EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přístupnost výrobků a služeb

Přístupnost výrobků a služeb

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2019/882 o požadavcích na přístupnost výrobků a služeb

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Má za cíl harmonizovat požadavky na přístupnost* určitých výrobků* a služeb tak, aby plynule fungoval vnitřní trh EU tím, že odstraní překážky volného pohybu, které mohou existovat z důvodu rozdílných vnitrostátních právních předpisů a vzniku těchto překážek předchází.
 • Má mít přínosy pro podniky, osoby se zdravotním postižením* a starší lidi. Použití požadavků na přístupnost ujasní stávající povinnost týkající se přístupnosti v právních předpisech EU, obzvlášť u veřejných zakázek a strukturálních fondů.
 • Je známá jako Evropský akt přístupnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis bude platit od 28. června 2025 pro následující oblasti.

 • Výrobky:
  • počítače a operační systém,
  • platební terminály a a určité interaktivní samoobslužné terminály jako bankomaty, zařízení pro výdej lístků a jízdenek, odbavovací kiosky, interaktivní samoobslužné terminály poskytující informace,
  • chytré telefony a další zařízení, která zpřístupní telekomunikační služby,
  • TV přístroje s digitálními televizními službami,
  • čtečky elektronických knih.
 • Služby:
  • telefonní služby,
  • služby pro přístup k audiovizuálním mediálním službám,
  • některé prvky služby letecké, železniční a vodní dopravy, jako jsou internetové stránky, mobilní služby, elektronické lístky, informace,
  • spotřebitelské bankovnictví,
  • elektronické knihy,
  • elektronické obchodování,
  • příjem tísňových volání na jednotné evropské číslo„112“.

Tento právní předpis se nevztahuje na:

 • předtočené mediální soubory s časovou dimenzí, jako jsou videa a diapozitivy nebo formáty souborů kancelářských aplikací zveřejněné před 28. červnem 2025,
 • mapy přístupné online, jsou-li poskytovány přístupnou digitální formou,
 • internetové stránky a jiné formy archivů obsahující obsah, jenž není aktualizován nebo upravován po 28. červnu 2025,
 • mikropodniky poskytující služby.

Zvláštní požadavky na přístupnost se použijí na všechny výrobky a služby, na než se vztahuje tento právní předpis, pokud nemění jejich základní povahu nebo subjektům nezpůsobují nepřiměřenou zátěž.

 • Výrobky musí:
  • být navrhovány a vyráběny takovým způsobem, aby bylo maximalizováno jejich použití osobami se zdravotním postižením,
  • splňovat podrobná pravidla ohledně informací a návodu, uživatelského rozhraní a funkčnosti, služeb podpory a obalu.
 • Služby musí:
  • poskytovat informace o službě, jejích prvcích přístupnosti a zařízení,
  • činit internetové stránky a mobilní zařízení snadno dostupnými,
  • podporovat, aby systémy, jako jsou helpdesky, telefonická centra a služby odborné přípravy, poskytovaly informace o přístupnosti,
  • používat praktiky, politiky a postupy, které reagují na potřeby osob se zdravotním postižením. Zvláštní pravidla se použijí na jiné služby (elektronická komunikace, audiovizuální služby, letecká, autobusová, vodní a městská doprava, spotřebitelské bankovnictví, elektronické knihy, elektronické obchodování a příjem tísňových volání na telefonním čísle 112).
 • Země EU se mohou rozhodnout, že budou požadovat soulad zastavěného prostředí tam, kde jsou služby poskytovány s požadavky na přístupnost.
 • Příloha II poskytuje nezávazné příklady, jak mohou být požadavky na přístupnost splněny.

Tento právní předpis vyžaduje následující.

 • Výrobci musí:
  • navrhovat a vyrábět výrobky podle této směrnice při zohlednění jakýchkoli následných změn v harmonizovaných normách,
  • vypracovat nezbytnou technickou dokumentaci, provádět posuzování shody a uchovávat informace po dobu 5 let,
  • poskytovat jasné označení na svých produktech a své vlastní kontaktní údaje,
  • k produktu poskytnout snadno srozumitelný návod a bezpečnostní informace.
 • Dovozci musí:
  • zajistit, aby výrobek prošel postupem posuzování shody, měl nezbytnou technickou dokumentaci včetně návodu v jazyce snadno srozumitelném pro uživatele a nesl označení CE.
  • odmítnout uvést na trh výrobek, o němž se domnívají, že nesplňuje požadavky na přístupnost a musí o tom informovat výrobce a orgány dozoru nad trhem.
 • Poskytovatelé služeb musí:
  • navrhovat a poskytovat služby podle této směrnice,
  • zpřístupnit veřejnosti informace o službě, kterou nabízí a jak splňuje požadavky na přístupnost, v písemné i ústní formě a snadno přístupné pro osoby se zdravotním postižením,
  • zajistit, aby byly zavedeny postupy k tomu, aby poskytování služeb zůstalo ve shodě s požadavky na přístupnost, a že budou zohledněny jakékoli změny.
 • Výrobci, dovozci a distributoři musí okamžitě jednat, pokud zjistí, že výrobek už není v souladu s tímto právním předpisem.

Země EU musí:

 • zajistit, že všechny výrobky a služby, na něž se vztahuje tento právní předpis, budou v souladu s požadavky na přístupnost,
 • na požádání vydat pro veřejnost informace o tom, jak společnosti provádí požadavky,
 • provádět a aktualizovat postupy pro:
  • kontrolu, zda jsou u služeb dodržovány požadavky související s touto směrnicí,
  • reakce na stížnosti nebo zprávy ohledně jejich nedodržování,
  • ověření, že daná společnost chybu napravila,
 • poskytovat způsoby k zajištění souladu a sankcí za jakékoliv porušení zákona včetně právních kroků.

Evropská komise:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Musí nabýt podoby zákona v zemích EU do 28. června 2022. Země EU musí tato nová opatření uplatňovat od 28. června 2025.

Země EU nicméně mohou:

 • do 28. června 2027 odložit soulad s evropským číslem tísňového volání 112,
 • dát poskytovatelům služeb, jejichž zařízení už byla v souladu s právními předpisy používána do 28. června 2025 dalších 5 let (do 28. června 2030),
 • umožnit, aby samoobslužné terminály mohly být využívány až do konce jejich ekonomické životnosti, avšak nejdéle po 20 let od zahájení jejich používání.

KONTEXT

 • Více než 80 milionů lidí v Evropě žije s nějakým druhem zdravotního postižení. Se stárnoucí společností tento počet narůstá.
 • Charta základních lidských práv EU uznává a dodržuje práva osob se zdravotním postižením na přínos z opatření, která jsou navržená tak, aby zajistila jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.
 • Tato směrnice vymezuje osoby se zdravotním postižením v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, kterou ratifikovaly všechny členské státy.

KLÍČOVÉ POJMY

Přístupnost: navrhování výrobků, zařízení, služeb a vybavení tak, aby je mohly v co největší míře využívat osoby se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními.
Výrobek: látka, přípravek nebo zboží vyrobené ve výrobním procesu (kromě jídla, krmiv, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů pro jejich budoucí reprodukci).
Osoby se zdravotním postižením: někdo s dlouhodobým fyzickým, duševním, mentálním nebo smyslovým postižením, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 70-115)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36–214)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Postupné změny nařízení č. 768/2008/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 10.09.2019

Top