EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Uredba Komisije (EU) št. 957/2014 z dne 10. septembra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede črtanja estrov montanske kisline (E 912) Besedilo velja za EGP

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 957/2014

z dne 10. septembra 2014

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede črtanja estrov montanske kisline (E 912)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10(3) in člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so določeni seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (2) so določene specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(3)

Estri montanske kisline (E 912) so voski, odobreni kot sredstva za glaziranje za površinsko obdelavo agrumov, melon, papaje, manga, avokada in ananasa v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(4)

Člen 32(1) Uredbe (ES) št. 1333/2008 določa, da za vse aditive za živila, ki so bili v Uniji dovoljeni pred 20. januarjem 2009, Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izvede novo oceno tveganja.

(5)

V ta namen je v Uredbi Komisije (EU) št. 257/2010 (3) določen program za ponovno oceno aditivov za živila. V skladu z Uredbo (EU) št. 257/2010 je treba ponovno oceno aditivov za živila, razen barvil in sladil, zaključiti do 31. decembra 2018. Vendar pa imajo nekateri aditivi za živila, vključno z estri montanske kisline (E 912), večjo prioriteto in bi jih bilo treba oceniti prej.

(6)

V skladu s členom 6(1) Uredbe (EU) št. 257/2010 zainteresirani nosilci dejavnosti in vse druge zainteresirane strani predložijo podatke, povezane s ponovno oceno aditiva za živila v roku, ki ga v pozivu za predložitev podatkov določi Agencija.

(7)

Agencija je v javnem pozivu za predložitev znanstvenih podatkov o estrih montanske kisline (E 912) z dne 15. februarja 2012 (4) pozvala zainteresirane strani in deležnike, naj predložijo zahtevane podatke ali zagotovijo informacije do 1. junija 2012.

(8)

Agencija je 7. junija 2013 predložila znanstveno mnenje o ponovni oceni estrov montanske kisline (E 912) kot aditivov za živila (5). V mnenju je navedla, da podatki o toksikokinetiki ter reproduktivni in razvojni toksičnosti estrov montanske kisline niso bili na voljo. Razpoložljivi podatki o kratkoročni in subkronični toksičnosti, genotoksičnosti, kronični toksičnosti in rakotvornosti estrov montanske kisline so bili omejeni. Podatki o uporabi so bili predloženi. Na podlagi navedenih omejitev je Agencija ugotovila, da estrov montanske kisline kot aditiva za živila ni mogoče oceniti.

(9)

Člen 6(5) Uredbe (EU) št. 257/2010 določa, da se aditiv za živila lahko črta s seznama Unije odobrenih aditivov za živila v skladu s postopkom, določenim v členu 10(3) Uredbe (ES) št. 1333/2008, če zainteresirani nosilci dejavnosti in vse druge zainteresirane strani Agenciji v predpisanih rokih ne predložijo informacij, ki so potrebne za zaključitev ponovne ocene posameznega aditiva za živila. V skladu s tem bi bilo treba iz Uredbe (EU) št. 231/2012 črtati tudi specifikacije za ta aditiv za živila.

(10)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1333/2008 se seznam Unije odobrenih aditivov za živila spremeni v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(11)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko seznam Unije aditivov za živila na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi.

(12)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 in Prilogo k Uredbi (EU) št. 231/2012 bi bilo torej treba spremeniti tako, da se estri montanske kisline (E 912) črtajo s seznama Unije odobrenih aditivov za živila, saj zaradi pomanjkanja najnovejših znanstvenih dokazov njihova vključitev na seznam ni več upravičena.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Živila, ki vsebujejo estre montanske kisline (E 912) in so bila zakonito dana na trg pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej tržijo do porabe zalog.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (UL L 80, 26.3.2010, str. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).


PRILOGA I

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

V delu B se v oddelku 3 „Aditivi razen barvil in sladil“ vnos za aditiv za živila E 912 črta.

2.

V delu E se v kategoriji živil 04.1.1 „Celo sveže sadje in zelenjava“ vnos za aditiv za živila E 912 črta.


PRILOGA II

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 se vnos za aditiv za živila E 912 črta.


Top