EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Komisijas Regula (EK) Nr. 88/97 (1997. gada 20. janvāris), ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088Oficiālais Vēstnesis L 017 , 21/01/1997 Lpp. 0017 - 0027


Komisijas Regula (EK) Nr. 88/97

(1997. gada 20. janvāris),

ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis [1], kura grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2331/96 [2],

ņemot vērā Padomes 1997. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 71/97, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas uzlikts ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem, attiecina arī uz noteiktu velosipēda daļu importu no Ķīnas Tautas Republikas, kā arī uzliek paplašināto maksājumu šāda veida importam, kas reģistrēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 703/96 [3], un jo īpaši tās 3. pantu,

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 71/97 (še turpmāk – "Atsauces regula") Padome paplašināja antidempinga maksājumu, kas uzlikts ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 [4] Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem, un attiecināja to arī uz noteiktu velosipēda daļu importu no minētās valsts.

(2) Atsauces regulā paredzēti noteikti principi un pamatnostādnes, ar ko reglamentē noteiktu velosipēda daļu importa atbrīvojumu no paplašinātā maksājuma.

(3) Šajā regulā jāparedz skaidri norādījumi ieinteresētajām Pusēm attiecībā uz to, kā darbosies atbrīvojumu sistēma. Tajā jo īpaši jāparedz skaidri noteikumi attiecībā uz to, kādā veidā noteikts svarīgāko velosipēda daļu imports var būt atbrīvots no paplašinātā maksājuma un kā var iegūt atļauju šādiem atbrīvojumiem.

(4) Šajā sakarā atbrīvojumu sistēmā jāparedz trīs gadījumi, kuros svarīgāko velosipēda daļu imports var būt ar nosacījumu vai galīgi atbrīvots no paplašinātā maksājuma.

Pirmkārt, no paplašinātā maksājuma jāatbrīvo svarīgāko velosipēda daļu tiešais imports tad, ja tās ir deklarējis laišanai brīvā apgrozībā tāds montētājs vai tas darīts tāda montētāja uzdevumā, ko no maksājuma ir atbrīvojusi Komisija.

Otrkārt, no paplašinātā maksājuma jāatbrīvo svarīgāko velosipēda daļu imports arī tad, ja tas ir pieļauts saskaņā ar īpašās izmantošanas kontroli vai tad, ja produktu galamērķī piegādā no maksājuma atbrīvotajam montētājam, vai deklarē laišanai brīvā apgrozībā, vai piegādā kādai Pusei ierobežotos daudzumos. Šajā sakarā ir lietderīgi izmantot pašreizējo īpašās izmantošanas kontroles mehānismu, kas paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 [5] un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 12/97 [7] ar attiecīgajām izmaiņām. Ja jebkura veida svarīgākās velosipēda daļas deklarē laišanai brīvā apgrozībā vai piegādā jebkurai Pusei mazāk par 300 vienībām mēnesī, šādam svarīgāko velosipēda daļu importam būs ierobežota saimnieciskā nozīme un nav ticami, ka tas apdraudētu ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 uzliktā maksājuma ietekmi. Tādēļ uzskata, ka tā nav maksājuma apiešana.

Treškārt, no paplašinātā maksājuma ar nosacījumu jāatbrīvo svarīgāko velosipēda daļu imports, atliekot paplašinātā maksājuma samaksu tad, ja tās deklarējis laišanai brīvā apgrozībā tāds montētājs vai tas darīts tāda montētāja uzdevumā, kas pakļauts Komisijas izskatīšanai.

(5) Komisijai uzdots izskatīt to, vai kādas Puses montāžas process ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 384/96 (še turpmāk – "Pamatregula") 13. panta 2. punkta darbības jomā, un tā atbrīvo no maksājuma Pusi, ja tas ir pamatoti. Komisijas atbrīvojumam var iesniegt lūgumus tikai tās Puses, kas veic montāžu.

Jebkurš Komisijas lēmums par montāžu veicošās Puses atbrīvojumu ir atļauja Pamatregulas 13. panta 4. punkta nozīmē.

Šajā sakarā ir lietderīgi, ka tad, ja svarīgāko velosipēda daļu imports ir atbrīvots no paplašinātā maksājuma, pamatojoties uz noteikumu par no maksājuma atbrīvoto montētāju vai uz de minimis noteikumu, atbrīvojuma nosacījumos jāparedz, lai Komisija nodrošinātu to, ka šīs velosipēda daļas tiek faktiski izmantotas no maksājuma atbrīvotās Puses montāžas procesā un ka de minimis robežvērtība netiek pārsniegta.

(6) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāpārbauda, vai minētās daļas ir deklarējis laišanai brīvā apgrozībā no maksājuma atbrīvotais montētājs, vai tās tiek galamērķī piegādātas no maksājuma atbrīvotajam montētājam, vai uz tām attiecas de minimis noteikums.

(7) Attiecībā uz montētāju lūgumiem par Komisijas atbrīvojumiem jāparedz skaidri noteikumi attiecībā uz lūgumu atbilstību, izskatīšanas gaitu, lēmumu pieņemšanu, atbrīvojumu pārskatīšanu un atcelšanu.

Pienācīgas pārvaldības interesēs lūgumos no pirmā acu uzmetiena jāsniedz pierādījumi tam, ka nav maksājuma apiešanas, kā arī tie pienācīgi jāpamato, lai Komisija tos uzskatītu par atbilstīgiem. Lai nodrošinātu paātrinātu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pienācīgi pamatotu lūgumu atbilstību, jāparedz termiņš, kurā parasti jāpieņem šādi lēmumi.

Jāparedz termiņš, kurā Komisijai parasti jānolemj par lūguma pamatotību.

Attiecībā uz pārskatīšanu Komisija var pārskatīt no maksājuma atbrīvotos montētājus, lai apliecinātu to, ka joprojām tiek ievēroti atbrīvojuma nosacījumi, jo īpaši veicot izlases veida pārbaudes;

(8) Tās citas Puses, kuras Komisija nevar atbrīvot no maksājuma, jo tās neveic montāžu, tomēr var gūt labumu no atbrīvojumu sistēmas, ja tās deklarē preces saskaņā ar īpašās izmantošanas kontroli un piegādā svarīgākās velosipēda daļas tām Pusēm, kas atbrīvotas no maksājuma, vai citiem īpašās izmantošanas atļaujas turētājiem, vai saskaņā ar de minimis noteikumu.

Tomēr pircējiem, kas iegādājas no minētajām Pusēm, ja tie ir montētāji, bet vēl nav atbrīvoti no maksājuma, un ja tie izmanto daļas tādos daudzumos, kas pārsniedz de minimis robežvērtību, no Komisijas jāsaņem atbrīvojums.

(9) Attiecībā uz tām Pusēm, kas ir iesniegušas pienācīgi pamatotus lūgumus, kuri vēl jāizskata, izskatīšana jāuzsāk tūlīt.

Jānodrošina, lai Pusēm ar izskatāmiem lūgumiem būtu iespējams atbrīvojums ar atpakaļejošu spēku. Tādēļ jāatliek paplašinātā maksājuma samaksa ne tikai attiecībā uz to importu, kas deklarēts laišanai brīvā apgrozībā pēc Atsauces regulas stāšanās spēkā, bet arī attiecībā uz tādu importu, kas pakļauts maksājumam saskaņā ar Atsauces regulas 2. panta 3. punktu.

(10) Ar šo regulu no maksājuma atbrīvo tās Puses, kas veic montāžu un kas jau iepriekš bija atzītas par tādām, kuras neapiet antidempinga maksājumu, kas uzlikts ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93.

Jānodrošina, lai šīs Puses ir atbrīvotas no maksājuma ar atpakaļejošu spēku.

(11) Šīs regulas pielikumā pievienots to Pušu saraksts, attiecībā uz kurām uzsākta izskatīšana, un to Pušu saraksts, kas ir atbrīvotas no paplašinātā maksājuma. Šo sarakstu grozījumus un atjauninātos kopsavilkuma sarakstus laiku pa laikam un pēc vajadzības publicēs Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā.

(12) Visbeidzot, šajā regulā paredzētajām procedūrām jāpiemēro vispārējie noteikumi, kas piemērojami antidempinga izmeklēšanām, jo īpaši attiecībā uz izmeklēšanas gaitu, pārbaudes apmeklējumiem, nesadarbošanos, konfidencialitāti un attiecīgo Pušu procesuālajām tiesībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

- "velosipēda daļas" ir velosipēda daļas un aksesuāri, kas iekļauti KN kodos 87149110 līdz 87149990,

- "paplašinātais maksājums" ir antidempinga maksājums, kas uzlikts ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 un kas paplašināts ar Regulas (EK) Nr. 71/97 (še turpmāk – "Atsauces regula") 2. pantu,

- "svarīgākās velosipēda daļas" ir Atsauces regulas 1. pantā paredzētās velosipēda daļas,

- "montāža" ir darbība, kurā svarīgākās velosipēda daļas ir sastādītas kopā, lai samontētu vai nokomplektētu velosipēdus,

- "lūgums" ir jebkurš pasākums, ko veic kāda montāžu veicošā Puse, lai saņemtu no Komisijas atbrīvojuma atļauju saskaņā ar 3. pantu,

- "izskatīšanai pakļautā Puse" ir Puse, kas veic montāžu un attiecībā uz ko ir uzsākta izskatīšana saskaņā ar 4. panta 5. punktu vai 11. panta 1. punktu, un

- "no maksājuma atbrīvotā Puse" ir jebkura Puse, kuras montāžas process ir atzīts par tādu, uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkts, un kura ir atbrīvota no maksājuma saskaņā ar šīs regulas 7. vai 12. pantu.

2. pants

Importa atbrīvojums no paplašinātā maksājuma

1. Svarīgāko velosipēda daļu importu atbrīvo no paplašinātā maksājuma, ja

- to ir deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā no maksājuma atbrīvotā Puse vai tas darīts tādas Puses uzdevumā, vai

- tas ir deklarēts laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar 14. panta noteikumiem par īpašās izmantošanas kontroli.

2. Svarīgāko velosipēda daļu importu provizoriski atbrīvo no paplašinātā maksājuma samaksas, ja to ir deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā izskatīšanai pakļautā Puse vai tas darīts tādas Puses uzdevumā.

3. pants

Lūgums par atbrīvojumu no maksājuma

1. Lūgumi tiek sagatavoti rakstveidā vienā no Kopienas oficiālajām valodām, un tos paraksta persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt prasītāju. Lūgumi jānosūta uz šādu adresi:

European Commission,

Directorate–General for External Economic Relations,

Unit I/C–3,

CORT 100 4/59,

Rue de la Loi/Weststraat 200,

B-1049 Brussels

Fakss: (32–2) 295 65 05.

2. Komisija, saņemot lūgumu, tūlīt informē par to prasītāju un dalībvalstis.

4. pants

Lūgumu atbilstība

1. Lūgums ir atbilstīgs, ja

a) tajā ir pierādījumi tam, ka prasītājs izmanto svarīgākās velosipēda daļas, lai ražotu vai montētu velosipēdus daudzumos, kas pārsniedz 14. panta c) punktā paredzēto robežvērtību, vai ka tas ir uzņēmies neatceļamas līgumsaistības tādai darbībai,

b) tajā ir sniegti sākotnējie pierādījumi tam, ka uz prasītāja montāžas procesu neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta darbības joma, un

c) pirms lūguma iesniegšanas 12 mēnešu laikā prasītajam nav atteikta atbrīvojuma atļauja saskaņā ar 7. panta 3. vai 4. punktu vai atcelts atbrīvojums saskaņā ar 10. pantu.

2. Var paredzēt pieņemamu termiņu jebkuras papildu informācijas iesniegšanai, kas nepieciešama, lai noteiktu lūguma atbilstību. Ja šādi pierādījumi nav sniegti paredzētā termiņa laikā, lūgumu uzskata par neatbilstīgu.

3. Saskaņā ar 1. un 2. punktu pienācīgi pamatotā lūguma atbilstību parasti nosaka 45 dienās pēc tā saņemšanas. Prasītājam pirmajam dod iespēju iesniegt atsauksmi par Komisijas secinājumiem attiecībā uz lūguma atbilstību.

4. Ja lūgumu atzīst par neatbilstīgu, to pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju noraida ar lēmumu.

5. Ja lūgumu atzīst par atbilstīgu, tūlīt uzsāk izskatīšanu un ziņo par to prasītājam un dalībvalstīm.

5. pants

Maksājumu samaksas atlikšana

1. No tāda lūguma saņemšanas dienas, kas atbilst 3. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, un līdz lēmuma pieņemšanai par lūguma pamatotību saskaņā ar 6. un 7. pantu, tiek atlikta muitas parāda samaksa attiecībā uz paplašināto maksājumu saskaņā ar Atsauces regulas 2. panta 1. punktu visam tādam svarīgāko velosipēda daļu importam, ko izskatīšanai pakļautā Puse deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes var atlikt paplašinātā maksājuma samaksu, ja tiek sniegta garantija, ar ko nodrošina paplašinātā maksājuma samaksu tādā gadījumā, ja vēlāk lūgumu atzīst par neatbilstīgu saskaņā ar 4. panta 4. punktu vai noraida saskaņā ar 7. panta 3. vai 4. punktu.

6. pants

Lūguma izskatīšana

1. Izskatot lūgumus, Komisija attiecīgā gadījumā var pieprasīt papildu informāciju no prasītāja un/vai veikt pārbaudi uz vietas. Izskatīšana parasti ilgst ne mazāk kā sešus mēnešus līdz lūguma saņemšanai.

2. Jebkura izskatīšanai pakļautā Puse nepārtraukti nodrošina, ka svarīgākās velosipēda daļas, ko tā deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā, ir izmantotas tās montāžas procesā, vai iznīcinātas, vai reeksportētas. Tā veic datu uzskaiti par to, kuras svarīgākās velosipēda daļas ir tai piegādātas un kāda darbība ar tām ir veikta. Šos uzskaites datus glabā vismaz trīs gadus. Uzskaites dati un jebkuri nepieciešamie papildu pierādījumi un informācija tiek paziņoti Komisijai pēc tās lūguma.

3. Lūguma pamatotības izskatīšanu parasti pabeidz divpadsmit mēnešos pēc paziņošanas saskaņā ar 4. panta 5. punktu.

4. Pirms tiek pieņemts lēmums atbilstoši 7. pantam, prasītāju informē par Komisijas secinājumiem attiecībā uz lūguma pamatotību un dod tam iespēju iesniegt atsauksmes par to.

7. pants

Lēmums

1. Ja visbeidzot noskaidrotajos faktos atklājas, ka prasītāja montāžas process nav iekļauts Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta darbības jomā, pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju atļauj prasītāja atbrīvojumu no paplašinātā maksājuma.

2. Lēmumam ir atpakaļejošs spēks no lūguma saņemšanas dienas. No minētās dienas prasītāja muitas parādu saskaņā ar Atsauces regulas 2. panta 1. punktu uzskata par spēkā neesošu.

3. Ja netiek ievēroti atbrīvojuma no maksājuma kritēriji, pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju lūgumu noraida un atceļ paplašinātā maksājuma samaksas atlikšanu, kas paredzēta 5. pantā.

4. Jebkura saistību neievērošana saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai jebkādas nepatiesas ziņas, kas attiecas uz lēmumu, var būt par iemeslu lūguma noraidīšanai.

8. pants

No maksājuma atbrīvoto Pušu saistības

1. No maksājuma atbrīvotā Puse nepārtraukti nodrošina:

a) ka uz tās montāžas procesu neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta darbības joma;

b) ja tai piegādā svarīgākās velosipēda daļas, kas ir atbrīvotas no paplašinātā maksājuma saskaņā ar 2. pantu, minētās daļas tiek izmantotas tās montāžas procesā, vai iznīcinātas, vai reeksportētas, vai atkārtoti pārdotas citai no maksājuma atbrīvotajai Pusei.

2. No maksājuma atbrīvotā Puse veic datu uzskaiti par to, kuras svarīgākās velosipēda daļas ir tai piegādātas un kāda darbība ar tām ir veikta. Tā glabā minētos uzskaites datus un attiecīgos apstiprinošos pierādījumus vismaz trīs gadus. Minētos uzskaites datus dara pieejamas Komisijai pēc tās lūguma.

9. pants

Pārskatīšana

1. Komisija pēc savas iniciatīvas var pārskatīt no maksājuma atbrīvotās Puses stāvokli, lai apliecinātu, ka tās montāžas process paliek ārpus Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta darbības jomas.

2. Pārskatīšanā ietver izskatīšanu, kurā aptver laika posmu, kas drīkst būt īsāks par sešiem mēnešiem.

10. pants

Atbrīvojuma atcelšana

Atbrīvojumu no maksājuma atceļ pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju un pēc tam, kad no maksājuma atbrīvotajai Pusei bija dota iespēja iesniegt savas atsauksmes, šādos gadījumos:

- ja pārskatīšanā atklājas, ka uz no maksājuma atbrīvotās Puses montāžas procesu attiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta darbības joma,

- ja Puse neievēro savas saistības saskaņā ar 8. panta 2. punktu, vai

- ja ir sadarbības trūkumus pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par atbrīvojumu no maksājuma.

11. pants

Izskatāmie lūgumi

1. Šīs regulas I pielikumā minēto Pušu lūgumi ir pieņemami, un ar šo ir uzsākta to izskatīšana saskaņā ar 6. pantu.

2. Par šā panta 1. punktā minēto lūgumu saņemšanas dienu 5. panta 1. punkta nozīmē uzskata dienu, kad stājās spēkā šī regula.

3. Līdz lēmuma pieņemšanai par I pielikumā minēto Pušu lūgumu pamatotību, tiek atlikta tāda muitas parāda samaksa, kas radās attiecībā uz paplašināto maksājumu saskaņā ar Atsauces regulas 2. pantu, sākot no minētās regulas spēkā stāšanās dienas.

4. Saskaņā ar 7. panta 2. punktu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz I pielikumā minētajām Pusēm ir atpakaļejošs spēks no 1996. gada 20. aprīļa. Tādēļ no minētās dienas prasītāja muitas parādu attiecībā uz paplašināto maksājumu uzskata par spēkā neesošu.

12. pants

Ar šo regulu no maksājuma atbrīvotās Puses

Ar šo II pielikumā minētās Puses no 1996. gada 20. aprīļa ir atbrīvotas no paplašinātā maksājuma.

13. pants

Procesuālie noteikumi

Attiecīgie Regulas (EK) Nr. 384/96 noteikumi par

- izmeklēšanas gaitu (6. panta 2., 3., 4. un 5. punkts),

- pārbaudes apmeklējumiem (16. pants),

- nesadarbošanos (18. pants) un

- konfidencialitāti (19. pants)

attiecas uz saskaņā ar šo regulu veikto izskatīšanu.

14. pants

Atbrīvojums no maksājuma saskaņā ar īpašās izmantošanas kontroli

Ja svarīgāko velosipēda daļu importu deklarē laišanai brīvā apgrozībā tāda Puse, kas nav no maksājuma atbrīvotā Puse, sākot no Atsauces regulas spēkā stāšanās dienas importu atbrīvo no paplašinātā maksājuma piemērošanas, ja tas ir deklarēts saskaņā ar III pielikumā paredzēto TARIC struktūru un atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 82. pantā un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. līdz 304. pantā, ko piemēro ar attiecīgajām izmaiņām, ja:

a) svarīgākās velosipēda daļas ir piegādātas Pusei, kas atbrīvota no maksājuma saskaņā ar 7. vai 12. pantu, vai

b) svarīgākās velosipēda daļas ir piegādātas citam atļaujas turētājam Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. panta nozīmē, vai

c) Puse deklarējusi svarīgākās velosipēda daļas laišanai brīvā apgrozībā tādā daudzumā vai tās ir tai piegādātas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 300 viena tipa vienības mēnesī. Jebkuras Puses deklarēto vai tai piegādāto daļu skaitu aprēķina, pamatojoties uz visu tādu Pušu deklarēto vai tām piegādāto daļu skaitu, kuras ir saistītas ar minēto Pusi vai ar kurām minētajai Pusei ir ieviests kompensācijas mehānisms.

15. pants

Īpašie noteikumi Pusēm, kas saņem de minimis piegādes

1. Komisija vai dalībvalstu kompetentās iestādes var nolemt pēc savas iniciatīvas pārbaudīt Puses, kas deklarē svarīgākās velosipēda daļas laišanai brīvā apgrozībā vai kas saņem piegādes saskaņā ar 14. panta c) apakšpunktu.

2. Ja atklājas, ka 1. punktā minētās Puses ir deklarējušas laišanai brīvā apgrozībā vai saņēmušas piegādes ar tādiem svarīgāko velosipēda daļu daudzumiem, kas pārsniedz 14. panta c) apakšpunktā paredzēto robežvērtību, vai ja tās pienācīgi nesadarbojas izskatīšanā, tās vairāk neuzskata par tādām Pusēm, uz kurām neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkts. Pēc tam, kad attiecīgajai Pusei ir dota iespēja iesniegt savas atsauksmes, minētos atzinumus paziņo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

3. Ja 1. punktā minētās Puses ļaunprātīgi izmantoja 14. panta c) apakšpunktu, lai apietu paplašināto maksājumu, var pieprasīt atmaksāt neuzlikto paplašināto maksājumu attiecībā uz visām svarīgākajām velosipēda daļām, ko minētās Puses deklarējušas laišanai brīvā apgrozībā vai kas ir tām piegādātas pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

16. pants

Informācijas apmaiņa

1. Tādus Pušu datus, attiecībā uz kuriem uzsākta izskatīšana saskaņā ar 4. pantu vai attiecībā uz kuriem ir pieņemts lēmums saskaņā ar 7. vai 10. pantu, paziņo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

2. Attiecīgā gadījumā laiku pa laikam publicē paziņojumu, kurā iekļauj to Pušu atjauninātos sarakstus, kas pakļautas izskatīšanai vai kas atbrīvotas no maksājuma, un šo paziņojumu tūlīt dara zināmu arī jebkurai ieinteresētai Pusei pēc tās lūguma.

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā pēc katra kvartāla beigām atbilstoši IV pielikumā paredzētajam formātam paziņo Komisijai informāciju attiecībā uz no maksājuma atbrīvotajām Pusēm.

17. pants

Noteikumi par muitas nodokļiem

Ja nav paredzēts citādi, tiek piemēroti noteikumi par muitas nodokļiem.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Leon Brittan

[1] OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

[2] OV L 317, 6.12.1996., 1. lpp.

[3] OV L 16, 18.1.1997., 55. lpp.

[4] OV L 228, 9.9.1993., 1. lpp.

[5] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[6] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[7] OV L 9, 13.1.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

IZSKATĪŠANAI PAKĻAUTĀS PUSES

(TARIC papildu kods: 8962)

Piezīme:

Ieinteresētajām Pusēm paziņo, ka pēc tam, kad ir saņemti turpmākie lūgumi saskaņā ar 3. panta 1. punktu vai pieņemti lēmumi par turpmāko izskatīšanu saskaņā ar 7. pantu, jauni un atjaunināti to "Pušu saraksti, kas ir iesniegušas lūgumus saskaņā ar 3. panta 1. punktu vai pakļautas izskatīšanai saskaņā ar 11. pantu", laiku pa laikam un pēc vajadzības tiks publicēti Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā, vai būs pieejami pēc adreses, kas minēta šīs regulas 3. pantā.

Nosaukums | Pilsēta | Valsts |

Dangre Cycles | F-59770 Marly | Francija |

Derby Cyclewerke GmbH | D-49661 Cloppenburg | Vācija |

Engelbert Meyer GmbH | D-49692 Sevelten | Vācija |

Fa. Alfred Fischer | D-76229 Karlsruhe | Vācija |

Falter Fahrzeug–Werke GmbH & Co KG | D-33609 Bielefeld | Vācija |

Kynast AG | D-Quakenbrück | Vācija |

Monark Crescent | S-432 82 Varberg | Zviedrija |

Muddy Fox | Middlesex UB6 7RH | Apvienotā Karaliste |

Quantum Cycles | F-59770 Marly | Francija |

Pantherwerke | D-37537 Bad Wildungen | Vācija |

PRO-FIT Sportartikel | D-74076 Heilbronn | Vācija |

Prophete GmbH | D-33378 Rheda-Wiedenbrück | Vācija |

Tekno Cycles | F-93102 Montreuil Cedex | Francija |

TNT Cycles | E-17180 Vilablareix (Girona) | Spānija |

Winora — TME Bike Company | D-97405 Schweinfurt | Vācija |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

NO MAKSĀJUMA ATBRĪVOTĀS PUSES

(TARIC papildu kods: 8963)

Piezīme:

Ieinteresētajām Pusēm paziņo, ka pēc tam, kad ir pieņemti turpmākie lēmumi par atbrīvojumu no maksājuma saskaņā ar 7. pantu vai atbrīvojuma atcelšanu saskaņā ar 10. pantu, jauni un atjaunināti "saskaņā ar 7. vai 12. pantu no maksājuma atbrīvoto Pušu" saraksti laiku pa laikam un pēc vajadzības tiks publicēti Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā, vai būs pieejami pēc adreses, kas minēta šīs regulas 3. pantā.

Nosaukums | Pilsēta | Valsts | Spēkā stāšanās diena |

Batavus | NL-8440 AM Heerenveen | Nīderlande | 20.4.1996. |

BH Bicicletas de Alava | E-01080 Vitoria | Spānija | 20.4.1996. |

Cycles Mercier — France-Loire | F-42162 Andrézieux — Boutheon Cedex | Francija | 20.4.1996. |

Cycleurope International/Peugeot | F-10100 Romily-sur-Seine | Francija | 20.4.1996. |

Dawes Cycles | UK-Birmingham B11 2DG | Apvienotā Karaliste | 20.4.1996. |

Hercules | D-90441 Nürnberg | Vācija | 20.4.1996. |

MICMO/Gitane | F-44270 Machecoul | Francija | 20.4.1996. |

Moore Large & Co. | UK-Derby DE24 9G1 | Apvienotā Karaliste | 20.4.1996. |

Promiles | F-59650 Villeneuve d'Ascq | Francija | 20.4.1996. |

Raleigh | UK-Nottingham NG7 2DD | Apvienotā Karaliste | 20.4.1996. |

Tandem Group | UK-York Y01 4YU | Apvienotā Karaliste | 20.4.1996. |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

TARIC STRUKTŪRA

87149110 | — — — Rāmji: |

— — — — Krāsoti, anodēti, pulēti un/vai lakoti |

8714911011 | — — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714911019 | — — — — — Citi |

8714911090 | — — — — Pārējie |

87149130 | — — — Priekšējās dakšas: |

— — — — Krāsotas, anodētas, pulētas un/vai lakotas: |

8714913011 | — — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714913019 | — — — — — Citas |

8714913090 | — — — — Pārējās |

87149390 | — — — Brīvrumbas ķēžrati: |

8714939010 | — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714939090 | — — — — Citi |

87149430 | — — — Citādas bremzes: |

8714943010 | — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714943090 | — — — — Citas |

87149490 | — — — Daļas: |

— — — — Bremžu sviras: |

8714949011 | — — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714949019 | — — — — — Citas |

8714949090 | — — — — Pārējās |

87149630 | — — — Kloķa un zobratu mehānismi |

8714963010 | — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714963090 | — — — — Citi |

87149910 | — — — Stūres: |

8714991010 | — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714991090 | — — — — Citas |

87149950 | — — — Ķēdes pārslēgi: |

8714995010 | — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714995090 | — — — — Citi |

87149990 | — — — Citas daļas: |

— — — — Veseli riteņi ar kamerām, riepām un ķēdes ratiem, vai bez tiem: |

8714999011 | — — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vaiko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm |

8714999019 | — — — — — Citas |

8714999090 | — — — — Pārējās |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Informācijas formāts

ĪPAŠĀS IZMANTOŠANAS KONTROLE ATTIECĪBĀ UZ VELOSIPĒDA DAĻĀM NO ĶĪNAS

REGULAS (EK) Nr. 88/97 ĪSTENOŠANA [1]

(Informācija saskaņā ar iepriekš minētās regulas 16. pantu)

(jāiesniedz viena mēneša laikā pēc attiecīgā kvartāla beigām)

Dalībvalsts: … | Gads: … Kvartāls: … |

A. KOPSAVILKUMS

- Piešķirto īpašās izmantošanas atļauju skaits: …

- Izbeigušos īpašās izmantošanas atļauju skaits: …

- Atcelto īpašās izmantošanas atļauju skaits [2] …

Velosipēda rāmju [3]apjoms [4]

- reģistrēts īpašās izmantošanas kontrolei: …

- reģistrēts ar TARIC kodu 8962: …

- reģistrēts ar TARIC kodu 8963: …

B. ĪPAŠĀS IZMANTOŠANAS ATĻAUJU GALVENIE TURĒTĀJI

+++++ TIFF +++++

C. IZPILDE UN PAPILDINFORMĀCIJA

+++++ TIFF +++++

D. ĪPAŠĀS IZMANTOŠANAS ATĻAUJU ATCELŠANA

+++++ TIFF +++++

[1] OV L 17, 21.1.1997., 17. lpp.

[2] Sk. šīs informācijas lapas D sadaļu.

[3] Papildu mērvienības.

[4] KN kods ex87149110.

--------------------------------------------------

Top