EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Komisjoni määrus (EÜ) nr 88/97, 20. jaanuar 1997, Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088Euroopa Liidu Teataja L 017 , 21/01/1997 Lk 0017 - 0027


Komisjoni määrus (EÜ) nr 88/97,

20. jaanuar 1997,

Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, [1] muudetud määrusega (EÜ) nr 2331/96, [2]

võttes arvesse nõukogu 14. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 71/97, millega laiendatakse määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes teatud Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattavaruosade impordile ja millega maksustatakse komisjoni määrusega (EÜ) nr 703/96 [3] registreeritud impordi laiendatud tollimaks, eelkõige selle artiklit 3,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 71/93 (edaspidi "viitemäärus") laiendas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 [4] kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärinevate jalgrataste impordile jalgrattavaruosade impordile sellest riigist.

(2) Viitemäärus sätestab teatud põhimõtted ja juhised, mis reguleerivad jalgrattavaruosade vabastamist laiendatud tollimaksust.

(3) Käesolev määrus peaks andma huvitatud isikutele selgeid juhiseid, kuidas kasutada erandisüsteemi. Eelkõige peaks see täpselt sätestama, kuidas on võimalik vabastada teatud oluliste jalgrattavaruosade import laiendatud maksust ja kuidas saada selliseks vabastuseks luba.

(4) Selles suhtes peaks erandisüsteem ette nägema kolm juhtumit, mille puhul võib oluliste jalgrattavaruosade importi teatud tingimustel või lõplikult laiendatud maksust vabastada.

Esiteks tuleks oluliste jalgrattavaruosade import vabastada laiendatud maksust, kui varuosad deklareeritakse vabasse ringlusesse laskmiseks komisjoni poolt vabastatud koostaja poolt või tema nimel.

Teiseks tuleks oluliste jalgrattavaruosade import vabastada laiendatud maksust siis, kui neile antakse luba eesmärgipärase kasutamise kontrolli alusel ja juhul, kui need tarnitakse lõplikult maksust vabastatud koostajale või deklareeritakse vabasse ringlusesse laskmiseks või tarnitakse ühele isikule piiratud kogustes. Selles suhtes on asjakohane kohaldada eesmärgipärase kontrolli olemasolevat mehhanismi, mis on sätestatud nõukogu määrustega (EMÜ) nr 2913/92 [5] ja (EMÜ) nr 2454/93, [6] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 12/97 [7]mutatis mutandis. Kui isik deklareerib vabasse ringlusesse laskmiseks või talle tarnitakse kuus vähem kui 300 ühikut mis tahes liiki olulisi jalgrattavaruosi, on oluliste jalgrattavaruosade import piiratud majandusliku tähtsusega ja ei kahjusta tõenäoliselt määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud maksu. Seepärast ei tuleks seda käsitada kõrvalehoidmisena.

Kolmandaks tuleks oluliste jalgrattavaruosade import teatud tingimustel vabastada laiendatud maksust tollimaksu peatamisega, kui varuosad deklareeritakse vabasse ringlusesse laskmiseks komisjoni poolt uuritava koostaja poolt või tema nimel.

(5) Komisjonilt nõutakse kontrolli läbiviimist, kas isiku koostamistegevus kuulub määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalasse (edaspidi "algmäärus") ja vabastavad isiku maksust, kui see on põhjendatud. Vabastustaotluse võivad komisjonile esitada ainult koostamist teostavad isikud.

Komisjoni otsus vabastada koostamist teostav isik maksust kujutab endast algmääruse artikli 13 lõike 4 tähenduses kinnitust.

Sellest seisukohast on asjakohane, et kui olulised jalgrattavaruosad on vabastatud laiendatud maksust viidates maksust vabastatud koostajale või vähese tähtsusega koguse klauslile, peaksid vabastamistingimused aitama komisjonil tagada, et varuosi kasutatakse tõepoolest vabastatud isiku koostamistegevuseks ning miinimumtaset ei kuritarvitata.

(6) Liikmesriikide pädevad asutused peavad kontrollima, et vabastatud koostaja deklareerib need varuosad vabasse ringlusesse laskmiseks, või need tarnitakse lõplikult eesmärgipärase kasutussüsteemi kaudu maksust vabastatud koostajale või need kuuluvad vähese tähtsusega koguse klausli alla.

(7) Koostajate taotluste korral maksust vabastamiseks komisjoni poolt tuleb sätestada täpsed sätted taotluste vastuvõetavuse, läbivaatamise, otsuste tegemise ning vabastuste ülevaatamise ja tühistamise kohta.

Laitmatu juhtimise huvides peaksid taotlused sisaldama kõrvalehoidmise puudumise kohta esmapilgul usutavaid tõendeid ja neid tuleks piisavalt põhjendada, et komisjon peaks neid vastuvõetavateks. Piisavalt põhjendatud taotluste rahuldamise kohta viivitamatute otsuste tagamiseks tuleks ette näha ajavahemik, mille jooksul selliseid otsuseid tuleb tavaliselt teha.

Tuleks ette näha selline ajavahemik, mille jooksul komisjon teeb tavaliselt otsuse taotluse sisu kohta.

Läbivaatamise suhtes võib komisjon uuesti uurida maksust vabastatud koostajaid, et veenduda vabastustingimuste täitmises, eelkõige pistelise kontrolli kaudu.

(8) Teised isikud, keda komisjon ei saa maksust vabastada, sest nad ei tegele koostamisega, võivad sellest hoolimata samuti erandisüsteemist kasu saada, kui nad deklareerivad kaupu eesmärgipärase kasutamise kontrolli alusel ja tarnivad olulisi jalgrattavaruosi maksust vabastatud isikutele või teistele eesmärgipärase kasutamise loa omanikele või vähese tähtsusega koguse klausli alusel.

Nende isikute klientide jaoks on siiski vajalik saavutada komisjonilt maksust vabastamine, kui nad on koostajad, kui nad pole veel maksust vabastatud ja kui nad kasutavad varuosi eelmainitud vähese tähtsusega kogustes.

(9) Isikute puhul, kes on esitanud piisavalt põhjendatud menetluses olevad taotlused, tuleks kohe algatada uurimine.

On vaja tagada, et tagasiulatuv maksust vabastamine oleks võimalik menetluses olevate taotlustega isikute jaoks. Seepärast tuleks peatada laiendatud tollimaksu maksmine mitte ainult vabasse ringlusesse lastud deklareeritud impordilt pärast viitemääruse jõustumist, vaid ka impordilt, mille suhtes kohaldatakse tollimaksu vastavalt viitemääruse artikli 2 lõikele 3.

(10) Koostamisega tegelevad isikud, kelle puhul on juba tõestatud määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastastest tollimaksudest kõrvalehoidmise puudumine, tuleks käesoleva määrusega maksust vabastada.

On vaja tagada, et need isikud vabastataks maksust tagasiulatuvalt.

(11) Käesolevale määrusele on lisatud isikute loetelu, kelle suhtes on algatatud uurimine ja isikute loetelu, kes on vabastatud laiendatud maksust. Loetelude muudatused ja ajakohastatud koondloetelud avaldatakse aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele Euroopa Ühenduse Teataja C-seerias.

(12) Lõpuks tuleks käesoleva määrusega kehtestatud menetluste suhtes kohaldada dumpinguvastaste uurimiste üldreegleid, mis käsitlevad eelkõige uurimiste läbiviimist, kontrollkäike, koostöövalmiduse puudumist, konfidentsiaalsust ja asjaomaste poolte protsessiõigusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- varuosad – jalgrattavaruosad ja tarvikud, mis kuuluvad CN-koodide 87149110- 87149990 alla,

- laiendatud tollimaks – määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastane tollimaks, mida laiendati määruse (EÜ) nr 71/97 artikliga 2 (edaspidi "viitemäärus"),

- olulised jalgrattavaruosad – jalgratta varuosad, mis on määratletud viitemääruse artiklis 1,

- koostamine – tegevus, mille käigus jalgrattavaruosad tuuakse koostamiseks või jalgrataste lõplikuks valmistamiseks,

- taotlus – kõik koostamisega tegeleva isiku poolt astutud sammud, pidades silmas komisjonilt maksust vabastamise loa saamist vastavalt artiklile 3,

- uurimisalune isik – koostamisega tegelev isiku, kelle suhtes on algatatud uurimine vastavalt artikli 4 lõikele 5 või artikli 11 lõikele 1, ja

- maksust vabastatud isik – isik, kelle koostamistegevuse puhul on leitud, et see jääb välja määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalast ja kes on vabastatud maksust käesoleva määruse artikli 7 või 12 kohaselt.

Artikkel 2

Impordi vabastamine laiendatud tollimaksust

1. Oluliste jalgrattavaruosade import vabastatakse laiendatud tollimaksust, kui:

- need deklareeritakse vabasse ringlusse laskmiseks maksust vabastatud isiku poolt või tema nimel, või

- need deklareeritakse vabasse ringlusse laskmiseks artiklis 14 nimetatud eesmärgipärase kasutamise kontrolli sätete alusel.

2. Oluliste jalgrattavaruosade import vabastatakse laiendatud tollimaksust, kui need deklareeritakse vabasse ringlusesse laskmiseks uurimisaluse isiku poolt või tema nimel.

Artikkel 3

Vabastustaotlus

1. Taotlused esitatakse kirjalikult ühes ühenduse ametlikus keeles ja neile peab olema alla kirjutanud taotlejat esindama volitatud isik. Taotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for External Economic Relations,

Unit I/C-3

CORT 100 4/59,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05.

2. Komisjon teavitab taotluse kättesaamisel sellest kohe taotlejat ja liikmesriike.

Artikkel 4

Taotluste vastuvõetavus

1. Taotlus on vastuvõetav, kui:

a) see sisaldab tõendeid, et taotleja kasutab olulisi jalgrattavaruosi jalgrataste tootmiseks või koostamiseks artikli 14 lõikes c sätestatud vähese tähtsusega kogusest suuremates kogustes või on võtnud selleks tühistamatud lepingulised õigused;

b) esitab esmapilgul usutavad tõendid, et taotleja koostamistegevus jääb määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalast välja; ja

c) taotlejale ei ole 12 kuud enne taotluse esitamist keeldutud loa andmisest vastavalt artikli 7 lõigetele 3 või 4 ning maksust vabastamist ei ole tühistatud vastavalt artiklile 10.

2. Taotluse vastuvõetavuse määramiseks vajaliku täiendava teabe esitamiseks võib ette näha mõistliku ajavahemiku. Kui kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pole selliseid tõendeid ilmnenud, tunnistatakse taotlus vastuvõetamatuks.

3. Taotluse vastuvõetavus, mis on lõigete 1 ja 2 kohaselt piisavalt põhjendatud, määratakse tavaliselt 45 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kõigepealt antakse taotlejale võimalus teha märkusi komisjoni järelduste kohta, mis puudutavad taotluse vastuvõetavust.

4. Kui taotlust peetakse vastuvõetamatuks, lükatakse see pärast nõuandekomiteega konsulteerimist otsuse alusel tagasi.

5. Kui taotlust peetakse vastuvõetavaks, algatatakse kohe läbivaatamine ja sellest teavitatakse taotlejat ja liikmesriike.

Artikkel 5

Tollimaksude maksmise peatamine

1. Artikli 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava taotluse laekumise kuupäevast ja enne sisulise otsuse tegemist artiklite 6 ja 7 kohaselt, peatatakse tollivõla maksmine laiendatud tollimaksult vastavalt viitemääruse artikli 2 lõikele 1 oluliste jalgarattavaruosade impordi suhtes, mis uurimisalune isik on deklareerinud vabasse ringlusesse laskmiseks.

2. Liikmesriikide pädevad asutused võivad peatada laiendatud tollimaksu maksmise, mille suhtes on vaja esitada tagatis, et garanteerida laiendatud tollimaksu maksmine, kui taotlust peetakse artikli 4 lõike 4 kohaselt vastuvõetamatuks või taotlus lükatakse tagasi artikli 4 lõike 3 või 4 kohaselt.

Artikkel 6

Taotluse läbivaatamine

1. Läbivaatamise käigus võib komisjon vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendava teabe esitamist ja/või teostada kohapeal kontrollimisi. Läbivaatamine kestab tavaliselt vähemalt kuus kuud enne taotluse laekumist.

2. Iga uurimisalune isik tagab igal ajal, et tema poolt vabasse ringlusse laskmiseks deklareeritud olulisi jalgrattavaruosi kasutatakse tema koostamistegevuses, need hävitatakse või reeksporditakse. Ta peab andmikku temale tarnitud oluliste jalgrattavaruosade ja nende kasutamise kohta. Sellist andmikku säilitatakse vähemalt kolm aastat. Käesolev andmik ja kõik vajalikud täiendavad tõendid tuleb sellekohasel nõudmisel komisjonile edastada.

3. Taotluse sisuline läbivaatamine lõpetatakse tavaliselt kaheteistkümne kuu jooksul pärast teatamist vastavalt artikli 4 lõikele 5.

4. Enne otsuse vastuvõtmist vastavalt artiklile 7 teavitatakse taotlejat komisjoni järeldustest taotluse sisu kohta ja antakse võimalus märkuste tegemiseks.

Artikkel 7

Otsus

1. Kui lõplikult kindlakstehtud faktid tõendavad, et taotleja koostamistegevus ei kuulu määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalasse, antakse luba taotleja vabastamiseks laiendatud tollimaksust pärast konsulteerimist nõuandekomiteega.

2. Sellel otsusel on tagasiulatuv mõju alates taotluse laekumise kuupäevast. Taotleja tollivõlg vastavalt viitemääruse artikli 2 lõikele 1 tühistatakse sellest kuupäevast alates.

3. Kui tollimaksu kohaldamisest vabastamise kriteeriume pole täidetud, lükatakse taotlus pärast nõuandekomiteega konsulteerimist tagasi ja tühistatakse artiklis 5 viidatud laiendatud tollimaksu maksmise peatamine.

4. Artikli 6 lõike 2 alusel kohustuste täitmata jätmist või otsusega seotud valeandmete esitamist võib käsitada kui taotluse tagasilükkamise põhjust.

Artikkel 8

Vabastatud isikute kohustused

1. Vabastatud isik tagab igal ajal, et:

a) tema koostamistegevus jääb määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalast välja;

b) kui talle tarnitakse olulisi jalgrattavaruosi, mis on artikli 2 kohaselt vabastatud laiendatud tollimaksust, kasutatakse neid varuosi tema koostamistegevuses, need hävitatakse, reeksporditakse või müüakse edasi teisele tollimaksust vabastatud isikule.

2. Tollimaksust vabastatud isik peab andmikke temale tarnitud oluliste jalgrattavaruosade ja nende kasutamise kohta. Ta säilitab selliseid andmikke ja asjakohaseid toetavaid tõendeid vähemalt kolm aastat. Kõnealused andmikud tuleb sellekohase nõudmise korral teha komisjonile kättesaadavaks.

Artikkel 9

Kontrollimine

1. Komisjon võib omal algatusel kontrollida tollimaksust vabastatud isiku olukorda, et veenduda, et tema koostamistegevus jääb määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalast välja;

2. Kontrollimine hõlmab uurimist ajavahemikus, mis võib olla lühem kui kuus kuud.

Artikkel 10

Tollimaksust vabastamise tühistamine

Tollimaksust vabastamine tühistatakse pärast seda, kui maksust vabastatud isikule on antud võimalus teha omapoolseid märkusi ning pärast konsulteerimist nõuandekomiteega:

- kui kontrollimine on näidanud, et maksust vabastatud isiku koostamistegevus jääb määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalasse;

- artikli 8 lõike 2 kohaselt isiku kohustuste täitmatajätmise korral, või

- koostöövalmiduse puudumise korral pärast maksust vabastamise otsuse vastuvõtmist.

Artikkel 11

Menetluses olevad taotlused

1. I lisas loetletud isikute taotlused on vastuvõetavad ja käesolevaga algatatakse taotluste läbivaatamine vastavalt artiklile 6.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud taotluste kättesaamise kuupäeva artikli 5 lõike 1 tähenduses loetakse käesoleva määruse jõustumise kuupäevaks.

3. Enne sisulise otsuse tegemist 1 lisas loetletud isikute taotluste kohta, peatatakse viitemääruse artikli 2 kohaselt laiendatud tollimaksuga seoses tekkinud tollivõla maksmine alates selle määruse jõustumise kuupäevast.

4. Artikli 7 lõike 2 kohaselt tehtud otsused I lisas loetletud isikute kohta omavad tagasiulatuvat mõju 20. aprillist 1996. Seepärast tühistatakse sellest kuupäevast alates taotleja tollivõlg laiendatud tollimaksu suhtes.

Artikkel 12

Käesoleva määrusega tollimaksust vabastatud isikud

Käesolevaga vabastatakse II lisas loetletud isikud laiendatud tollimaksust, mis jõustub 20. aprillil 1996.

Artikkel 13

Menetlussätted

Määruse asjakohaseid sätteid (EÜ) nr 384/96, mis käsitlevad:

- uurimise läbiviimist (artikli 6 lõiked 2, 3, 4 ja 5),

- kontrollkäike (artikkel 16),

- koostöö puudumist (artikkel 18), ja

- konfidentsiaalsust (artikkel 19),

kohaldatakse läbivaatamiste suhtes käesoleva määruse alusel.

Artikkel 14

Vabastus, mille suhtes on vaja rakendada eesmärgipärase kasutamise kontrolli

Kui viitemääruse jõustumise kuupäevast alates deklareeritakse oluliste jalgrattavaruosade import vabasse ringlusesse laskmiseks teise isiku poolt kui vabastatud isik, vabastatakse need laiendatud tollimaksu kohaldamisest, kui need deklareeritakse vastavalt III lisas toodud TARICi struktuurile ja vastavalt tingimustele, mis sätestatakse määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 82 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklite 291–304 kohaselt, mida kohaldatakse mutatis mutandi, kui:

a) olulised jalgrattavaruosad tarnitakse artikli 7 või 12 kohaselt vabastatud isikule;

b) olulised jalgrattavaruosad tarnitakse teisele loa omanikule määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 291 tähenduses; või

c) isik deklareerib vabasse ringlusesse laskmiseks või talle tarnitakse kuus vähem kui 300 ühikut oluliste jalgrattavaruosade liigi kohta. Iga isiku deklareeritud või talle tarnitud varuosade arv arvutatakse kõigi isikute deklareeritud või neile tarnitud varuosade arvu alusel, mis on seotud kompensatsioonilepinguga või mille puhul selle isikuga on sõlmitud kompensatsioonileping.

Artikkel 15

Erisätted vähese tähtsusega tarneid saavate isikute kohta

1. Komisjon või liikmesriikide pädevad asutused võivad omal algatusel teha otsuseid isikute suhtes, kes deklareerivad olulisi jalgrattavaruosi vabasse ringlusse laskmiseks või saavad artikli 14 lõike c kohaselt tarneid.

2. Kui lõikes 1 viidatud isikute puhul on tõestatud, et nad on deklareerinud olulisi jalgrattavaruosi vabasse ringlusesse laskmiseks või on vastu võtnud nende tarneid kogustes, mis ületavad artikli 14 lõikes c sätestatud lubatud piirkogust, või ei tee läbivaatamisel koostööd, ei loeta neid enam määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalasse kuuluvaks. Pärast seda, kui asjaomasele isikule on antud võimalus märkuste tegemiseks, teatatakse nendest järeldustest liikmesriikide pädevatele asutustele.

3. Kui lõikes 1 viidatud isik on laiendatud maksust kõrvalehoidmise eesmärgil rikkunud artikli 14 lõike c sätteid, võib pärast käesoleva määruse jõustumist välja nõuda isikute poolt vabasse ringlusesse laskmiseks deklareeritud või neile tarnitud olulistele jalgrattavaruosadele kehtestamata laiendatud tollimaksu.

Artikkel 16

Teabevahetus

1. Isikute andmed, kelle suhtes on artikli 4 kohaselt algatatud uurimine või kelle kohta on artiklite 7 või 10 kohaselt langetatud otsus, edastatakse liikmesriikide pädevatele asutustele.

2. Vajaduse korral avaldatakse aeg-ajalt teadaanne, mis sisaldab uurimisaluste isikute ajakohastatud loetelusid, mis edastatakse nõudmisel viivitamata kes tahes huvitatud isikule.

3. Liikmesriikide pädevad asutused edastavad komisjonile ühe kuu jooksul pärast iga kvartali lõppu kokkuvõtliku teabe maksust vabastatud isikute kohta vastavalt IV lisas sätestatud vormingule.

Artikkel 17

Sätted tollimaksude kohta

Kui ei ole teisiti määratletud, kohaldatakse asjaomaseid tollimaksualaseid sätteid.

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. jaanuar 1997

Komisjoni nimel

asepresident

Leon Brittan

[1] EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1.

[2] EÜT L 317, 6.12.1996, lk 1.

[3] EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

[4] EÜT L 228, 9.9.1993, lk 1.

[5] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[6] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

[7] EÜT L 9, 13.1.1997, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

UURIMISALUSED ISIKUD

(TARICi lisakood: 8962)

Märkus:

Huvitatud isikutele soovitatakse, et pärast tulevaste artikli 3 lõike 1 kohaste vabastustaotluste kättesaamist või pärast pooleliolevate läbivaatamiste kohta vastavalt artiklile 7 tehtud otsuseid avaldatakse aeg-ajalt vastavalt vajadusele artikli 3 lõike 1 kohaselt taotluse esitanud isikute või artikli 11 kohaste uurimisaluste isikute uued ja ajakohastatud loetelud Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias või neid on võimalik saada käesoleva määruse artiklis 3 nimetatud aadressilt.

Nimi | Linn | Riik |

Dangre Cycles | F-59770 Marly | Prantsusmaa |

Derby Cyclewerke GmbH | D-49661 Cloppenburg | Saksamaa |

Engelbert Meyer GmbH | D-49692 Sevelten | Saksamaa |

Fa. Alfred Fischer | D-76229 Karlsruhe | Saksamaa |

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG | D-33609 Bielefeld | Saksamaa |

Kynast AG | D-Quakenbrück | Saksamaa |

Monark Crescent | S-432 82 Varberg | Rootsi |

Muddy Fox | Middlesex UB 7RH | Ühendkuningriik |

Quantum Cycles | F-59770 Marly | Prantsusmaa |

Pantherwerke | D-37537 Bad Wildungen | Saksamaa |

PRO-FIT Sportartikel | D-74076 Heilbronn | Saksamaa |

Prophete GmbH | D-33378 Rheda-Wiedenbrück | Saksamaa |

Tekno Cycles | F-93102 Montreuil Cedex | Prantsusmaa |

TNT Cycles | E-17180 Vilablareix (Girona) | Hispaania |

Winora – TME Bike Company | D-97405 Schweinfurt | Saksamaa |

--------------------------------------------------

II LISA

MAKSUST VABASTATUD ISIKUD

(TARICi lisakood: 8963)

Märkus:

Huvitatud isikutele soovitatakse, et pärast tulevaste artikli 7 lõike 12 kohaste vabastusotsuste tegemist või artikli 10 kohast vabastuse tühistamist avaldatakse aeg-ajalt vastavalt vajadusele artiklite 7 või 12 kohaselt maksust vabastatud isikute uued ja ajakohastatud loetelud Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias või neid on võimalik saada käesoleva määruse artiklis 3 nimetatud aadressilt.

Nimi | Linn | Riik | Jõustumise kuupäev |

Batavus | NL-8440 AM Heerenveen | Holland | 20.4.1996 |

BH Bicicletas de Alava, | E-01080 Vitoria | Hispaania | 20.4.1996 |

Cycles Mercier – France-Loire | F-42162 Andrézieux – Boutheon Cedex | Prantsusmaa | 20.4.1996 |

Cycleurope International/Peugeot | F-10100 Romily-sur-Seine | Prantsusmaa | 20.4.1996 |

Dawes Cycles | UK-Birmingham B11 2DG | Ühendkuningriik | 20.4.1996 |

Hercules | D-90441 Nürnberg | Saksamaa | 20.4.1996 |

MICMO/Gitane | F-44270 Machecoul | Prantsusmaa | 20.4.1996 |

Moore Large & Co. | UK-Derby DE24 9G1 | Ühendkuningriik | 20.4.1996 |

Promiles | F-59650 Villeneuve d'Ascq | Prantsusmaa | 20.4.1996 |

Raleigh | UK-Nottingham NG7 2DD | Ühendkuningriik | 20.4.1996 |

Tandem Group | UK-York Y01 4YU | Ühendkuningriik | 20.4.1996 |

--------------------------------------------------

III LISA

TARICI struktuur

87149110 | — — — Raamid: |

— — — — Värvitud, anodeeritud, poleeritud ja/või lakitud: |

8714911011 | — — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714911019 | — — — — — Muud |

8714911090 | — — — — Muud |

87149130 | — — — Esikahvlid: |

— — — — Värvitud, anodeeritud, poleeritud ja/või lakitud: |

8714913011 | — — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714913019 | — — — — — Muud |

8714913090 | — — — — Muud |

87149390 | — — — Vabajooksuga ketirattad: |

8714939010 | — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714939090 | — — — — Muud |

87149430 | — — — Muud pidurid: |

8714943010 | — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714943090 | — — — — Muud |

87149490 | — — — Varuosad: |

— — — — Pidurilingid: |

8714949011 | — — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714949019 | — — — — — Muud |

8714949090 | — — — — Muud |

87149630 | — — — Väntmehhanism: |

8714963010 | — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714963090 | — — — — Muud |

87149910 | — — — Juhtrauad: |

8714991010 | — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714991090 | — — — — Muud |

87149950 | — — — Käiguvahetusmehhanismid: |

8714995010 | — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714995090 | — — — — Muud |

87149990 | — — — Muud osad: |

— — — — Valmis rattad, kummiga või ilma kummita, rehvid ja ketid: |

8714999011 | — — — — — Pärit või tarnitud Hiinast: kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus või mis antakse isikule üle kogustes, mis on väiksemad kui 300 ühikut kuus, võiantakse üle teisele eesmärgipärase kasutamise loa omanikule või maksust vabastatud isikutele |

8714999019 | — — — — — Muud |

8714999090 | — — — — Muud |

--------------------------------------------------

IV LISA

Teabe vorming

EESMÄRGIPÄRASE KASUTAMISE KONTROLL HIINAST PÄRIT JALGRATTAVARUOSADE KOHTA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 88/97 [1] KOHALDAMINE

(kuulub esitamisele ühe kuu jooksul pärast kõnealuse kvartali lõppu)

Liikmesriik: … | Aasta: … Kvartal: … |

A. KOKKUVÕTE

- Väljastatud eesmärgipärase kasutamise lubade arv: …

- Aegunud eesmärgipärase kasutamise lubade arv: …

- Tühistatud eesmärgipärase kasutamise lubade arv: [2] …

Jalgrattaraamide [3] kogus [4]

- imporditud eesmärgipärase kasutamise kontrolli alusel: …

- imporditud TARICi lisakoodi 8962 alusel: …

- imporditud TARICi lisakoodi 8963 alusel: …

B. PEAMISED EESMÄRGIPÄRASE KASUTAMISE LOA OMANIKUD

+++++ TIFF +++++

C. TÄITMINE JA TÄIENDAV TEAVE

+++++ TIFF +++++

D. EESMÄRGIPÄRASE KASUTAMISE LOA TÜHISTAMINE

+++++ TIFF +++++

[1] EÜT L 17, 21. 1. 1997, lk 17.

[2] Vt käesoleva teabelehe D jagu.

[3] Täiendavad ühikud.

[4] CN kood ex87149110.

--------------------------------------------------

Top