EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Komission asetus (EU) N:o 957/2014, annettu 10 päivänä syyskuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta montaanahapon esterien (E 912) poistamiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 270/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 957/2014,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta montaanahapon esterien (E 912) poistamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (2) liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(3)

Montaanahapon esterit (E 912) ovat vahoja, joiden käyttö on asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II mukaan sallittu kiillotusaineina sitrushedelmien, melonien, papaijoiden, mangojen, avokadojen ja ananasten pintakäsittelyyn.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, suorittaa uuden riskinarvioinnin kaikille elintarvikelisäaineille, jotka oli jo hyväksytty unionissa ennen 20 päivää tammikuuta 2009.

(5)

Tätä varten komission asetuksella (EU) N:o 257/2010 (3) säädetään elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelmasta. Asetuksen (EU) N:o 257/2010 mukaan muiden elintarvikelisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden uudelleenarviointi on tehtävä 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä. Tietyt elintarvikelisäaineet, kuten montaanahapon esterit (E 912), ovat kuitenkin ensisijaisen tärkeitä, ja ne olisi arvioitava aikaisemmin.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 257/2010 6 artiklan 1 kohdan mukaan asianomaisen talouden toimijan (toimijoiden) ja muiden mahdollisten asianomaisten osapuolten on toimitettava elintarvikelisäaineen uudelleenarviointiin liittyvät tiedot määräaikana, jonka elintarviketurvallisuusviranomainen on vahvistanut tietopyynnössään.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi 15 päivänä helmikuuta 2012 avoimen tietopyynnön montaanahapon estereitä (E 912) koskevista tieteellisistä tiedoista (4) ja kehotti asianomaisia osapuolia ja sidosryhmiä toimittamaan pyydetyt tiedot tai muita tietoja viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2012.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 7 päivänä kesäkuuta 2013 tieteellisen lausunnon montaanahapon esterien (E 912) uudelleenarvioinnista elintarvikelisäaineina (5). Lausunnossa todettiin, ettei montaanahapon esterien toksikokinetiikasta eikä lisääntymis- ja kehitystoksisuudesta ole saatavilla tietoja. Saatavilla olevat tiedot montaanahapon esterien lyhytaikaisesta ja subkroonisesta myrkyllisyydestä, genotoksisuudesta ja kroonisesta myrkyllisyydestä sekä karsinogeenisuudesta olivat suppeat. Käyttöä koskevia tietoja ei toimitettu. Näiden puutteiden vuoksi elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei montaanahapon estereitä voitu arvioida elintarvikelisäaineina.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 257/2010 6 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos asianomainen talouden toimija (toimijat) ja muut mahdolliset asianomaiset osapuolet eivät ole toimittaneet tietyn elintarvikelisäaineen uudelleenarvioinnin loppuun saattamiseksi tarvittavia tietoja elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen asettamassa määräajassa, kyseinen elintarvikelisäaine voidaan poistaa unionin hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelosta asetuksen (EY) N:o 1333/2008 10 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Lisäksi tämän elintarvikelisäaineen eritelmä olisi poistettava asetuksesta (EU) N:o 231/2012.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 10 artiklan 3 kohdan mukaan unionin hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloa on muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 (6) tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että unionin hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo voidaan saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(12)

Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II ja asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitettä olisi muutettava poistamalla montaanahapon esterit (E 912) unionin hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelosta, sillä niiden sisällyttäminen luetteloon ei ole enää perusteltua tuoreen tieteellisen näytön puuttumisen vuoksi.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Montaanahapon estereitä (E 912) sisältävät elintarvikkeet, jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan pitää kaupan, kunnes varastot loppuvat.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 257/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelman perustamisesta elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti (EUVL L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Poistetaan B osan 3 jaksosta ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” elintarvikelisäainetta E 912 koskeva kohta.

2)

Poistetaan E osassa olevasta elintarvikeryhmästä 4.1.1 ”Tuoreet kokonaiset hedelmät ja kasvikset” elintarvikelisäainetta E 912 koskeva kohta.


LIITE II

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteestä elintarvikelisäainetta E 912 koskeva kohta.


Top