EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088Úřední věstník L 017 , 21/01/1997 S. 0017 - 0027


Nařízení Komise (ES) č. 88/97

ze dne 20. ledna 1997

o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], ve znění nařízení (ES) č. 2331/96 [2],

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 ze dne l4. ledna 1997, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96 [3], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením (ES) č. 71/97 (dále jen "referenční nařízení") Rada rozšířila antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 [4] z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z této země.

(2) Referenční nařízení stanoví některé zásady a pokyny, jimiž se řídí osvobození některých dovozů součástí jízdních kol od rozšířeného cla.

(3) Toto nařízení by mělo stanovit jasné pokyny pro zúčastněné strany o způsobu provozování rozšířeného systému. Zejména by mělo obsahovat jasná ustanovení o způsobu, kterým lze osvobodit některé dovozy podstatných součástí jízdních kol od rozšířeného cla a jak lze povolení tohoto osvobození získat.

(4) V tomto ohledu by systém osvobození měl stanovit tři případy, v nichž lze dovozy podstatných součástí jízdních kol podmíněně nebo definitivně osvobodit od zaplacení rozšířeného cla.

Zaprvé, přímé dovozy podstatných součástí jízdních kol by měly být osvobozeny od rozšířeného cla, jsou-li navrženy na propuštění do volného oběhu montážním subjektem, který byl Komisí osvobozen, nebo jeho jménem.

Zadruhé, dovozy podstatných součástí jízdních kol by měly být osvobozeny od rozšířeného cla také v případě, kdy jsou povoleny v rámci kontroly zvláštního použití a jestliže jsou konečně dodány osvobozenému montážnímu subjektu anebo jsou navrženy na propuštění do volného oběhu nebo dodány určité straně v omezených množstvích. V tomto ohledu je vhodné obdobně použít současný mechanismus kontroly zvláštního použití, zavedený nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 [5] a nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 [6] naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 12/97 [7]. Jestliže je navrženo na propuštění do volného oběhu nebo dodáno určité straně měsíčně méně než 300 jednotek součástí jízdních kol jakéhokoli druhu, budou mít tyto dovozy podstatných součástí jízdních kol omezený ekonomický význam a pravděpodobně nepodkopají účinek cla uloženého nařízením (EHS) č. 2474/93. Proto by neměly být považovány za obejití.

Zatřetí, dovozy podstatných součástí jízdních kol by měly být podmíněně osvobozeny od rozšířeného cla pozastavením platby rozšířeného cla, jestliže jsou navrženy na propuštění do volného oběhu montážním subjektem, který je šetřen Komisí, nebo jeho jménem.

(5) Komisi je uloženo přezkoumat, zda montážní operace určité strany spadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 (dále jen "základní nařízení") a dotyčnou stranu v oprávněných případech osvobodit. Žádost o osvobození Komisí mohou předložit pouze strany vykonávající montážní operace.

Každé rozhodnutí Komise osvobozující určitou stranu, která vykonává montážní práce, představuje povolení ve smyslu čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

V tomto ohledu je vhodné, pokud jsou dovozy podstatných částí jízdných kol osvobozeny od rozšířeného cla z toho důvodu, že jde o osvobozený montážní subjekt nebo o doložku minimálního množství, aby podmínky osvobození stanovily, že se Komise ujistí o tom, že dotyčné součásti byly skutečně použity při montážních operacích osvobozené strany a že práh minimálního množství nebyl překročen.

(6) Příslušné orgány členských států musí kontrolovat, zda jsou dotyčné součásti buď navrženy osvobozeným montážním subjektem na propuštění do volného oběhu, nebo jsou v rámci provádění systému zvláštního použití konečně dodány osvobozenému montážnímu subjektu anebo zda se na ně vztahuje doložka minimálního množství.

(7) Pokud jde o žádosti montážního podniku o osvobození Komisí, je třeba přijmout jasná ustanovení o přípustnosti žádostí, provádění šetření, přijímání rozhodnutí, přezkumu a zrušení osvobození.

V zájmu řádné správy měly žádosti poskytovat hodnověrné doklady o neexistenci obcházení předpisů a měly by být řádně odůvodněny, má-li je Komise považovat za přípustné. Aby bylo zajištěno rychlé přijímání rozhodnutí o přípustnosti řádně odůvodněných žádostí, je třeba stanovit lhůtu, v níž mají být tato rozhodnutí obvykle přijata.

Je třeba stanovit lhůtu, v níž má Komise obvykle rozhodnout o odůvodněnosti žádosti.

Pokud jde o přezkum, Komise může osvobozené montážní subjekty znovu přezkoumat, zejména pomocí namátkových kontrol, aby si ověřila, zda nadále splňují podmínky osvobození.

(8) Ostatní strany, které Komise nemůže osvobodit, protože neprovádějí montážní operace, však také mohou mít prospěch ze systému osvobození, pokud navrhnou zboží k propuštění do volného oběhu v rámci kontroly zvláštního použití a dodají podstatné součásti jízdních kol osvobozeným stranám nebo jiným držitelům povolení zvláštního použití nebo na základě doložky minimálního množství.

Je však nezbytné, aby si odběratelé těchto stran, pokud jsou montážními subjekty, ale nejsou osvobozeni a pokud použijí součásti v množstvích přesahujících práh minimálního množství, opatřili od Komise osvobození.

(9) V případě stran, které předložily řádně odůvodněné žádosti, o nichž ještě není rozhodnuto, je třeba okamžitě zahájit šetření.

Stranám, jejichž žádosti jsou šetřeny, je nezbytné zajistit možnost zpětného osvobození. Proto by měla být pozastavena platba rozšířeného cla nejen pokud jde o dovozy navržené na propuštění do volného oběhu po vstupu referenčního nařízení v platnost, ale také pokud jde o dovozy, na které se vztahuje clo podle čl. 2 odst. 3 referenčního nařízení.

(10) Strany provádějící montážní operace, u nichž již bylo zjištěno, že neobcházejí antidumpingové clo uloženého nařízením (EHS) č. 2474/93, by měly být tímto nařízením osvobozeny.

Je nezbytné zajistit zpětné osvobození těchto stran.

(11) K tomuto nařízení se připojuje seznam stran, jejichž šetření bylo zahájeno a seznam stran osvobozených od rozšířeného cla. Změny těchto seznamů a aktualizované seznamy budou čas od času podle potřeby zveřejňovány v Úředním věstníku Evropských společenství.

(12) Na postupy uvedené v tomto nařízení by se měla vztahovat obecná pravidla uplatňovaná na antidumpingová šetření, zejména pokud jde o provádění šetření, ověřovací návštěvy, nespolupráci, důvěrnost údajů a procesní práva zúčastněných stran,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- "součástmi jízdních kol" součásti jízdních kol a příslušenství kódů KN 87149110 až 87149990,

- "rozšířeným clem" antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 a rozšířené článkem 2 nařízení (ES) č. 71/97 (dále jen "referenční nařízení"),

- "podstatnými součástmi jízdních kol" součásti jízdních kol definované v článku 1 referenčního nařízení,

- "montážní operací" operace, při níž jsou podstatné součásti jízdního kola smontovány v celek tvořící jízdní kolo,

- "žádostí" opatření, které strana provádějícího montážní operace přijímá za účelem získání povolení k osvobození Komisí podle článku 3,

- "šetřenou stranou" strana provádějící montážní operace, ohledně které bylo zahájeno šetření podle čl. 4 odst. 5 nebo čl. 11 odst. 1,

- "osvobozenou stranou" každá strana, o jejíž montážních operacích bylo zjištěno, že nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 a která je osvobozena podle článku 7 nebo 12 tohoto nařízení.

Článek 2

Osvobození dovozů od rozšířeného cla

1. Dovozy podstatných součástí jízdních kol se osvobozují od rozšířeného cla, jestliže:

- jsou deklarovány k propuštění do volného oběhu osvobozenou stranou nebo jejím jménem,

- nebo jsou deklarovány k propuštění do volného oběhu podle ustanovení článku 14 o kontrole zvláštního použití.

2. Dovozy podstatných součástí jízdních kol jsou prozatímně osvobozeny od zaplacení rozšířeného cla, jsou-li deklarovány k propuštění do volného oběhu šetřenou stranou nebo jejím jménem.

Článek 3

Žádost o osvobození

1. Žádosti se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou zmocněnou zastupovat žadatele. Tato žádost musí být zaslána na tuto adresu:

European Commission

Directorate-General for External Economic Relations

Unit I/C-3

CORT 100 4/59

Rue de la Loi/Weststraat 200

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

2. O obdržení žádosti Komise okamžitě uvědomí žadatele a členské státy.

Článek 4

Přípustnost žádostí

1. Žádost je přípustná, jestliže:

a) obsahuje doklad o tom, že žadatel používá podstatné součásti jízdních kol pro výrobu nebo montáž jízdních kol v množstvích překračujících práh uvedený v čl. 14 písm. c) nebo že převzal neodvolatelný smluvní závazek k vykonávání této činnosti;

b) poskytuje hodnověrný doklad, že montážní činnosti žadatele nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96;

c) žadateli nebylo během posledních 12 měsíců před podáním žádosti zamítnuto povolení osvobození podle čl. 7 odst. 3 nebo 4 anebo mu nebylo osvobození zrušeno podle článku 10.

2. Pro předložení každé dodatečné informace potřebné k rozhodnutí o přípustnosti žádosti lze stanovit přiměřenou lhůtu. Nejsou-li tyto informace předloženy v určené lhůtě, žádost se považuje ze nepřípustnou.

3. O přípustnosti žádosti, která je řádně odůvodněna podle odstavců 1 a 2 se rozhodne obvykle do 45 dní od jejího obdržení. Žadateli se poskytne předtím možnost vznést připomínky k závěrům Komise o přípustnosti dotyčné žádosti.

4. Je-li žádost považována za nepřípustnou, po konzultaci s poradním výborem se rozhodnutím Komise zamítne.

5. Je-li žádost považována za přípustnou, je neprodleně zahájeno její šetření a uvědomí se žadatel i členské státy.

Článek 5

Pozastavení platby cel

1. Ode dne obdržení žádosti splňující podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 až do přijetí rozhodnutí o její odůvodněnosti podle článků 6 a 7 se platba celního dluhu za rozšířené clo podle čl. 2 odst. 1 referenčního nařízení pozastavuje, pokud jde o veškeré dovozy podstatných součástí jízdních kol deklarované šetřenou stranou k propuštění do volného oběhu.

2. Příslušné orgány členských států mohou podmínit pozastavení platby rozšířeného cla ustanovením o složení jistoty zaručující platbu rozšířeného cla v případě, že žádost bude následně považována za nepřípustnou podle čl. 4 odst. 4 nebo zamítnuta podle čl. 7 odst. 3 nebo 4.

Článek 6

Šetření žádosti

1. Při provádění svého šetření může Komise případně požádat žadatele o další informace nebo provést ověření na místě. Toto šetření obvykle trvá nejméně šest měsíců od obdržení žádosti.

2. Každá šetřená strana zajistí, aby podstatné součásti jízdních kol, které deklaruje k propuštění do volného oběhu, byly buď použity v montážních operacích, zničeny nebo zpětně vyvezeny. Vede záznamy o podstatných součástích jízdních kol, které jí byly dodány a o jejich použití. Tyto záznamy se uchovávají po dobu alespoň tří let. Tyto záznamy a veškeré další potřebné doklady a informace se předkládají Komisi na její žádost.

3. Šetření odůvodněnosti žádosti se uzavře obvykle do dvanácti měsíců od oznámení podle čl. 4 odst. 5.

4. Před přijetím rozhodnutí podle článku 7 Komise informuje žadatele o jeho závěrech o odůvodněnosti žádosti a poskytne mu možnost vznést k němu své připomínky.

Článek 7

Rozhodnutí

1. Jestliže konečně zjištěné skutečnosti ukáží, že montážní operace strany nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96, Komise po konzultaci s poradním výborem schválí osvobození účastníka od rozšířeného cla.

2. Toto rozhodnutí má zpětnou platnost ode dne obdržení žádosti. Celní dluh účastníka podle čl. 2 odst. 1 referenčního nařízení se považuje od tohoto dne za neplatný.

3. Nejsou-li kritéria pro osvobození splněna, žádost se po konzultaci s poradním výborem zamítne a pozastavení platby rozšířeného cla uvedeného v článku 5 se zruší.

4. Každé porušení povinností podle čl. 6 odst. 2 a každé nepravdivé prohlášení týkající se rozhodnutí může být důvodem pro zamítnutí žádosti.

Článek 8

Povinnosti osvobozených stran

1. Osvobozená strana zajistí, aby v každém okamžiku:

a) její montážní operace nespadaly do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96;

b) pokud obdrží dodávky podstatných součástí jízdních kol, které byly osvobozeny od rozšířeného cla podle článku 2, tyto součásti byly buď použity v jejích montážních operacích nebo zničeny nebo zpětně vyvezeny anebo dále prodány jiné osvobozené straně.

2. Osvobozená strana vede záznamy o podstatných součástech jízdních kol, jejichž dodávky obdržela a o jejich použití. Uchovává tyto záznamy a příslušné doklady po dobu alespoň tří let. Tyto záznamy poskytne Komisi na požádání.

Článek 9

Přezkum

1. Komise může z vlastního podnětu přešetřit situaci osvobozené strany, aby si ověřila, zda její montážní operace zůstávají mimo oblast působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 384/96.

2. Přezkum představuje šetření situace po dobu, která může být kratší než šest měsíců.

Článek 10

Zrušení osvobození

Osvobození se zruší poté, co byla osvobozené straně poskytnuta možnost vyjádřit její připomínky a po konzultaci poradního výboru:

- pokud přezkum ukázal, že montážní operace osvobozené strany spadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96,

- v případě porušení povinností účastníka podle čl. 8 odst. 2,

- v případě nespolupráce po přijetí rozhodnutí o osvobození.

Článek 11

Nevyřízené žádosti

1. Žádosti stran uvedených v příloze I jsou přípustné a zahajuje se šetření podle článku 6.

2. Za datum obdržení žádostí uvedených v odstavci 1 tohoto článku se ve smyslu čl. 5 odst. 1 považuje datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

3. Do přijetí rozhodnutí o odůvodněnosti žádostí stran uvedených v příloze I se platba celního dluhu za rozšířené clo podle článku 2 referenčního nařízení pozastavuje s účinkem ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost.

4. Rozhodnutí podle čl. 7 odst. 2 týkající se stran uvedených v příloze I se použije zpětně ode dne 20. dubna 1996. Celní dluhy žadatele za rozšířené clo se proto považují za neplatné.

Článek 12

Strany osvobozené tímto nařízením

Strany uvedené v příloze II se osvobozují od rozšířeného cla s účinkem od 20. dubna 1996.

Článek 13

Procesní ustanovení

Příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 384/96 týkající se:

- provádění šetření (čl. 6 odst. 2, 3, 4 a 5),

- ověřovacích návštěv (článek 16),

- nespolupráce (článek 18),

- důvěrnosti údajů (článek 19)

se použijí na šetření podle tohoto nařízení.

Článek 14

Osvobození s výhradou kontroly zvláštního použití

Jsou-li dovozy podstatných součástí jízdných kol deklarovány k propuštění do volného oběhu jinou osobou než je osvobozená strana, jsou osvobozeny od uplatnění rozšířeného cla ode dne vstupu referenčního nařízení v platnost, pokud bylo celní prohlášení podáno v souladu se strukturou integrovaného sazebníku ES (Taric) uvedenou v příloze III a s výhradou podmínek uvedených v článku 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 291 až 304 nařízení (EHS) č. 2454/93, které se použijí s nezbytnými změnami, pokud:

a) podstatné součásti jízdních kol jsou dodány straně osvobozené podle článků 7 nebo 12;

b) podstatné součásti jízdních kol jsou dodány jinému držiteli povolení ve smyslu článku 291 nařízení (EHS) č. 2454/93;

c) je deklarováno k propuštění do volného oběhu stranou nebo dodáno straně měsíčně méně než 300 jednotek podstatných součástí jízdních kol na jeden typ. Počet součástí deklarovaných k propuštění do volného oběhu kteroukoli stranou nebo dodaných kterékoli straně se vypočte na základě počtu součástí deklarovaných k propuštění všemi stranami nebo dodaných všem stranám, které jsou sdruženy nebo mají vyrovnávací ujednání s dotyčnou stranou.

Článek 15

Zvláštní ustanovení týkající se stran přijímajících minimální dodávky

1. Komise nebo příslušné orgány členských států se mohou z vlastního podnětu rozhodnout, že prošetří strany, kteří deklarují k propuštění do volného oběhu podstatných součástí jízdních kol nebo přijímají jejich dodávky podle čl. 14 písm. c).

2. Když se o stranách uvedených v odstavci 1 zjistí, že deklarovali k propuštění do volného oběhu nebo přijali dodávky podstatných součástí jízdních kol v rozsahu překračujícím práh uvedený v čl. 14 písm. c) nebo nespolupracují se šetřením, již nejsou považovány za osoby nespadající do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96. Tato zjištění se oznámí příslušným orgánům členských států poté, co byla dotyčné straně poskytnuta možnost vyjádřit se k nim.

3. Pokud strany uvedené v odstavci 1 porušily čl. 14 písm. c) za účelem obejití rozšířeného cla, může být vymáháno rozšířené clo neuložené na každou podstatnou součást jízdních kol deklarovaných k propuštění do volného oběhu těmito stranami nebo dodaných těmto stranám po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 16

Výměna informací

1. Osobní údaje stran, ohledně kterých bylo zahájeno šetření podle článku 4 nebo ohledně kterých bylo přijato rozhodnutí podle článků 7 nebo 10, se sdělují příslušným orgánům členských států.

2. Podle potřeby bude čas od času zveřejněno oznámení obsahující aktualizované seznamy šetřených stran, které budou na požádání neprodleně sděleny také každé zúčastněné straně.

3. Příslušné orgány členských států sdělí Komisi do jednoho měsíce od skončení každého čtvrtletí souhrnnou informaci o osvobozených stranách podle vzoru uvedeného v příloze IV.

Článek 17

Celní předpisy

Pokud není uvedeno jinak, použijí se celní předpisy.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 1997.

Za Komisi

Leon Brittan

místopředseda

[1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

[2] Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 1.

[3] Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

[4] Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[7] Úř. věst. L 9, 13.1.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ŠETŘENÍ ÚČASTNÍCI

(Doplňkový kód Taric: 8962)

Poznámka:

Dotčeným stranám se oznamuje, že v budoucnu budou, po obdržení žádostí podle čl. 3 odst. 1 nebo po rozhodnutí o případech neukončeného šetření podle článku 7, čas od času zveřejněny podle potřeby v sérii C Úředního věstníku Evropských společenství nové aktualizované seznamy "stran, které předložily žádost podle čl. 3 odst. 1 nebo jejichž žádost je šetřena podle článku 11" anebo je bude možno získat na adrese uvedené v článku 3 tohoto nařízení.

Jméno | Město | Země |

Dangre Cycles | F-59770 Marly | Francie |

Derby Cyclewerke GmbH | D-49661 Cloppenburg | Německo |

Engelbert Meyer GmbH | D-49692 Sevelten | Německo |

Fa. Alfred Fischer | D-76229 Karlsruhe | Německo |

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG | D-33609 Bielefeld | Německo |

Kynast AG | D-Quakenbrück | Německo |

Monark Crescent | S-432 82 Varberg | Švédsko |

Muddy Fox | Middlesex UB6 7RH | Spojené království |

Quantum Cycles | F-59770 Marly | Francie |

Pantherwerke | D-37537 Bad Wildungen | Německo |

PRO-FIT Sportartikel | D-74076 Heilbronn | Německo |

Prophete GmbH | D-33378 Rheda-Wiedenbrück | Německo |

Tekno Cycles | F-93102 Montreuil Cedex | Francie |

TNT Cycles | E-17180 Vilablareix (Girona) | Španělsko |

Winora – TME Bike Company | D-97405 Schweinfurt | Německo |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

OSVOBOZENÉ STRANY

(Doplňkový kód Taric: 8963)

Poznámka:

Dotčeným stranám se oznamuje, že v budoucnu budou, po rozhodnutích o osvobození podle článku 7 a po zrušení osvobození podle článku 10, čas od času zveřejněny podle potřeby nové aktualizované seznamy "stran osvobozených podle článků 7 nebo 12" v sérii C Úředního věstníku Evropských společenství anebo je bude možno získat na adrese uvedené v článku 3 tohoto nařízení.

Jméno | Město | Země | Datum nabytí účinku |

Batavus | NL-8440 AM Heerenveen | Nizozemsko | 20. 4. 1996 |

BH Bicicletas de Alava | E-01080 Vitoria | Španělsko | 20. 4. 1996 |

Cycles Mercier – France-Loire | F-42162 Andrézieux-Boutheon Cedex | Francie | 20. 4. 1996 |

Cycleurope International/Peugeot | F-10100 Romily-sur-Seine | Francie | 20. 4. 1996 |

Dawes Cycles | UK-Birmingham B11 2DG | Spojené království | 20. 4. 1996 |

Hercules | D-90441 Nürnberg | Německo | 20. 4. 1996 |

MICMO/Gitane | F-44270 Machecoul | Francie | 20. 4. 1996 |

Moore Large & Co. | UK-Derby DE24 9Gl | Spojené království | 20. 4. 1996 |

Promiles | F-59650 Villeneuve d'Ascq | Francie | 20. 4. 1996 |

Raleigh | UK-Nottingham NG7 2DD | Spojené království | 20. 4. 1996 |

Tandem Group | UK-York Y01 4YU | Spojené království | 20. 4.1996. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

STRUKTURA INTEGROVANÉHO SAZEBNÍKU ES (TARIC)

87149110 | – – – Rámy: |

– – – – s nátěrem, anodizované, leštěné a/nebo lakované: |

8714911011 | – – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714911019 | – – – – – ostatní |

8714911090 | – – – – ostatní |

87149130 | – – – Přední vidlice: |

– – – – s nátěrem, anodizované, leštěné a/nebo lakované: |

8714913011 | – – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714913019 | – – – – – ostatní |

8714913090 | – – – – ostatní |

87149390 | – – – Řetězová kola volnoběžek: |

8714939010 | – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714939090 | – – – – ostatní |

87149430 | – – – ostatní brzdy |

8714943010 | – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714943090 | – – – – ostatní |

87149490 | – – – části a součásti: |

– – – – brzdové páky: |

8714949011 | – – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714949019 | – – – – – ostatní |

8714949090 | – – – – ostatní |

87149630 | – – – pedálová ústrojí: |

8714963010 | – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714963090 | – – – – ostatní |

87149910 | – – – řídítka: |

8714991010 | – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714991090 | – – – – ostatní |

87149950 | – – – vyrovnávací převody: |

8714995010 | – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714995090 | – – – – ostatní |

87149990 | – – – ostatní části a součásti: |

– – – – kompletní kola, též s dušemi, pneumatikami a řetězovým kolem |

8714999011 | – – – – – pocházející nebo odeslané z Číny: v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebokteré mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám |

8714999019 | – – – – – ostatní |

8714999090 | – – – – ostatní |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Formulář informačního listu

KONTROLA ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ SOUČÁSTÍ JÍZDNÍCH KOL Z ČÍNY

PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 88/97 [1]

(Informace podle článku 16 výše uvedeného nařízení)

(Předkládá se do jednoho měsíce od konce dotyčného čtvrtletí)

Členský stát: … | Rok: … Čtvrtletí: … |

A. SHRNUTÍ

- Počet udělených povolení zvláštního použití: …

- Počet povolení zvláštního použití s uplynulou dobou platnosti: …

- Počet zrušených povolení zvláštního použití [2]: …

Počet [3] rámů jízdních kol [4]:

- v rámci kontroly zvláštního použití zaznamenáno: …

- v rámci dodatečného kódu Taric 8962 zaznamenáno: …

- v rámci dodatečného kódu Taric 8963 zaznamenáno: …

B. HLAVNÍ DRŽITELÉ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ

+++++ TIFF +++++

C. UKONČENÍ A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

+++++ TIFF +++++

D. ZRUŠENÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ

+++++ TIFF +++++

[1] Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

[2] Viz oddíl D tohoto informačního listu.

[3] Kód KN ex87149110.

[4] Doplňkové informace.

--------------------------------------------------

Top