EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Kommissionens Forordning (EF) nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088

Kommissionens Forordning (EF) nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93

EF-Tidende nr. L 017 af 21/01/1997 s. 0017 - 0027


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), ændret ved forordning (EF) nr. 2331/96 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 af 14. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, som indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler fra Den Kinesiske Folkerepublik og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96 (3), særlig artikel 3,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 71/97, i det følgende benævnt »referenceforordningen«, udvidede Rådet den antidumpingtold, der ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (4) er indført på importen af cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra dette land.

(2) I referenceforordningen fastlægger Rådet visse principper og betragtninger vedrørende fritagelse i visse tilfælde af import af dele til cykler fra den udvidede told.

(3) Der bør i denne forordning fastsættes klare retningslinjer for de berørte parter vedrørende anvendelsen af fritagelsesordningen. Retningslinjerne bør navnlig indeholde klare regler for, hvorledes import af væsentlige dele til cykler i visse tilfælde kan fritages for den udvidede told, og hvorledes der kan opnås bevilling til en sådan fritagelse.

(4) Fritagelsesordningen omfatter tre muligheder for betinget eller endelig fritagelse af importen af væsentlige dele til cykler fra betalingen af den udvidede told:

For det første fritages direkte import af væsentlige dele til cykler for den udvidede told, når de angives til fri omsætning af, eller på vegne af, en samlevirksomhed, som er fritaget af Kommissionen.

For det andet fritages væsentlige dele til cykler for den udvidede told, når de indføres i henhold til bestemmelserne om kontrol af særligt anvendelsesformål, når de leveres endeligt til en fritagen samlevirksomhed eller angives til fri omsætning eller leveres til en part i begrænsede mængder. I så henseende bør gældende bestemmelser om kontrol med endelig brug i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (5) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 12/97 (7), finde tilsvarende anvendelse. Når mindre end 300 enheder pr. måned af en type væsentlige dele til cykler angives til fri omsætning af eller leveres til en part, vil importen af væsentlige dele til cykler være af begrænset økonomisk betydning, og det er usandsynligt, at den vil undergrave virkningerne af den told, der er indført ved forordning (EØF) nr. 2474/93. Sådan import antages derfor ikke at indebære omgåelse.

For det tredje kan der for import af væsentlige dele til cykler indrømmes betinget fritagelse for den udvidede told ved suspension af betalingen af den udvidede told, når delene angives til fri omsætning af, eller på vegne af, en samlevirksomhed, hvis forhold undersøges af Kommissionen.

(5) Kommissionen har til opgave at undersøge, om en parts samleprocesser falder inden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, i det følgende benævnt »grundforordningen«, og den fritager den pågældende part, hvis det er begrundet. Kun parter, der gennemfører samleprocesser, kan indgive anmodning til Kommissionen om fritagelse.

Kommissionens afgørelse om fritagelse af en part, der gennemfører samleprocesser, udgør en bemyndigelse som omhandlet i artikel 13, stk. 4, i grundforordningen.

Når import af væsentlige dele til cykler er blevet fritaget for den udvidede told under henvisning til en fritagen samlevirksomhed eller til reglen om meget små leverancer, bør det i betingelserne for fritagelsen fastsættes, at Kommissionen skal sikre, at de pågældende dele faktisk anvendes i den fritagne parts samleprocesser, og at tærsklen for meget små leverancer ikke overskrides.

(6) De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kontrollerer, at de pågældende dele enten angives til fri omsætning af en fritagen samlevirksomhed eller er omfattet af bestemmelserne om kontrol af særligt anvendelsesformål, at de endeligt leveres til en fritagen samlevirksomhed eller opfylder betingelsen om meget små leverancer.

(7) Hvad angår samlevirksomheders anmodninger til Kommissionen om fritagelse, må der fastsættes klare regler for sådanne anmodningers antagelse til behandling, for gennemførelsen af undersøgelser, for beslutningstagning og for fornyet undersøgelse og tilbagekaldelse af fritagelser.

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør anmodninger indeholde umiddelbart overbevisende dokumentation for, at der ikke finder omgåelse sted, hvis Kommissionen skal kunne fastslå, at de kan antages til behandling. For at sikre, at der hurtigt træffes afgørelse om, hvorvidt behørigt dokumenterede anmodninger kan antages til behandling, bør der fastsættes en frist, inden for hvilken sådanne afgørelser normalt bør træffes.

Der bør fastsættes en frist, inden for hvilken Kommissionen normalt bør træffe afgørelse om, hvorvidt en anmodning kan antages.

Kommissionen kan genoptage undersøgelsen af fritagne samlevirksomheder for at kontrollere, at betingelserne for fritagelsen stadig er opfyldt, navnlig på grundlag af vilkårlig kontrol.

(8) Parter, som ikke kan fritages af Kommissionen, fordi de ikke gennemfører samleprocesser, kan blive omfattet af fritagelsesordningen, hvis de angiver varerne til fri omsætning i henhold til bestemmelserne om kontrol af særligt anvendelsesformål og leverer væsentlige dele til cykler til fritagne parter, til andre indehavere af en bevilling til særlig anvendelse eller i henhold til reglen om meget små leverancer.

Det er imidlertid nødvendigt, at disse parters kunder opnår fritagelse fra Kommissionen, hvis de optræder som samlevirksomheder, men endnu ikke har opnået fritagelse, og hvis de anvender dele i mængder, der overstiger tærsklen for meget små leverancer.

(9) Med hensyn til parter, der har indgivet behørigt dokumenterede anmodninger, som endnu ikke er behandlet, bør der omgående indledes undersøgelser.

Det er nødvendigt at sikre mulighed for, at parter, hvis anmodninger endnu ikke er behandlet, kan opnå fritagelse med tilbagevirkende kraft. Betalingen af den udvidede told bør derfor ikke alene suspenderes for så vidt angår import, der er angivet til fri omsætning efter referenceforordningens ikrafttræden, men også for så vidt angår toldskyld, der opstår i henhold til artikel 2, stk. 3, i referenceforordningen.

(10) Parter, der gennemfører samleprocesser, for hvilke det allerede er fastslået, at de ikke indebærer omgåelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 bør fritages ved nærværende forordning.

Det er nødvendigt at sikre, at disse parter fritages for tolden med tilbagevirkende kraft.

(11) En liste over parter, for hvilket der indledes en undersøgelse, og en liste over parter, som er fritaget for den udvidede told, er knyttet som bilag til denne forordning. Ændringer til listerne og konsoliderede ajourførte lister vil om fornødent fra tid til anden blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende serie C.

(12) Endelig bør de almindelige regler, der gælder for antidumpingundersøgelser, såsom reglerne for gennemførelse af undersøgelser, kontrolbesøg, manglende samarbejde, fortrolighed og de berørte parters proceduremæssige rettigheder finde anvendelse på de procedurer, der er fastlagt i denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- »dele til cykler«, dele og tilbehør til cykler, som henhører under KN-kode 8714 91 10 - 8714 99 90

- »den udvidede told«, den antidumpingtold, der ved forordning (EØF) nr. 2474/93 som udvidet ved artikel 2 i forordning (EF) nr. 71/97, herefter »referenceforordningen«

- »væsentlige dele til cykler«, de dele til cykler, der er defineret i artikel 1 i referenceforordningen

- »samleproces«, en proces, hvori der indgår væsentlige dele til cykler med henblik på samling eller færdiggørelse af cykler

- »anmodning«, enhver ansøgning fra en part, der gennemfører samleprocesser, med det formål fra Kommissionen at opnå bevilling til fritagelse i henhold til artikel 3 i denne forordning

- »part, hvis forhold undersøges«, en part, der gennemfører samleprocesser, for hvilke der er indledt en undersøgelse i henhold til artikel 4, stk. 5, eller artikel 11, stk. 1, i denne forordning, og

- »fritagen part«, en part, hvis samleproces ifølge undersøgelsen falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, og som er blevet fritaget i henhold til artikel 7 eller 12 i denne forordning.

Artikel 2

Fritagelse af import fra den udvidede told

1. Import af væsentlige dele til cykler fritages for den udvidede told, når:

- de pågældende dele angives til fri omsætning af, eller på vegne af, en fritagen part, eller når

- de pågældende dele angives til fri omsætning i henhold til bestemmelserne om kontrol af særligt anvendelsesformål, jf. artikel 14.

2. Import af væsentlige dele til cykler fritages midlertidigt for betaling af den udvidede told, når de pågældende dele angives til fri omsætning af, eller på vegne af, en part, hvis forhold undersøges.

Artikel 3

Anmodning om fritagelse

1. Anmodninger udfærdiges skriftligt på et af Fællesskabets officielle sprog og skal underskrives af en person, der er bemyndiget til at repræsentere ansøgeren. Anmodningen skal sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske Forbindelser med Tredjelande

Kontor I/C-3

CORT 100 4/59

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax (32-2) 295 65 05.

2. Ved modtagelsen af en anmodning underretter Kommissionen omgående ansøgeren og medlemsstaterne.

Artikel 4

Antagelse til behandling

1. En anmodning kan antages til behandling, når:

a) den indeholder beviser for, at ansøgeren anvender væsentlige dele til cykler til fremstilling eller samling af cykler i mængder, der overstiger den tærskel, som er fastsat i artikel 14, litra c), eller at ansøgeren har indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at gøre dette

b) den indeholder umiddelbart overbevisende dokumentation for, at ansøgerens samleprocesser falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, og

c) ansøgeren ikke inden for de tolv måneder, der går umiddelbart forud for anmodningen, har fået afslag på en anmodning om bevilling til fritagelse i henhold til artikel 7, stk. 3 eller 4, eller ikke er blevet udsat for tilbagekaldelse af en fritagelse i henhold til artikel 10.

2. Der kan foreskrives en rimelig frist for indgivelse af supplerende oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om, hvorvidt en anmodning kan antages til behandling. Indgives sådanne oplysninger ikke inden for den fastsatte frist, anses anmodningen ikke for at kunne antages til behandling.

3. Kommissionen træffer normalt afgørelse, om en i henhold til stk. 1 og 2 behørigt dokumenteret anmodning kan antages til behandling inden for 45 dage efter modtagelsen heraf. Ansøgeren skal først have lejlighed til at fremsætte bemærkninger til Kommissionens konklusioner om, hvorvidt anmodningen kan antages til behandling.

4. Fastslås det, at en anmodning ikke kan antages til behandling, afvises den ved en afgørelse efter høring af Det Rådgivende Udvalg.

5. Fastslås det, at en anmodning kan antages til behandling, skal der omgående indledes en undersøgelse, og ansøgeren og medlemsstaterne underrettes herom.

Artikel 5

Suspension af toldbetalingen

1. Betaling af toldskyld, der opstår i forbindelse med den udvidede told i henhold til artikel 3, stk. 1, i referenceforordningen, suspenderes for så vidt angår import af væsentlige dele til cykler, der er angivet til fri omsætning af den part, hvis forhold undersøges, fra datoen for modtagelsen af anmodningen i henhold til artikel 2, stk. 1, og indtil der foreligger en beslutning om, hvorvidt en anmodning er grundet efter artikel 6 og 7.

2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan gøre suspensionen af betalingen af den udvidede told betinget af, at der stilles sikkerhed for betalingen af den udvidede told i tilfælde af, at det fastlås, at anmodningen ikke kan antages til behandling i henhold til artikel 4, stk. 4, eller at der gives afslag i henhold til artikel 7, stk. 3 eller 4.

Artikel 6

Undersøgelse af anmodningen

1. Anser Kommissionen det for påkrævet, kan den ved gennemførelse af sin undersøgelse anmode ansøgeren om supplerende oplysninger og/eller aflægge denne kontrolbesøg. Undersøgelsen skal normalt omfatte en periode på mindst seks måneder forud for modtagelsen af anmodningen.

2. En part, hvis forhold undersøges, skal til enhver tid sikre, at væsentlige dele til cykler, som angives til fri omsætning, enten anvendes i den pågældende parts samleprocesser, tilintetgøres eller genudføres. Der skal føres regnskab med de væsentlige dele til cykler, som den pågældende part får leveret, og med disse deles anvendelse. Disse regnskaber opbevares i mindst tre år. Regnskaberne og eventuelle nødvendige supplerende beviser og oplysninger skal på anmodning forelægges for Kommissionen.

3. Undersøgelsen af, om en anmodning er begrundet, skal normalt være afsluttet inden for en frist på tolv måneder fra underretningen i henhold til artikel 4, stk. 5.

4. Inden der vedtages en beslutning i henhold til artikel 7, underretter den ansøgeren om, hvorvidt den finder anmodningen begrundet, og giver ansøgeren lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil.

Artikel 7

Beslutning

1. Fremgår det af den endelige fastlæggelse af de faktiske omstændigheder, at ansøgerens samleprocesser falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, meddeles der efter høring af Det Rådgivende Udvalg ansøgeren bevilling til fritagelse for den udvidede told.

2. Beslutningen har tilbagevirkende kraft fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Toldskyld, som ansøgeren har pådraget sig i henhold til artikel 2, stk. 1, i referenceforordningen, anses for at være ophørt fra denne dato.

3. Opfyldes kriterierne for fritagelse ikke, gives der afslag på anmodningen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og suspensionen af betalingen af den udvidede told i henhold til artikel 5 ophæves.

4. Misligholdelse af forpligtelserne i henhold til artikel 6, stk. 2, eller urigtige angivelser, der vedrører en afgørelse, kan være en begrundelse for at give afslag på en anmodning.

Artikel 8

Fritagne parters forpligtelser

1. Fritagne partner skal til enhver tid sikre:

a) at deres samleprocesser falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

b) at i forbindelse med leverancer af væsentlige dele til cykler, som er fritaget for den udvidede told i henhold til artikel 2, anvendes sådanne dele enten i deres samleprocesser, tilintetgøres, genudføres eller videresælges til en anden fritagen part.

2. Fritagne parter fører regnskab med de væsentlige dele til cykler, de får leveret, og med anvendelsen heraf. De opbevarer disse regnskaber og anden relevant dokumentation i mindst tre år. Regnskaberne forelægges på anmodning for Kommissionen.

Artikel 9

Fornyet undersøgelse

1. Kommissionen kan på eget initiativ tage en fritagen parts situation op til fornyet undersøgelse for at kontrollere, om den pågældende parts samleprocesser fortsat falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96.

2. En fornyet undersøgelse skal omfatte en periode, der kan være kortere end seks måneder.

Artikel 10

Tilbagekaldelse af fritagelser

Kommissionen tilbagekalder efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og efter at den fritagne part har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger, en fritagelse:

- hvis det af en fornyet undersøgelse fremgår, at en fritagen parts samleprocesser falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

- hvis forpligtelserne i henhold til artikel 8, stk. 2, misligholdes

- hvis den pågældende part ikke udviser samarbejdsvilje efter vedtagelsen af afgørelsen om fritagelse.

Artikel 11

Udestående anmodninger

1. Anmodninger fra parter, der er anført i bilag I, kan antages til behandling, og der indledes herved undersøgelser i overensstemmelse med artikel 6.

2. Datoen for modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede anmodning som omhandlet i artikel 5, stk. 1, anses for at være ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning.

3. Betalingen af toldskyld, der er opstået i forbindelse med den udvidede told i henhold til artikel 2 i referenceforordningen, suspenderes for de parters vedkommende, der er anført i bilag I, med virkning fra referenceforordningens ikrafttrædelsesdato, indtil der foreligger afgørelse af, om disse parters anmodninger kan antages til behandling.

4. Beslutninger i henhold til artikel 7, stk. 2, vedrørende parter, der er anført i bilag I, har gyldighed fra den 20. april 1996. Toldskyld, der for ansøgernes vedkommende opstår med hensyn til den udvidede told, anses for at være ophørt fra denne dato.

Artikel 12

Parter fritaget ved denne forordning

De parter, der er anført i bilag II, fritages for den udvidede told med virkning fra den 20. april 1996.

Artikel 13

Procedurebestemmelser

De relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 384/96 om:

- gennemførelse af undersøgelser, artikel 6, stk. 2-5

- kontrolbesøg, artikel 16

- manglende samarbejde, artikel 18, og

- fortrolighed, artikel 19

finder anvendelse på undersøgelser i henhold til nærværende forordning.

Artikel 14

Fritagelse betinget af kontrol af særligt anvendelsesformål

Når importen af væsentlige dele til cykler angives til fri omsætning af en anden person end den fritagne part, fritages de fra den udvidede told med virkning fra referenceforordningens ikrafttrædelsesdato, hvis de angives i overensstemmelse med Taric-strukturen i bilag III og med forbehold af de betingelser, der er fastsat i artikel 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 291-304 i forordning (EØF) nr. 2454/93, som finder tilsvarende anvendelse, og hvis:

a) de væsentlige dele til cykler leveres til en part, der er fritaget i henhold til artikel 7 eller 12, eller

b) de væsentlige dele til cykler leveres til en anden indehaver af en bevilling som omhandlet i artikel 291 i forordning (EØF) nr. 2454/93, eller

c) hvis mindre end 300 enheder pr. type af de væsentlige dele til cykler månedligt enten angives til fri omsætning af en part eller leveres til den pågældende. Antallet af dele, der angives af eller leveres til en part, beregnes på grundlag af antallet af dele, der angives af eller leveres til alle parter, som er forretningsmæssigt forbundet med eller har kompensationsaftaler med den pågældende part.

Artikel 15

Særlige bestemmelser for parter, der modtager meget små leverancer

1. Kommissionen eller de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan på eget initiativ beslutte at undersøge parter, der angiver væsentlige dele til cykler til fri omsætning eller modtager leverancer i henhold til artikel 14, litra c).

2. Konstateres det, at de i stk. 1 omhandlede parter har angivet til fri omsætning eller fået leveret sådanne mængder af væsentlige dele til cykler, at den i artikel 14, litra c), fastsatte tærskel er overskredet, eller at parterne ikke er rede til at medvirke i undersøgelsen, antages de ikke længere at falde uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96. Efter at den pågældende part har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger, underrettes de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om undersøgelsesresultaterne.

3. Har de i stk. 1 omhandlede parter overtrådt artikel 14, litra c), med henblik på at omgå den udvidede told, kan den ikke-opkrævede udvidede told på alle væsentlige dele til cykler, som er angivet til fri omsætning af eller til levering til de pågældende parter siden denne forordnings ikrafttræden, opkræves efterfølgende.

Artikel 16

Udveksling af oplysninger

1. Kommissionen meddeler de kompetente myndigheder i medlemsstaterne nærmere oplysninger om parter, for hvilket der er indledt undersøgelse i henhold til artikel 4, eller for hvilke der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 7 eller 10.

2. Der offentliggøres fra tid til anden, når det anses for nødvendigt, en meddelelse med ajourførte lister over parter, hvis forhold undersøges, og over fritagne parter, og sådanne lister sendes på anmodning også omgående til alle interesserede parter.

3. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne meddeler i måneden efter hvert kvartal Kommissionen summariske oplysninger om fritagne parter i den form, der er vist i bilag IV.

Artikel 17

Bestemmelser om told

Medmindre andet er fastsat, finder gældende bestemmelser for told anvendelse.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1.

(2) EFT nr. L 317 af 6. 12. 1996, s. 1.

(3) EFT nr. L 16 af 18. 1. 1997, s. 55.

(4) EFT nr. L 228 af 9. 9. 1993, s. 1.

(5) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

(6) EFT nr. L 253 af 11. 10. 1993, s. 1.

(7) EFT nr. L 9 af 13. 1. 1997, s. 1.

BILAG I

PARTER, HVIS FORHOLD UNDERSØGES

(Taric-tillægskode: 8962)

>TABELPOSITION>

BILAG II

FRITAGNE PARTER

(Taric-tillægskode: 8963)

>TABELPOSITION>

BILAG III

TARIC-STRUKTUR

>TABELPOSITION>

BILAG IV

>START GRAFIK>

Underretningsformular

KONTROL AF SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL FOR DELE TIL CYKLER FRA KINA

GENNEMFØRELSE AF FORORDNING (EF) Nr. 88/97

>SLUT GRAFIK>

Top