2) wyposażenie medyczne jest przechowywane w dobrych warunkach, uzupełniane i/lub wymieniane tak szybko, jak tylko jest to możliwe, i w każdym przypadku jako priorytetowa część normalnej procedury uzupełniania prowiantu;

3) w razie niebezpieczeństwa stwierdzonego przez kapitana, jeśli to możliwe — po uzyskaniu opinii lekarskiej, wymagane leki, sprzęt medyczny i odtrutki, które nie są dostępne na pokładzie, udostępniane są jak najszybciej.

Artykuł 5

Informacja i szkolenie

Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że:

1) do wyposażenia medycznego dołączone są wskazówki co do jego stosowania, zawierające instrukcje użycia co najmniej odtrutek wymaganych przez załącznik II sekcję III;

2) wszystkie osoby odbywające zawodowe szkolenie morskie i przeznaczone do pracy na pokładzie statku przechodzą podstawowe szkolenie dotyczące środków medycznych i działań, które powinny być podjęte niezwłocznie z powodu wypadku lub pilnej potrzeby interwencji medycznej;

3) kapitan i każdy pracownik lub pracownicy, których on wydelegował do używania wyposażenia medycznego zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b), otrzymali specjalne przeszkolenie, okresowo aktualizowane, przynajmniej co pięć lat, uwzględniające specyficzne zagrożenia i potrzeby związane z różnymi kategoriami statków oraz zgodnie z ogólnymi wskazówkami określonymi w załączniku V.

Artykuł 6

Konsultacje medyczne przez radio

1. Aby zapewnić lepszą interwencję medyczną pracownikom w nagłych przypadkach, każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że:

a) wyznaczono jeden lub więcej ośrodków do udzielania pracownikom bezpłatnych porad medycznych przez radio;

b) niektórzy lekarze świadczący swoje usługi ośrodkom radiowej konsultacji są przeszkoleni w zakresie szczególnych warunków występujących na statkach.

2. W celu optymalizacji udzielanej porady konsultacyjne ośrodki radiowe mogą, za zgodą zainteresowanych pracowników, przechowywać indywidualne kartoteki lekarskie.

Kartoteki te pozostają poufne.

Artykuł 7

Kontrola

1. Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że właściwa osoba lub właściwy organ przeprowadza coroczną kontrolę w celu sprawdzenia, czy na pokładzie wszystkich statków pływających pod jego banderą:

- wyposażenie medyczne spełnia minimalne wymagania niniejszej dyrektywy,

- wykaz kontrolny przewidziany w art. 2 ust. 1 lit. c) potwierdza, że wyposażenie medyczne odpowiada tym minimalnym wymogom,

- wyposażenie medyczne jest prawidłowo przechowywane,

- przestrzegane są wszystkie terminy ważności.

2. Kontrola wyposażenia medycznego przechowywanego na tratwach ratunkowych przeprowadzana jest w trakcie corocznej konserwacji tych tratw.

Kontrole te mogą być wyjątkowo przesunięte maksymalnie na okres do pięciu miesięcy.

Artykuł 8

Komitet

1. W celu czysto technicznego dostosowania Załączników do niniejszej dyrektywy w świetle postępu technicznego lub rozwoju międzynarodowych uregulowań lub nowych ustaleń w tej dziedzinie Komisja jest wspomagana przez Komitet złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet wydaje opinię w sprawie projektu w terminie, który może ustalić przewodniczący stosownie do pilności sprawy. Opinia zostaje przyjęta większością głosów ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu w przypadku decyzji przyjmowanych przez Radę na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie są ważone w sposób określony w niniejszym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. Komisja przyjmuje przewidziane środki, jeśli są one zgodne z opinią Komitetu.

Jeśli przewidziane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedłoży Radzie wniosek w sprawie środków, jakie powinny zostać podjęte. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty przedstawienia Radzie Rada nie podejmie decyzji, zaproponowane środki zostaną przyjęte przez Komisję.

Artykuł 9

Przepisy końcowe

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie do dnia 31 grudnia 1994 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

3. Państwa Członkowskie co pięć lat przedkładają Komisji sprawozdanie z praktycznego wykonania przepisów niniejszej dyrektywy, określając stanowiska pracodawców i pracowników.

Komisja informuje o tym Parlament Europejski, Radę, Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

4. Komisja przynajmniej co pięć lat przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy, uwzględniając ust. 1, 2 i 3.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 1992 r.

W imieniu Rady

Vitor Martins

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 183 z 24.7.1990, str. 6. iDz.U. C 74 z 20.3.1991, str. 11.

[2] Dz.U. C 48 z 25.2.1991, str. 154. iDz.U. C 326 z 16.12.1991, str. 72.

[3] Dz.U. C 332 z 31.12.1990, str. 165.

[4] Dz.U. C 28 z 3.2.1988, str. 3.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

KATEGORIE STATKÓW

(art. 1 lit. a)

A. Statki pełnomorskie lub rybackie bez ograniczenia długości rejsu.

[1].

C. Statki portowe, łodzie i statki pozostające bardzo blisko brzegu lub nieposiadające kabiny mieszkalnej innej niż sterówka.

[1] dla kapitanów statków pływających pod ich banderą lub zarejestrowanych pod ich pełną jurysdykcją, którzy są lub mogą być zainteresowani stosowaniem pierwszego akapitu tego przypisu; informacja przekazywana jest w najbardziej właściwy sposób, na przykład przez radiowe ośrodki konsultacyjne, ośrodki koordynacyji ratownictwa lub radiostacje przybrzeżne.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE (WYKAZ NIEKOMPLETNY)

(art. 1 lit. d)

I. LEKI

Kategorie statków |

| A | B | C |

1.Sercowo-naczyniowe

a) Analeptyki sercowo-krążeniowe — sympatykomimetyki | x | x | |

b) Preparaty przeciw dusznicy bolesnej | x | x | x |

c) Leki moczopędne | x | x | |

d) Leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające czynność skurczową macicy, jeśli na pokładzie znajdują się kobiety | x | x | x |

e) Leki hipotensyjne | x | | |

2.Układ trawienny

a) Leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnic | | | |

— Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H2 | x | | |

— Leki zobojętniające | x | x | |

b) Leki przeciwwymiotne | x | x | x |

c) Leki przeczyszczające | x | | |

d) Leki przeciwbiegunkowe | x | x | x |

e) Antyseptyki jelitowe | x | x | |

f) Preparaty przeciw krwawnicy | x | x | |

3.Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe

a) Preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne | x | x | x |

b) Silne środki przeciwbólowe | x | x | |

c) Spazmolityki | x | x | |

4.Układ nerwowy

a) Anksjolityki | x | x | |

b) Neuroleptyki | x | x | |

c) Środki przeciw chorobie morskiej | x | x | x |

d) Leki przeciwpadaczkowe | x | | |

5.Leki przeciwuczuleniowe i przeciwwstrząsowe

a) Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory HI | x | x | |

b) Glikokortykoidy do wstrzyknięć | x | x | |

6.Układ oddechowy

a) Preparaty bronchospazmolityczne | x | x | |

b) Leki przeciwkaszlowe | x | x | |

c) Leki stosowane w przeziębieniach i zapaleniu zatok | x | x | |

7.Przeciwzakaźne

a) Antybiotyki (co najmniej dwie grupy) | x | x | |

b) Sulfonamidy przeciwbakteryjne | x | x | |

c) Antyseptyki dróg moczowych | x | | |

d) Leki przeciwpasożytnicze | x | x | |

e) Środki przeciw zakażeniom jelitowym | x | x | |

f) Szczepionki przeciwtężcowe i immunoglobuliny | x | x | |

8. Preparaty nawadniające, odżywcze i osoczowe | x | x | |

9.Leki do użytku zewnętrznego

a)Leki dermatologiczne

— Roztwory antyseptyczne | x | x | x |

— Maści z antybiotykami | x | x | |

— Maści przeciwzapalne i przeciwbólowe | x | x | |

— Kremy przeciwgrzybicze | x | | |

— Preparaty stosowane przy oparzeniach | x | x | x |

b)Leki okulistyczne

— Krople z antybiotykami | x | x | |

— Krople z antybiotykami i środkami przeciwzapalnymi | x | x | |

— Krople o działaniu znieczulającym | x | x | |

— Krople zwężające źrenicę i obniżające ciśnienie śródgałkowe | x | x | |

c)Leki stosowane do ucha

— Roztwory antybiotyków | x | x | |

— Roztwory znieczulające i przeciwzapalne | x | x | |

d)Leki stosowane przy zakażeniach jamy ustnej i gardła

— Płukanki do ust z antybiotykami lub środkami antyseptycznymi | x | x | |

e)Miejscowe środki znieczulające

— Miejscowe środki znieczulające działające przez zamrożenie | x | | |

— Miejscowe środki znieczulające do iniekcji śródskórnej | x | x | |

— Dentystyczne środki znieczulające i mieszaniny antyseptyczne | x | x | |

II. SPRZĘT MEDYCZNY

Kategorie statków |

| A | B | C |

1.Sprzęt resuscytacyjny

— Ręczne urządzenie resuscytacyjne | x | x | |

— Urządzenie do podawania tlenu z zaworem redukcyjnym, aby mógł być używany tlen przemysłowy ze statku lub pojemnik z tlenem | x | x | |

— Mechaniczny aspirator do oczyszczania górnych dróg oddechowych | x | x | |

— Maska do prowadzenia resuscytacji metodą usta-usta | x | x | x |

2.Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów

— Jednorazowe narzędzie do automatycznego zszywania brzegów lub zestaw do szycia z igłami | x | x | |

— Adhezyjny bandaż elastyczny | x | x | x |

— Paski z gazy | x | | |

— Opatrunki do bandażowania palców | x | | |

— Jałowe kompresy gazowe | x | x | x |

— Wata | x | x | |

— Jałowe prześcieradła dla poparzonych | x | x | |

— Chusta trójkątna | x | x | |

— Jednorazowe rękawiczki z polietylenu | x | x | x |

— Opatrunek adhezyjny | x | x | x |

— Jałowe bandaże uciskowe | x | x | x |

— Adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku | x | x | x |

— Niewchłanialne nici z igłami | x | | |

— Gaza nasycona wazeliną | x | x | |

3.Narzędzia

— Jednorazowe skalpele | x | | |

— Nierdzewne stalowe pudełko na narzędzia | x | x | |

— Nożyczki | x | x | |

— Pincety chirurgiczne | x | x | |

— Kleszczyki hemostatyczne | x | x | |

— Imadło do igieł | x | | |

— Jednorazowe żyletki | x | | |

4.Sprzęt diagnostyczny i monitoringowy

— Jednorazowa szpatułka do uciskania języka | x | x | |

— Papierki wskaźnikowe do analizy moczu | x | | |

— Karty gorączkowe | x | | |

— Prześcieradła ewakuacyjne | x | x | |

— Stetoskop | x | x | |

— Ciśnieniomierz | x | x | |

— Standardowy termometr lekarski | x | x | |

— Termometr hypotermiczny | x | x | |

5.Sprzęt do iniekcji, perfuzji, punkcji i cewnikowania

— Sprzęt do drenażu pęcherza | x | | |

— Zestaw do kroplówki doodbytniczej | x | | |

— Jednorazowy aparat do infuzji dożylnej | x | | |

— Worek na mocz cewnikowany | x | | |

— Jednorazowe strzykawki i igły | x | x | |

— Cewnik | x | | |

6.Ogólny sprzęt medyczny

— Basen | x | | |

— Termofor | x | | |

— Butla na mocz | x | | |

— Worek na lód | x | | |

7.Sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości

— Plastyczna szyna do unieruchomienia palca | x | x | |

— Plastyczna szyna do unieruchomienia przedramienia i dłoni | x | x | |

— Szyna nadmuchiwana | x | x | |

— Szyna do unieruchomienia uda | x | x | |

— Kołnierz do unieruchomienia szyi | x | x | |

— Szyna Thomas'a lub materac z wgłębieniami | x | | |

8.Dezynfekcja, dezynsekcja i zapobieganie

— Środek odkażający wodę | x | | |

— Płynny insektycyd | x | | |

— Sproszkowany insektycyd | x | | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

(art. 1 lit. e) i art. 3 ust. 1)

Substancje wymienione w niniejszym Załączniku są brane pod uwagę niezależnie od formy, w jakiej występują na pokładzie, również w formie odpadów lub pozostałości ładunku.

- Substancje i przedmioty wybuchowe,

- Gazy: sprzężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem,

- Łatwopalne ciecze,

- Łatwopalne ciała stałe,

- Materiały samozapalne,

- Substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają łatwo palne gazy,

- Substancje zapalne,

- Nadtlenki organiczne,

- Substancje toksyczne,

- Substancje zakaźne,

- Substancje radioaktywne,

- Substancje korozyjne,

- Niektóre substancje niebezpieczne, tj. wszystkie inne substancje, które, jak pokazało doświadczenie, są lub mogą okazać się niebezpieczne na tyle, że trzeba będzie zastosować przepisy art. 3.

Uwaga

W celu szczegółowego wykonania niniejszego Załącznika Państwa Członkowskie mogą powoływać się na jednolite wydanie IMO International Maritime Dangerous Goods Code z 1990 r.

Każda adaptacja tego Załącznika, w wykonaniu art. 8, może uwzględnić między innymi każdą aktualizację IMO International Maritime Dangerous Goods Code.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

OGÓLNE RAMY DLA KONTROLI MEDYCZNEGO WYPOSAŻENIA STATKÓW

(art. 2 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 3)

SEKCJA A. KATEGORIA STATKÓW A

I. Szczegóły dotyczące statku

Nazwa: …

Bandera:…

Port macierzysty: …

II. Wyposażenie medyczne

| Wymagana ilość | Ilości faktycznie znajdujące się na pokładzie | Uwagi (szczególnie daty ważności) |

1.LEKI

1.1Sercowo-naczyniowe

a) Analeptyki sercowo-krążeniowe — sympatykomimetyki | 0 | 0 | 0 |

b) Preparaty przeciw dusznicy bolesnej | 0 | 0 | 0 |

c) Leki moczopędne | 0 | 0 | 0 |

d) Leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające czynność skurczową macicy, jeśli na pokładzie znajduje się kobiety | 0 | 0 | 0 |

e) Leki hipotensyjne | 0 | 0 | 0 |

1.2.Układ trawienny

a) Leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy | | | |

— Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H2 | 0 | 0 | 0 |

— Leki zobojętniające | 0 | 0 | 0 |

b) Leki przeciwwymiotne | 0 | 0 | 0 |

c) Leki przeczyszczające | 0 | 0 | 0 |

d) Leki przeciwbiegunkowe | 0 | 0 | 0 |

e) Antyseptyki jelitowe | 0 | 0 | 0 |

f) Preparaty przeciw hemoroidom | 0 | 0 | 0 |

1.3.Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe

a) Preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne | 0 | 0 | 0 |

b) Silne środki przeciwbólowe | 0 | 0 | 0 |

c) Spazmolityki | 0 | 0 | 0 |

1.4.Układ nerwowy

a) Anksjolityki | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptyki | 0 | 0 | 0 |

c) Środki przeciw chorobie morskiej | 0 | 0 | 0 |

d) Leki przeciwpadaczkowe | 0 | 0 | 0 |

1.5.Leki przeciwuczuleniowe i przeciwwstrząsowe

a) Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1 | 0 | 0 | 0 |

b) Glikokortykoidy do wstrzyknięć | 0 | 0 | 0 |

1.6.Układ oddechowy

a) Preparaty bronchospasmolityczne | 0 | 0 | 0 |

b) Leki przeciwkaszlowe | 0 | 0 | 0 |

c) Leki stosowane w przeziębieniach i zapaleniu zatok | 0 | 0 | 0 |

1.7.Przeciwzakaźne

a) Antybiotyki (co najmniej dwie grupy) | 0 | 0 | 0 |

b) Sulfonamidy przeciwbakteryne | 0 | 0 | 0 |

c) Antyseptyki dróg moczowych | 0 | 0 | 0 |

d) Leki przeciwpasożytnicze | 0 | 0 | 0 |

e) Środki przeciw zakażeniom jelitowym | 0 | 0 | 0 |

f) Szczepionki przeciwtężcowe i immunoglobuliny | 0 | 0 | 0 |

1.8. Preparaty nawadniające, odżywcze i osoczowe | 0 | 0 | 0 |

1.9.Leki do użytku zewnętrznego

a)Leki dermatologiczne

— Roztwory antyseptyczne | 0 | 0 | 0 |

— Maści z antybiotykami | 0 | 0 | 0 |

— Maści przeciwzapalne i przeciwbólow | 0 | 0 | 0 |

— Kremy przeciwgrzybicze | 0 | 0 | 0 |

— Preparaty stosowane przy oparzeniach | 0 | 0 | 0 |

b)Leki okulistyczne

— Krople z antybiotykami | 0 | 0 | 0 |

— Krople z antybiotykami i środkami przeciwzapalnymi | 0 | 0 | 0 |

— Krople o działaniu znieczulającym | 0 | 0 | 0 |

— Krople zwężające źrenicę i obniżające ciśnienie śródgałkowe | 0 | 0 | 0 |

c)Leki stosowane do ucha

— Roztwory antybiotyków | 0 | 0 | 0 |

— Roztwory znieczulające i przeciwzapalne | 0 | 0 | 0 |

d)Leki stosowane przy zakażeniach jamy ustnej i gardła

— Płukanki do ust z antybiotykami lub środkami antyseptycznymi | 0 | 0 | 0 |

e)Miejscowe środki znieczulające

— Miejscowe środki znieczulające działające przez zamrożenie | 0 | 0 | 0 |

— Miejscowe środki znieczulające do iniekcji śródskórnej | 0 | 0 | 0 |

— Dentystyczne środki znieczulające i mieszaniny antyseptyczne | 0 | 0 | 0 |

2.SPRZĘT MEDYCZNY

2.1.Sprzęt resuscytacyjny

— Ręczne urządzenie resuscytacyjne | 0 | 0 | 0 |

— Urządzenie do podawania tlenu z zaworem redukcyjnym, aby mógł być używany tlen przemysłowy ze statku lub pojemnik z tlenem | 0 | 0 | 0 |

— Mechaniczny aspirator do oczyszczania górnych dróg oddechowych | 0 | 0 | 0 |

— Maska do prowadzenia resuscytacji metodą usta-usta | 0 | 0 | 0 |

2.2.Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów

— Jednorazowe narzędzie do automatycznego zszywania brzegów lub zestaw do szycia z igłami | 0 | 0 | 0 |

— Adhezyjny bandaż elastyczny | 0 | 0 | 0 |

— Paski z gazy | 0 | 0 | 0 |

— Opatrunki do bandażowania palców | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe kompresy gazowe | 0 | 0 | 0 |

— Wata | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe prześcieradła dla poparzonych | 0 | 0 | 0 |

— Chusta trójkątna | 0 | 0 | 0 |

— Jednorazowe rękawiczki z polietylenu | 0 | 0 | 0 |

— Opatrunek adhezyjny | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe bandaże uciskowe | 0 | 0 | 0 |

— Adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku | 0 | 0 | 0 |

— Niewchłanialne nici z igłami | 0 | 0 | 0 |

— Gaza nasycona wazeliną | 0 | 0 | 0 |

2.3.Narzędzia

— Jednorazowe skalpele | 0 | 0 | 0 |

— Nierdzewne stalowe pudełko na narzędzia | 0 | 0 | 0 |

— Nożyczki | 0 | 0 | 0 |

— Pincety chirurgiczne | 0 | 0 | 0 |

— Kleszczyki hemostatyczne | 0 | 0 | 0 |

— Imadło do igieł | 0 | 0 | 0 |

— Jednorazowe żyletki | 0 | 0 | 0 |

2.4.Sprzęt diagnostyczny i monitoringowy

— Jednorazowa szpatułka do uciskania języka | 0 | 0 | 0 |

— Papierki wskaźnikowe do analizy moczu | 0 | 0 | 0 |

— Karty gorączkowe | 0 | 0 | 0 |

— Prześcieradła ewakuacyjne | 0 | 0 | 0 |

— Stetoskop | 0 | 0 | 0 |

— Ciśnieniomierz | 0 | 0 | 0 |

— Standardowy termometr lekarski | 0 | 0 | 0 |

— Termometr hypotermiczny | 0 | 0 | 0 |

2.5.Sprzęt do iniekcji, perfuzji, punkcji i cewnikowania

— Sprzęt do drenażu pęcherza | 0 | 0 | 0 |

— Zestaw do kroplówki do odbytniczej | 0 | 0 | 0 |

— Jednorazowy aparat do infuzji dożylnej | 0 | 0 | 0 |

— Worek na mocz cewnikowany | 0 | 0 | 0 |

— Jednorazowe strzykawki i igły | 0 | 0 | 0 |

— Cewnik | 0 | 0 | 0 |

2.6.Ogólny sprzęt medyczny

— Basen | 0 | 0 | 0 |

— Termofor | 0 | 0 | 0 |

— Butla na mocz | 0 | 0 | 0 |

— Worek na lód | 0 | 0 | 0 |

2.7.Sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości

— Plastyczna szyna do unieruchomienia palca | 0 | 0 | 0 |

— Plastyczna szyna do unieruchomienia przedramienia i dłoni | 0 | 0 | 0 |

— Szyna nadmuchiwana | 0 | 0 | 0 |

— Szyna do unieruchomienia uda | 0 | 0 | 0 |

— Kołnierz do unieruchomienia szyi | 0 | 0 | 0 |

— Szyna Thomas'a lub materac z wgłębieniami | 0 | 0 | 0 |

2.8.Dezynfekcja, dezynsekcja i zapobieganie

— Środek odkażający wodę | 0 | 0 | 0 |

— Płynny insektycyd | 0 | 0 | 0 |

— Sproszkowany insektycyd | 0 | 0 | 0 |

3.ODTRUTKI

3.1. Ogólne | 0 | 0 | 0 |

3.2. Sercowo-naczyniowe | 0 | 0 | 0 |

3.3. Układ trawienny | 0 | 0 | 0 |

3.4. Układ nerwowy | 0 | 0 | 0 |

3.5. Układ oddechowy | 0 | 0 | 0 |

3.6. Przeciwzakaźne | 0 | 0 | 0 |

3.7. Do użytku zewnętrznego | 0 | 0 | 0 |

3.8. Inne | 0 | 0 | 0 |

3.9. Niezbędne do podawania tlenu | 0 | 0 | 0 |

Miejscowść i data:…

Podpis kapitana: …

Zatwierdzenie przez właściwą osobę lub organ: …

SEKCJA B. KATEGORIA STATKÓW B

I. Szczegóły dotyczące statku

Nazwa: …

Bandera:…

Port macierzysty: …

II. Wyposażenie medyczne

| Wymagana liczba | Aktualnie na pokładzie | Uwagi (szczególnie daty ważności) |

1.LEKI

1.1.Sercowo-naczyniowe

a) Analeptyki sercowo-krążeniowe — sympatykomimetyki | 0 | 0 | 0 |

b) Preparaty przeciw dusznicy bolesnej | 0 | 0 | 0 |

c) Leki moczopędne | 0 | 0 | 0 |

d) Leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające czynność skurczową macicy, jeśli na pokładzie znajdują się kobiety | 0 | 0 | 0 |

1.2.Układ trawienny

a) Leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy | | | |

— Leki zobojętniające | 0 | 0 | 0 |

b) Leki przeciwwymiotne | 0 | 0 | 0 |

c) Leki przeciwbiegunkowe | 0 | 0 | 0 |

d) Antyseptyki jelitowe | 0 | 0 | 0 |

e) Preparaty przeciw hemoroidom | 0 | 0 | 0 |

1.3.Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe

a) Preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne | 0 | 0 | 0 |

b) Silne środki przeciwbólowe | 0 | 0 | 0 |

c) Spazmolityki | 0 | 0 | 0 |

1.4.Układ nerwowy

a) Anksjolityki | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptyki | 0 | 0 | 0 |

c) Środki przeciw chorobie morskiej | 0 | 0 | 0 |

1.5.Leki przeciwuczuleniowe i przeciwwstrząsowe

a) Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory Hi | 0 | 0 | 0 |

b) Glikokortykosterydy do wstrzyknięć | 0 | 0 | 0 |

1.6.Układ oddechowy

a) Preparaty bronchospasmolityczne | 0 | 0 | 0 |

b) Leki przeciwkaszlowe | 0 | 0 | 0 |

c) Leki stosowane w przeziębieniach i zapaleniu zatok | 0 | 0 | 0 |

1.7.Przeciwzakaźne

a) Antybiotyki (co najmniej dwie grupy) | 0 | 0 | 0 |

b) Sulfonamidy przeciwbakteryjne | 0 | 0 | 0 |

c) Leki przeciwpasożytnicze | 0 | 0 | 0 |

d) Środki przeciw zakażeniom jelitowym | 0 | 0 | 0 |

e) Szczepionki przeciwtężcowe i immunoglobuliny | 0 | 0 | 0 |

1.8. Preparaty nawadniające, odżywcze i osoczowe | 0 | 0 | 0 |

1.9.Leki do użytku zewnętrznego

a)Leki dermatologiczne

— Roztwory antyseptyczne | 0 | 0 | 0 |

— Maści z antybiotykami | 0 | 0 | 0 |

— Maści przeciwzapalne i przeciwbólowe | 0 | 0 | 0 |

— Preparaty stosowane przy oparzeniach | 0 | 0 | 0 |

b)Leki okulistyczne

— Krople z antybiotykami | 0 | 0 | 0 |

— Krople z antybiotykami i środkami przeciwzapalnymi | 0 | 0 | 0 |

— Krople o działaniu znieczulającym | 0 | 0 | 0 |

— Krople zwężające źrenicę i obniżające ciśnienie śródgałkowe | 0 | 0 | 0 |

c)Leki stosowane do ucha

— Roztwory antybiotyków | 0 | 0 | 0 |

— Roztwory znieczulające i przeciwzapalne | 0 | 0 | 0 |

d)Leki stosowane przy zakażeniach jamy ustnej i gardła

— Płukanki do ust z antybiotykami lub środkami antyseptycznymi | 0 | 0 | 0 |

e)Miejscowe środki znieczulające

— Miejscowe grodki znieczulające do iniekcji śródskórnej | 0 | 0 | 0 |

— Dentystyczne środki znieczulające i mieszaniny antyseptyczne | 0 | 0 | 0 |

2.SPRZĘT MEDYCZNY

2.1.Sprzęt resuscytacyjny

— Ręczne urządzenie resuscytacyjne | 0 | 0 | 0 |

— Urządzenie do podawania tlenu z zaworem redukcyjnym, aby mógł być używany tlen przemysłowy ze statku lub pojemnik z tlenem | 0 | 0 | 0 |

— Mechaniczny aspirator do oczyszczania górnych dróg oddechowych | 0 | 0 | 0 |

— Maska do prowadzenia resuscytacji metodą usta-usta | 0 | 0 | 0 |

2.2.Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów

— Jednorazowe narzędzie do automatycznego zszywania brzegów lub zestaw do szycia z igłami | 0 | 0 | 0 |

— Adhezyjny bandaż elastyczny | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe kompresy gazow | 0 | 0 | 0 |

— Wata | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe prześcieradła dla poparzonych | 0 | 0 | 0 |

— Chusta trójkątna | 0 | 0 | 0 |

— Jednorazowe rękawiczki z polietylenu | 0 | 0 | 0 |

— Opatrunek adhezyjny | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe bandaże uciskowe | 0 | 0 | 0 |

— Adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku | 0 | 0 | 0 |

— Gaza nasycona wazeliną | 0 | 0 | 0 |

2.3.Narzędzia

— Nierdzewne stalowe pudełko na narzędzia | 0 | 0 | 0 |

— Nożyczki | 0 | 0 | 0 |

— Pincety chirurgiczne | 0 | 0 | 0 |

— Kleszczyki hemostatyczne | 0 | 0 | 0 |

2.4.Sprzęt diagnostyczny i monitoringowy

— Jednorazowa szpatułka do uciskania języka | 0 | 0 | 0 |

— Prześcieradła ewakuacyjne | 0 | 0 | 0 |

— Stetoskop | 0 | 0 | 0 |

— Ciśnieniomierz | 0 | 0 | 0 |

— Standardowy termometr lekarski | 0 | 0 | 0 |

— Termometr hypotermiczny | 0 | 0 | 0 |

2.5.Sprzęt do iniekcji, perfuzji, punkcji i cewnikowania

— Jednorazowe strzykawki i igły | 0 | 0 | 0 |

2.6.Sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości

— Plastyczna szyna do unieruchomienia palca | 0 | 0 | 0 |

— Plastyczna szyna do unieruchomienia przedramienia i dłoni | 0 | 0 | 0 |

— Szyna nadmuchiwana | 0 | 0 | 0 |

— Szyna do unieruchomienia uda | 0 | 0 | 0 |

— Kołnierz do unieruchomienia szyi | 0 | 0 | 0 |

3.ODTRUTKI

3.1. Ogólne | 0 | 0 | 0 |

3.2. Sercowo-naczyniowe | 0 | 0 | 0 |

3.3. Układ trawienny | 0 | 0 | 0 |

3.4. Układ nerwowy | 0 | 0 | 0 |

3.5. Układ oddechowy | 0 | 0 | 0 |

3.6. Przeciwzakaźne | 0 | 0 | 0 |

3.7. Do użytku zewnętrznego | 0 | 0 | 0 |

3.8. Inne | 0 | 0 | 0 |

3.9. Niezbędne do podawania tlenu | 0 | 0 | 0 |

Miejscowość i data: …

Podpis kapitana: …

Zatwierdzenie przez właściwą osobę lub właściwy organ: …

SEKCJA C. KATEGORIA STATKÓW C

I. Szczegóły dotyczące statku

Nazwa: …

Bandera:…

Port macierzysty: …

II. Wyposażenie medyczne

| Wymagana liczba | Aktualnie na pokładzie | Uwagi (szczególnie daty ważności) |

1.LEKI

1.1.Sercowo-naczyniowe

a) Preparaty przeciw dusznicy bolesnej | 0 | 0 | 0 |

b) Leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające czynność skurczową macicy, jeśli na pokładzie znajdują się kobiety | 0 | 0 | 0 |

1.2.Układ trawienny

a) Leki przeciwwymiotne | 0 | 0 | 0 |

b) Leki przeciwbiegunkowe | 0 | 0 | 0 |

1.3.Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe

— Preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne | 0 | 0 | 0 |

1.4.Układ nerwowy

— Środki przeciw chorobie morskiej | 0 | 0 | 0 |

1.5.Leki do użytku zewnętrznego

— Leki dermatologiczne | 0 | 0 | 0 |

— Roztwory antyseptyczne | 0 | 0 | 0 |

— Preparaty stosowane przy oparzeniach | 0 | 0 | 0 |

2.SPRZĘT MEDYCZNY

2.1.Sprzęt resuscytacyjny

— Maska do prowadzenia resuscytacji metodą usta-usta | 0 | 0 | 0 |

2.2.Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów

— Adhezyjny bandaż elastyczny | 0 | 0 | 0 |

— Jednorazowe rękawiczki z polietylenu | 0 | 0 | 0 |

— Opatrunek adhezyjny | 0 | 0 | 0 |

— Jałowe bandaże uciskowe | 0 | 0 | 0 |

— Adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku | 0 | 0 | 0 |

3.ODTRUTKI

3.1. Ogólne | 0 | 0 | 0 |

3.2. Sercowo-naczyniowe | 0 | 0 | 0 |

3.3. Układ trawienny | 0 | 0 | 0 |

3.4. Układ nerwowy | 0 | 0 | 0 |

3.5. Układ oddechowy | 0 | 0 | 0 |

3.6. Przeciwzakaźne | 0 | 0 | 0 |

3.7. Do użytku zewnętrznego | 0 | 0 | 0 |

3.8. Inne | 0 | 0 | 0 |

3.9. Niezbędne do podawania tlenu | 0 | 0 | 0 |

Miejscowość i data: …

Podpis kapitana: …

Zatwierdzenie przez właściwą osobę lub właściwy organ: …

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

SZKOLENIE MEDYCZNE KAPITANA I WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW

(art. 5 ust. 3)

I. 1. Podstawowe wiadomości z fizjologii, symptomatologii i lecznictwa.

2. Elementy medycyny zapobiegawczej, szczególnie higieny osobistej i ogólnej oraz elementy możliwych środków profilaktycznych.

3. Umiejętność wykonywania podstawowych rodzajów leczenia i zejścia ze statku w nagłych wypadkach na morzu.

Osoby odpowiedzialne za leczenie na pokładzie statkach kategorii A powinny, o ile to możliwe, odbyć praktyczne szkolenie w szpitalach.

4. Szczegółowa znajomość korzystania z różnych urządzeń zdalnej konsultacji lekarskiej.

II. Niniejsze szkolenie powinno uwzględniać programy instrukcji wyszczególnione w odpowiednich aktualnych dokumentach międzynarodowych.

--------------------------------------------------

Top