A termékek és szolgáltatások akadálymentessége

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/882 irányelv a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A jogszabály 2025. június 28-tól lesz hatályos, a következők szerint.

A jogszabály hatálya nem terjed ki a következőkre:

Egyedi akadálymentességi követelmények vonatkoznak a jogszabályok hatálya alá tartozó összes termékre és szolgáltatásra, feltéve, hogy ezek nem módosulnak alapvetően, illetve nem rónak aránytalanul nagy terhet a működtetők számára.

A jogszabály a következőket követeli meg.

Az EU-országok kötelezettségei:

Az Európai Bizottság:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országokban 2022. június 28-ig kell ezt törvénybe foglalni. Az uniós országoknak 2025. június 28-tól kell alkalmazniuk a szabályokat.

Az uniós országok azonban megtehetik, hogy:

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Akadálymentesség: másokkal azonos alapon használható termékek, berendezések, szolgáltatások vagy környezet megtervezése.
Termékek: egy anyag, készítmény vagy áru, amelyet gyártási folyamat során állítanak elő (az élelmiszer, takarmány, élő növények és állatok, illetve az emberi, növényi és állati eredetű, a későbbi reprodukciót szolgáló termékek kivételével).
Fogyatékossággal élő személy: valaki, akinek olyan hosszú távú fizikai, mentális, értelmi vagy érzékszervi fogyatékossága van, ami a különféle korlátok fellépése miatt akadályozhatja az eredményes, másokkal azonos alapokon nyugvó társadalmi részvételt.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 70-115. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36–214. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82-128. o.)

utolsó frissítés 10.09.2019