EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Регламент (ЕС) № 957/2014 на Комисията от 10 септември 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на изваждането от списъка на естерите на монтановата киселина (E 912) Текст от значение за ЕИП

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 957/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 септември 2014 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на изваждането от списъка на естерите на монтановата киселина (E 912)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се определя списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (2) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(3)

Естерите на монтановата киселина (E 912) са восъци, които са разрешени като глазиращи агенти за повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, папая, манго, авокадо и ананас в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(4)

В член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 се предвижда, че всички добавки в храните, които вече са разрешени в Съюза преди 20 януари 2009 г., подлежат на нова оценка на риска от Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(5)

За тази цел в Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията (3) е предвидена програма за новата оценка на добавките в храните. Съгласно Регламент (ЕС) № 257/2010 новата оценка на добавките в храните, различни от оцветителите и подсладителите, трябва да се извърши до 31 декември 2018 г. Някои добавки в храните обаче, включително естерите на монтановата киселина (E 912), имат по-висок приоритет и следва да бъдат оценени по-рано.

(6)

Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 257/2010 заинтересованият стопански субект или субекти и всяка друга заинтересована страна предоставят данните, свързани с новата оценка на съответна добавка в храните, в рамките на срока, определен от Органа в поканата му за предоставяне на данни.

(7)

На 15 февруари 2012 г. Органът отправи публична покана за предоставяне на научни данни по отношение на естерите на монтановата киселина (E 912) (4), като прикани заинтересованите и засегнатите страни да предадат исканите данни или да предоставят информация в срок до 1 юни 2012 г.

(8)

На 7 юни 2013 г. Органът представи научно становище относно новата оценка на естерите на монтановата киселина (E 912) като добавки в храните (5). В становището се заявява, че не е имало данни относно токсикокинетиката, репродуктивната токсичност и токсичността за развиващия се организъм на естерите на монтановата киселина. Наличните данни за краткосрочната и субхроничната токсичност, генотоксичността, хроничната токсичност и канцерогенността на естерите на монтановата киселина са били ограничени. Не са били предоставени данни за използването. Въз основа на тези ограничения Органът заключи, че естерите на монтановата киселина като добавки в храните не могат да бъдат оценени.

(9)

В член 6, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 257/2010 се предвижда, че ако информацията, необходима за извършване на новата оценка на конкретна добавка в храните, не е предоставена от заинтересования стопански субект или субекти и всяка друга заинтересована страна до Органа в определените срокове, добавката в храните може да бъде извадена от списъка на Съюза на одобрените добавки в храните в съответствие с процедурата, определена в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008. Поради това спецификациите за тази добавка в храните следва също да бъдат заличени от Регламент (ЕС) № 231/2012.

(10)

Съгласно член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 списъкът на Съюза на одобрените добавки в храните се изменя в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(11)

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 се предвижда, че списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(12)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 и приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат изменени, като от списъка на Съюза на разрешените хранителни добавки се извадят естерите на монтановата киселина (E 912), тъй като поради липсата на нови научни доказателства включването им в списъка вече не може да бъде оправдано.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Храните, съдържащи естери на монтановата киселина (E 912), които са били законно пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните (ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(6):3236.

(6)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част Б, в раздел 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ вписването за добавката в храните Е 912 се заличава.

2)

В част Д, в категория храни 4.1.1 „Цели пресни плодове и зеленчуци“ вписването за добавката в храните Е 912 се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 вписването за добавката в храните Е 912 се заличава.


Top