Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Verordening (EU) nr. 957/2014 van de Commissie van 10 september 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat de verwijdering van esters van montaanzuur (E 912) betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 270/1


VERORDENING (EU) Nr. 957/2014 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 2014

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat de verwijdering van esters van montaanzuur (E 912) betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (2) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(3)

Esters van montaanzuur (E 912) zijn wassen die zijn toegestaan als glansmiddel voor de oppervlaktebehandeling van citrusvruchten, meloenen, papaja's, mango's, avocado's en ananassen overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008.

(4)

Artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 bepaalt dat alle levensmiddelenadditieven die vóór 20 januari 2009 in de Unie toegestaan waren, worden onderworpen aan een nieuwe risicobeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („de Autoriteit”).

(5)

Met het oog daarop is in Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie (3) een programma voor de herbeoordeling van levensmiddelenadditieven vastgesteld. Krachtens Verordening (EU) nr. 257/2010 moet de herbeoordeling van levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen uiterlijk op 31 december 2018 zijn voltooid. Sommige levensmiddelenadditieven, waaronder esters van montaanzuur (E 912), hebben echter een grotere prioriteit en moeten eerder worden beoordeeld.

(6)

Op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 257/2010 dienen de belanghebbende exploitant(en) van een bedrijf en elke andere belanghebbende partij de gegevens in verband met de herbeoordeling van een levensmiddelenadditief, binnen de door de Autoriteit in de oproep tot het verstrekken van gegevens vastgestelde termijn in.

(7)

Op 15 februari 2012 heeft de Autoriteit een openbare oproep tot het indienen van wetenschappelijke gegevens over esters van montaanzuur (E 912) (4) gepubliceerd, waarbij belanghebbende partijen en betrokkenen werden uitgenodigd uiterlijk op 1 juni 2012 de gevraagde gegevens of inlichtingen te verstrekken.

(8)

Op 7 juni 2013 heeft de Autoriteit een wetenschappelijk advies over de herbeoordeling van esters van montaanzuur (E 912) als levensmiddelenadditief uitgebracht (5). Volgens het advies zijn er geen gegevens over toxicokinetiek en voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit van esters van montaanzuur beschikbaar. De beschikbare gegevens over de subchronische en kortetermijntoxiciteit, genotoxiciteit en chronische toxiciteit en de carcinogeniteit van esters van montaanzuur zijn beperkt. Over het gebruik ervan zijn geen gegevens verstrekt. Gelet op die beperkingen heeft de Autoriteit geconcludeerd dat esters van montaanzuur als levensmiddelenadditief niet kunnen worden beoordeeld.

(9)

Artikel 6, lid 5, van Verordening (EU) nr. 257/2010 bepaalt dat, wanneer de informatie die nodig is voor de afronding van de herbeoordeling van een bepaald levensmiddelenadditief door de belanghebbende exploitant(en) van een bedrijf en elke andere belanghebbende niet binnen de vastgestelde termijnen bij de Autoriteit is ingediend, het levensmiddelenadditief overeenkomstig de procedure van artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 kan worden verwijderd uit de EU-lijst van goedgekeurde levensmiddelenadditieven. Dienovereenkomstig moeten de specificaties van dit levensmiddelenadditief ook worden verwijderd uit Verordening (EU) nr. 231/2012.

(10)

Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt de EU-lijst van goedgekeurde levensmiddelenadditieven gewijzigd volgens de procedure van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad (6).

(11)

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bepaalt dat de EU-lijst van levensmiddelenadditieven hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag wordt bijgewerkt.

(12)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 moeten daarom worden gewijzigd door esters van montaanzuur (E 912) te verwijderen van de EU-lijst van toegestane levensmiddelenadditieven, aangezien de vermelding ervan in de lijst wegens het ontbreken van recent wetenschappelijk bewijsmateriaal niet langer kan worden gerechtvaardigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Levensmiddelen die esters van montaanzuur (E 912) bevatten en vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening legaal in de handel zijn gebracht, mogen worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 september 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van een programma voor de herbeoordeling van goedgekeurde levensmiddelenadditieven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven (PB L 80 van 26.3.2010, blz. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel B, punt 3 „Andere additieven dan kleurstoffen en zoetstoffen”, wordt de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 912 geschrapt.

2)

In deel E wordt in levensmiddelencategorie 4.1.1 „Verse groenten en fruit, heel” de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 912 geschrapt.


BIJLAGE II

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 912 geschrapt.


Top