EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:081:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 81, 27 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
27 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 255/2009 на Комисията от 26 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин и флудиоксонил във и върху определени продукти (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 257/2009 на Комисията от 24 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра за допълнителна информация за уведомление за държавна помощ за рибарство и аквакултури (1)

15

 

*

Регламент (ЕО) № 258/2009 на Комисията от 26 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 595/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти

19

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/297/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2009 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО за удължаване на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2009) 1876)  (1)

22

 

 

2009/298/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2009 година за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2009) 2078)  (1)

23

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top