EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0271

Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci

Úř. věst. L 84, 31.3.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implicitně zrušeno 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/271/oj

31.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 271/2010

ze dne 24. března 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 25 odst. 3, čl. 38 písm. b) a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 24 nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví, že logo Společenství je jedním z povinných údajů, který má být uveden na obalu produktů označených výrazy odkazujícími na ekologickou produkci podle čl. 23 odst. 1, a že u produktů dovezených ze třetích zemí je použití tohoto loga dobrovolné. Ustanovení čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 umožňuje použití loga Společenství v označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené v uvedeném nařízení.

(2)

Zkušenosti získané při uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (2), které bylo nařízením (ES) č. 834/2007 nahrazeno, ukazují, že logo Společenství používané na dobrovolném základě nadále nesplňuje očekávání hospodářských subjektů v daném odvětví ani očekávání spotřebitelů.

(3)

Do nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (3), je třeba zavést ohledně loga nová pravidla. Tato pravidla by měla umožnit, aby se logo lépe přizpůsobilo vývoji situace v odvětví, zejména tím, že spotřebitelé budou moci lépe rozpoznat ekologické produkty, na které se vztahují předpisy EU zaměřené na ekologickou produkci.

(4)

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba místo odkazů na „logo Společenství označující ekologickou produkci“ uvádět odkazy na „logo Evropské unie pro ekologickou produkci“.

(5)

S cílem získat návrhy na nové logo uspořádala Komise soutěž pro studenty umění a designu ze členských států a nezávislá porota vybrala a seřadila deset nejlepších návrhů. Po dalším přezkoumání z hlediska duševního vlastnictví byly vybrány tři nejlepší vyhovující návrhy a ty byly následně ve dnech 7. prosince 2009 až 31. ledna 2010 představeny veřejnosti na internetových stránkách. Návrh loga vybraný v uvedeném období většinou návštěvníků webové stránky by měl být přijat jako nové logo Evropské unie pro ekologickou produkci.

(6)

Změna loga Evropské unie pro ekologickou produkci od 1. července 2010 by nemělo působit problémy na trhu, a zejména by mělo být povoleno prodávat ekologické produkty, které již byly uvedeny na trh, bez uvádění povinných údajů požadovaných v článku 24 nařízení (ES) č. 834/2007, pokud dotyčné produkty odpovídají nařízení (EHS) č. 2092/91 nebo nařízení (ES) č. 834/2007.

(7)

Aby bylo možno používat logo, jakmile se stane jeho použití povinným podle právních předpisů EU, a aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu, zaručena spravedlivá hospodářská soutěž a ochráněny zájmy spotřebitelů, bylo nové logo Evropské unie pro ekologickou produkci zaregistrováno jako kolektivní ochranná známka pro ekologické zemědělství na Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví, a je tudíž platné, použitelné a chráněné. Logo bude rovněž zapsáno v rejstříku Společenství a v mezinárodním rejstříku.

(8)

Článek 58 nařízení (ES) č. 889/2008 stanoví, že označení číselným kódem kontrolního subjektu nebo orgánu by mělo být umístěno bezprostředně pod logem Společenství, ale nestanoví konkrétní pokyny pro formát a přiřazování těchto kódů. Pro účely harmonizovaného používání těchto číselných kódů je třeba stanovit prováděcí předpisy ohledně jejich formátu a přiřazování.

(9)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V hlavě III se název kapitoly I nahrazuje tímto:

 

„Logo Evropské unie pro ekologickou produkci“.

2)

Článek 57 se nahrazuje tímto:

„Článek 57

Logo EU pro ekologickou produkci

V souladu s čl. 25 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se logo Evropské unie pro ekologickou produkci (dále jen „logo EU pro ekologickou produkci“) řídí vzorem uvedeným v části A přílohy XI tohoto nařízení.

Logo EU pro ekologickou produkci se používá pouze v případě, že je dotčený produkt vyprodukován v souladu s požadavky nařízení (EHS) č. 2092/91 a jeho prováděcími předpisy nebo nařízení (ES) č. 834/2007 a s požadavky tohoto nařízení.“

3)

V čl. 58 odst. 1 se písmena b), c) a d) nahrazují tímto:

„b)

obsahuje výraz, který podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 v souladu s částí B bodem 2 přílohy XI tohoto nařízení odkazuje na ekologický způsob produkce;

c)

obsahuje referenční číslo, které přidělí Komise nebo příslušný orgán členských států v souladu s částí B bodem 3 přílohy XI tohoto nařízení, a

d)

je umístěno v jednom zorném poli s logem EU pro ekologickou produkci, pokud se toto logo v označení používá.“

4)

V článku 95 se odstavce 9 a 10 nahrazují tímto:

„9.   Zásoby produktů vyrobených, zabalených a označených přede dnem 1. července 2010 v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením (ES) č. 834/2007 mohou být uváděny na trh s odkazem na ekologickou produkci až do vyčerpání zásob.

10.   Obalový materiál lze v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením (ES) č. 834/2007 nadále používat pro produkty označené při uvádění na trh výrazy odkazujícími na ekologickou produkci do dne 1. července 2012 v případě, že jinak produkt splňuje požadavky nařízení (ES) č. 834/2007.“

5)

Příloha XI se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XI

A.   Logo EU pro ekologickou produkci podle článku 57

1.

Logo EU pro ekologickou produkci odpovídá níže uvedeném vzoru:

Image

2.

Referenční barvou v Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % kyan + 100 % žlutá], pokud je použit čtyřbarevný soutisk.

3.

Černobílé logo EU pro ekologickou produkci se může používat v následující podobě pouze v případě, že není praktické použití barevné verze:

Image

4.

Pokud je barva podkladu obalu nebo etikety tmavá, mohou být symboly použity v negativním formátu za použití barvy podkladu obalu nebo etikety.

5.

Pokud se symbol v barevném provedení používá na barevném podkladu, na kterém je symbol špatně viditelný, je možné ohraničit symbol vnější linií, která zlepší kontrast s barvami podkladu.

6.

V určitých specifických situacích, kdy jsou údaje na obalu jednobarevné, může být logo EU pro ekologickou produkci uvedeno ve stejné barvě.

7.

Minimální výška loga EU pro ekologickou produkci je 9 mm a minimální šířka je 13,5 mm; poměr výšky a šířky musí být vždy 1:1,5. U velmi malých obalů může být minimální velikost ve výjimečných případech zmenšena na výšku 6 mm.

8.

Logo EU pro ekologickou produkci může být spojováno s grafickými nebo textovými prvky odkazujícími na ekologické zemědělství pod podmínkou, že se nezmění charakter loga EU ani údaje uvedené v článku 58. Pokud bude logo EU odkazující na ekologickou produkci spojeno s logy členských států nebo soukromými logy v zelené barvě odlišné od referenční barvy uvedené v bodě 2, může být logo EU použito v uvedené nereferenční barvě.

9.

Použití loga EU pro ekologickou produkci musí být v souladu s pravidly doprovázejícími jeho registraci jako kolektivní ochranné známky pro ekologické zemědělství na Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví a v rejstříku Společenství a mezinárodním rejstříku ochranných známek.

B.   Číselné kódy podle článku 58

Obecný vzor číselných kódů je tento:

AB-CDE-999

kde:

1.

„AB“ je kód ISO země, v níž jsou prováděny kontroly, podle čl. 58 odst. 1 písm. a) a

2.

„CDE“ je třípísmenný výraz, který zvolí Komise nebo jednotlivé členské státy, např. „bio“ či „öko“ či „org“ či „eko“, který odkazuje v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. b) na ekologický způsob produkce, a

3.

„999“ je nejvýše třímístné referenční číslo, které podle čl. 58 odst. 1 písm. c) přidělí:

a)

příslušný orgán členského státu kontrolním orgánům nebo subjektům, které pověřil kontrolními úkoly v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007;

b)

Komise:

i)

kontrolním orgánům a kontrolním subjektům podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (1) uvedeným v příloze I daného nařízení,

ii)

kontrolním orgánům nebo kontrolním subjektům třetích zemí podle čl. 7 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1235/2008 uvedeným v příloze III daného nařízení,

iii)

kontrolním orgánům a kontrolním subjektům podle čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1235/2008 uvedeným v příloze IV daného nařízení;

c)

na návrh Komise příslušný orgán členského státu kontrolnímu subjektu nebo orgánu, který byl do 31. prosince 2012 podle čl. 19 odst. 1 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1235/2008 (dovozní povolení) schválen pro vydávání potvrzení o kontrole.

Komise zpřístupní číselné kódy veřejnosti odpovídajícími technickými prostředky, včetně jejich zveřejnění na internetu.


(1)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.“


Top