EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2007

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

OJ L 349, 25.11.2004, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 136–146 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 197 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; Zrušeno 32016R1624 . Latest consolidated version: 17/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/oj

25.11.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2007/2004

ze dne 26. října 2004

o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) a článek 66 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politika Společenství v oblasti vnějších hranic EU směřuje k vytvoření integrovaného systému řízení zajišťující jednotnou a vysokou úroveň kontroly a ostrahy, která nezbytně provází volný pohyb osob v rámci Evropské unie a je základní součástí prostoru svobody, bezpečnosti a práva. K tomuto účelu se předpokládá stanovení společných pravidel pro standardy a postupy pro kontrolu vnějších hranic.

(2)

Účinné provádění společných pravidel vyžaduje zvýšenou koordinaci operativní spolupráce mezi členskými státy.

(3)

Proto by měl být s ohledem na zkušenosti společné jednotky odborníků na vnější hranice, působící v rámci Rady, zřízen specializovaný odborný subjekt v podobě Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“), jehož úkolem bude zlepšení koordinace operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic.

(4)

Za kontrolu a ostrahu vnějších hranic odpovídají členské státy. Agentura by měla usnadnit uplatňování stávajících a budoucích opatření Společenství týkajících se řízení vnějších hranic zajištěním koordinace činností členských států při provádění uvedených opatření.

(5)

Účinná kontrola a ostraha vnějších hranic je pro členské státy nanejvýš důležitou otázkou, bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. V souladu s tím je nutné podporovat solidaritu mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic. Zřízení agentury nápomocné členským státům při provádění operativních stránek řízení vnějších hranic, včetně navracení státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících v členských státech, představuje v tomto směru důležitý krok.

(6)

Agentura by měla na základě modelu společné integrované analýzy rizik provádět analýzu rizik za účelem poskytnout Společenství a členským státům náležité informace, které by umožnily přijmout odpovídající opatření nebo řešit zjištěná ohrožení a rizika za účelem zdokonalení integrovaného řízení vnějších hranic.

(7)

Agentura by měla zajistit na evropské úrovni odbornou přípravu pro vnitrostátní školitele pohraniční stráže a doplňková školení a semináře pro pracovníky příslušných vnitrostátních služeb týkající se kontroly a ostrahy na vnějších hranicích a navracení státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících v členských státech. Agentura může pořádat odbornou přípravu ve spolupráci s členskými státy na jejich území.

(8)

Agentura sleduje výsledky vědeckého výzkumu v této oblasti a obeznamuje s nimi Komisi a členské státy.

(9)

Agentura by měla spravovat seznamy technického vybavení poskytovaného členskými státy, a tím přispět ke „sdružování“ materiálních zdrojů.

(10)

Agentura by rovněž měla podporovat členské státy za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích.

(11)

Ve většině členských států spadají operativní stránky navracení státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících v členských státech do pravomoci orgánů příslušných pro kontrolu vnějších hranic. Protože provádění těchto úkolů na evropské úrovni je zřetelným přínosem, měla by agentura, při dodržení návratové politiky Společenství, poskytovat nezbytnou pomoc pro organizaci společných návratových operací prováděných členskými státy a určit osvědčenou praxi k získání cestovních dokladů a k vyhoštění státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících na území členských států.

(12)

Agentura může za účelem plnění svého poslání a v míře nutné pro plnění svých úkolů spolupracovat s Europolem, příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi příslušnými pro záležitosti upravované v tomto nařízení v rámci pracovních ujednání uzavřených v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy. Agentura by měla usnadnit operativní spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi v rámci politiky vnějších vztahů Evropské unie.

(13)

Na základě zkušeností společné jednotky odborníků na vnější hranice a operativních a vzdělávacích středisek specializovaných v různých aspektech kontroly a ostrahy pozemních, vzdušných a námořních hranic, které byly zřízeny členskými státy, může agentura sama vytvořit specializované pobočky příslušné pro správu pozemních, vzdušných a námořních hranic.

(14)

Agentura by měla být nezávislá ve vztahu k technickým záležitostem a mít právní, správní a finanční samostatnost. Proto je nezbytné a vhodné, aby byla subjektem Společenství majícím právní subjektivitu a vykonávající prováděcí pravomoci, které jí svěřuje toto nařízení.

(15)

Komise a členské státy by měly být zastoupeny ve správní radě za účelem účinné kontroly činnosti agentury. Správní rada by se měla podle možnosti skládat z operativních velitelů vnitrostátních služeb příslušných pro řízení ostrahy hranic nebo jejich zástupců. Této správní radě by měly být svěřeny pravomoci nezbytné k sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních předpisů, vypracovávání průhledných pracovních postupů pro rozhodování agentury a jmenování výkonného ředitele a jeho náměstka.

(16)

K zaručení plné samostatnosti a nezávislosti agentury by jí měl být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjem tvoří zejména příspěvek Společenství. Na příspěvek Společenství a každé další subvence ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Společenství. Účetní audit by měl provádět Účetní dvůr.

(17)

Na agenturu, která by měla přistoupit k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (3), by se mělo bez omezení vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (4).

(18)

Na agenturu by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (5).

(19)

Na zpracování osobních údajů agenturou by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).

(20)

Tvorba politiky a právních předpisů o kontrole a ostraze vnějších hranic zůstává v pravomoci orgánů EU, zejména Rady. Měla by být zaručena úzká koordinace mezi agenturou a těmito orgány.

(21)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž vytvoření integrovaného řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(22)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a obsažené v Listině základních práv Evropské unie.

(23)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (7) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody. V důsledku toho by se delegace Islandské republiky a Norského království měly účastnit správní rady agentury jako členové, i když s omezenými hlasovacími právy. Pro určení dalších postupů umožňujících Islandské republice a Norskému království plnou účast na činnostech agentury by mělo být mezi Společenstvím a těmito státy uzavřeno další ujednání.

(24)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení doplňuje schengenské acquis podle ustanovení hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(25)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (8). Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(26)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (9), Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(27)

Agentura by měla usnadnit organizaci operativních činností, ve kterých mohou členské státy využít odborné znalosti a nástroje, které jsou Irsko a Spojené království ochotny nabídnout v souladu s postupy, o kterých rozhodne pro jednotlivé případy správní rada. K tomuto účelu by měli být zástupci Irska a Spojeného království vyzváni k účasti na všech schůzích správní rady, aby se mohli plně zúčastnit jednání pro přípravu takových operativních činností.

(28)

Mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím existuje spor o vymezení hranic Gibraltaru.

(29)

Pozastavení použitelnosti tohoto nařízení na hranice Gibraltaru neznamená změnu postojů dotyčných států,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT

Článek 1

Zřízení agentury

1.   Zřizuje se Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) za účelem zdokonalení integrovaného řízení vnějších hranic členských států Evropské unie.

2.   Berouc v úvahu, že za kontrolu a ostrahu vnějších hranic odpovídají členské státy, agentura usnadňuje a zefektivňuje uplatňovaní stávajících a budoucích opatření Společenství týkajících se řízení vnějších hranic. Činí tak zajištěním koordinace činností členských států při provádění těchto opatření, a tím přispívá k účinné, vysoké a jednotné úrovni kontroly osob a ostrahy na vnějších hranicích členských států.

3.   Agentura rovněž poskytuje Komisi a členským státům nezbytnou technickou podporu a odborné znalosti v řízení vnějších hranic a podporuje solidaritu mezi členskými státy.

4.   Pro účely tohoto nařízení se vnějšími hranicemi členských států rozumějí pozemní a námořní hranice členských států a jejich letiště a námořní přístavy, na které se vztahují právní předpisy Společenství o překračování vnějších hranic členských států osobami.

KAPITOLA II

ÚKOLY

Článek 2

Hlavní úkoly

1.   Agentura plní tyto úkoly:

a)

koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic;

b)

napomáhá členským státům při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže včetně vypracování společných standardů odborné přípravy;

c)

provádí analýzu rizik;

d)

pokračuje v rozvoji výzkumu významného pro kontrolu a ostrahu vnějších hranic;

e)

napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích;

f)

poskytuje členským státům nezbytnou podporu při organizaci společných návratových operací.

2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci agentury, mohou členské státy i nadále spolupracovat na operativní úrovni s ostatními členskými státy nebo třetími zeměmi na vnějších hranicích, doplňuje-li taková spolupráce činnost agentury.

Členské státy se zdrží jakékoli činnosti, která by mohla ohrozit fungování agentury nebo dosažení jejích cílů.

Členské státy podávají zprávy agentuře o těchto operativních otázkách na vnějších hranicích mimo rámec agentury.

Článek 3

Společné operace a pilotní projekty na vnějších hranicích

1.   Agentura posuzuje, schvaluje a koordinuje návrhy na společné operace a pilotní projekty předložené členskými státy.

Agentura může sama a po dohodě s dotyčným členským státem nebo státy zahájit iniciativy pro společné operace a pilotní projekty ve spolupráci s členskými státy.

Může se rovněž rozhodnout dát členským státům, které se účastní společných operací nebo pilotních projektů, k dispozici své technické vybavení.

2.   Agentura může za účelem praktické organizace společných operací a pilotních projektů vyvíjet svou činnost prostřednictvím specializovaných poboček podle článku 16.

3.   Agentura vyhodnocuje výsledky společných operací a pilotních projektů a provádí komplexní srovnávací analýzu těchto výsledků, začleněnou do souhrnné zprávy uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. b), za účelem prohloubení kvality, ucelenosti a účinnosti budoucích operací a projektů.

4.   Agentura může rozhodnout o spolufinancování operací a projektů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím subvencí ze svého rozpočtu v souladu s finančními předpisy, které se na ni vztahují.

Článek 4

Analýza rizik

Agentura rozvíjí a uplatňuje model společné integrované analýzy rizik.

Připraví obecnou a cílenou analýzu rizik, která bude předložena Radě a Komisi.

Agentura začlení výsledky modelu společné integrované analýzy rizik do rozvoje společných hlavních osnov pro odbornou přípravu pohraniční stráže uvedenou v článku 5.

Článek 5

Odborná příprava

Agentura vypracuje a dále rozvíjí společné hlavní osnovy pro odbornou přípravu pohraniční stráže a poskytuje odbornou přípravu na evropské úrovni pro školitele vnitrostátní pohraniční stráže členských států.

Agentura rovněž nabízí doplňkové kursy odborné přípravy a semináře o oblastech, které se týkají kontroly a ostrahy vnějších hranic a navracení státních příslušníků třetích zemí, pro příslušníky příslušných vnitrostátních služeb členských států.

Agentura může organizovat odbornou přípravu ve spolupráci s členskými státy na jejich území.

Článek 6

Sledování výsledků výzkumu

Agentura sleduje výsledky výzkumu v oblasti kontroly a ostrahy vnějších hranic a obeznamuje s nimi Komisi a členské státy.

Článek 7

Správa technického vybavení

Agentura zřizuje a vede záznamy o technickém vybavení pro kontrolu a ostrahu vnějších hranic náležejícího členským státům, které jsou na dobrovolném základě a na žádost jiného členského státu ochotny dát tomuto členskému státu dočasně k dispozici na základě analýzy potřeb a rizik provedené agenturou.

Článek 8

Podpora poskytovaná členským státům za okolností vyžadujících zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích

1.   Aniž je dotčen čl. 64 odst. 2 Smlouvy, může agenturu požádat o pomoc jeden nebo více členských států, které čelí okolnostem vyžadujícím zvýšenou technickou a operativní pomoc při plnění svých závazků s ohledem na kontrolu a ostrahu vnějších hranic. Agentura může zorganizovat vhodnou technickou a operativní pomoc pro žádající členský stát nebo státy.

2.   Za okolností uvedených v odstavci 1 může agentura:

a)

napomáhat v otázkách koordinace mezi dvěma nebo více členskými státy za účelem vyřešení obtíží na vnějších hranicích;

b)

vyslat své odborníky, aby po potřebnou dobu napomáhali příslušným vnitrostátním orgánům dotčeného členského státu nebo států.

3.   Agentura může získávat technické vybavení pro kontrolu a ostrahu vnějších hranic, které bude používáno odborníky po dobu vyslání v dotyčném členském státě nebo státech.

Článek 9

Spolupráce v oblasti navracení

1.   Při dodržení návratové politiky Společenství poskytuje agentura nezbytnou pomoc pro organizaci společných návratových operací prováděných členskými státy. Agentura může používat finanční prostředky Společenství dostupné v oblasti navracení.

2.   Agentura určí osvědčenou praxi v oblasti získávání cestovních dokladů a navracení státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících na území členských států.

Článek 10

Výkon výkonných pravomocí

Výkon výkonných pravomocí zaměstnanců agentury a odborníků členských států působících na území jiného členského státu se řídí vnitrostátním právem dotyčného členského státu.

Článek 11

Systémy výměny informací

Agentura může přijmout veškerá opatření nezbytná k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy.

Článek 12

Spolupráce s Irskem a Spojeným královstvím

1.   Agentura usnadňuje operativní spolupráci členských států s Irskem a Spojeným královstvím v oblastech své činnosti a v míře potřebné pro plnění svých úkolů stanovených v čl. 2 odst. 1.

2.   Podpora, kterou agentura poskytne podle čl. 2 odst. 1 písm. f), zahrnuje organizaci společných návratových operací prováděných členskými státy, kterých se účastní rovněž Irsko nebo Spojené království.

3.   Uplatňování tohoto nařízení na hranice Gibraltaru se pozastavuje do dne, kdy bude dosaženo shody o oblasti působnosti opatření týkajících se překračování vnějších hranic členských států osobami.

Článek 13

Spolupráce s Europolem a mezinárodními organizacemi

Agentura může spolupracovat s Europolem a mezinárodními organizacemi příslušnými pro záležitosti upravované tímto nařízením v rámci pracovních ujednání uzavřených s těmito subjekty v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy a s ustanoveními o pravomocích těchto subjektů.

Článek 14

Usnadnění operativní spolupráce se třetími zeměmi a spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí

Agentura usnadňuje operativní spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi v rámci politiky vnějších vztahů Evropské unie v oblastech své činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých úkolů.

Agentura může spolupracovat s orgány třetích zemí příslušnými pro záležitosti upravované tímto nařízením v rámci pracovních ujednání uzavřených s těmito orgány v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy.

KAPITOLA III

STRUKTURA

Článek 15

Právní postavení a umístění

Agentura je subjektem Společenství. Má právní subjektivitu.

Agentura má v každém členském státě nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou přiznává právnickým osobám jeho právo. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Je nezávislá ve vztahu k technickým záležitostem.

Agenturu zastupuje její výkonný ředitel.

O sídle agentury rozhodne Rada jednomyslně.

Článek 16

Specializované pobočky

Správní rada agentury posuzuje potřebu specializovaných poboček v členských státech a rozhoduje o jejich zřízení, s výhradou souhlasu těchto členských států, berouc v úvahu, že náležitá přednost by měla být dána již existujícím operativním a vzdělávacím střediskům specializovaným v různých aspektech kontroly a ostrahy pozemních, vzdušných a námořních hranic.

Specializované pobočky agentury vytvoří osvědčenou praxi pro jednotlivé druhy vnějších hranic, za které odpovídají. Agentura zajišťuje ucelenost a jednotnost takové osvědčené praxe.

Každá specializovaná pobočka předkládá výkonnému řediteli agentury podrobnou výroční zprávu o své činnosti a poskytuje veškeré další druhy informací významné pro koordinaci operativní spolupráce.

Článek 17

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance agentury se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství za účelem uplatňování služebního a pracovního řádu.

2.   Agentura vykonává ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci, které služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřují orgánu oprávněnému ke jmenování.

3.   Personál agentury sestává z dostatečného počtu úředníků a národních odborníků v oblasti kontroly a ostrahy vnějších hranic přidělených členskými státy k plnění řídících úkolů. Zbývající personál sestává z jiných zaměstnanců zaměstnaných agenturou podle jejích potřeb k plnění jejích úkolů.

Článek 18

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 19

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.   Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu způsobenou jejími útvary nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.

4.   Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat spory o náhradu škody podle odstavce 3.

5.   Osobní odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře se řídí služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na tyto zaměstnance.

Článek 20

Pravomoci správní rady

1.   Agentura má správní radu.

2.   Správní rada:

a)

jmenuje výkonného ředitele na návrh Komise v souladu s článkem 26;

b)

do 31. března každého roku schválí souhrnnou zprávu agentury za předchozí rok a předloží ji do 15. června Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru. Souhrnná zpráva se zveřejňuje;

c)

do 30. září každého roku a po obdržení stanoviska Komise přijme dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem pracovní program agentury na nadcházející rok a postupuje jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi; tento pracovní program je přijímán v souladu s ročním rozpočtovým procesem Společenství a legislativním programem Společenství v odpovídajících oblastech řízení vnějších hranic;

d)

stanoví postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se operativních úkolů agentury;

e)

vykonává své funkce ve vztahu k rozpočtu agentury podle článku 28, čl. 29 odst. 5, 9 a 11, čl. 30 odst. 5 a článku 32;

f)

vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem a po dohodě s výkonným ředitelem nad náměstkem ředitele;

g)

přijímá svůj jednací řád;

h)

stanoví organizační strukturu agentury a přijímá zaměstnaneckou politiku agentury.

3.   K přijetí návrhů rozhodnutí o konkrétních činnostech prováděných na vnějších hranicích kteréhokoli členského státu nebo v jejich bezprostřední blízkosti je nezbytné, aby pro ně hlasoval člen správní rady zastupující tento členský stát.

4.   Správní rada může výkonnému řediteli radit v jakékoli otázce, která se týká výlučně rozvoje operativního řízení na vnějších hranicích, včetně rozvoje výsledků výzkumu stanoveného v článku 6.

5.   Správní rada rozhodne na žádost Irska nebo Spojeného království o jejich účasti na činnostech agentury.

Správní rada přijímá svá rozhodnutí v jednotlivých případech nadpoloviční většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem. Správní rada ve svém rozhodnutí zváží, zda účast Irska nebo Spojeného království přispěje k uskutečnění dané činnosti. Rozhodnutí stanoví finanční příspěvek Irska nebo Spojeného království na činnost, o účast na které požádaly.

6.   Správní rada předkládá každoročně rozpočtovému orgánu veškeré informace týkající se výsledku hodnoticích postupů.

7.   Správní rada může zřídit výkonný úřad, který bude nápomocen jí a výkonnému řediteli při přípravě rozhodnutí, programů a činností, které přijímá správní rada, a který bude v nezbytných případech z důvodu naléhavosti přijímat některá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady.

Článek 21

Složení správní rady

1.   Aniž je dotčen odstavec 3, skládá se správní rada z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise. Každý členský stát za tímto účelem jmenuje člena správní rady a náhradníka, který člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Komise jmenuje dva členy a jejich náhradníky. Funkční období je čtyři roky. Mohou být jmenováni jednou opětovně.

2.   Členové správní rady jsou jmenováni na základě odpovídající zkušenosti a odbornosti na vysoké úrovni v oblasti operativní spolupráce při řízení hranic.

3.   Země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis se účastní činnosti agentury. Ve správní radě mají jednoho zástupce a jednoho náhradníka. Podle odpovídajících ustanovení jejich dohod o přidružení budou vypracována ujednání, která mimo jiné určí povahu a rozsah účasti těchto zemí na práci agentury a podrobná pravidla pro tuto účast, včetně ustanovení o finančních příspěvcích a zaměstnancích.

Článek 22

Předsednictví správní rady

1.   Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme jeho místo z úřední moci místopředseda.

2.   Funkční období předsedy a místopředsedy končí zároveň s členstvím ve správní radě. S výhradou tohoto ustanovení činí funkční období předsedy a místopředsedy dva roky. Tato funkční období mohou být jednou prodloužena.

Článek 23

Schůze

1.   Schůze správní rady svolává její předseda.

2.   Výkonný ředitel agentury se účastní jejího jednání.

3.   Správní rada koná řádné schůze nejméně dvakrát ročně. Kromě toho se schází z podnětu předsedy nebo na žádost alespoň jedné třetiny svých členů.

4.   Irsko a Spojené království jsou přizvány k účasti na schůzích správní rady.

5.   Správní rada může přizvat jakoukoli další osobu, jejíž stanovisko může být důležité, aby se zúčastnila jejích schůzí jako pozorovatel.

6.   Členům správní rady mohou být nápomocni poradci nebo odborníci, nestanoví-li jednací řád jinak.

7.   Sekretariát správní rady zabezpečuje agentura.

Článek 24

Hlasování

1.   Aniž je dotčen čl. 20 odst. 2 písm. c) a čl. 26 odst. 2 a 4, přijímá správní rada rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

2.   Každý člen má jeden hlas. Výkonný ředitel agentury nehlasuje. V nepřítomnosti člena je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

3.   Jednací řád podrobněji upraví způsob hlasování, zejména podmínky pro jednání člena v zastoupení jiného člena, jakož i případné požadavky na usnášeníschopnost.

Článek 25

Funkce a pravomoci výkonného ředitele

1.   Agenturu řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, správní rady a výkonného úřadu, výkonný ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou výkonného ředitele agentury vyzvat, aby podal zprávu o plnění svých úkolů.

3.   Výkonný ředitel má tyto funkce a pravomoci:

a)

připravovat a provádět rozhodnutí, programy a činnosti přijímané správní radou agentury v rámci pravomocí stanovených tímto nařízením, prováděcími pravidly k němu a dalšími použitelnými právními předpisy;

b)

přijímat veškerá opatření nezbytná k zajištění chodu agentury v souladu s tímto nařízením, včetně přijímání vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení;

c)

připravovat každý rok návrh pracovního programu a zprávy o činnosti a předkládat je správní radě;

d)

vykonávat ve vztahu k zaměstnancům pravomoci stanovené v čl. 17 odst. 2;

e)

sestavovat odhady příjmů a výdajů agentury v souladu s článkem 29 a plnit rozpočet v souladu s článkem 30;

f)

přenášet své pravomoci na jiné zaměstnance agentury s výhradou pravidel přijatých postupem podle čl. 20 odst. 2 písm. g).

4.   Výkonný ředitel odpovídá za svou činnost správní radě.

Článek 26

Jmenování vyšších úředníků

1.   Komise navrhuje kandidáty na místo výkonného ředitele na základě seznamu sestaveného po zveřejnění volného místa v Úředním věstníku Evropské unie a případně v jiném tisku nebo na internetových stránkách.

2.   Výkonného ředitele agentury jmenuje správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídících schopností, jakož i odpovídající zkušenosti v oblasti řízení vnějších hranic. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

Správní rada může výkonného ředitele propustit stejným postupem.

3.   Výkonnému řediteli je nápomocen náměstek výkonného ředitele. Je-li výkonný ředitel nepřítomen nebo nezpůsobilý k výkonu funkce, zaujme náměstek výkonného ředitele jeho místo.

4.   Náměstka výkonného ředitele agentury jmenuje na návrh výkonného ředitele správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídících schopností, jakož i odpovídající zkušenosti v oblasti řízení vnějších hranic. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

Správní rada může náměstka výkonného ředitele propustit stejným postupem.

5.   Funkční období výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele je pět let. Správní rada může jejich funkční období jednou prodloužit o nejdéle pět let.

Článek 27

Překlad

1.   Na agenturu se vztahuje nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (10).

2.   Aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá podle článku 290 Smlouvy, vypracovávají se souhrnná zpráva a pracovní program uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. b) a c) ve všech úředních jazycích Společenství.

3.   Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 28

Průhlednost a poskytování informací

1.   Po šesti měsících od vstupu nařízení v platnost se na agenturu při vyřizování žádostí o přístup k dokumentům, které má v držení, vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.   Agentura může z vlastního podnětu poskytovat informace v oblastech v rámci svého poslání. Zejména zajišťuje, aby kromě zveřejnění podle čl. 20 odst. 2 písm. b) veřejnost a každá zúčastněná osoba rychle obdržela objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o práci agentury.

3.   Správní rada stanoví nezbytná praktická opatření pro uplatňování odstavců 1 a 2.

4.   Každá fyzická nebo právnická osoba má právo písemně se obrátit na agenturu v kterémkoli z jazyků uvedených v článku 314 Smlouvy. Má právo obdržet odpověď ve stejném jazyce.

5.   Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropských společenství za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy.

KAPITOLA IV

FINANČNÍ POŽADAVKY

Článek 29

Rozpočet

1.   Aniž jsou dotčeny jiné druhy příjmů, sestávají příjmy agentury

ze subvence Společenství uvedené v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise),

z příspěvku od zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

z poplatků za poskytované služby,

z jakéhokoli dobrovolného příspěvku členských států.

2.   Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3.   Výkonný ředitel sestavuje odhad příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok a spolu s plánem pracovních míst je předává správní radě.

4.   Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

5.   Správní rada schválí návrh odhadu včetně předběžného plánu pracovních míst s předběžným pracovním programem a předá jej do 31. března Komisi a zemím přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

6.   Komise předloží odhad spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“).

7.   Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

8.   Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro agenturu.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst agentury.

9.   Rozpočet agentury schvaluje správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.

10.   Pro každou změnu rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, se použije stejný postup.

11.   Správní rada co nejdříve oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov. Uvědomí o tom Komisi a země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 30

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.

2.   Nejpozději do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise prozatímní účty spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných institucí v souladu s článkem 128 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (11) (dále jen „obecné finanční nařízení“).

3.   Nejpozději do 31. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům agentury podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku a předloží ji správní radě k vyjádření.

5.   Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

6.   Nejpozději do 1. července následujícího roku předá výkonný ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Komisi, Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu, Radě a zemím přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

7.   Konečná účetní závěrka se zveřejňuje.

8.   Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9.   Na doporučení rady udělí Evropský parlament do 30. dubna druhého roku po roku, za který se uděluje absolutorium, výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění rozpočtu za daný rozpočtový rok.

Článek 31

Boj proti podvodům

1.   V zájmu boje proti podvodům, korupci a ostatním protiprávním činnostem se na agenturu bez omezení vztahuje nařízení (ES) č. 1073/1999.

2.   Agentura přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 a neprodleně přijme vhodné předpisy vztahující se na veškeré zaměstnance agentury.

3.   Rozhodnutí o financování a prováděcí dohody a nástroje z nich vyplývající výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět kontroly na místě u příjemců finančních prostředků od agentury a činitelů odpovědných za přidělování těchto prostředků.

Článek 32

Finanční předpisy

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční přepisy použitelné na agenturu. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 (12) o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 obecného finančního nařízení pouze, pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury a s předchozím souhlasem Komise.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 33

Hodnocení

1.   Do tří let ode dne, kdy agentura zahájí svou činnost, a každých pět let poté zadá správní rada nezávislé externí hodnocení uplatňování tohoto nařízení.

2.   Hodnocení posoudí, jak účinně plní agentura své úkoly. Posoudí rovněž dopad agentury a jejích pracovních postupů. Hodnocení přihlédne k názorům všech zainteresovaných subjektů na evropské i vnitrostátní úrovni.

3.   Správní rada obdrží hodnocení a podá Komisi doporučení týkající se změn tohoto nařízení, agentury a jejích pracovních postupů a Komise je postoupí Radě spolu s vlastním stanoviskem a vhodnými návrhy. Podle potřeby připojí akční plán s časovým rozvrhem. Nálezy i doporučení vyplývající z hodnocení se zveřejňují.

Článek 34

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Agentura zahájí svou činnost dne 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Lucemburku dne 26. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 9. března 2004 (dosud nezveřejněné v úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 108, 30.4.2004, s. 97.

(3)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(11)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


Top