EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produktu un pakalpojumu piekļūstamība

Produktu un pakalpojumu piekļūstamība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir saskaņot piekļūstamības* prasības konkrētiem produktiem* un pakalpojumiem, lai ES iekšējais tirgus darbotos vienmērīgi, izslēdzot un novēršot jebkādus brīvās aprites šķēršļus, kas varētu būt atšķirīgo valstu tiesību aktu dēļ.
 • Tās mērķis ir sniegt priekšrocības uzņēmumiem, cilvēkiem ar invaliditāti* un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Piemērojot piekļūstamības prasības, tiks precizētas esošās piekļūstamības saistības ES tiesību aktos, it īpaši publisko iepirkumu un struktūrfondu jomās.
 • Tā ir zināms kā Eiropas piekļūstamības akts.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību akts tiks piemērots no 2025. gada 28. jūnija attiecībā uz tālāk norādīto.

 • Produkti:
  • datori un operētājsistēmas;
  • maksājumu termināļi un noteikti pašapkalpošanās termināļi, piemēram, bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, interaktīvi pašapkalpošanās termināļi;
  • viedtālruņi un citas ierīces, ar kurām piekļūst telekomunikāciju pakalpojumiem;
  • TV iekārtas, kas ietver digitālos televīzijas pakalpojumus;
  • e-lasītāji.
 • Pakalpojumi:
  • telefonsakaru pakalpojumi;
  • pakalpojumi, ar kuriem piekļūst audiovizuālo mediju pakalpojumiem;
  • gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu noteikti elementi, piemēram, tīmekļa vietnes, mobilo ierīču pakalpojumi, elektroniskās biļetes, informācija;
  • patērētājiem paredzētie banku pakalpojumi;
  • e-grāmatas;
  • e-komercijas pakalpojumi;
  • atbildēšana uz ārkārtas gadījuma saziņu uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības numuru “112”.

Tiesību akts neattiecas uz:

 • iepriekš ierakstītiem mediju darbiem ar laika dimensiju, kas publicēti pirms 2025. gada 28. jūnija;
 • tiešsaistes kartēm, ja būtiska informācija tiek sniegta piekļūstamā digitālā formātā;
 • tādu tīmekļa vietņu un citu formu, ko var uzskatīt par arhīvu, saturu, kas nav atjaunināts vai rediģēts pēc 2025. gada 28. jūnija;
 • mikrouzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumiem.

Konkrētas piekļūstamības prasības attiecas uz visiem produktiem un pakalpojumiem, uz ko attiecas tiesību akts, ar norādi, ka tās nemaina to pamata būtību vai nerada nesamērīgu slogu uz operatoriem.

 • Produktiem ir:
  • jābūt projektētiem un ražotiem tā, lai tos pēc iespējas vairāk lietotu personas ar invaliditāti;
  • jāpievieno detalizēti noteikumi par informāciju un norādījumiem, lietotāja interfeisu un funkcionalitāti, atbalsta pakalpojumiem un iepakojumu.
 • Pakalpojumiem ir:
  • jāsniedz informācija par pakalpojumiem, to piekļūstamības iespējām un objektiem;
  • jāatvieglo piekļuve tīmekļa vietnēm un mobilajām ierīcēm;
  • jāatbalsta tādas sistēmas kā palīdzības dienesti, zvanu centri un apmācības, lai sniegtu informāciju par piekļūstamību;
  • jāpiemēro prakse, politikas nostādnes un procedūras, lai risinātu cilvēku ar invaliditāti vajadzības. Konkrēti noteikumi ir attiecināmi uz dažādiem pakalpojumiem (elektronisko sakaru pakalpojumi, audiovizuālie pakalpojumu, pārvadājumi ar gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu transportu, patērētājiem paredzētie banku pakalpojumi, e-grāmatas, e-komercijas pakalpojumi un atbildēšana uz ārkārtas gadījuma saziņu uz tālruņa numuru 112).
 • ES dalībvalstis var izlemt pieprasīt atbilstību būvētai videi, kur pakalpojumi tiek nodrošināti ar piekļūstamības prasībām.
 • II pielikumā ir iekļauti nesaistoši piemēri, kā var nodrošināt atbilstību dažādām piekļūstamības prasībām.

Tiesību akts pieprasa tālāk norādīto.

 • Ražotāju pienākumi:
  • projektēt un ražot produktus atbilstoši direktīvai, ņemot vērā jebkādas turpmākās izmaiņas pēc saskaņotiem standartiem;
  • sastādīt nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, veikt atbilstības procedūru un uzglabāt informāciju 5 gadus;
  • sniegt skaidru produktu raksturojumu un precīzu kontaktinformāciju;
  • pievienot produktam viegli saprotamus norādījumus un drošības informāciju.
 • Importētāju pienākumi:
  • pārliecināties, ka produktam ir sekmīgi veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, tam ir nepieciešamā tehniskā dokumentācija, tostarp norādījumi valodā, kas ir viegli saprotama lietotājiem, un tam ir CE marķējums;
  • atteikties palaist tirgū produktu, kas pēc viņu ieskatiem neatbilst piekļūstamības prasībām, vai informēt ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.
 • Pakalpojumu sniedzēju pienākumi:
  • izstrādāt un nodrošināt pakalpojumus atbilstoši direktīvai;
  • nodrošināt sabiedrībai rakstisku un mutisku informāciju, kas ir viegli piekļūstama cilvēkiem ar invaliditāti, par pakalpojumiem, ko tie piedāvā un kā tie atbilst piekļūstamības prasībām;
  • garantēt procedūras, ar kurām nepārtraukti nodrošina atbilstību piekļūstamības prasībām un ņem vērā jebkādas izmaiņas.
 • Ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem ir jārīkojas nekavējoties, ja viņi atklāj, ka produkts vairs neatbilst tiesību aktam.

ES dalībvalstu pienākumi:

 • nodrošināt, ka visi produkti vai pakalpojumi, uz kuriem ir attiecināms tiesību akts, atbilst piekļūstamības prasībām;
 • pēc pieprasījuma sniegt sabiedrībai informāciju par to, kā uzņēmumi ievieš prasības;
 • ieviest un atjaunināt procedūras, lai:
  • pārbaudītu pakalpojumu atbilstību direktīvai;
  • pārskatīt sūdzības un ziņojumus par neatbilstību;
  • pārbaudīt, vai uzņēmums ir novērsis nepilnības;
 • ieteikt veidus, tostarp tiesisko darbību, lai nodrošinātu atbilstību, un uzlikt soda naudas par likuma pārkāpumiem.

Eiropas Komisija:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2022. gada 28. jūnijam. ES valstīm pasākumi ir jāpiemēro no 2025. gada 28. jūnija.

Tomēr ES dalībvalstis var:

 • aizkavēt atbilstību Eiropas vienotajam ārkārtas palīdzības izsaukuma numuram 112 līdz 2027. gada 28. jūnijam;
 • piešķirt pakalpojumu sniedzējiem, kuru telpas jau tika likumīgi izmantotas līdz 2025. gada 28. jūnijam, papildu 5 gadus (līdz 2030. gada 28. jūnijam);
 • ļaut pašapkalpošanās termināļiem darboties līdz to ekonomiski izdevīgā kalpošanas laika beigām, bet ne ilgāk kā 20 gadus pēc ekspluatācijas uzsākšanas.

KONTEKSTS

 • Vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā ir kādas pakāpes invaliditātes statuss. Ar novecojošo sabiedrību skaitlis tikai pieaug.
 • ES Pamattiesību harta atzīst un respektā personu ar invaliditāti tiesības gūt labumu no pasākumiem, kas ir paredzēti tam, lai nodrošinātu viņu neatkarību, integrāciju sabiedrībā un darbā un dalību kopienas dzīvē.
 • Direktīva definē cilvēkus ar invaliditāti saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, ko ratificējušās visas ES dalībvalstis.

GALVENIE TERMINI

Piekļūstamība: tādu produktu, ierīču, pakalpojumu vai vides dizains, kurus izmantos cilvēki ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem.
Produkti: ražošanas procesā radīta viela, preparāts vai prece (izņemot pārtiku, barību, dzīvus augus un dzīvniekus, cilvēku izcelsmes produktus un augu un dzīvnieku produktus turpmākai pavairošanai).
Persona ar invaliditāti: persona, kurai ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/882 (2019. gada 17. aprīlis) par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām (OV L 151, 7.6.2019., 70.–115. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (OV L 321, 17.12.2018., 36.–214. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82.–128. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2019

Top