Pristupačnost proizvoda i usluga

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktive (EU) 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga

KAKAV JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Ova zakonska regulativa primjenjivat će se od 28. lipnja 2025. na sljedeće proizvode i usluge.

Ova zakonska regulativa ne odnosi se na:

Posebni zahtjevi za pristupačnost primjenjuju se na sve proizvode i usluge obuhvaćene ovom zakonskom regulativom, pod uvjetom da ne mijenjaju svoju osnovnu prirodu niti nameću nerazmjerno opterećenje operatorima.

Ova zakonska regulativa zahtjeva izvršavanje sljedećih obaveza.

Zemlje EU-a su dužne:

Europska komisija:

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva treba biti usvojena u zemljama EU do 28. lipnja 2022. Zemlje EU dužne su primjenjivati ove mjere od 28. lipnja 2025.

Međutim, zemlje EU mogu:

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Pristupačnost: dizajn proizvoda, uređaja, usluga i okruženja koje osobe s invaliditetom mogu koristiti ravnopravno s drugima.
Proizvod: tvar, pripravak ili dobro proizvedeno postupkom proizvodnje (a koji nije hrana, krmivo, živa biljka ili životinja, ili proizvod ljudskog, biljnog i životinjskog podrijetla povezan s njihovim budućim razmnožavanjem).
Osoba s invaliditetom: osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s ostalima.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.-115.)

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) (SL L 321, 17.12.2018., str. 36.-214.)

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.-128.)

Posljednje ažuriranje 10.09.2019