Prístupnosť výrobkov a služieb

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica sa začne uplatňovať od 28. júna 2025 na:

Smernica sa nevzťahuje na:

Osobitné požiadavky na prístupnosť sa uplatňujú na všetky výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje smernica, za predpokladu, že sa nimi nemení ich základná povaha a že nepredstavujú neprimeranú záťaž pre hospodárske subjekty.

V smernici sa požaduje:

Krajiny EÚ musia:

Európska komisia:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

V krajinách EÚ má byť transponovaná do 28. júna 2022. Krajiny EÚ musia opatrenia uplatňovať od 28. júna 2025.

Krajiny EÚ však môžu:

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Prístupnosť: navrhovanie výrobkov, zariadení, služieb a prostredí tak, aby ich na rovnakom základe s ostatnými mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím.
Výrobky: látka, prípravok alebo tovar vyrobený vo výrobnom procese (okrem potravín, krmív, živých rastlín a zvierat alebo produktov ľudského, rastlinného a živočíšneho pôvodu na budúce rozmnožovanie).
Osoby so zdravotným postihnutím: osoba s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť jej plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70 – 115)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36 – 214)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128)

Posledná aktualizácia 10.09.2019