Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0271

A Bizottság 271/2010/EU rendelete ( 2010. március 24. ) a 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója tekintetében történő módosításáról

OJ L 84, 31.3.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/271/oj

31.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 84/19


A BIZOTTSÁG 271/2010/EU RENDELETE

(2010. március 24.)

a 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (3) bekezdésére, 38. cikke b) pontjára, valamint 40. cikkére,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet 24. cikke értelmében a közösségi logó egyike a 23. cikk (1) bekezdésében említett, az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel megjelölt termékek csomagolásán feltüntetendő kötelező jelöléseknek, valamint a harmadik országokból behozott termékek esetében az említett logó használata fakultatív. A 834/2007/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése a közösségi logó használatát az említett rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő termékek címkézésén, megjelenítésén és reklámjában teszi lehetővé.

(2)

A mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet (2) – amelynek helyébe a 834/2007/EK rendelet lépett – alkalmazása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkéntes alapon alkalmazható közösségi logó már nem felel meg sem az ágazatban tevékenykedő gazdasági szereplők, sem a fogyasztók elvárásainak.

(3)

Helyénvaló a logóra vonatkozóan új szabályokat bevezetni az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendeletbe (3). Fontos, hogy az új szabályok lehetővé tegyék, hogy a logó jobban igazodjon az ágazatban bekövetkező változásokhoz, különösen azáltal, hogy megjelenése felismerhetőbbé teszi a fogyasztók számára az ökológiai termelésre vonatkozó uniós rendeletek hatálya alá tartozó biotermékeket.

(4)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével indokolt „az ökológiai termelés jelölésére szolgáló közösségi logó” helyett „az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logójáról” beszélni.

(5)

A Bizottság versenypályázatot írt ki a tagállamokban képzőművészet és formatervező szakon tanuló hallgatók számára, hogy az új logóra vonatkozóan javaslatokat gyűjtsön. A beküldött pályázatok közül független zsűri választotta ki a 10 legjobb javaslatot. Miután ezeket a szellemi tulajdonjogok szempontjából további vizsgálatnak vetették alá, kiválasztották azt a három legjobb tervet, amelyekre azután 2009. december 7. és 2010. január 31. között nyilvános konzultáció keretében szavazni lehetett az interneten. Helyénvaló, hogy az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló új logója az a javasolt logó legyen, amelyre az említett időszakban a honlaplátogatók többsége szavazott.

(6)

Helyénvaló biztosítani, hogy az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logójának 2010. július 1-jén bekövetkező változása ne okozzon piaci nehézségeket, valamint lehetővé tegye különösen azt, hogy a már korábban piacra bocsátott biotermékek a 834/2007/EK rendelet 24. cikke szerinti kötelező jelölések nélkül árusíthatók legyenek, feltéve, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a 2092/91/EGK vagy a 834/2007/EK rendeletben leírtaknak.

(7)

Annak érdekében, hogy a logó az uniós jogszabályok szerinti kötelező használat kezdetekor alkalmazható lehessen, valamint a belső piac hatékony működésének garantálása, a tisztességes verseny biztosítása és a fogyasztói érdekek védelme megvalósulhasson, az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló új logója a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál ökológiai termelésre vonatkozó együttes védjegyként bejegyzésre került, és így hatályos, használható és oltalmat élvez. A logó szerepelni fog a közösségi és nemzetközi nyilvántartásban is.

(8)

A 889/2008/EK rendelet 58. cikke megállapítja, hogy az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet kódszámát közvetlenül a közösségi logó alá kell elhelyezni, azonban nem ad konkrét iránymutatást az említett kód formátumát és kiadását illetően. A kódszámok összehangolt alkalmazásához helyénvaló meghatározni az azok formátumára és kiadására vonatkozó részletes szabályokat.

(9)

A 889/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 889/2008/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1.

A III. címben az 1. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója”

2.

Az 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„57. cikk

Az EU ökológiai logója

A 834/2007/EK rendelet 25. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója (a továbbiakban: az EU ökológiai lógója) az e rendelet XI. mellékletének A. részében szereplő mintát követi.

Az EU ökológiai logóját csak azoknak a termékeknek az esetében lehet használni, amelyeket a 2092/91/EGK rendeletben és annak végrehajtási rendeleteiben vagy a 834/2007/EK rendeletben, valamint az e rendeletben szereplő követelmények szerint állítottak elő.”

3.

Az 58. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az ökológiai termelési módra utaló kifejezést tartalmaz, a 834/2007/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett módon, e rendelet XI. melléklete B. részének 2. pontjával összhangban;

c)

hivatkozási számot tartalmaz, amelyről a Bizottság vagy a tagállamok illetékes hatósága dönt e rendelet XI. melléklete B. részének 3. pontjával összhangban; valamint

d)

azt az EU ökológiai logójával egy látómezőben kell elhelyezni abban az esetben, amikor a címkézésben az EU ökológiai logóját használják.”

4.

A 95. cikk (9) és (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   A 2092/91/EGK vagy a 834/2007/EK rendeletnek megfelelően 2010. július 1-je előtt előállított, csomagolt és címkézett árukészletek ökológiai termelésre utaló jelöléssel ellátva a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

(10)   A 2092/91/EGK vagy a 834/2007/EK rendeletnek megfelelő csomagolóanyagok 2012. július 1-jéig továbbra is használhatók olyan termékek csomagolására, amelyek forgalomba hozhatók ökológiai termelésre utaló jelöléssel ellátva, amennyiben a termékek egyéb tekintetben megfelelnek a 834/2007/EK rendeletben szereplő követelményeknek.”

5.

A XI. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

(3)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.


MELLÉKLET

„XI. MELLÉKLET

A.   Az EU 57. cikkben említett ökológiai logója

1.

Az EU ökológiai logójának meg kell felelnie az alábbi mintának:

Image

2.

A referenciaszín a Pantone színskála szerint Pantone 376 zöld, illetve zöld [50 % cián + 100 % sárga] négyszínnyomás használata esetén.

3.

Az EU ökológiai logóját lehet az alábbiak szerint fekete-fehérben is használni, de csak abban az esetben, ha a színes logó használata nem kivitelezhető:

Image

4.

Amennyiben a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a szimbólumot negatív formában kell használni a csomagolás vagy a címke háttérszínének alkalmazásával.

5.

Ha színes szimbólum színes háttéren helyezkedik el, és ezért nehezen látható, a szimbólum körül a háttérszínekkel való kontraszt fokozása érdekében a szimbólum vonallal körülhatárolható.

6.

Azokban a kivételes esetekben, amikor a csomagoláson a jelzéseket csak egyetlen színnel tüntetik fel, az EU ökológiai logója ezzel a színnel is használható.

7.

Az EU ökológiai logójának legalább 9 mm magasnak és legalább 13,5 mm szélesnek kell lennie; magasság-szélesség aránya minden esetben 1:1,5. A nagyon kis csomagolásoknál a megengedhető legkisebb magasság kivételesen 6 mm-re csökkenthető.

8.

Az EU ökológiai logója társítható az ökológiai termelésre utaló egyéb grafikai vagy szöveges elemmel, feltéve, hogy ez utóbbiak nem módosítják vagy változtatják meg sem az EU ökológiai logójának jellegét, sem az 58. cikkben említett jelölések bármelyikét. Ha az EU ökológiai logója olyan nemzeti vagy magánlogókkal együtt szerepel, amelyek a 2. pontban említett referenciaszíntől eltérő zölddel készülnek, akkor az uniós logó készülhet az említett, referenciaszíntől eltérő színnel.

9.

Az EU ökológiai logóját a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál az ökológiai termelésre vonatkozó együttes védjegyként történő bejegyzésével, valamint a közösségi és nemzetközi védjegynyilvántartásba való bejegyzéssel együtt járó szabályokkal összhangban kell használni.

B.   Az 58. cikkben említett kódszámok

A kódszám általános formátuma a következő:

AB-CDE-999

ahol:

1.

az »AB« annak az országnak az ISO-kódja (58. cikk (1) bekezdésének a) pontja), ahol az ellenőrzésekre sor kerül;

2.

a »CDE« a Bizottság vagy az egyes tagállamok által meghatározott, az ökológiai termelési módra utaló hárombetűs kifejezés, például »bio« vagy »öko« vagy »org« vagy »eko« (58. cikk (1) bekezdésének b) pontja);

3.

a »999« az a legfeljebb három számjegyű hivatkozási szám (58. cikk (1) bekezdésének c) pontja), amelyet:

a)

az egyes tagállamok illetékes hatósága annak az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervezetnek ad, amelyre a 834/2007/EK rendelet 27. cikke szerint az ellenőrzési feladatok ellátását átruházta;

b)

a Bizottság:

i.

az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (1) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett és ugyanazon rendelet I. mellékletében felsorolt ellenőrző szerveknek vagy ellenőrző hatóságoknak ad;

ii.

az 1235/2008/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett és ugyanazon rendelet III. mellékletében felsorolt harmadik országbeli illetékes hatóságoknak vagy ellenőrző szerveknek ad;

iii.

az 1235/2008/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett és ugyanazon rendelet IV. mellékletében felsorolt ellenőrző szerveknek vagy ellenőrző hatóságoknak ad;

c)

az egyes tagállamok illetékes hatósága annak az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek ad, amely a Bizottság javaslata alapján 2012. december 31-ig engedélyt kapott az 1235/2008/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti ellenőrzési tanúsítvány (behozatali engedély) kibocsátására.

A Bizottság a kódszámokat minden elérhető technikai eszköz segítségével nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, ideértve az interneten való közzétételt is.


(1)  HL L 334., 2008.12.12., 25. o.”


Top