EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088Dziennik Urzędowy L 017 , 21/01/1997 P. 0017 - 0027


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97

z dnia 20 stycznia 1997 r.

w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej [1], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2331/96 [2],

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 14 stycznia 1997 r., rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowiące o poborze rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96 [3], w szczególności jego art. 3,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 71/97 (dalej określanym jako "rozporządzenie odniesienia") Rada rozszerzyła cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 [4] dotyczące przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z tego kraju.

(2) Rozporządzenie odniesienia ustala pewne zasady i wytyczne dotyczące zwolnienia przywozu niektórych części rowerowych z cła rozszerzonego.

(3) Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić zainteresowanym stronom przejrzyste wskazówki w zakresie działania systemu zwolnień. Dotyczy to w szczególności wyjaśnienia sposobu zwolnienia z cła rozszerzonego przywozu podstawowych części rowerowych oraz sposobu uzyskiwania zezwolenia na takie zwolnienie.

(4) Pod tym względem system zwolnień powinien przewidywać trzy przypadki, w których przywóz podstawowych części rowerowych może być warunkowo lub ostatecznie zwolniony z uiszczania cła rozszerzonego.

Po pierwsze, bezpośredni przywóz podstawowych części rowerowych powinien być zwolniony z cła rozszerzonego w przypadku ich zgłoszenia do swobodnego obrotu przez podmiot dokonujący montażu, zwolniony przez Komisję, lub w jego imieniu.

Po drugie, przywóz podstawowych części rowerowych powinien być również zwolniony z cła rozszerzonego w przypadku ich dopuszczenia z zastosowaniem kontroli przeznaczenia towaru oraz po ostatecznym dostarczeniu ich zwolnionemu podmiotowi dokonującemu montażu lub gdy są one zgłaszane do swobodnego obrotu albo dostarczane stronie w ograniczonych ilościach. W tej sytuacji właściwe jest stosowanie istniejącego mechanizmu kontroli przeznaczenia towaru, na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 [5] oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 [6], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 12/97 [7]mutatis mutandis. Jeśli podstawowe części rowerowe dowolnego typu są dostarczane stronie lub zgłaszane przez stronę do swobodnego obrotu na poziomie poniżej 300 sztuk miesięcznie, taki przywóz ma ograniczone znaczenie gospodarcze i prawdopodobnie nie wpłynie na skutki cła nałożonego rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93. Z tego powodu uważa się, że ten rodzaj przywozu nie stanowi obejścia przepisów.

Po trzecie, przywóz podstawowych części rowerowych powinien być zwolniony warunkowo z cła rozszerzonego przez zawieszenie uiszczania cła rozszerzonego, jeśli są one zgłaszane do swobodnego obrotu przez podmiot dokonujący montażu, badany przez Komisję lub w jego imieniu.

(5) Komisja ma obowiązek sprawdzenia, czy operacje montażu prowadzone przez stronę należą do zakresu art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (zwanego dalej "rozporządzeniem podstawowym") i w uzasadnionym przypadku udzieli stronie zwolnienia. Wniosek o zwolnienie przez Komisję mogą składać jedynie strony prowadzące operacje montażu.

Każda decyzja Komisji o zwolnieniu strony prowadzącej operacje montażu stanowi zezwolenie w rozumieniu art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

W związku z tym właściwe jest, że jeśli przywóz podstawowych części rowerowych został zwolniony z cła rozszerzonego przez odniesienie do zwolnionego podmiotu prowadzącego operacje montażu lub do klauzuli de minimis, warunki zwolnienia powinny umożliwiać Komisji zapewnienie, aby części te były faktycznie wykorzystane w operacjach montażu prowadzonych przez stronę korzystającą ze zwolnienia i aby próg de minimis nie został przekroczony.

(6) Właściwe władze Państw Członkowskich muszą sprawdzić, czy części te są albo zgłoszone do swobodnego obrotu przez zwolniony podmiot dokonujący montażu, albo, poprzez prowadzenie systemu kontroli przeznaczenia towaru, czy zostały one ostatecznie dostarczone zwolnionemu podmiotowi dokonującemu montażu lub są objęte klauzulą de minimis.

(7) Odnośnie do wniosków podmiotów dokonujących montażu o zwolnienie przez Komisję, należy ustanowić jasne przepisy w zakresie dopuszczalności wniosków, dokonywania ich sprawdzenia, podejmowania decyzji oraz sprawdzania i cofania zwolnień.

W interesie właściwego zarządzania, jeśli wnioski mają być uważane przez Komisję za dopuszczalne, powinny one zawierać dowody prima facie potwierdzające brak obejścia przepisów i powinny być należycie uzasadnione. Dla zapewnienia szybkiego wydawania decyzji w sprawie dopuszczalności należycie uzasadnionych wniosków należy ustalić okres, w jakim decyzje takie powinny być podejmowane w normalnych warunkach.

Należy ustalić okres, w jakim Komisja powinna w normalnych warunkach podjąć decyzję co do treści wniosku.

W odniesieniu do przeglądu, Komisja może dokonywać ponownego sprawdzenia zwolnionych podmiotów dokonujących montażu w celu zweryfikowania, czy warunki zwolnienia są nadal spełniane, w szczególności poprzez kontrole wyrywkowe.

(8) Inne strony, które nie mogą być zwolnione przez Komisję, ponieważ nie prowadzą operacji montażowych, mogą mimo to również korzystać z systemu zwolnień, jeśli zgłaszają towary w ramach kontroli przeznaczenia towaru i dostarczają podstawowe części rowerowe zwolnionym stronom lub innym posiadaczom zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru, albo na mocy klauzuli de minimis.

Jednak konieczne jest, aby klienci tych stron, jeśli są oni podmiotami dokonującymi montażu, ale jeszcze nie zostali zwolnieni, i jeśli wykorzystują części w ilościach przekraczających próg de minimis, uzyskiwali zwolnienia od Komisję.

(9) W przypadku stron, które złożyły należycie uzasadnione wnioski będące w trakcie załatwiania, sprawdzenie należy rozpocząć niezwłocznie.

Konieczne jest zapewnienie możliwości udzielenia zwolnienia z mocą wsteczną w stosunku do stron, których wnioski są w toku załatwiania. Dlatego płatności cła rozszerzonego należy zawiesić nie tylko w odniesieniu do przywozu zgłoszonego do swobodnego obrotu po wejściu w życie rozporządzenia odniesienia, ale także w odniesieniu do przywozu podlegającego opłacie celnej na mocy art. 2 ust. 3 rozporządzenia odniesienia.

(10) Strony prowadzące operacje montażu, co do których ustalono, że nie obchodzą cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93, powinny być zwolnione mocy niniejszego rozporządzenia.

Konieczne jest upewnienie się, aby strony te zostały zwolnione z mocą wsteczną.

(11) Do niniejszego rozporządzenia dołączony jest wykaz stron, w odniesieniu do których rozpoczęto badanie oraz wykaz stron zwolnionych z cła rozszerzonego. Zmiany tych wykazów i ujednolicone uaktualnione wykazy będą okresowo i w miarę potrzeby publikowane w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

(12) Wreszcie, do procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy stosować ogólne zasady dotyczące dochodzeń antydumpingowych, w szczególności dotyczące prowadzenia dochodzeń, wizyt weryfikacyjnych, braku współpracy, poufności oraz praw proceduralnych zainteresowanych stron,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

- "części rowerowe" oznaczają części rowerowe i akcesoria objęte kodami CN od 87149110 do 87149990,

- "cło rozszerzone" oznacza cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93, rozszerzone art. 2 rozporządzenia (WE) nr 71/97 (dalej określanego jako "rozporządzenie odniesienia"),

- "podstawowe części rowerowe" oznaczają części rowerowe określone w art. 1 rozporządzenia odniesienia,

- "operacja montażu" oznacza operację, podczas której używane są podstawowe części rowerowe do montowania lub wykańczania rowerów,

- "wniosek" oznacza każdy krok podjęty przez stronę prowadzącą operacje montażu, mający na celu uzyskanie od Komisji zezwolenia na zwolnienie, zgodnie z art. 3,

- "strona badana" oznacza stronę prowadzącą operacje montażu, w odniesieniu do której rozpoczęto badanie, na mocy art. 4 ust. 5 lub art. 11 ust. 1,

- "strona zwolniona" jest to strona, co do której ustalono, że jej operacje montażu pozostają poza zakresem art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 i która została zwolniona zgodnie z art. 7 lub 12 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zwolnienie przywozu z cła rozszerzonego

1. Przywóz podstawowych części rowerowych jest zwolniony z cła rozszerzonego, jeśli:

- są one zgłoszone do swobodnego obrotu przez stronę zwolnioną lub w jej imieniu, lub

- są one zgłoszone do swobodnego obrotu zgodnie z przepisami o kontroli przeznaczenia towaru w art. 14.

2. Przywóz podstawowych części rowerowych jest tymczasowo zwolniony z płatności cła rozszerzonego, jeśli części te są zgłoszone do swobodnego obrotu przez stronę badaną lub w jej imieniu.

Artykuł 3

Wniosek o zwolnienie

1. Wniosek jest sporządzany w formie pisemnej, w jednym z urzędowych języków Wspólnoty oraz opatrywany podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek należy przesłać na następujący adres:

Komisja Europejska,

Directorate-General for External Economic Relations,

Unit I/C-3,

CORT 100 4/59,

Rue de la Loi/Weststraat 200,

B-1049 Brussels;

Fax: (32-2) 295 65 05.

2. Po otrzymaniu wniosku Komisja niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę oraz Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Dopuszczalność wniosków

1. Wniosek jest dopuszczalny, jeżeli:

a) zawiera dowody, że wnioskodawca używa podstawowych części rowerowych do produkcji lub montażu rowerów w ilości przekraczającej próg ustalony w art. 14 lit. c) lub posiada nieodwołalne zobowiązania umowne do wykonywania tych działań;

b) oferuje dowód prima facie, że operacje montażu wnioskodawcy nie należą do zakresu art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96; oraz

c) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wniosek wnioskodawcy nie odmówiono zezwolenia na zwolnienie na mocy art. 7 ust. 3 lub 4, ani nie cofnięto mu zwolnienia na mocy art. 10.

2. Można ustalić rozsądny okres przeznaczony na złożenie wszelkich dodatkowych informacji wymaganych do ustalenia dopuszczalności wniosku. W przypadku nieotrzymania takich dowodów w tym okresie wniosek uważa się za niedopuszczalny.

3. Dopuszczalność wniosku należycie uzasadnionego zgodnie z ust. 1 i 2 jest określana w normalnym trybie w ciągu 45 dni od daty jego otrzymania. Wnioskodawca ma najpierw możliwość wniesienia uwag na temat konkluzji Komisji dotyczących dopuszczalności wniosku.

4. Jeśli wniosek uznano za niedopuszczalny, jest on, po konsultacji z Komitetem Doradczym, odrzucany w drodze decyzji.

5. Jeśli wniosek uznano za dopuszczalny, należy niezwłocznie rozpocząć badanie i powiadomić wnioskodawcę oraz Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Zawieszenie płatności ceł

1. Od daty otrzymania wniosku zgodnego z warunkami ustalonymi w art. 3 ust. 1 oraz do czasu wydania decyzji co do jego treści na mocy art. 6 i 7, płatność długu celnego w odniesieniu do cła rozszerzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia odniesienia ulega zawieszeniu w stosunku do wszelkiego przywozu podstawowych części rowerowych zgłaszanych do swobodnego obrotu przez stronę objętą badaniem.

2. Właściwe władze Państw Członkowskich mogą uzależnić zawieszenie płatności cła rozszerzonego od złożenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania płatności cła rozszerzonego w przypadku gdy wniosek zostanie później uznany za niedopuszczalny, zgodnie z art. 4 ust. 4 lub odrzucony, zgodnie z art. 7 ust. 3 lub 4.

Artykuł 6

Badanie wniosku

1. Prowadząc badanie, Komisja może, jeśli jest to właściwe, zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji i/lub przeprowadzić na miejscu stosowne weryfikacje. Badanie obejmuje zwykle okres nie krótszy, niż sześć miesięcy przed otrzymaniem wniosku.

2. Każda strona badana zapewnia, że w każdym czasie podstawowe części rowerowe zgłaszane przez nią do swobodnego obrotu są albo używane w operacjach montażu, albo zniszczone, lub ponownie wywiezione. Strona prowadzi rejestry dostarczonych jej podstawowych części rowerowych i ich wykorzystania. Rejestry te przechowuje się przez co najmniej trzy lata. Rejestry i wszelkie inne dowody i informacje są udostępniane Komisji na żądanie.

3. Badanie wniosku co do treści trwa zwykle dwanaście miesięcy od momentu powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 5.

4. Przed przyjęciem decyzji zgodnie z art. 7, wnioskodawca jest informowany o konkluzjach Komisji odnośnie do treści wniosku i ma możliwość ustosunkowania się do nich.

Artykuł 7

Decyzja

1. Jeśli ostatecznie ustalone fakty pokazują, że operacje montażu dokonywane przez wnioskodawcę nie należą do zakresu art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, należy zezwolić wnioskodawcy na zwolnienie z cła rozszerzonego, po konsultacji z Komitetem Doradczym.

2. Decyzja działa z mocą wsteczną od dnia otrzymania wniosku. Od tego dnia, zadłużenie wnioskodawcy z tytułu cła, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia odniesienia, uważane jest za nieważne.

3. Jeśli kryteria zwolnienia nie są spełnione, wniosek, po konsultacji z Komitetem Doradczym, jest odrzucany, a zawieszenie płatności cła rozszerzonego wspomnianego w art. 5 jest uchylane.

4. Każde naruszenie zobowiązań zawartych w art. 6 ust. 2 lub fałszywa deklaracja odnośnie do decyzji, może stanowić przyczynę odrzucenia wniosku.

Artykuł 8

Obowiązki zwolnionych stron

1. Strona zwolniona zapewnia, że przez cały czas:

a) jej operacje montażowe pozostają poza zakresem art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96;

b) jeśli otrzymuje dostawy podstawowych części rowerowych, które zostały zwolnione z cła rozszerzonego zgodnie z art. 2, części te są używane w operacjach montażu, niszczone, powrotnie wywożone lub odsprzedane innej stronie zwolnionej.

2. Strona zwolniona prowadzi rejestry podstawowych części rowerowych, których dostawy otrzymuje, i wykorzystania tych części. Przechowuje ona te rejestry i odpowiednie dowody przez okres co najmniej trzech lat. Rejestry te są udostępniane Komisji na żądanie.

Artykuł 9

Przegląd

1. Komisja może z własnej inicjatywy dokonać przeglądu sytuacji strony zwolnionej, w celu sprawdzenia, czy operacje montażowe strony pozostają poza zakresem art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 384/96.

2. Przegląd składa się z badania obejmującego okres, który może być krótszy, niż sześć miesięcy.

Artykuł 10

Cofnięcie zwolnienia

Zwolnienie jest cofane po zapewnieniu stronie zwolnionej możliwości wniesienia uwag oraz po konsultacji z Komitetem Doradczym:

- jeżeli przegląd wykazał, że operacje montażu strony zwolnionej należą do zakresu art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 384/96,

- w przypadku naruszenia zobowiązań strony zgodnie z art. 8 ust. 2, lub

- w wypadku braku współpracy po przyjęciu decyzji o zwolnieniu.

Artykuł 11

Wnioski w trakcie załatwiania

1. Wnioski stron wymienionych w załączniku I są dopuszczalne i w związku z tym należy rozpocząć badania zgodnie z art. 6.

2. Za datę otrzymania w rozumieniu art. 5 ust. 1, wniosków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, uznaje się datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Do czasu podjęcia decyzji co do treści wniosków złożonych przez strony wymienione w załączniku I, płatności długu celnego poniesione na cło rozszerzone zgodnie z art. 2 rozporządzenia odniesienia, zostają zawieszone ze skutkiem od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Decyzje wydane na mocy art. 7 ust. 2 w odniesieniu do stron wymienionych w załączniku I mają moc wsteczną od dnia 20 kwietnia 1996 r. Od tej daty długi celne wnioskodawcy dotyczące cła rozszerzonego są uważane za nieważne.

Artykuł 12

Strony zwolnione niniejszym rozporządzeniem

Strony wymienione w załączniku II są zwolnione z cła rozszerzonego, ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 1996 r.

Artykuł 13

Przepisy proceduralne

Do badań zgodnych z niniejszym rozporządzeniem stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 384/96, dotyczące:

- przeprowadzania dochodzeń (art. 6 ust. 2, 3, 4 i 5),

- wizyt weryfikacyjnych (art. 16),

- braku współpracy (art. 18), oraz

- poufności (art. 19),

Artykuł 14

Zwolnienie podlegające kontroli przeznaczenia towaru

W przypadku przywozu podstawowych części rowerowych zgłaszanych do swobodnego obrotu przez osobę inną niż strona zwolniona od daty wejścia w życie rozporządzenia odniesienia, części te są zwolnione z cła rozszerzonego, jeśli zostały zgłoszone zgodnie ze strukturą Taric znajdującą się w załączniku III i podlegają warunkom określonym w art. 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz art. 291–304 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, które stosuje się mutatis mutandis, jeżeli:

a) podstawowe części rowerowe są dostarczone stronie zwolnionej na mocy art. 7 lub 12; lub

b) podstawowe części rowerowe są dostarczone innemu posiadaczowi pozwolenia w rozumieniu art. 291 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93; lub

c) miesięcznie mniej niż 300 sztuk dla jednego typu podstawowych części rowerowych jest zgłaszanych do swobodnego obrotu lub dostarczanych stronie. Liczba części zgłaszanych przez lub dostarczanych dowolnej stronie jest obliczana przez odniesienie do liczby części zgłoszonych lub dostarczonych wszystkim stronom powiązanym lub posiadającym zawarte porozumienia wyrównawcze z tą stroną.

Artykuł 15

Postanowienia szczególne dotyczące stron otrzymujących dostawy de minimis

1. Komisja lub właściwe władze Państw Członkowskich mogą zdecydować z własnej inicjatywy, aby zbadać strony zgłaszające podstawowe części rowerowe do swobodnego obrotu lub otrzymujące dostawy zgodnie z art. 14 lit. c).

2. Jeżeli ustalono, że strony, o których mowa w ust. 1, zgłosiły lub otrzymały dostawy podstawowych części rowerowych w ilościach powyżej progu określonego w art. 14 lit. c) lub gdy strony odmówiły współpracy podczas badania, strony te nie będą już uważane za pozostające poza zakresem art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96. Po umożliwieniu zainteresowanej stronie zgłoszenia uwag, ustalenia te są zgłaszane właściwym władzom Państw Członkowskich.

3. Jeśli strony, o których mowa w ust. 1, nadużyły art. 14 lit. c) w celu obejścia przepisów dotyczących cła rozszerzonego, cło rozszerzone nienałożone na żadne podstawowe części rowerowe zgłoszone do swobodnego obrotu przez te strony lub dostarczone tym stronom po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, może być odzyskane.

Artykuł 16

Wymiana informacji

1. Dane dotyczące stron, w odniesieniu do których rozpoczęto badanie zgodnie z art. 4 albo podjęto decyzję zgodnie z art. 7 lub 10 są przekazywane właściwym władzom Państw Członkowskich.

2. Okresowo, zależnie od potrzeb, będzie wydawane ogłoszenie zawierające zaktualizowane listy badanych i zwolnionych stron, które także będzie niezwłocznie przekazywane każdej zainteresowanej stronie, na jej żądanie.

3. Właściwe władze Państw Członkowskich przekazują Komisji w ciągu miesiąca po zakończeniu każdego kwartału informację zbiorczą w odniesieniu do zwolnionych stron, zgodnie z układem określonym w załączniku IV.

Artykuł 17

Przepisy dotyczące opłat celnych

Jeżeli nie określono inaczej, przepisy dotyczące opłat celnych stosuje się.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 1997 r.

W imieniu Komisji

Leon Brittan

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1.

[2] Dz.U. L 317 z 6.12.1996, str. 1.

[3] Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55.

[4] Dz.U. L 228 z 9.9.1993, str. 1.

[5] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[6] Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

[7] Dz.U. L 9 z 13.1.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

STRONY BADANE

(Dodatkowy kod Taric: 8962)

Uwaga:

Dla informacji zainteresowanych stron: po otrzymaniu przyszłych wniosków na mocy art. 3 ust. 1 lub w następstwie decyzji dotyczących trwających badań na mocy art. 7, będą publikowane, z częstotliwością w miarę potrzeby, nowe i zaktualizowane wykazy "stron, które złożyły wniosek na mocy art. 3 ust. 1 lub są objęte badaniem na mocy art. 11", w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich lub będzie je można otrzymać pod adresem zamieszczonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Nazwa | Miasto | Kraj |

Dangre Cycles | F-59770 Marly | Francja |

Derby Cyclewerke GmbH | D-49661 Cloppenburg | Niemcy |

Engelbert Meyer GmbH | D-49692 Sevelten | Niemcy |

Fa. Alfred Fischer | D-76229 Karlsruhe | Niemcy |

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG | D-33609 Bielefeld | Niemcy |

Kynast AG | D-Quakenbrück | Niemcy |

Monark Crescent | S-432 82 Varberg | Szwecja |

Muddy Fox | Middlesex UB6 7RH | Wielka Brytania |

Quantum Cycles | F- 59770 Marly | Francja |

Pantherwerke | D-37537 Bad Wildungen | Niemcy |

PRO-FIT Sportartikel | D-74076 Heilbronn | Niemcy |

Prophete GmbH | D-33378 Rheda-Wiedenbrück | Niemcy |

Tekno Cycles | F-93102 Montreuil Cedex | Francja |

TNT Cycles | E-17180 Vilablareix (Girona) | Hiszpania |

Winora – TME Bike Company | D-97405 Schweinfurt | Niemcy |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

STRONY ZWOLNIONE

(Dodatkowy kod Taric: 8963)

Uwaga:

Dla informacji zainteresowanych stron: w następstwie przyszłych decyzji dotyczących zwolnień na mocy art. 7 lub cofnięcia zwolnienia na mocy art. 10, nowe i zaktualizowane wykazy "stron zwolnionych na mocy art. 7 lub 12" będą publikowane, z częstotliwością w miarę potrzeby, w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich lub będzie je można otrzymać pod adresem zamieszczonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Nazwa | Miasto | Kraj | Data obowiązywania |

Batavus | NL-8440 AM Heerenveen | Niderlandy | 20.4.1996 |

BH Bicicletas de Alava | E-01080 Vitoria | Hiszpania | 20.4.1996 |

Cycles Mercier –France-Loire | F-42162 Andrézieux – Boutheon Cedex | Francja | 20.4.1996 |

Cycleurope International/Peugeot | F-10100 Romily-sur-Seine | Francja | 20.4.1996 |

Dawes Cycles | UK-Birmingham B11 2DG | Wielka Brytania | 20.4.1996 |

Hercules | D-90441 Nürnberg | Niemcy | 20.4.1996 |

MICMO/Gitane | F-44270 Machecoul | Francja | 20.4.1996 |

Moore Large & Co. | UK-Derby DE24 9G1 | Wielka Brytania | 20.4.1996 |

Promiles | F-59650 Villeneuve d'Ascq | Francja | 20.4.1996 |

Raleigh | UK-Nottingham NG7 2DD | Wielka Brytania | 20.4.1996 |

Tandem Group | UK-York Y01 4YU | Wielka Brytania | 20.4.1996 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

STRUKTURA TARIC

87149110 | — — — Ramy: |

— — — — Malowane, anodowane, polerowane i/lub lakierowane: |

8714911011 | — — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin w ilości poniżej 300 jednostek miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714911019 | — — — — — Pozostałe |

8714911090 | — — — — Pozostałe |

87149130 | — — — Widelce przednie: |

— — — — Malowane, anodowane, polerowane i/lub lakierowane: |

8714913011 | — — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 jednostek miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714913019 | — — — — — Pozostałe |

8714913090 | — — — — Pozostałe |

87149390 | — — — Wolnobiegi/koła zębate: |

8714939010 | — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714939090 | — — — — Pozostałe |

87149430 | — — — Pozostałe hamulce: |

8714943010 | — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 jednostek miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714943090 | — — — — Pozostałe |

87149490 | — — — Części: |

— — — — Dźwignie hamulca: |

8714949011 | — — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714949019 | — — — — — Pozostałe |

8714949090 | — — — — Pozostałe |

87149630 | — — — Przekładnie korbowe: |

8714963010 | — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 jednostek miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714963090 | — — — — Pozostałe |

87149910 | — — — Kierownice: |

8714991010 | — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714991090 | — — — — Pozostałe |

87149950 | — — — Przekładnie przerzutek: |

8714995010 | — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714995090 | — — — — Pozostałe |

87149990 | — — — Pozostałe części: |

— — — — Kompletne koła z lub bez dętek lub opon i zębatek |

8714999011 | — — — — — Pochodzące lub wysłane z Chin: w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie lub które mają być przesłane stronie w ilości poniżej 300 sztuk miesięcznie, lubktóre mają być przesłane innemu posiadaczowi zezwolenia w zakresie przeznaczenia towaru lub stronom zwolnionym |

8714999019 | — — — — — Pozostałe |

8714999090 | — — — — Pozostałe |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

Format informacji

KONTROLA PRZEZNACZENIA TOWARU DOTYCZĄCA CZĘŚCI ROWEROWYCH Z CHIN

WYKONANIE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 88/97 [1]

(Informacja na mocy art. 16 powyższego rozporządzenia)

(należy przedłożyć w ciągu miesiąca po zakończeniu danego kwartału)

Państwo Członkowskie: … | Rok: … Kwartał: … |

A. ZESTAWIENIE

- Liczba przyznanych zezwoleń w zakresie przeznaczenia towaru: …

- Liczba wygasłych zezwoleń w zakresie przeznaczenia towaru: …

- Liczba cofniętych zezwoleń w zakresie przeznaczenia towaru [2]: …

Liczba [3] ram rowerów [4]:

- wprowadzonych z zastosowaniem kontroli przeznaczenia towaru: …

- wprowadzonych z dodatkowym kodem Taric 8962: …

- wprowadzonych z dodatkowym kodem Taric 8963: …

B. GŁÓWNI POSIADACZE ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TOWARU

+++++ TIFF +++++

C. ZAKOŃCZENIE ORAZ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

+++++ TIFF +++++

D. COFNIĘCIE ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TOWARU

+++++ TIFF +++++

[1] Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 17.

[2] Patrz: sekcja D niniejszego arkusza informacyjnego.

[3] Jednostki uzupełniające.

[4] Kod CN ex87149110.

--------------------------------------------------

Top