Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0271

Komisjoni määrus (EL) nr 271/2010, 24. märts 2010 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logoga

OJ L 84, 31.3.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/271/oj

31.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 271/2010,

24. märts 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logoga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 3, artikli 38 punkti b ja artiklit 40,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 24 on sätestatud, et ühenduse logo on üks kohustuslik tähis, mida kasutatakse selliste toodete pakendil, mille kohta vastavalt artikli 23 lõikele 1 kasutatakse mahepõllumajandusliku tootmisega seotud mõisteid, ja et kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul on selle logo kasutamine vabatahtlik. Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 25 lõikes 1 on ühenduse logo lubatud kasutada kõnealuse määruse tingimustele vastavate toodete märgistamisel, esitlemisel ja reklaamimisel.

(2)

Nõukogu 24. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) (2) (asendatud määrusega (EÜ) nr 834/2007) kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et ühenduse logo, mida võiks kasutada vabatahtlikkuse alusel, ei vasta enam kõnealuse sektori ettevõtjate ega ka tarbijate ootustele.

(3)

Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrusesse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga, (3) tuleks lisada uued logo käsitlevad eeskirjad. Need eeskirjad peaksid võimaldama logo paremat kohandamist sektori arengusuundadega, eelkõige sel viisil, et tarbijad suudaksid paremini ära tunda ELi mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevate määrustega reguleeritud mahetooteid.

(4)

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on „ühenduse mahepõllumajandusliku tootmise logo” asemel asjakohane viidata „Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logole”.

(5)

Komisjon korraldas liikmesriikide kunsti- ja disainiüliõpilaste hulgas konkursi, et saada ettepanekuid uue logo kohta, ning sõltumatu žürii tegi valiku ja koostas kümne parema ettepaneku pingerea. Intellektuaalomandi seisukohast tehtud täiendav kontrollimine võimaldas kindlaks määrata kolm sellest seisukohast parimat kujundust, mis esitati seejärel 7. detsembrist 2009 kuni 31. jaanuarini 2010 kestnud Interneti-aruteluks. Sellel ajavahemikul veebisaiti külastanute enamuse poolt välja valitud logokavand tuleks kinnitada Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise uueks logoks.

(6)

Euroopa liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo muutmine alates 1. juulist 2010 ei tohiks põhjustada raskusi turul ja eelkõige tuleks lubada, et juba turule viidud mahetooteid saaks müüa ilma määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 24 nõutud kohustuslike tähisteta, eeldusel et kõnealused tooted vastavad määruse (EMÜ) nr 2092/91 või (EÜ) nr 834/2007 nõuetele.

(7)

Logo kasutamise võimaldamiseks niipea, kui see on ELi õigusaktide kohaselt kohustuslik, ning siseturu tõhusa toimimise ja õiglase konkurentsi tagamiseks ning tarbijate huvide kaitsmiseks registreeriti Euroopa Liidu uus mahepõllumajandusliku tootmise logo mahepõllumajanduse kollektiivkaubamärgina Beneluxi intellektuaalomandi büroos ning see on järelikult kehtiv, kasutusel ja kaitstud. Logo registreeritakse ka ühenduse ja rahvusvahelistes registrites.

(8)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 58 on sätestatud, et kontrolliasutuse või kontrollorgani märgistus tuleks paigutada vahetult ühenduse logo alla, kusjuures nende koodide formaati ega kasutamist ei ole täpsustatud. Kõnealuste koodnumbrite ühtlustatud kohaldamiseks tuleks kehtestada nende koodide formaati ja kasutamist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

III jaotise I peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

 

„Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo”.

2)

Artikkel 57 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 57

ELi mahetoote logo

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 25 lõikega 3 vastab Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo (edaspidi „ELi mahetoote logo”) käesoleva määruse XI lisa A osas esitatud näidisele.

ELi mahetoote logo kasutatakse ainult siis, kui asjaomane toode on toodetud vastavalt määruse (EMÜ) nr 2092/91 ja selle rakendusmääruste või määruse (EÜ) nr 834/2007 nõuetele ning vastavalt käesoleva määruse nõuetele.”

3)

Artikli 58 lõike 1 punktid b, c ja d asendatakse järgmistega:

„b)

sisaldab määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 23 lõikes 1 osutatud mõistet, mis loob seose käesoleva määruse XI lisa B osa punkti 2 kohase mahepõllumajandusliku tootmismeetodiga;

c)

sisaldab viitenumbrit, mille määrab komisjon või liikmesriigi pädev asutus käesoleva määruse XI lisa B osa punkti 3 kohaselt, ning

d)

asub juhul, kui märgistusel kasutatakse ELi mahetoote logo, ELi logoga samal vaateväljal.”

4)

Artiklis 95 asendatakse lõiked 9 ja 10 järgmisega:

„9.   Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2092/91 või määrusele (EÜ) nr 834/2007 enne 1. juulit 2010 toodetud, pakendatud ja märgistatud toodete varude turuleviimist mahepõllumajanduslikule tootmisele viitava märgistusega võib jätkata kuni varude lõppemiseni.

10.   Määrusele (EMÜ) nr 2092/91 või määrusele (EÜ) nr 834/2007 vastavat pakkematerjali võib endiselt kasutada mahepõllumajanduslikule tootmisele viitava märgistusega turule viidavate toodete jaoks kuni 1. juulini 2012, kui toode vastab määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud tingimustele.”

5)

XI lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.

(3)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.


LISA

„XI LISA

A.   Artikli 57 kohane ELi mahetoote logo

1.

ELi mahetoote logo vastab järgmisele näidisele:

Image

2.

Etalonvärv Pantone värvistandardi järgi on Pantone roheline nr 376 ja neljavärvitrüki kasutamisel roheline (50 % tsüaan (sinine) + 100 % kollane).

3.

ELi mahetoote logo võib kasutada ka must-valgena nagu näidisel, kuid ainult siis, kui värviline logo ei ole praktiliselt rakendatav.

Image

4.

Kui pakendi või märgise taustavärv on tume, võib sümboleid kasutada negatiivis, kasutades pakendi või märgise taustavärvi.

5.

Kui kasutatakse värvilist sümbolit värvilisel taustal, mistõttu sümbolit on raske eristada, võib sümboli ümbritseda joonega, et suurendada selle kontrasti taustavärviga.

6.

Teatavates konkreetsetes olukordades, kui pakendil esitatud teave on ühevärviline, võib ELi mahetoote logo kasutada samavärvilisena.

7.

ELi mahetoote logo peab olema vähemalt 9 mm kõrgune ja vähemalt 13,5 mm laiune; kõrguse ja laiuse suhe peab alati olema 1:1,5. Väga väikeste pakendite puhul võib logo suurust erandkorras vähendada nii, et kõrgus on 6 mm.

8.

ELi mahetoote logo võib kombineerida mahepõllumajandusele viitavate graafiliste või tekstielementidega, tingimusel et need ei muuda ELi mahetoote logo olemust ega artikli 58 kohaseid märkeid. Kombineerimisel riikide või eraettevõtjate logodega, millel kasutatakse punktis 2 viidatud etalonvärvist erinevat rohelist värvi, võib ELi mahetoote logol kasutada kõnealust, etalonvärvist erinevat värvi.

9.

ELi mahetoote logo kasutamine toimub kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud selle registreerimisel mahepõllumajanduse kollektiivkaubamärgina Beneluxi intellektuaalomandi büroos ning ühenduse ja rahvusvahelistes kaubamärgiregistrites.

B.   Artikli 58 kohased koodnumbrid

Koodnumbrite üldformaat on järgmine:

AB-CDE-999

kus:

1)

AB on vastavalt artikli 58 lõike 1 punktile a selle riigi ISO-kood, kus toimuvad kontrollid, ja

2)

CDE on komisjoni või iga liikmesriigi kindlaksmääratav kolmetäheline mõiste (nt „bio”, „öko”, „org” või „eko”), mis loob seose mahepõllumajandusliku tootmismeetodiga vastavalt artikli 58 lõike 1 punktile b, ja

3)

999 on maksimaalselt kolmekohaline viitenumber, mille määrab vastavalt artikli 58 lõike 1 punktile c:

a)

iga liikmesriigi pädev asutus kontrolliasutustele või kontrollorganitele, kellele nad on delegeerinud kontrollimise vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 27;

b)

komisjon:

i)

komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (1) artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud ning kõnealuse määruse I lisas loetletud kontrolliasutustele või kontrollorganitele;

ii)

määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 7 lõike 2 punktis f osutatud ning kõnealuse määruse III lisas loetletud kolmandate riikide pädevatele asutustele või kontrollorganitele;

iii)

määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 10 lõike 2 punktis a osutatud ning kõnealuse määruse IV lisas loetletud kontrolliasutustele või kontrollorganitele;

c)

iga liikmesriigi pädev asutus kontrolliasutustele või kontrollorganitele, kellel on komisjoni ettepanekul kuni 31. detsembrini 2012 luba välja anda määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõike 1 neljanda lõigu kohaseid kontrollsertifikaate.

Komisjon avalikustab koodnumbrid asjakohaste tehniliste vahendite abil, sealhulgas Internetis.


(1)  ELT L 334, 12.12.2008, lk 25.”


Top