EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 338, 21 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.338.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
21 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Допълнение към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 272, 18.10.2011 г.)

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защита

2

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1345/2011 на Съвета от 19 декември 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

19

 

*

Регламент (ЕС) № 1346/2011 на Комисията от 13 декември 2011 година за забрана на риболова на капрова риба във води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под флага на всички държави-членки, с изключение на Дания и Ирландия

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1347/2011 на Комисията от 13 декември 2011 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Германия

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1348/2011 на Комисията от 13 декември 2011 година за забрана на риболова на капрова риба във води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1349/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1350/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за временно суспендиране на митата за внос на някои зърнени култури за 2011—2012 пазарна година

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1351/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на преустановяване на прилагането на тарифни квоти на Съюза и на референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1353/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за откриване на годишни тарифни квоти на Съюза за овце, кози, овче и козе месо

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1356/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1357/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

50

 

*

Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка от 14 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26)

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/857/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

52

 

*

Решение 2011/858/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 г. за изменение и удължаване на срока на действието на Решение 2010/784/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

54

 

*

Решение 2011/859/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

55

 

*

Решение 2011/860/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2010/800/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

56

 

 

2011/861/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Кения по отношение на филето от риба тон (нотифицирано под номер C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2011 г. и за изменение на Решение 2010/712/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза по програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2011) 9478)

64

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/2/ЕС

 

*

Решение № 2/2011 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 25 ноември 2011 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

70

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top