EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_007_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 143

15

 

 

32004R0805

 

 

 

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

3

2004

L 213

5

 

 

32004D0512

 

 

 

Решение на Съвета от 8 юни 2004 година за създаване на визова информационна система (ВИС)

28

2004

L 261

15

 

 

32004L0080

 

 

 

Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления

31

2004

L 261

19

 

 

32004L0081

 

 

 

Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи

35

2004

L 261

24

 

 

32004L0082

 

 

 

Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците

40

2004

L 261

28

 

 

32004D0573

 

 

 

Решение на Съвета от 29 април 2004 година относно организация на общите полети за извеждане от територията на две или повече държави-членки на граждани на трети страни, които подлежат на индивидуални мерки за извеждане

44

2004

L 304

12

 

 

32004L0083

 

 

 

Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила

52

2004

L 318

7

 

 

32004R1804

 

 

 

Регламент (EО) № 1804/2004 на Комисията от 14 октомври 2004 година за изменение в списъка на компетентните съдилища и процедурите по обжалване от приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 1347/2000 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност за децата на двамата съпрузи

64

2004

L 335

8

 

 

32004F0757

 

 

 

Рамково Решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици

66

2004

L 342

27

 

 

32004D0773

 

 

 

Решение на Съвета от 25 октомври 2004 година за изменение на решението за упълномощаване на директора на Европол да води преговори за споразумения с трети страни и организации извън структурата на ЕС

70

2004

L 349

1

 

 

32004R2007

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

71

2004

L 365

27

 

 

32004D0844

 

 

 

Решение на Комисията от 9 ноември 2004 година за установяване на формуляр за молба за правна помощ съгласно Директива 2003/8/ЕО на Съвета относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове (нотифицирано под номер С(2004) 4285)

82

2004

L 367

1

 

 

32004R2116

 

 

 

Регламент (EО) № 2116/2004 на Съвета от 2 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол

90

2004

L 368

26

 

 

32004D0849

 

 

 

Решение на Съвета от 25 октомври 2004 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

92

2004

L 375

12

 

 

32004L0114

 

 

 

Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност

94

2004

L 381

10

 

 

32004R2245

 

 

 

Регламент (EО) № 2245/2004 на Комисията от 27 декември 2004 година за изменение на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

101

2004

L 381

52

 

 

32004D0904

 

 

 

Решение на Съвета от 2 декември 2004 година за създаване на Европейския бежански фонд за периода 2005—2010 г.

103

2004

L 389

28

 

 

32004D0919

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година относно противодействието на престъпността, свързана с превозни средства с презгранично значение

114

2004

L 395

70

 

 

32004D0926

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година относно влизането в сила на части от достиженията на правото от Шенген за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

117

2005

C 068

1

 

 

32005Q0319(01)

 

 

 

Процедурен правилник за обработване и защита на лични данни в евроюст (Текст, приет единодушно от колегията на Евроюст по време на заседанието от 21 октомври 2004 година и одобрен от Съвета на 24 февруари 2005 година) (2005/C 68/01)

129

2005

L 019

73

 

 

32005D0037

 

 

 

Решение на Комисията от 29 октомври 2004 година за изграждането на Европейски технически и научен център (ЕТНЦ) и за осигуряване координирането на техническите действия за защита на монетите в еуро срещу фалшифициране

139

2005

L 056

14

 

 

32005D0169

 

 

 

Решение на Съвета от 24 февруари 2005 година за изменение на Решението от 27 март 2000 година относно оторизирането на директора на Европол за започване на преговори по споразуменията с трети държави и организации, необвързани с Европейския съюз

141

2005

L 068

44

 

 

32005D0211

 

 

 

Решение 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително и с оглед борбата срещу тероризма

142

2005

L 068

49

 

 

32005F0212

 

 

 

Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления

147

2005

L 076

16

 

 

32005F0214

 

 

 

Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции

150

2005

L 083

48

 

 

32005D0267

 

 

 

Решение на Съвета от 16 март 2005 година за създаване на информационна и координационна мрежа с повишено ниво на сигурност, свързана към Интернет, на отделните служби на държавите-членки, отговарящи за управление на миграционните потоци

165

2005

L 114

13

 

 

32005D0358

 

 

 

Решение на Съвета от 26 април 2005 година за определяне на седалището на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

169

2005

L 127

32

 

 

32005D0387

 

 

 

Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 година относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества

170

2005

L 141

3

 

 

32005R0851

 

 

 

Регламент (EО) № 851/2005 на Съвета от 2 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

176

2005

L 185

35

 

 

32005D0511

 

 

 

Решение 2005/511/ПВР на Съвета от 12 юли 2005 година относно защитата на еурото срещу фалшифициране чрез определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото

179

2005

L 225

23

 

 

32005D0630

 

 

 

Решение на Комисията от 26 август 2005 година за въвеждане на формуляр за обмен на молби за правна помощ в рамките на Директива 2003/8/ЕО на Съвета

181

2005

L 253

22

 

 

32005D0671

 

 

 

Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 година относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления

186

2005

L 256

63

 

 

32005D0681

 

 

 

Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 година за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР

189

2005

L 271

54

 

 

32005D0719

 

 

 

Решение 2005/719/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 година за определяне на дата за прилагане на някои разпоредби на Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма

197

2005

L 273

25

 

 

32005D0727

 

 

 

Решение 2005/727/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 година за определяне на дата за прилагане на някои разпоредби на Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма

198

2005

L 289

15

 

 

32005L0071

 

 

 

Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 година относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност

199

2005

L 299

61

 

 

32005D0790

 

 

 

Решение на Съвета от 20 септември 2005 година за подписване от името на Общността на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела

207

2005

L 299

62

 

 

22005A1116(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

208

2005

L 300

6

 

 

32005R1869

 

 

 

Регламент (ЕО) 1869/2005 на Комисията от 16 ноември 2005 година за замяна на приложенията към Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на Европейско изпълнително основание при безспорни вземания

217

2005

L 300

53

 

 

32005D0794

 

 

 

Решение на Съвета от 20 септември 2005 година относно подписването от името на Общността на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

230

2005

L 300

55

 

 

22005A1117(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела

232

2005

L 309

9

 

 

32005R1889

 

 

 

Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността

238

2005

L 326

13

 

 

32005L0085

 

 

 

Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки

242

2006

L 057

15

 

 

32006D0167(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 21 февруари 2006 година за сключване на Протокол към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава-членка или в Исландия или Норвегия (1)

265

2006

L 057

16

 

 

22006A0228(01)

 

 

 

Протокол към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна при разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Исландия или Норвегия

266

2006

L 066

37

 

 

32006D0188

 

 

 

Решение на Съвета от 21 февруари 2006 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания, с което Дания се включва в обхвата на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава, както и на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция

270

2006

L 066

38

 

 

22006A0308(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава-членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция

271

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top