EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

1997 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088Oficialusis leidinys L 017 , 21/01/1997 p. 0017 - 0027


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 88/97

1997 m. sausio 20 d.

dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2331/96 [2],

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/97, išplečiantį galutinį antidempingo muitą, įvestą Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems dviračiams, tam tikroms iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamoms dviračių dalims ir apmuitinantį išplėstiniu muitu tokį importą, įregistruotą pagal Reglamentą (EB) Nr. 703/96 [3], ypač jo 3 straipsnį, apmokestinimą praplėstu muitu

pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

Kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 71/97 (toliau - Nurodytas reglamentas) Taryba praplėtė antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 [4] dviračiams, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, taikymą tam tikroms dviračių dalims, importuojamoms iš tos šalies.

(2) Nurodytas reglamentas nustato tam tikrus principus ir gaires, kuriomis vadovaujantis, praplėstas muitas netaikomas tam tikrų dviračių dalių importui.

(3) Šis reglamentas turi aiškiai nurodyti suinteresuotoms šalims, kaip veiks atleidimo nuo muito sistema. Turi būti ypač aiškiai nurodyta, kokiu būdu tam tikrų pagrindinių dviračių dalių importas gali būti atleistas nuo praplėsto muito ir kaip galima gauti leidimą tokiam atleidimui nuo muito.

(4) Šiuo atžvilgiu atleidimo nuo muito sistema turi numatyti tris atvejus, kuriais pagrindinių dviračių dalių importas gali būti atleistas nuo praplėsto muito tam tikromis sąlygomis arba galutinai.

Pirma, tiesioginis pagrindinių dviračių dalių importas turi būti atleistas nuo praplėsto muito, jeigu surinkėjas arba jo vardu veikiantis asmuo, Komisijos atleistas nuo muito, deklaruoja kad prekės yra skirtos laisvai apyvartai.

Antra, pagrindinių dviračių dalių importas turi būti atleistas nuo praplėsto muito, kai jis yra priskirtas galutinio vartojimo kontrolei ir kai jis galutinai yra pristatytas nuo muito atleistam surinkėjui, arba yra deklaruotas laisvai apyvartai arba subjektui pristatytas ribotais kiekiais. Šiuo atžvilgiu yra tikslinga taikyti egzistuojantį galutinio vartojimo kontrolės mechanizmą, numatytą Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 [5] ir Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93 [6], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 12/97 [7]mutatis mutandis. Kai vieno mėnesio laikotarpiu mažiau nei 300 vienetų bet kokio tipo pagrindinių dviračių dalių yra deklaruota laisvai apyvartai, arba pristatyta subjektui, toks pagrindinių dviračių dalių importas turės ribotą ekonominę svarbą, ir vargu ar pakenks muito, įvesto Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, poveikiui. Todėl tai neturėtų sudaryti sąlygų piktnaudžiavimui.

Trečia, pagrindinių dviračių dalių importas turi būti atleistas nuo praplėsto muito laikinai sustabdant šio muito mokėjimą su sąlyga, kai šis importas yra deklaruotas laisvai apyvartai. Komisijos tikrinamo surinkėjo arba jo vardu.

(5) Komisija yra įgaliojama patikrinti, ar subjekto vykdomos surinkimo operacijos atitinka Reglamento (EB) Nr. 384/96 (toliau - Pagrindinis reglamentas) 13 straipsnio 2 dalį, ir atleisti subjektą nuo muito, jeigu tai yra pagrįsta. Komisijai pateikti prašymą dėl atleidimo nuo muito gali tik tie subjektai, kurie vykdo surinkimo operacijas.

Bet koks Komisijos sprendimas atleisti nuo muito subjektą, vykdantį surinkimo operacijas, reiškia leidimą, kaip apibrėžta Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalyje.

Šiuo atžvilgiu yra tikslinga, kai pagrindinių dviračių dalių importas yra atleistas nuo praplėsto muito, remiantis surinkėjo atleidimu nuo muito arba de minimis išlyga, kad atleidimo nuo muito sąlygos numatytų Komisijos garantavimą, kad dalys yra tikrai naudojamos nuo muito atleisto subjekto surinkimo operacijoms vykdyti ir kad de minimis išlyga nėra piktnaudžiaujama.

(6) Valstybių narių kompetentingos institucijos turi patikrinti, ar nuo muito atleistas surinkėjas tas dalis yra deklaravęs laisvai apyvartai arba, per galutinio vartojimo sistemos operacijas, kad jos galutinai pristatytos nuo muito atleistam surinkėjui, arba, kad joms būtų galima taikyti de minimis išlygą.

(7) Dėl surinkėjo teikiamų Komisijai prašymų atleisti nuo muito, turi būti nustatytos aiškios nuostatos dėl prašymų priėmimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, peržiūros ir atleidimų panaikinimo.

Užtikrinant teisingą administravimą, prašymuose turi būti pateikti prima facie įrodymai dėl piktnaudžiavimo nebuvimo, jie taip pat turi būti tinkamai pagrįsti, kad Komisija nuspręstų juos priimti. Tam, kad būtų užtikrintas operatyvus sprendimo dėl tinkamai pagrįstų prašymų priėmimas, turi būti nustatytas laikotarpis, per kurį tokie sprendimai paprastai turėtų būti priimami.

Turi būti nustatytas laikotarpis, per kurį Komisija paprastai turėtų nuspręsti, ar prašymas svarstytinas.

Dėl peržiūros, Komisija gali iš naujo išnagrinėti nuo muito atleistus surinkėjus, kad įsitikintų, jog atleidimo sąlygos vis dar vykdomos, ypač atlikus atsitiktinius patikrinimus.

(8) Kiti subjektai, kurių Komisija negali atleisti nuo muito, kadangi jie neatlieka surinkimo operacijų, taip pat gali pasinaudoti atleidimo nuo muito sistema, jeigu jie deklaruoja prekes galutiniam vartojimui ir pristato pagrindines dviračių dalis nuo muito atleistiems subjektams arba tiems subjektams, kurie turi galutinio vartojimo leidimus, arba remiantis de minimis išlyga.

Tačiau šių subjektų klientams, jeigu jie yra surinkėjai, bet dar nėra atleisti nuo muito, ir jeigu jie naudoja kiekius, didesnius už nustatytus de minimis išlyga, būtina gauti Komisijos atleidimą nuo muito.

(9) Tais atvejais, kai subjektai yra pateikę tinkamai pagrįstus prašymus, dėl kurių laukiama sprendimo, jų nagrinėjimas turi būti pradėtas nedelsiant.

Būtina užtikrinti, kad tie subjektai, kurie laukia prašymų nagrinėjimo, būtų atleisti nuo muito atgaline data. Todėl turi būti laikinai sustabdytas praplėsto muito mokėjimas ne tik už importą, deklaruotą laisvai apyvartai, po Nurodyto reglamento įsigaliojimo, bet taip pat ir už importą, kuris apmuitinamas, remiantis Nurodyto reglamento 2 straipsnio 3 dalimi.

(10) Subjektai, atliekantys surinkimo operacijas, nustačius, kad jie nebando apeiti antidempingo muito, įvesto Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, šiuo reglamentu turi būti atleidžiami nuo muito.

Būtina užtikrinti, kad šie subjektai būtų atleisti nuo muito atgaline data.

(11) Šio reglamento priede yra nurodomas sąrašas subjektų, kurių prašymų nagrinėjimas yra pradėtas, ir sąrašas tų subjektų, kurie yra atleisti nuo praplėsto muito. Sąrašo pasikeitimai bei patvirtinti atnaujinti sąrašai, esant būtinybei, bus spausdinami Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje.

(12) Pagaliau, antidempingo tyrimuose taikomos bendrosios taisyklės, ypač dėl tyrimo atlikimo proceso, patikrinimo vizitų, vengimo bendradarbiauti, konfidencialumo bei suinteresuotų šalių procedūrinių teisių, turi būti taikomos procedūroms pagal šiuo reglamentu nustatytą tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

- "dviračių dalys" reiškia dviračių dalis ir aksesuarus, klasifikuojamus pagal KN kodus nuo 87149110 iki 87149990,

- "praplėstas muitas" reiškia antidempingo muitą, įvestą Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėstą Reglamento (EB) Nr. 71/97 (toliau – Nurodytas reglamentas) 2 straipsniu,

- "pagrindinės dviračių dalys" reiškia dviračių dalis, apibrėžtas Nurodyto reglamento 1 straipsnyje,

- "surinkimo operacijos" reiškia bet kokias operacijas, kai pagrindinės dviračio dalys sumontuojamos ar sukomplektuojamos į dviračius,

- "prašymas" reiškia bet kokį žingsnį, kurio ėmėsi surinkimo operacijas atliekantis subjektas, siekiantis gauti Komisijos leidimą atleisti nuo muito pagal 3 straipsnį,

- "nagrinėjamas subjektas" reiškia surinkimo operacijas atliekantį subjektą, kurio atžvilgiu buvo pradėtas nagrinėjimas pagal 4 straipsnio 5 dalį arba 11 straipsnio 1 dalį, ir

- "nuo muito atleistas subjektas" reiškia bet kurį subjektą, kurio surinkimo operacijos buvo pripažintos už Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribų ir kuris buvo atleistas nuo muito pagal šio Reglamento 7 ir 12 straipsnius.

2 straipsnis

Importo atleidimas nuo praplėsto muito

1. Pagrindinių dviračių dalių importas atleidžiamas nuo praplėsto muito, kai:

- jis deklaruotas laisvai apyvartai subjekto, atleisto nuo muito, ar jo vardu arba

- jis deklaruotas laisvai apyvartai pagal 14 straipsnio dėl galutinio vartojimo kontrolės nuostatas.

2. Pagrindinių dviračių dalių importas laikinai atleidžiamas nuo praplėsto muito mokėjimo, kai jis deklaruojamas laisvai apyvartai nagrinėjamo subjekto ar jo vardu.

3 straipsnis

Prašymai dėl atleidimo nuo muito

1. Prašymai turi būti pateikti raštu viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų ir turi būti pasirašyti asmens, įgalioto atstovauti prašymo teikėją. Prašymas turi būti pateiktas šiuo adresu:

European Commission,

Directorate-General for External Economic Relations,

Unit I/C-3,

CORT 1000 4/59,

Rue de la Loi/Weststraat 200,

B-1049 Brussels

Faksas: (32–2) 295 65 05.

2. Gavusi prašymą, Komisija nedelsdama informuoja prašymo teikėją ir valstybę narę.

4 straipsnis

Prašymų priėmimas

1. Prašymas priimamas, kai:

(a) jame aiškiai matoma, kad prašymo teikėjas naudoja pagrindines dviračių daliss dviračių gamybai arba surinkimui kiekiais, didesniais negu nustatyta 14 straipsnio c punkte, arba kad jis turi neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų tai daryti;

(b) jame pateikiamas prima facie įrodymas, kad prašymo teikėjo surinkimo operacijos neįeina į Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribas; ir

(c) prašymo teikėjui, per 12 mėnesių prieš prašymo pateikimą, nebuvo atsakytas atleidimo nuo muito leidimas, pagal 7 straipsnio 3 ir 4 dalis, arba atleidimas nuo muito nebuvo atšauktas, pagal 10 straipsnį.

2. Papildomai informacijai dėl prašymo priimtinumo pateikti gali būti paskirtas tam tikras laikotarpis. Kai tokia informacija nėra pateikiama per nurodytą laikotarpį, prašymas nėra priimamas.

3. Prašymo, kuris yra tinkamai pagrįstas, remiantis 1 ir 2 dalimis, leistinumas svarstymui paprastai turi būti nustatomas per 45 dienas po jo gavimo. Prašymo teikėjui pirmiausia suteikiama galimybė pateikti komentarus dėl Komisijos išvadų, susijusių su prašymo tinkamumu.

4. Kai nusprendžiama, kad prašymas yra netinkamas, pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, jis atmetamas Sprendimu.

5. Kai prašymas yra priimamas, nedelsiant yra pradedamas jo nagrinėjimas ir apie tai informuojamas prašymo teikėjas bei valstybė narė.

5 straipsnis

Laikinas muito mokėjimo sustabdymas

1. Nuo prašymo, atitinkančio 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir laukiančio sprendimo dėl tinkamumo svarstymui pagal 6 ir 7 straipsnius, gavimo datos muitų įsiskolinimų, susijusių su praplėstu muitu, pagal Nurodyto reglamento 2 straipsnio 1 dalį, mokėjimas yra laikinai sustabdomas, atsižvelgiant į bet kokį pagrindinių dviračių dalių importą, kai nagrinėjamas subjektas deklaruoja dalis laisvai apyvartai.

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali pritaikyti garanto nuostatą praplėsto muito mokėjimo laikinam sustabdymui, kad užtikrintų praplėsto muito sumokėjimą tuo atveju, jeigu vėliau būtų nuspręsta prašymo nepriimti, pagal 4 straipsnio 4 dalį arba jis būtų atmestas, pagal 7 straipsnio 3 ir 4 dalis.

6 straipsnis

Prašymų nagrinėjimas

1. Nagrinėdama prašymą Komisija gali, kai yra tikslinga, paprašyti prašymo teikėjo papildomos informacijos ir (arba) atlikti patikrinimą vietoje. Paprastai tikrinamas laikotarpis, ne trumpesnis nei šeši mėnesiai iki prašymo gavimo.

2. Bet kuris tikrinamas subjektas užtikrina, kad bet kuriuo laiku pagrindinės dviračių dalys, deklaruojamos laisvai apyvartai, būtų arba naudojamos surinkimo operacijoms, arba sunaikinamos arba reeksportuojamos. Šalis turi laikyti dokumentus apie pagrindinių dviračio dalių gavimą bei kur tos dalys buvo panaudotos. Tokie dokumentai turi būti laikomi mažiausiai tris metus. Komisijai paprašius, turi būti pateikiami tokie dokumentai bei bet kokie reikalingi papildomi įrodymai arba informacija.

3. Prašymo tinkamumo svarstymui nagrinėjimas paprastai yra baigiamas per dvylika mėnesių po pranešimo, padaryto sutinkamai su 4 straipsnio 5 dalimi.

4. Prieš priimant sprendimą, sutinkamai su 7 straipsniu, prašymo teikėjas turi būti informuotas apie Komisijos išvadas dėl prašymo svarstymo ir jam turi būti suteikta galimybė pateikti paaiškinimus.

7 straipsnis

Sprendimas

1. Kai galutinai patvirtinti faktai rodo, kad prašymo teikėjo surinkimo operacijos nėra už Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribų, prašymo teikėjui išduodamas atleidimo nuo muito leidimas, po pasitarimo su Patariamuoju komitetu.

2. Sprendimas turi būti taikomas atgaline data nuo prašymo gavimo datos. Prašymo teikėjo muitų įsiskolinimai, sutinkamai su Nurodyto reglamento 2 straipsnio 1 dalimi, turi būti anuliuoti nuo tos datos.

3. Kai prašymas neatitinka atleidimo nuo muito kriterijų, pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, jis atmetamas, o praplėsto muito mokėjimo sustabdymas, remiantis 5 straipsniu, panaikinamas.

4. Bet koks 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymas arba bet kokios neteisingos informacijos pateikimas, susijęs su sprendimu, gali būti prašymo atmetimo priežastimi.

8 straipsnis

Nuo muito atleistų šalių įsipareigojimai

1. Nuo muito atleistas subjektas užtikrina, kad visada:

(a) jos surinkimo operacijos yra už Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribų;

(b) kai jis gauna pagrindinių dviračių dalių siuntas, kurios atleistos nuo praplėsto muito sutinkamai su 2 straipsniu, tos dalys turi būti arba naudojamos surinkimo operacijoms, arba sunaikinamos, arba reeksportuojamos, arba perparduodamos kitai nuo muito atleistam subjektui.

2. Nuo muito atleistas subjektas saugo dokumentus apie pagrindinių dviračių dalių gautas siuntas ir kur tas dalis panaudojo. Jis turi laikyti tokius dokumentus bei atitinkamus papildomus įrodymus mažiausiai tris metus. Tokie dokumentai turi būti pateikiami Komisijai paprašius.

9 straipsnis

Peržiūra

1. Komisija savo iniciatyva gali peržiūrėti nuo muito atleisto subjekto situaciją, kad patikrintų, jog jo surinkimo operacijos išlieka už Reglamento (EEB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribos.

2. Peržiūros metu gali būti tikrinamas laikotarpis, trumpesnis negu šeši mėnesiai.

10 straipsnis

Atleidimo nuo muito panaikinimas

Atleidimas nuo muito panaikinamas po to, kai atleistam nuo muito subjektui buvo suteikta galimybė pateikti savo paaiškinimus, ir pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu:

- kai peržiūra parodė, kad atleisto nuo muito subjekto surinkimo operacijos yra Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribose,

- jeigu šalis nevykdo įsipareigojimų, nurodytų 8 straipsnio 2 dalyje, arba

- jeigu vengia bendradarbiauti, priėmus sprendimą atleisti nuo muito.

11 straipsnis

Svarstymo laukiantys prašymai

1. I priede išvardytų subjektų prašymai yra priimti ir jų nagrinėjimai, sutinkamai su 6 straipsniu, yra pradėti.

2. Prašymų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, gavimo data, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje, laikoma šio Reglamento įsigaliojimo data.

3. Kol bus priimtas sprendimas dėl I priede išvardytų subjektų prašymų tinkamumo nagrinėjimui, muito įsiskolinimų, atsiradusių dėl praplėsto muito pagal Nurodyto reglamento 2 straipsnį, mokėjimas yra laikinai sustabdomas nuo tos datos, kai įsigalioja šis reglamentas.

4. Sprendimai, pagal 7 straipsnio 2 dalį, susiję su subjektais, išvardytais I priede, turi būti taikomi atgaline data nuo 1996 m. balandžio 20 d. Prašymo teikėjo muitų įsiskolinimai, atsiradę dėl praplėsto muito, turi būti anuliuojami nuo tos datos.

12 straipsnis

Šiuo reglamentu nuo muito atleisti subjektai

Subjektai, išvardyti II priede, yra atleidžiami nuo praplėsto muito nuo 1996 m. balandžio 20 d.

13 straipsnis

Procedūrinės nuostatos

Tiesiogiai susijusios Reglamento (EB) Nr. 384/96 nuostatos dėl:

- nagrinėjimo proceso (6 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys),

- patikrinimo vizitų (16 straipsnis),

- vengimo bendradarbiauti (18 straipsnis) ir

- konfidencialumo (19 straipsnis)

taikomos vykdant šiuo reglamentu numatytus nagrinėjimus.

14 straipsnis

Galutinio vartojimo kontrolės taikymas atleidimui nuo muito

Kai kitas, nei nuo muito atleistas subjektas deklaruoja pagrindinių dviračių dalių importą laisvai apyvartai, nuo Nurodyto reglamento įsigaliojimo datos, jis atleidžiamas nuo praplėsto muito, jeigu jis deklaruotas sutinkamai su III priede pateikta TARIC struktūra ir jeigu jam taikomos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 82 straipsnyje ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–304 straipsniuose nustatytos sąlygos, kurioms taikoma mutatis mutandis, kai:

(a) pagrindinės dviračių dalys pristatytos subjektui, atleistam nuo muito pagal 7 ir 12 straipsnius, arba

(b) pagrindinės dviračių dalys pristatytos kitam leidimo turėtojui, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291 straipsnyje, arba

(c) kiekvieną mėnesį subjektas arba deklaruoja kiekvieno pagrindinių dviračių dalių tipo mažiau negu 300 vienetų laisvai apyvartai arba jis gauna tokį dalių kiekį. Subjekto deklaruotas arba jos gautas dalių kiekis turi būti apskaičiuojamas, remiantis subjekto deklaruotų dalių skaičiumi, arba pristatytų dalių skaičiumi kitiems subjektams, su kuriais jis yra susijęs arba su juo turi kompensavimo susitarimų.

15 straipsnis

Specialios nuostatos šalims, gaunančioms de minimis siuntas

1. Komisija arba valstybių narių kompetentingos institucijos gali nuspręsti savo iniciatyva patikrinti subjektus, kurie deklaruoja pagrindines dviračių detales laisvai apyvartai arba gauna siuntas, sutinkamai su 14 straipsnio c punktu.

2. Kai nustatoma, kad 1 dalyje nurodyti subjektai yra deklaravę prekes laisvai apyvartai arba gavo pagrindinių dviračių dalių siuntas kiekiais, didesniais negu nurodyta 14 straipsnio c punkte, arba kai jie vengia bendradarbiauti su tikrintojais, jie nebelaikomi subjektais, esančiais už Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribų. Po to, kai tokiam subjektui yra suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus, išvados yra perduodamos valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3. Kai 1 dalyje nurodyti subjektai piktnaudžiavo 14 straipsnio c punktu, kad išvengtų praplėsto muito, gali būti pareikalauta, kad praplėstas muitas, kuris nebuvo taikytas bet kokioms pagrindinėms dviračių dalims, kurias tie subjektai deklaravo laisvai apyvartai, arba kurias jie gavo po šio Reglamento įsigaliojimo, būtų sumokėtas.

16 straipsnis

Pasikeitimas informacija

1. Subjektai, kurių nagrinėjimas yra pradėtas pagal 4 straipsnį arba kurių atžvilgiu buvo priimtas sprendimas pagal 7 ir 10 straipsnius, Valstybių narių kompetentingoms institucijoms turi pateikti išsamią informaciją.

2. Kartas nuo karto, kiek reikalinga, bus publikuojami pranešimai, kuriuose bus naujausi tikrinamų arba nuo muito atleistų subjektų sąrašai, kurie taip pat bus nedelsiant pateikiami paprašius bet kuriai suinteresuotai šaliai.

3. Valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia Komisijai per vieną mėnesį po ketvirčio pabaigos apibendrintą informaciją, susijusią su atleistais nuo muito subjektais, pagal IV priede nurodytą formą.

17 straipsnis

Nuostatos dėl muitų

Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos nuostatos dėl muitų.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Leon Brittan

Vicepirmininkas

[1] OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

[2] OL L 317, 1996 12 6, p. 1.

[3] OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

[4] OL L 228, 1993 9 9, p. 1.

[5] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[6] OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

[7] OL L 9, 1997 1 13, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

APTARIAMOS ŠALYS

(Papildomas Taric kodas: 8962)

Pastaba:

Suinteresuotos šalys informuojamos, kad ateityje gavus prašymus sutinkamai su 3 straipsnio 1 dalimi arba vadovaujantis sprendimais dėl prašymų, laukiančių nagrinėjimo, sutinkamai su 7 straipsniu, kartas nuo karto, kaip reikalinga, bus spausdinami nauji sąrašai "subjektų, kurie pateikė prašymus pagal 3 straipsnio 1 dalį ir nagrinėjamų subjektų, sutinkamai su 11 straipsniu"Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje, arba juos bus galima gauti šio reglamento 3 straipsnyje minėtu adresu.

Pavadinimas | Miestas | Valstybė |

Dangre Cycles | F-59770 Marly | Prancūzija |

Derby Cyclewerke GmbH | D-49661 Cloppenburg | Vokietija |

Engelbert Meyer GmbH | D-49692 Sevelten | Vokietija |

Fa. Alfred Fischer | D-76229 Karlsruhe | Vokietija |

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG | D-33609 Bielefeld | Vokietija |

Kynast AG | D-Quankenbruck | Vokietija |

Monark Crescent | S-432 8 Varberg | Švedija |

Muddy Fox | Middlesex UB6 7RH | Jungtinė Karalystė |

Quantum Cycles | F-59770 Marly | Prancūzija |

Pantherwerke | D-37537 Bad Wildungen | Vokietija |

PRO-FIT Sportartikel | D-74076 Heilbron | Vokietija |

Prophete GmbH | D-33378 Rheda-Wiedenbruck | Vokietija |

Tekno Cycles | F-93102 Montreuil Cedex | Prancūzija |

TNT Cycles | E-17180 Vilablareix (Girona) | Ispanija |

Winore — TME Bike Company | D-97405 Schweinfurt | Vokietija |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

NUO MUITO ATLEISTI SUBJEKTAI

(Papildomas Taric kodas: 8963)

Pastaba:

Suinteresuotos šalys informuojamos, kad ateityje priėmus sprendimus dėl atleidimo nuo muito sutinkamai su 7 straipsniu arba dėl atleidimo nuo muito panaikinimo sutinkamai su 10 straipsniu, kartas nuo karto, kaip reikalinga, bus spausdinami nauji sąrašai "subjektų, kuriie atleisti nuo muito pagal 7 ir 12 straipsnius"Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje, arba juos bus galima gauti šio reglamento 3 straipsnyje paminėtu adresu.

Pavadinimas | Miestas | Valstybė | Įsigaliojimo data |

Batavus | NL-8440 AM Heerenveen | Nyderlandai | 1996 4 20 |

BH Bicicletas de Alava | E-01080 Victoria | Ispanija | 1996 4 20 |

Cycles Mercier – France-Loire | F-42162 Andrezieux — Boutheon Cedex | Prancūzija | 1996 4 20 |

Cycleurope International/Peugeot | F-10100 Romily-sur-Seine | Prancūzija | 1996 4 20 |

Dawes Cycles | UK-Birmingham B112DG | Jungtinė Karalystė | 1996 4 20 |

Hercules | D-90441 Nurnberg | Vokietija | 1996 4 20 |

MICMO/Gitane | F-44270 Machecoul | Prancūzija | 1996 4 20 |

Moore Large & Co. | UK-Derby DE24 2GI | Jungtinė Karalystė | 1996 4 20 |

Promiles | F-59650 Villeneuve d'Ascq | Prancūzija | 1996 4 20 |

Raleigh | UK-Nottingham NG7 2DD | Jungtinė Karalystė | 1996 4 20 |

Tandem Group | UK-York Y01 4Yu | Jungtinė Karalystė | 1996 4 20 |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

TARIC STRUKTŪRA

87149110 | – – – Rėmai: |

– – – – Dažyti, anodinti, poliruoti ir (arba) lakuoti: |

8714911011 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleista, subjektui |

8714911019 | – – – – – Kitos |

8714911090 | – – – – Kitos |

87149130 | – – – Priekinės šakės: |

– – – – Dažytos, anodintos, poliruotos ir (arba) lakuotos: |

8714913011 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714913019 | – – – – – Kitos |

8714913090 | – – – – Kitos |

87149390 | – – – laisvos eigos grandininių pavarų žvaigždutės: |

8714939010 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714939090 | – – – – – Kitos |

87149430 | – – – Kiti stabdžiai: |

8714943010 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714943090 | – – – – – Kitos |

87149490 | – – – Dalys: |

– – – – Stabdžių svirtys: |

8714949011 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714949019 | – – – – – Kitos |

8714949090 | – – – – Kitos |

87149630 | – – – Švaistikliniai mechanizmai: |

8714963010 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714963090 | – – – – – Kitos |

87149910 | – – – Vairai, rankenos: |

8714991010 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitai, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714991090 | – – – – – Kitos |

87149950 | – – – Pavarų perjungimo mechanizmai: |

8714995010 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitai, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714995090 | – – – – – Kitos |

87149990 | – – – Kitos, dalys: |

Ratai su kameromis, padangomis ir grandininių pavarų žvaigždutémis arba be jų: |

8714999011 | – – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arbaperdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui |

8714999019 | – – – – – Kitos |

8714999090 | – – – – Kitos |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Informacijos pateikimo forma

DVIRAČIŲ DALIŲ IŠ KINIJOS GALUTINIO VARTOJIMO KONTROLĖ

REGLAMENTO (EB) Nr. 88/97 [1] ĮGYVENDINIMAS

(Informacija sutinkamai su aukščiau minėto reglamento 16 straipsniu)

(pateikiama praėjus mėnesiui po kiekvieno nagrinėjamo ketvirčio pabaigos)

Valstybė narė: … | Metai: … Ketvirtis: … |

A. SANTRAUKA

- Išduotų galutinio vartojimo leidimų skaičius: …

- Nebegaliojančių galutinio vartojimo leidimų skaičius: …

- Panaikintų galutinio vartojimo leidimų skaičius [2] …

Dviračių rėmų [3] kiekis [4]:

- įvežta, remiantis galutinio vartojimo kontrole: …

- įvežta pagal papildomą TARIC kodą 8962: …

- įvežta pagal papildomą TARIC kodą 8963: …

B. PAGRINDINIAI GALUTINIO VARTOJIMO LEIDIMO TURĖTOJAI

+++++ TIFF +++++

C. ATLEIDIMAS IR PAPILDOMA INFORMACIJA

+++++ TIFF +++++

D. GALUTINIO VARTOJIMO LEIDIMŲ PANAIKINIMAS

+++++ TIFF +++++

[1] OL 17, 1997 1 21, p.17.

[2] Žr. šio informacinio lapo D dalį.

[3] Papildomi vienetai.

[4] KN kodas ex87149110.

--------------------------------------------------

Top