Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Komisijas Regula (ES) Nr. 957/2014 ( 2014. gada 10. septembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz montānskābes esteru (E 912) svītrošanu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 270/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 957/2014

(2014. gada 10. septembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz montānskābes esteru (E 912) svītrošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu un 14. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (2) ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(3)

Montānskābes esteri (E 912) ir vaski, kas atļauti kā glazētājvielas citrusaugļu, meloņu, papaiju, mango, avokado un ananasu virsmas apstrādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 32. panta 1. punktā noteikts, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) veic jaunu risku novērtējumu visām pārtikas piedevām, kas ir bijušas atļautas Savienībā pirms 2009. gada 20. janvāra.

(5)

Šajā nolūkā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 257/2010 (3) ir izveidota programma pārtikas piedevu atkārtotai novērtēšanai. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 257/2010 pārtikas piedevu, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, atkārtots novērtējums ir jāpabeidz līdz 2018. gada 31. decembrim. Tomēr dažām pārtikas piedevām, tostarp montānskābes esteriem (E 912), ir augstāka prioritāte, un tās būtu jānovērtē agrāk.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 257/2010 6. panta 1. punktu ieinteresētie uzņēmēji un visas citas ieinteresētās personas iesniedz datus, kas saistīti ar pārtikas piedevas atkārtotu novērtējumu, ievērojot termiņu, ko Iestāde noteikusi uzaicinājumā iesniegt datus.

(7)

Iestāde 2012. gada 15. februārī publiski aicināja iesniegt zinātniskos datus par montānskābes esteriem (E 912) (4), aicinot ieinteresētās puses un personas sniegt pieprasītos datus vai informāciju līdz 2012. gada 1. jūnijam.

(8)

Iestāde 2013. gada 7. jūnijā sniedza zinātnisku atzinumu par montānskābes esteru (E 912) kā pārtikas piedevu atkārtotu novērtēšanu (5). Atzinumā teikts, ka nav pieejami dati par montānskābes esteru toksikokinētiku un reproduktīvo un ontoģenēzes toksicitāti. Pieejamie dati par montānskābes esteru īstermiņa un subhronisko toksicitāti, genotoksicitāti, hronisko toksicitāti un kancerogenitāti ir ierobežoti. Dati par lietojumu netika iesniegti. Ņemot vērā minētos ierobežojumus, Iestāde secināja, ka nevar novērtēt montānskābes esterus kā pārtikas piedevas.

(9)

Regulas (ES) Nr. 257/2010 6. panta 5. punktā noteikts, ka, ja ieinteresētie uzņēmēji un visas citas ieinteresētās personas noteiktajā termiņā Iestādei nav iesniegušas nepieciešamo informāciju, lai pabeigtu konkrētas pārtikas piedevas atkārtotu novērtējumu, pārtikas piedevu var svītrot no Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksta saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1333/2008 10. panta 3. punktā. Attiecīgi šīs pārtikas piedevas specifikācijas būtu jāsvītro arī no Regulas (ES) Nr. 231/2012.

(10)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1333/2008 10. panta 3. punktu, Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts būtu jāgroza saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1331/2008 (6) noteikto procedūru.

(11)

Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā noteikts, ka Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(12)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums un Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikums būtu jāgroza, no Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksta svītrojot montānskābes esterus (E 912), jo, ņemot vērā jaunu zinātnisko pierādījumu trūkumu, to atrašanās sarakstā vairs nav pamatota.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pārtiku, kas satur montānskābes esterus (E 912) un kas likumīgi laista tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst turpināt tirgot, līdz beidzas tās krājumi.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 257/2010, ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 80, 26.3.2010., 19. lpp.).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm.

(5)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(6):3236.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

B daļas 3. nodaļā “Piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji” svītro ierakstu par pārtikas piedevu E 912;

2)

E daļas 4.1.1. pārtikas kategorijā “Svaigi augļi un dārzeņi” svītro ierakstu par pārtikas piedevu E 912.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā svītro ierakstu par pārtikas piedevu E 912.


Top