De toegankelijkheid van producten en diensten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De wetgeving is vanaf 28 juni 2025 van toepassing op het volgende.

De wetgeving is niet van toepassing op:

De specifieke toegankelijkheidsvoorschriften zijn van toepassing op alle producten en diensten die onder de wetgeving vallen, mits zij geen wijziging inhouden van de wezenlijke aard ervan of een onevenredige last voor de marktdeelnemers opleveren.

De wetgeving schrijft het volgende voor.

De EU-landen moeten:

De Europese Commissie:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn moet uiterlijk op 28 juni 2022 zijn omgezet in nationale wetgeving in de EU-landen. De EU-landen moeten de maatregelen vanaf 28 juni 2025 toepassen.

De EU-landen mogen evenwel:

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Toegankelijkheid: het ontwerp van producten, apparaten, diensten of omgevingen die door mensen met een handicap kunnen worden gebruikt op voet van gelijkheid met anderen.
Product: door middel van een productieproces vervaardigde stof, preparaat of goed (uitgezonderd levensmiddelen, diervoeder, levende planten en dieren, producten van menselijke, plantaardige en dierlijke oorsprong voor toekomstige reproductie).
Persoon met een handicap: iemand met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in zijn of haar interactie te kampen heeft met diverse drempels die hem of haar kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving te participeren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70-115)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36-214)

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82-128)

Laatste bijwerking 10.09.2019